EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32001R1037

Padomes Regula (EK) Nr. 1037/2001 (2001. gada 22. maijs), ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus importētus vīnus, kas iespējams ir bijuši pakļauti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzētiem vīndarības procesiem

OV L 145, 31.5.2001., 12./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 284 - 287
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 037 Lpp. 209 - 212
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 021 Lpp. 31 - 34

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1308 . Jaunākā konsolidētā versija: 21/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1037/oj

32001R1037Oficiālais Vēstnesis L 145 , 31/05/2001 Lpp. 0012 - 0015


Padomes Regula (EK) Nr. 1037/2001

(2001. gada 22. maijs),

ar ko atļauj piedāvāt un piegādāt tiešam patēriņam pārtikā dažus importētus vīnus, kas iespējams ir bijuši pakļauti Regulā (EK) Nr. 1493/1999 neparedzētiem vīndarības procesiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju [1], un jo īpaši tās 45. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) 45. panta 2. punkts Regulā (EK) Nr. 1493/1999, kas, sākot ar 2000. gada 1. augustu, aizstāj Regulu (EEK) Nr. 822/87 [2], paredz, ka 1. punktā minētās atkāpes importētajiem produktiem ir jāpieņem saskaņā ar Līguma 133. pantā paredzēto kārtību.

(2) Regulas (EK) Nr. 1493/1999 68. panta 1. punkts paredz, ka minētās Regulas 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētos produktus var importēt tikai tad, ja tiem pievieno sertifikātu, kas apliecina to atbilstību noteikumiem, kas regulē ražošanu, tirdzniecību un vajadzības gadījumā arī piegādi tiešam patēriņam pārtikā trešās valstīs, kurās tie ir cēlušies.

(3) Regula (EEK) Nr. 1873/84 [3] paredz atkāpi, kas atļauj Kopienā importēt Savienoto Valstu vīnus, kuri ir bijuši pakļauti Kopienas noteikumos neparedzētiem konkrētiem vīndarības procesiem. Attiecībā uz dažiem vīndarības procesiem šī atļauja ir spēkā vēlākais līdz 2003. gada 31. decembrim.

(4) Regulas (EK) Nr. 1493/1999 81. pants no 2000. gada 1. augusta atceļ vairākas Padomes regulas, tajā skaitā Regulu (EEK) Nr. 1873/84. Tomēr Komisijas 2000. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 1608/2000, ar ko paredz pārejas pasākumus, līdz tiek pieņemti galīgie pasākumi, lai ieviestu Regulu (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju [4], nosaka, ka dažiem Regulas (EEK) Nr. 1873/84 noteikumiem ir jāpaliek spēkā, kamēr Padome pieņem šo regulu, bet ne ilgāk kā līdz 2003. gada 31. decembrim.

(5) Pašlaik norisinās sarunas starp Kopienu, ko pārstāv Komisija, un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai noslēgtu vienošanos par vīna tirdzniecību. Tās jo īpaši attiecas uz abu pušu attiecīgajiem vīndarības procesiem, kā arī uz ģeogrāfisko norāžu aizsardzību. Savā 2000. gada 23. oktobra sanāksmē Lauksaimniecības padome pieņēma zināšanai Komisijas ziņojumu par sarunām, ko paredz Regulas (EEK) Nr. 1873/84 1. panta 1. punkta otrais apakšpunkts, un apstiprināja savu vēlēšanos gūt panākumus sarunās un izstrādāt pieeju, ko tajās izmantot.

(6) Lai nodrošinātu minēto sarunu vienmērīgu attīstību, būtu jāpaplašina Regulas (EEK) Nr. 1873/84 noteikumi un pagaidām būtu jāturpina atļaut Regulas (EEK) Nr. 1873/84 pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā minētos ASV vīndarības procesus, kamēr stājas spēkā sarunu rezultātā panāktā vienošanās, bet ne ilgāk kā līdz 2003. gada 31. decembrim, kā Padome ir apstiprinājusi Regulā (EK) Nr. 2839/98, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1873/84.

(7) Ņemot vērā reglamentējošo noteikumu un vīndarības procesu attīstību, būtu jāatjaunina pielikuma tehniskie aspekti, lai panāktu to atbilstību pašreizējiem noteikumiem šajā jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Neskarot Regulas (EEK) Nr. 1493/1999 45. panta 1. punktu, Kopienā atļauts piedāvāt vai piegādāt tiešam patēriņam pārtikā produktus ar KN kodiem 220410, 220421, 220429 un 22043010, kas iegūti no Amerikas Savienoto Valstu teritorijā novāktām un vinificētām vīnogām, kuras saskaņā ar Savienoto Valstu noteikumiem ražošanas vai uzglabāšanas laikā iespējams ir bijušas pakļautas vienam vai vairākiem šīs regulas pielikuma 1. punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitītajiem vīndarības procesiem.

