EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32000R1348

Padomes Regula (EK) Nr. 1348/2000 (2000. gada 29. maijs) par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

OV L 160, 30.6.2000., 37./52. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 227 - 242
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 161 - 176
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 19 Sējums 001 Lpp. 161 - 176

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 12/11/2008; Atcelts ar 32007R1393

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1348/oj

32000R1348Oficiālais Vēstnesis L 160 , 30/06/2000 Lpp. 0037 - 0052


Padomes Regula (EK) Nr. 1348/2000

(2000. gada 29. maijs)

par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši 61. panta c) apakšpunktu, kā arī 67. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Savienība ir noteikusi mērķi uzturēt un attīstīt Savienību kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Lai izveidotu šādu telpu, Kopienai cita starpā ir jāpieņem pasākumi attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kas vajadzīgi pareizai iekšējā tirgus darbībai.

(2) Pareiza iekšējā tirgus darbība ir saistīta ar vajadzību uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu nosūtīšanu izsniegšanai dalībvalstīs.

(3) Šis jautājums tagad ietilpst Līguma 65. panta darbības jomā.

(4) Saskaņā ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā, dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt šīs regulas mērķus un tāpēc tos vieglāk sasniegt Kopienas līmenī. Šī regula neparedz neko tādu, kas nebūtu samērīgs ar to, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.

(5) Padome ar lēmumu [4], kas datēts ar 1997. gada 26. maiju, izstrādāja konvenciju par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs un ieteica to apstiprināšanai dalībvalstīs saskaņā ar to atbilstīgajiem konstitucionālajiem noteikumiem. Minētā konvencija nav stājusies spēkā. Būtu jānodrošina sarunu nepārtrauktība konvencijas noslēgšanai. Šīs regulas saturs lielākoties ir būtībā pārņemts no tās.

(6) Tiesvedības efektivitāte un ātrums civillietās nozīmē, ka tiesas un ārpustiesas dokumentu nosūtīšanai dalībvalstu iecelto vietējo iestāžu starpā ir jābūt tiešai un izmantojot ātrus līdzekļus. Tomēr dalībvalstis var norādīt savu nodomu izraudzīties tikai vienu iestādi dokumentu nosūtīšanai vai saņemšanai vai vienu iestādi abu darbību veikšanai uz pieciem gadiem. Šo iestādi tomēr var izraudzīties atkārtoti ik pēc pieciem gadiem.

(7) Nosūtīšanas ātrums prasa visu atbilstīgo līdzekļu izmantošanu, ar noteikumu, ka tiek ievēroti daži nosacījumi attiecībā uz dokumenta salasāmību un ticamību. Drošība nosūtīšanas laikā prasa, lai nosūtāmajam dokumentam tiktu pievienota iepriekš iespiesta veidlapa, kas jāaizpilda tās vietas valodā, kurā jāveic dokumenta izsniegšana, vai citā valodā, kas ir pieņemta attiecīgajā dalībvalstī.

(8) Lai nodrošinātu šīs regulas efektivitāti, iespēja atteikties izsniegt dokumentus ir tikai ārkārtas situācijās.

(9) Nosūtīšanas ātrums prasa dokumentu izsniegšanu tūlīt pēc dokumenta saņemšanas. Tomēr, ja izsniegšana nav veikta viena mēneša laikā, saņēmējai iestādei būtu jāinformē sūtītāja iestāde. Šā termiņa beigas nenozīmē, ka pieprasījums ir jānosūta atpakaļ sūtītājai iestādei, ja ir skaidrs, ka izsniegšana ir iespējama pieņemamā termiņā.

(10) Adresāta interešu aizsardzībai izsniegšanas būtu jāveic tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā to veic, vai arī citā izcelsmes dalībvalsts valodā, kuru adresāts saprot.

