EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32000R1609

Uredba Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

UL L 185, 25.7.2000, str. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 11 zvezek 034 str. 13 - 15

Druge posebne izdaje (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, BG, RO, HR)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 08/08/2020; razveljavil 32020R1158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1609/oj

32000R1609Uradni list L 185 , 25/07/2000 str. 0027 - 0029


Uredba Komisije (ES) št. 1609/2000

z dne 24. julija 2000

o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 616/2000 [2], in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 737/90 sprejme Komisija seznam proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe.

(2) Večina kmetijskih proizvodov, ki se sedaj uvaža iz tretjih držav, ni radioaktivno onesnažena zaradi černobilske nesreče ali je tako malo onesnažena, da je tveganje za zdravje zanemarljivo.

(3) Da bi se upoštevalo to dejstvo, je bil seznam proizvodov, izvzetih iz uporabe Uredbe (EGS) št. 737/90, določen z Uredbo Komisije (ES) 727/97 [3].

(4) Rezultati študije, opravljene za Komisijo, v kateri je opravljena ocena možnosti, da države članice uvozijo kmetijske proizvode, ki vsebujejo radioaktivni cezij, ki presega mejne vrednosti, določene v Uredbi (EGS) št. 737/90, kažejo, da je treba izključiti še dva živilska izdelka (čaj in nekatera zelišča).

(5) Spremenjen način predstavitve seznama proizvodov, za katere se uporablja Uredba Sveta (EGS) št. 737/90, je že bil uveden z Uredbo Komisije (ES) št. 1661/1999 z dne 27. julija 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (EGS) št. 737/90 [4] in bo carinskemu uradu olajšal uporabo seznama.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora po členu 7 Uredbe (EGS) št. 737/90 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 727/97 se s tem razveljavi.

Člen 2

Vsi proizvodi, razen tistih, ki so našteti v Prilogi, so izvzeti iz področja uporabe Uredbe (EGS) št. 737/90.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2000

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 82, 29.3.1990, str. 1.

[2] UL L 75, 24.3.2000, str. 1.

[3] UL L 108, 25.4.1997, str. 16.

[4] UL L 197, 29.7.1999, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM PROIZVODOV, ZA KATERE SE UPORABLJA UREDBA (EGS) št. 737/90

Tarifna oznaka KN | Opis |

01011910 | Živi konji, razen čistih pasem za pleme, za zakol |

010290 | Živo govedo, razen čistih pasem za pleme, domače pasme |

010391 | Žive svinje, razen čistih pasem za pleme, mase pod 50 kg |

010392 | Žive svinje, razen čistih pasem za pleme, mase 50 kg ali več |

010410 | Žive ovce, razen čistih pasem za pleme |

01042090 | Žive koze, razen čistih pasem za pleme |

0105 | Živa perutnina vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke |

010600 | Druge žive živali |

Poglavje 2 | Meso in drugi užitni klavnični proizvodi |

ex Poglavje 4 | Mlečni izdelki; perutninska in ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso drugje navedeni in ne vključeni, razen izdelkov iz oznak KN 04081120, 04081920, 04089120 in 04089920 |

ex070951 | Gobe, sveže ali ohlajene, razen gojenih gob |

ex07108069 | Gobe (nekuhane ali kuhane v sopari ali v vreli vodi), zamrznjene, razen gojenih gob |

ex07119060 | Gobe, začasno konzervirane (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v tem stanju neprimerne za takojšno porabo, razen gojenih gob |

ex07123000 | Posušene gobe, cele, razrezane, narezane v rezine, drobljene ali v prahu, vendar ne kako drugače pripravljene, razen gojenih gob |

081040 | Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium, sveže |

08119050 | Sadeži vrste Vaccinium myrtillus, nekuhani ali kuhani v pari ali vreli vodi, zamrznjeni, z dodatkom sladkorja ali drugega sladila ali brez |

08119070 | Sadeži vrst Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifolium, nekuhani ali kuhani v pari ali vreli vodi, zamrznjeni, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez |

08129040 | Sadeži vrste Vaccinium myrtillus, začasno konzervirani (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v tem stanju neprimerni za takojšno porabo |

160100 | Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi; živila sestavljena iz teh proizvodov |

1602 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi |

ex160300 | Mesni ekstrakti in sokovi |

ex20019050 | Gobe, pripravljene ali konzervirane s kisom ali ocetno kislino, razen gojenih gob |

ex20031080 | Gobe, pripravljene ali konzervirane drugače in ne s kisom ali ocetno kislino, razen gojenih gob |

--------------------------------------------------

Na vrh