Attiecībā uz pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā uzskaitītajiem vīndarības procesiem minētā atļauja tomēr ir derīga tikai tik ilgi, kamēr stājas spēkā vienošanās, kas panākta sarunās ar Amerikas Savienotajām Valstīm, kuru mērķis ir noslēgt vienošanos par vīna tirdzniecību un jo īpaši par vīndarības procesiem un ģeogrāfisko norāžu aizsardzību, bet ne ilgāk kā līdz 2003. gada 31. decembrim.

2. Dalībvalstis nedrīkst aizliegt piedāvāt vai piegādāt tiešam patēriņam pārtikā vīnu, kas iegūts no vīnogām, kuras novāktas un vinificētas Amerikas Savienoto Valstu teritorijā saskaņā ar minētajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem, pamatojoties uz to, ka iespējams ir izmantots viens vai vairāki pielikuma 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētie vīndarības procesi.

3. Vīnus, kas iegūti no Amerikas Savienoto Valstu teritorijā novāktām un vinificētām vīnogām un kam pievienots cukura šķīdums ūdenī, nedrīkst piedāvāt vai piegādāt tiešam patēriņam Kopienā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 22. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Winberg

[1] OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2826/2000 (OV L 328, 23.12.2000., 2. lpp.).

[2] OV L 84, 27.3.1987., 1. lpp.

[3] OV L 176, 3.7.1984., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2839/1998 (OV L 354, 30.12.1998., 12. lpp.).

[4] OV L 185, 25.7.2000., 24. lpp.. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 491/2001 (OV L 71, 13.3.2001., 3. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

1. Atļautie vīndarības procesi

a) bez laika ierobežojuma:

- no Aspergillus niger iegūta katalāze,

- no Aspergillus niger iegūta glikozes oksidāze,

- dzelzs sulfāts,

- sojas milti;

b) vēlākais līdz 2003. gada 31. decembrim:

- dimetilpolisiloksāns,

- polioksietilēna (40) monostearāts,

- sorbitāna monostearāts,

- fumārskābe,

- jonu apmaiņas sveķi,

- pienskābe,

- ābolskābe.

2. Vīndarības procesi, kas ir identiski vai salīdzināmi ar Kopienā atļautajiem procesiem

a) identiski vīndarības procesi:

- akācija (gumiarābiks),

- aktivēta ogle,

- dzīvnieku albumīns (tajā skaitā ovalbumīna pulveris un ovalbumīna šķīdums),

- amonija fosfāts (dibāzisks),

- askorbīnskābe,

- bentonīts (Vaiomingas māli),

- bentonīta suspensija (putra),

- oglekļa dioksīds,

- kazeīns,

- citronskābe,

- saspiests gaiss (aerācija),

- vara sulfāts,

- diatomīta zeme,

- fermenti: pektolītiskie fermenti, iegūti no Aspergillus niger,

- pārtikas želatīns,

- želatīna suspensija,

- zivju līme,

- slāpeklis,

- kālija bitartrāts,

- kālija kazeināts,

- kālija disulfīts,

- kālija sorbāts,

- silikagēls (koloidāls silīcija dioksīds – 30 %),

- pīlādžskābe,

- tanīns,

- vīnskābe,

- kalcija karbonāts, kas var saturēt nelielus L (+) vīnskābes un L (–) ābolskābes kalcija dubultsāļu daudzumus,

- kalcija sulfāts deserta vīnu ražošanai,

- polivinilpolipirolidons (PVPP),

- skābeklis;

b) salīdzināmie vīndarības procesi:

- agars,

- amonija karbonāts,

- amonija fosfāts (monobāziskais),

- granulēts korķis,

- piena pulveris,

- ozola šķeldas un zāģu skaidas, neapdedzinātas un neapstrādātas,

- kālija karbonāts,

- karagināns,

- no Aspergillus niger iegūta celulāze,

- celuloze,

- autolīzes raugs,

- vielas, ko veido kālija ferocianīds un dzelzs sulfāta šķīdums ūdenī, arī savienojumā ar vara sulfātu un aktivētu ogli.

--------------------------------------------------

Augša