(11) Ņemot vērā atšķirības dalībvalstu procesuālajos noteikumos, faktiskais izsniegšanas termiņš dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs. Ņemot vērā šādas situācijas un iespējamos sarežģījumus, kas varētu rasties, šajā regulā būtu jānosaka sistēma, ka izsniegšanas termiņu nosaka saņēmējas dalībvalsts tiesību akti. Tomēr, ja attiecīgie dokumenti saistībā izcelsmes dalībvalstī celtām prasībām vai notiekošo tiesvedību ir jāizsniedz konkrētā termiņā, dienu, kas ņemama vērā attiecībā uz prasītāju, nosaka saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem. Dalībvalstīm uz piecu gadu pārejas laiku tomēr ir atļauts atkāpties no iepriekšminētajiem noteikumiem pamatotu iemeslu dēļ. Dalībvalsts šādu atbrīvojumu var atjaunināt reizi piecos gados tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar tās tiesību sistēmu.

(12) Šī regula ir svarīgāka par noteikumiem divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai pasākumos ar tādu pašu darbības jomu, ko noslēgušas dalībvalstis un jo īpaši protokolā, kas pievienots 1968. gada 27. septembra Briseles konvencijai [5] un 1965. gada 15. novembra Hāgas konvencijai attiecībās starp dalībvalstīm, kas ir minēto dokumentu līgumslēdzējas puses. Šī regula neliedz dalībvalstīm paturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai pasākumus, lai paātrinātu vai vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu, ar nosacījumu, ka tie atbilst šai regulai.

(13) Saskaņā ar šo regulu nosūtītai informācijai būtu jānodrošina piemērota aizsardzība. Šis jautājums ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [6] darbības jomā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/46/EK (1997. gada 15. decembris) par personas datu apstrādi un privātuma aizsardzību sakaru nozarē [7] darbības jomā.

(14) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [8].

(15) Šie pasākumi ietver arī rokasgrāmatas sastādīšanu un precizēšanu, izmantojot atbilstīgus modernus līdzekļus.

(16) Vēlākais trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisijai ir jāpārskata tās piemērošana un jāierosina vajadzīgie grozījumi.

(17) Apvienotā Karaliste un Īrija saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, ir paziņojušas savu vēlmi piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(18) Kā noteikts 1. un 2. pantā Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienu dibināšanas līgumam, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un tāpēc Dānijai tā nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1. Šo regulu piemēro civillietās un komerclietās, ja tiesas vai ārpustiesas dokumenti ir jānosūta no vienas dalībvalsts uz otru izsniegšanai šajā valstī.

2. Šo regulu nepiemēro, ja nav zināma tās personas adrese, kurai jāizsniedz dokuments.

2. pants

Sūtītājas un saņēmējas iestādes

1. Katra dalībvalsts izraugās valsts amatpersonas, iestādes vai citas personas, še turpmāk "sūtītājas iestādes", kuru kompetencē ir tiesas vai ārpustiesas dokumentu nosūtīšana, lai izsniegtu citā dalībvalstī.

2. Katra dalībvalsts izraugās valsts amatpersonas, iestādes vai citas personas, še turpmāk "saņēmējas iestādes", kuru kompetencē ir tiesas vai ārpustiesas dokumentu saņemšana no citas dalībvalsts.

3. Katra dalībvalsts var izraudzīties vienu sūtītāju iestādi un vienu saņēmēju iestādi vai vienu iestādi abu darbību veikšanai. Federālai valstij, valstij, kurā piemēro vairākas tiesību sistēmas vai valstij ar autonomām teritoriālām vienībām ir tiesības izraudzīties vairāk nekā vienu šādu iestādi. Iestādi izraugās uz pieciem gadiem un to var atjaunot ik pēc pieciem gadiem.

4. Katra dalībvalsts sniedz Komisijai šādu informāciju:

a) šā panta 2. un 3. punktā minēto saņēmēju iestāžu nosaukumus un adreses;

b) to darbības ģeogrāfiskos apgabalus (teritoriālā jurisdikcija);

c) tām pieejamos dokumentu saņemšanas līdzekļus un

d) valodas, kuras drīkst izmantot pielikumā sniegtās standarta veidlapas aizpildīšanai.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par visām turpmākām šādas informācijas izmaiņām.

3. pants

Centrālā iestāde

Katra dalībvalsts izraugās centrālo iestādi, kas ir atbildīga par:

a) informācijas sniegšanu sūtītājām iestādēm;

b) risinājumu meklēšanu sarežģījumiem, kas varētu rasties, nosūtot dokumentus izsniegšanai;

c) izņēmuma gadījumos pēc sūtītājas iestādes pieprasījuma izsniegšanas lūguma pārsūtīšanu kompetentajai saņēmējai iestādei.

