EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000R0814

Padomes Regula (EK) Nr. 814/2000 (2000. gada 17. aprīlis) par informācijas pasākumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku

OV L 100, 20.4.2000., 7./9. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 029 Lpp. 22 - 24
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 96 - 98
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 032 Lpp. 96 - 98
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 181 - 183

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/814/oj

32000R0814Oficiālais Vēstnesis L 100 , 20/04/2000 Lpp. 0007 - 0009


Padomes Regula (EK) Nr. 814/2000

(2000. gada 17. aprīlis)

par informācijas pasākumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Līguma 32. līdz 38. pantā paredzēts īstenot kopēju lauksaimniecības politiku.

(2) Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1258/1999 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu [3] paredzēts, ka pasākumus, kuru mērķis ir sniegt informāciju par kopējo lauksaimniecības politiku, finansē no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļas līdzekļiem.

(3) Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros būtu jāpatur galvenie praktiskie šībrīža informācijas politikas aspekti.

(4) 1977. gada 21. decembra Finanšu regulas par Eiropas Kopienu vispārējo budžetu [4] 22. panta 1. punktā paredzēts, ka apropriāciju īstenošanai, kas budžetā iekļautas svarīgai Kopienas darbībai, iepriekš jāpieņem pamatakts. Ievērojot 1998. gada 13. oktobra Iestāžu līgumu par budžeta juridisko pamatu un tā īstenošanu [5], pamatakts ir vajadzīgs arī attiecībā uz šīs regulas aptvertajiem pasākumiem.

(5) Kopējo lauksaimniecības politiku bieži pārprot informācijas trūkuma dēļ. Vienīgais veids, kā situāciju uzlabot, ir īstenot saskaņotu, objektīvu un visaptverošu informācijas un komunikāciju stratēģiju.

(6) Jautājumi, kas skar kopējo lauksaimniecības politiku un tās attīstību, būtu jāizskaidro gan lauksaimniekiem un citām tieši iesaistītām pusēm, gan arī sabiedrībai vispār Kopienā un ārpus tās. Pareiza kopējās lauksaimniecības politikas īstenošana ir lielā mērā atkarīga no tās izskaidrojuma visām tajā iesaistītajām personām, un šim nolūkam ir jāintegrē tie informācijas pasākumi, kas tiek uzskatīti par šīs politikas vadības komponentiem.

(7) Būtu jādefinē prioritārie pasākumi, ko Kopiena var atbalstīt.

(8) Organizācijām, kas pārstāv personas, kuras darbojas lauksaimniecībā un laukos, jo īpaši lauksaimnieku organizācijām, patērētāju asociācijām un apkārtējās vides aizsardzības asociācijām, ir svarīga loma savu biedru informēšanā par kopējo lauksaimniecības politiku, kā arī ļaujot Komisijai uzzināt attiecīgo pušu un jo īpaši lauksaimnieku ieskatus.

(9) Tā kā kopējā lauksaimniecības politika ir pirmā un visplašākā Kopienas integrētā politika, tā sabiedrībai ir jāizskaidro. Tādēļ citām pusēm, kas varētu spēt sagatavot informācijas projektus, kuri palīdzētu šo mērķi sasniegt, jābūt tiesīgām iesniegt priekšlikumus.

(10) Komisijai jābūt pieejamiem vajadzīgajiem resursiem to informācijas darbību īstenošanai, ko tā vēlas veikt lauksaimniecības nozarē.

(11) Lai gan tās darbības, kurām atbalstu var sniegt citu Kopienas programmu ietvaros, nevajadzētu finansēt saskaņā ar šo regulu, tomēr vajadzētu veicināt šādu darbību komplementaritāti ar citām Kopienas iniciatīvām.

(12) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka procedūras, kas jāveic, lai īstenotu Komisijai uzticētās izpildu pilnvaras [6],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kopiena var finansēt tādus informācijas pasākumus saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku, kuru mērķis ir jo īpaši:

a) palīdzēt gan izskaidrot, gan īstenot un attīstīt šo politiku;

b) veicināt Eiropas lauksaimniecības modeli un palīdzēt sabiedrībai to saprast;

c) informēt lauksaimniekus un citas personas, kas darbojas lauku rajonos;

d) veicināt sabiedrības apziņu par šīs politikas jautājumiem un mērķiem.