Federālai valstij, valstij, kurā piemēro vairākas tiesību sistēmas, vai valstij ar autonomām teritoriālām vienībām ir tiesības izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo iestādi.

II NODAĻA

TIESAS DOKUMENTI

1. iedaļa

Tiesas dokumentu nosūtīšana un izsniegšana

4. pants

Dokumentu nosūtīšana

1. Tiesas dokumentus tieši un pēc iespējas drīzāk nosūta iestādēm, kas izraudzītas, pamatojoties uz 2. pantu.

2. Dokumentu, pieprasījumu, apstiprinājumu, kvīšu, apliecību un visu citu dokumentu nosūtīšanu sūtītājas un saņēmējas iestādes var veikt ar jebkuriem piemērotiem līdzekļiem, ar noteikumu, ka saņemtā dokumenta saturs ir patiess un atbilst nosūtītā dokumenta saturam un visa tajā esošā informācija ir viegli salasāma.

3. Nosūtāmajam dokumentam pievieno pieprasījumu, kas sastādīts, izmantojot pielikumā norādīto standarta veidlapu. Veidlapu aizpilda saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja šajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā veic izsniegšanu, vai arī citā valodā, kuru attiecīgā dalībvalsts norādījusi par pieņemamu. Katra dalībvalsts norāda Eiropas Savienības oficiālo valodu vai valodas, kas nav tās valsts valoda, kas ir pieņemamas veidlapas aizpildīšanai.

4. Visus nosūtītos dokumentus atbrīvo no legalizācijas un līdzīgām formalitātēm.

5. Ja sūtītāja iestāde vēlas, lai dokumenta kopiju nosūta atpakaļ kopā ar 10. pantā minēto apliecinājumu, tai ir jāsūta dokuments divos eksemplāros.

5. pants

Dokumentu tulkošana

1. Sūtītāja iestāde, kurai iesniedzējs iesniedz dokumentu nosūtīšanai, paziņo, ka adresāts var atteikties to pieņemt, ja tas nav kādā no 8. pantā noteiktajām valodām.

2. Iesniedzējs sedz visas tulkošanas izmaksas pirms dokumenta nosūtīšanas, neietekmējot visus turpmākus tiesas vai kompetentas iestādes lēmumus par šādu izmaksu segšanu.

6. pants

Dokumentu saņemšana saņēmējā iestādē

1. Saņēmēja iestāde, saņemot dokumentu, pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā septiņās dienās pēc saņemšanas nosūta saņemšanas apstiprinājumu sūtītājai iestādei ar ātrāko iespējamo nosūtīšanas līdzekli, izmantojot pielikumā norādīto standarta veidlapu.

2. Ja izsniegšanas lūgumu nevar izpildīt, pamatojoties uz nosūtīto informāciju vai dokumentiem, saņēmēja iestāde sazinās ar sūtītāju iestādi ar ātrākajiem iespējamiem līdzekļiem, lai iegūtu trūkstošo informāciju vai dokumentus.

3. Ja izsniegšanas lūgums nepārprotami neatbilst šīs regulas darbības jomai vai vajadzīgo formālo nosacījumu pārkāpuma dēļ izsniegšana nav iespējama, lūgumu un nosūtītos dokumentus pēc saņemšanas nosūta atpakaļ sūtītajai iestādei kopā ar paziņojumu par nosūtīšanu atpakaļ uz pielikumā norādītās standarta veidlapas.

4. Saņēmēja iestāde, kas saņem dokumentu izsniegšanai, bet kuras jurisdikcijā nav izsniegšana konkrētā teritorijā, nosūta to, kā arī lūgumu kompetentajai saņēmējai iestādei tajā pašā dalībvalstī, ja lūgums atbilst 4. panta 3. punkta nosacījumiem, un atbilstīgi informē sūtītāju iestādi, izmantojot pielikumā norādīto standarta veidlapu. Saņēmēja iestāde informē sūtītāju iestādi par dokumenta saņemšanu 1. punktā noteiktajā kārtībā.

7. pants

Dokumentu izsniegšana

1. Saņēmēja iestāde pati izsniedz vai liek izsniegt dokumentu vai nu saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, vai sūtītājas iestādes īpaši lūgtā veidā, ja vien šāda metode nav pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

2. Visi pasākumi, kas ir vajadzīgi dokumenta izsniegšanai, ir jāveic pēc iespējas ātri. Tomēr, ja nav bijis iespējams veikt izsniegšanu mēnesi pēc saņemšanas, saņēmēja iestāde informē sūtītāju iestādi ar apliecinājumu uz pielikumā norādītās standarta veidlapas, ko sastāda saskaņā ar 10. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem. Termiņu aprēķina saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem.

8. pants

Atteikums pieņemt dokumentu

1. Saņēmēja iestāde informē adresātu, ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu izsniegšanai, ja tas nav kādā no šīm valodām:

a) saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja šajā valstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai valodās, kurā veic izsniegšanu; vai

b) sūtītājas dalībvalsts valodā, ko adresāts saprot.

2. Ja saņēmēja iestāde ir informēta, ka adresāts atsakās pieņemt dokumentu saskaņā ar 1. punktu, tā nekavējoties informē sūtītāju iestādi ar 10. pantā noteikto apliecinājumu un nosūta atpakaļ lūgumu un dokumentus, kas ir jāpārtulko.

9. pants

Izsniegšanas diena

1. Dokumenta izsniegšanas diena saskaņā ar 7. pantu ir diena, kurā to izsniedz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, neskarot 8. pantu.

2. Tomēr, ja dokuments ir jāizsniedz konkrētā termiņā saistībā ar prasībām, kas jāiesniedz tiesā vai kuras izskata tiesā izcelsmes dalībvalstī, attiecībā uz lūguma iesniedzēju ir jāievēro diena, kas noteikta attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.

3. Dalībvalsts uz piecu gadu pārejas laiku tomēr ir pilnvarota atkāpties no 1. un 2. punkta noteikumiem atbildīgu iemeslu dēļ.

Dalībvalsts šādu pagaidu termiņu var atjaunināt reizi piecos gados tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar tās tiesību sistēmu. Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par šādas atkāpes saturu un lietas apstākļiem.

10. pants

Apliecinājums par izsniegšanu un izsniegtā dokumenta kopija

1. Ja izpildītas ar dokumenta izsniegšanu saistītās formalitātes, uz pielikumā norādītās veidlapas ir jāsastāda apliecinājums par šo formalitāšu izpildi un jānosūta sūtītājai iestādei kopā ar izsniegtā dokumenta kopiju, ja piemēro 4. panta 5. punktu.

2. Apliecinājumu aizpilda izcelsmes dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, vai citā valodā, kuru izcelsmes dalībvalsts ir norādījusi par pieņemamu. Katra dalībvalsts norāda Eiropas Savienības oficiālo valodu vai valodas, kas nav tās valsts valoda, kas ir pieņemamas veidlapas aizpildīšanai.

11. pants

Izsniegšanas izmaksas

1. Par tiesas dokumentu izsniegšanu no citas dalībvalsts nav jāmaksā vai jāatlīdzina nodokļi vai izmaksas par pakalpojumiem, ko sniedz saņēmēja dalībvalsts.

2. Iesniedzējs maksā vai atlīdzina izmaksas par:

a) tiesu ierēdņa vai personas nodarbināšanu, kura ir kompetenta saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem;

b) īpašas izsniegšanas metodes izmantošanu.

2. iedaļa

Citi tiesas dokumentu nosūtīšanas un izsniegšanas līdzekļi

12. pants

Nosūtīšana konsulārā vai diplomātiskā ceļā

Katrai dalībvalstij ir tiesības ārkārtējos apstākļos nosūtīt konsulārā vai diplomātiskā ceļā tiesas dokumentus izsniegšanai tām citas dalībvalsts iestādēm, kuras ir izraudzītas saskaņā ar 2. vai 3. pantu.

13. pants

Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

1. Katrai dalībvalstij ir tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu personām, kuru dzīvesvieta atrodas citā dalībvalstī, nepiemērojot piespiedu pasākumus, tieši, izmantojot tās diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus.

2. Dalībvalsts var nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka tā iebilst pret šādu izsniegšanu tās teritorijā, ja vien dokumentus neizsniedz izcelsmes dalībvalsts pilsoņiem.