Šo darbību mēķis ir sniegt saskaņotu, objektīvu un visaptverošu informāciju gan Kopienā, gan ārpus tās, lai radītu plašu ieskatu šajā politikā.

2. pants

1. Pasākumi, kas minēti 1. pantā, var būt šādi:

a) ikgadējas darba programmas, ko iesniedz jo īpaši lauksaimnieku vai lauku attīstības organizācijas, patērētāju asociācijas un vides aizsardzības asociācijas;

b) īpaši pasākumi, ko iesniedz tādas puses, kuras nav minētas a) apakšpunktā, jo īpaši dalībvalstu valsts iestādes, masu saziņas līdzekļi un augstskolas;

c) darbības, ko īsteno pēc Komisijas iniciatīvas.

2. Maksimālā 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto pasākumu finansēšanas proporcija ir 50 % no pieļaujamām izmaksām. Tomēr šo proporciju izņēmuma gadījumos var palielināt līdz 75 %, un šie gadījumi precizējami īstenošanas regulā.

3. Kopienas finansējumu, kas paredzēts 1. pantā, nevar saņemt par šādiem pasākumiem:

a) pasākumiem, ko prasa likums;

b) pasākumiem, par kuriem finansējumu jau saņem saskaņā ar citu Kopienas darbību.

4. Lai īstenotu 1. punkta c) apakšpunktā minētās darbības, Komisija var vērsties pēc jebkuras tehniskas vai administratīvas palīdzības, kas tai varētu būt vajadzīga.

3. pants

1. Pasākumi, kas ir atbilstīgi saskaņā ar 2. pantu, jo īpaši ietver konferences, seminārus, informācijas vizītes, masu saziņas līdzekļu darbību un materiālus, piedalīšanos starptautiskos pasākumos un pieredzes apmaiņas programmās.

2. Pasākumus, kas minēti 2. pantā, izvēlas, pamatojoties uz vispārīgiem kritērijiem, piemēram:

a) projekta kvalitāte;

b) rentabilitāte.

4. pants

Kopienas finansējums, kas minēts 1. pantā, nepārsniedz budžeta iestādes apstiprinātās gada apropriācijas.

5. pants

Komisija nodrošina to, ka Kopienas pasākumi un projekti, ko īsteno saskaņā ar šo regulu, atbilst citām Kopienas darbībām un tās papildina.

6. pants

Komisija uzrauga un pārbauda saskaņā ar šo regulu finansētos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tos īsteno pareizi un efektīvi. Komisijas pārstāvjiem ir tiesības kontrolēt šādus pasākumus uz vietas, ieskaitot kontroli ar paraugu metodi.

7. pants

Komisija, ja tā to uzskata par vajadzīgu, novērtē saskaņā ar šo regulu finansētos pasākumus.

8. pants

Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei reizi divos gados iesniedz ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. Pirmais ziņojums jāiesniedz vēlākais 2001. gada 31. decembrī.

9. pants

Sīki izstrādātus noteikumus šīs regulas piemērošanai, ieskaitot pārejas pasākumus, kas var izrādīties vajadzīgi, pieņem saskaņā ar 10. panta 2. punktā noteikto procedūru.

10. pants

1. Komisijai palīdz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1258/1999 11. pantu (turpmāk tekstā – "komiteja").

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā paredzētais laika posms ir viens mēnesis.

3. Komiteja apstiprina savu reglamentu.

4. Komisija informē komiteju par pasākumiem, kas ir paredzēti un pieņemti atbilstīgi šai regulai.

11. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2000. gada 17. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. Capoulas Santos

[1] OV C 376 E, 28.12.1999., 40. lpp.

[2] Atzinums sniegts 2000. gada 17. martā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 160, 26.6.1999., 103. lpp.

[4] OV L 356, 31.12.1977., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, EOTK, Euratom) Nr. 2779/98 (OV L 347, 23.12.1998., 3. lpp.).

[5] OV C 344, 12.11.1998., 1. lpp.

[6] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

Augša