14. pants

Izsniegšana pa pastu

1. Katrai dalībvalstij ir tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī, tieši pa pastu.

2. Katra dalībvalsts saskaņā ar 23. panta 1. punktu var paredzēt nosacījumus, ar kādiem tā pieņem tiesas dokumentu izsniegšanu pa pastu.

15. pants

Tiešā izsniegšana

1. Šī regula nav pretrunā ar tiesvedībā ieinteresēto personu tiesībām veikt juridisku dokumentu izsniegšanu tieši ar tiesu ierēdņiem, amatpersonām vai citām saņēmējas dalībvalsts kompetentajām personām.

2. Dalībvalsts var nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka tā iebilst pret tiesas dokumentu izsniegšanu tās teritorijā atbilstīgi 1. punktam.

III NODAĻA

ĀRPUSTIESAS DOKUMENTI

16. pants

Nosūtīšana

Ārpustiesas dokumentus var nosūtīt izsniegšanai citā dalībvalstī saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Īstenošanas noteikumi

Pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai attiecībā uz turpmāk minētajiem jautājumiem, pieņem saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto konsultatīvo procedūru:

a) izveido un ik gadu atjaunina rokasgrāmatu, kurā ir ietverta informācija, ko sniedz dalībvalstis saskaņā ar 2. panta 4. punktu;

b) Eiropas Savienības oficiālajās valodās izveido glosāriju par dokumentiem, kurus var izsniegt saskaņā ar šo regulu;

c) precizē vai tehniski groza pielikumā sniegtās standarta veidlapas.

18. pants

Komiteja

1. Komisijai palīdz komiteja.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu.

3. Komiteja apstiprina savu reglamentu.

19. pants

Atbildētāja neierašanās tiesā

1. Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bija jānosūta citai dalībvalstij izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, bet atbildētājs nav ieradies, spriedums netiek pasludināts, kamēr nav konstatēts, ka:

a) dokuments tika izsniegts veidā, kas noteikts saņēmējas dalībvalsts tiesību aktos dokumentu izsniegšanai lietās pret personām, kuras atrodas tās teritorijā; vai

b) dokuments tika faktiski nodots atbildētājam vai viņa dzīvesvietā ar citu šajā konvencijā noteiktu metodi;

un ka abos šajos gadījumos izsniegšana tika veikta pietiekami laicīgi, lai atbildētājs varētu sagatavoties aizstāvībai.

2. Dalībvalstij ir tiesības nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka tiesnesis, neatkarīgi no 1. punkta noteikumiem, var taisīt spriedumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai nodošanu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) dokumentu nosūtīja ar kādu no šajā regulā noteiktajām metodēm;

b) no dokumenta nosūtīšanas dienas ir pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, ja to tiesnesis konkrētajā lietā uzskata par atbilstošu laikposmu;

c) nav saņemts apliecinājums, lai gan ir darīts viss iespējamais, lai to iegūtu no saņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

3. Neskarot 1. un 2. punktu, tiesnesis steidzamos gadījumos var noteikt provizoriskus vai nodrošināšanas pasākumus.

4. Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bijis jānosūta citai dalībvalstij izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un ir pieņemts spriedums pret atbildētāju, kurš nav ieradies, tiesnesis ir pilnvarots atbrīvot atbildētāju no sprieduma apelācijas termiņa noilguma, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) atbildētājs nav varējis laikā iepazīties ar dokumentu, lai aizstāvētos vai uzzināt spriedumu pietiekami laicīgi, lai iesniegtu apelāciju, un viņš pie tā nav vainojams; un

b) atbildētājs ir iesniedzis prima facie pamatotus iebildumus attiecībā uz lietas izskatīšanu pēc būtības.

Lūgums atbrīvot no sprieduma apelācijas termiņa noilguma iesniedzams pamatojamā laikā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

Dalībvalsts var nākt klajā ar paziņojumu saskaņā ar 23. panta 1. punktu, ka lūgumu nepieņems, ja to iesniegs pēc attiecīgajā paziņojumā norādītā termiņa beigām, bet šis termiņš nevar būt īsāks par vienu gadu pēc sprieduma pasludināšanas dienas.

5. Šā panta 4. punkts neattiecas uz spriedumiem par personu statusu vai tiesībspēju.

20. pants

Saistība ar nolīgumiem un pasākumiem, kuros dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses

1. Šī regula saistībā ar jautājumiem, uz ko tā attiecas, ir prioritāra attiecībā uz citiem noteikumiem divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai pasākumos, ko noslēgušas dalībvalstis un jo īpaši attiecībā uz IV pantu 1968. gada Briseles konvencijas un 1965. gada 15. novembra Hāgas konvencijas protokolā.

2. Šī regula neliedz atsevišķām dalībvalstīm paturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai pasākumus, lai vēl vairāk paātrinātu vai vienkāršotu dokumentu nosūtīšanu, ar nosacījumu, ka tie atbilst šai regulai.

3. Dalībvalstis Komisijai nosūta:

a) Šā panta 2. punktā minēto nolīgumu vai pasākumu kopiju, kas noslēgti dalībvalstu starpā, kā arī tādu nolīgumu vai pasākumu projektus, ko tās paredz pieņemt;

un

b) paziņojumus par minēto nolīgumu vai pasākumu denonsēšanu vai grozīšanu.

21. pants

Palīdzība tiesāšanās izdevumu segšanai

Šī regula nekavē piemērot 1905. gada 17. jūlija Konvencijas par civilprocesu 23. pantu, 1954. gada 1. marta Konvencijas par civilprocesu 24. pantu vai 1980. gada 25. oktobra Konvencijas par starptautisku tiesu pieejamību 13. pantu to dalībvalstu starpā, kuras ir šo konvenciju līgumslēdzējas puses.

22. pants

Nosūtītās informācijas aizsardzība

1. Informāciju, ieskaitot cita starpā personas datus, ko nosūta saskaņā ar šo regulu, saņēmēja iestāde izmanto tikai mērķim, kam to nosūtīja.

2. Saņēmējas iestādes nodrošina šādas informācijas konfidencialitāti saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

3. Šā panta 1. un 2. punkts neietekmē valsts tiesību aktus, kas ļauj informēt datu subjektu par informācijas izmantojumu, kas nosūtīta saskaņā ar šo konvenciju.

4. Šī regula neskar Direktīvu 95/46/EK un 97/66/EK.

23. pants

Paziņošana un publicēšana

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai 2., 3., 4., 9., 10., 13., 14., 15. pantā, 17. panta a) apakšpunktā un 19. pantā minēto informāciju.

2. Komisija publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī 1. punktā minēto informāciju.

24. pants

Pārskatīšana

Vēlākais 2004. gada 1. jūnijā un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, īpašu uzmanību veltot saskaņā ar 2. pantu izraudzīto struktūru efektivitātei un 3. panta c) apakšpunkta un 9. panta praktiskai piemērošanai. Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus šīs regulas pielāgošanai atbilstoši ziņošanas sistēmu attīstībai.

25. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2001. gada 31. maijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

Briselē, 2000. gada 29. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Costa

[1] OV C 247 E, 31.8.1999., 11. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1999. gada 17. novembrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV C 368, 20.12.1999., 47. lpp.

[4] OV C 261, 27.8.1997., 1. lpp. Tajā pašā dienā, kad sastādīja konvenciju, Padome pieņēma zināšanai paskaidrojošo ziņojumu par konvenciju, kas ir izklāstīts iepriekšminētā Oficiālā Vēstneša 26. lappusē.

[5] 1968. gada 27. septembra Briseles konvencija par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās (OV L 299, 13.12.1972., 32. lpp.; konsolidētā versija OV C 27, 26.1.1998., 1. lpp.).

[6] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

[7] OV L 24, 30.1.1998., 1. lpp.

[8] OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS LŪGUMS

Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs 4. panta 3. punkts [1]

Atsauces Nr.…

1. SŪTĪTĀJA IESTĀDE

1.1. Nosaukums:

1.2. Adrese:

1.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:

1.2.2. Vieta un kods:

1.2.3. Valsts:

1.3. Tālr.:

1.4. Fakss [2]:

1.5. e-pasts [3]:

2. SAŅĒMĒJA IESTĀDE

2.1. Nosaukums:

2.2. Adrese:

2.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:

2.2.2. Vieta un kods:

2.2.3. Valsts:

2.3. Tālr.:

2.4. Fakss [4]:

2.5. e-pasts [5]:

3. LŪGUMA IESNIEDZĒJS

3.1. Vārds vai nosaukums:

3.2. Adrese:

3.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:

3.2.2. Vieta un kods:

3.2.3. Valsts:

3.3. Tālr. [6]:

3.4. Fakss [7]:

3.5. e-pasts [8]:

4. ADRESĀTS

4.1. Vārds vai nosaukums:

4.2. Adrese:

4.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:

4.2.2. Vieta un kods:

4.2.3. Valsts:

4.3. Tālr. [9]:

4.4. Fakss [10]:

4.5. e-pasts [11]:

4.6. Identifikācijas numurs/sociālās nodrošināšanas numurs/organizācijas numurs/vai līdzvērtīgs numurs [12]:

5. PIEGĀDES METODE

5.1. Saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem

5.2. Ar šādu konkrētu metodi:

5.2.1. Ja šī metode nav saderīga ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, dokuments(-i) ir jāpiegādā saskaņā ar tiesību aktiem:

5.2.1.1. jā

5.2.1.2. nē

6. IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS

a) 6.1. Dokumenta veids

6.1.1. tiesas

6.1.1.1. tiesas pavēste

6.1.1.2. spriedums

6.1.1.3. apelācija

6.1.1.4. cits dokuments

6.1.2. ārpustiesas

b) 6.2. Dokumentā minētā diena vai termiņš:

c) 6.3. Dokumenta valoda:

6.3.1. oriģināls DE, EN, DK, EL, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SV, citās valodās:

6.3.2. tulkojums [13] DE, EN, DK, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV, citās valodās:

6.4. Pievienoto dokumentu skaits:

7. DOKUMENTA KOPIJA, KO JĀNOSŪTA ATPAKAĻ KOPĀ AR APLIECINĀJUMU PAR IZSNIEGŠANU (Regulas 4. panta 5. punkts)

7.1. Jā (šajā gadījumā nosūta divas izsniedzamā dokumenta kopijas)

7.2. Nr.

1. Regulas 7. panta 2. punkts pieprasa veikt visus pasākumus, kas vajadzīgi dokumentu pēc iespējas ātrākai izsniegšanai. Tomēr, ja nav iespējams veikt izsniegšanu mēnesi pēc saņemšanas, jums ir jāinformē šī iestāde ar apliecinājumu, kas noteikts 13. punktā.

2. Ja jūs nevarat izpildīt šo izsniegšanas lūgumu, pamatojoties uz nosūtīto informāciju vai dokumentiem, regulas 6. panta 2. punktā ir noteikts, ka jums pēc iespējas ātrāk ir jāsazinās ar šo iestādi, lai nodrošinātu trūkstošo informāciju vai dokumentu.

Sastādīts:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs:

Saņēmējas iestādes atsauces Nr.:

SAŅEMŠANAS APSTIPRINĀJUMS

(Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 1. punkts)

Šis apstiprinājums ir jāsūta ar iespējami ātrāko nosūtīšanas līdzekli iespējami ātrāk pēc dokumenta saņemšanas un noteikti septiņās dienās pēc saņemšanas.

8. SAŅEMŠANAS DIENA:

Sastādīšanas vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs:

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA NOSŪTĪŠANU ATPAKAĻ

(Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 3. punkts)

Lūgums un dokuments ir jānosūta atpakaļ pēc saņemšanas.

9. ATPAKAĻNOSŪTĪŠANAS IEMESLS:

9.1. Lūgums acīm redzami neietilpst šīs regulas darbības jomā:

9.1.1. dokuments nav civiltiesiska vai komerctiesiska rakstura

9.1.2. izsniegšana nenotiek no vienas dalībvalsts citai dalībvalstij

9.2. Neatbilstības prasītajiem formālajiem nosacījumiem padara izsniegšanu neiespējamu:

9.2.1. dokuments nav viegli salasāms

9.2.2. veidlapas aizpildīšanai ir izmatota nepareiza valoda

9.2.3. saņemtais dokuments nav apstiprināta kopija

9.2.4. pārējie iemesli (lūdzu, norādīt sīkāk):

9.3. Izsniegšanas metode neatbilst attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem (Regulas 7. panta 1. punkts)

Sastādīšanas vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs:

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMA UN DOKUMENTA TĀLĀKU NOSŪTĪŠANU ATTIECĪGAJAI SAŅĒMĒJAI IESTĀDEI

(Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 4. punkts)

Lūgumu un dokumentu nosūtīja šādai saņēmējai iestādei, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir tā izsniegšana:

10.1. Nosaukums:

10.2. Adrese:

10.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:

10.2.2. Vieta un kods:

10.2.3. Valsts

10.3. Tālr.:

10.4. Fakss [14]:

10.5. e-pasts [15]:

Sastādīšanas vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs:

Attiecīgās saņēmējas iestādes atsauces Nr.:

ATTIECĪGĀS SAŅĒMĒJAS IESTĀDES, KURAI IR TERITORIĀLĀ JURISDIKCIJA, PAZIŅOJUMS PAR SAŅEMŠANU SŪTĪTĀJAI IESTĀDEI

(Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 6. panta 4. punkts)

Šis paziņojums ir jāsūta ar iespējami ātrāko sūtīšanas līdzekli iespējami ātrāk pēc dokumenta saņemšanas un noteikti septiņās dienās pēc saņemšanas.

11. SAŅEMŠANAS DIENA:

Sastādīšanas vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs:

APLIECINĀJUMS PAR DOKUMENTU IZSNIEGŠANU VAI NEIZSNIEGŠANU

(Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/200010. pants)

Izsniegšana jāveic pēc iespējas ātrāk. Ja nav bijis iespējams veikt izsniegšanu mēnesi pēc saņemšanas, saņēmēja iestāde noteikti informē sūtītāju iestādi (saskaņā ar regulas 7. panta 2. punktu).

12. IZSNIEGŠANAS VEIKŠANA

a) 12.1. Diena un izsniegšanas adrese:

b) 12.2. Dokuments

A) 12.2.1. tika izsniegts saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, proti:

12.2.1.1. nodots

12.2.1.1.1. personīgi adresātam

12.2.1.1.2. citai personai

12.2.1.1.2.1. Vārds:

12.2.1.1.2.2. Adrese:

12.2.1.1.2.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:

12.2.1.1.2.2.2. Vieta un kods:

12.2.1.1.2.2.3. Valsts:

12.2.1.1.2.3. Saistība ar adresātu:

ģimenes loceklis

darbinieks

cita saistība

12.2.1.1.3. adresāta adrese

12.2.1.2. piegāde pa pastu

12.2.1.2.1. bez saņemšanas apstiprinājuma

12.2.1.2.2. ar pievienotu saņemšanas apstiprinājumu

12.2.1.2.2.1. no adresāta

12.2.1.2.2.2. no citas personas

12.2.1.2.2.2.1. Vārds:

12.2.1.2.2.2.2. Adrese:

12.2.1.2.2.2.2.1. Ielas nosaukums un numurs/a.k. Nr.:

12.2.1.2.2.2.2.2. Vieta un kods:

12.2.1.2.2.2.2.3. Valsts:

12.2.1.2.2.2.3. Saistība ar adresātu:

ģimenes loceklis

darbinieks

cita saistība

12.2.1.3. ar citu metodi (norādiet metodi):

B) 12.2.2. piegādāts ar šādu īpašu metodi (norādīt metodi):

c) 12.3. Dokumenta adresāts tika informēts (mutiski) (rakstiski), ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai sūtītājas valsts oficiālajā valodā, ko viņš saprot.

13. INFORMĀCIJA SASKAŅĀ AR 7. PANTA 2. PUNKTU

Izsniegšanu nebija iespējams veikt vienu mēnesi pēc saņemšanas.

14. ATTEIKŠANĀS NO DOKUMENTA

Adresāts atteicās pieņemt dokumentu tajā izmantotās valodas dēļ. Dokumenti ir pievienoti šai apliecībai.

15. DOKUMENTA NEIZSNIEGŠANAS IEMESLS

15.1. Adrese nav zināma

15.2. Adresāts nav atrodams

15.3. Dokumentu nevarēja izsniegt pirms 6.2. punktā minētā datuma vai termiņa

15.4. Citi iemesli (norādīt sīkāk):

Dokumenti ir pievienoti šim apliecinājumam.

Sastādīšanas vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs:

[1] OV L 160, 30.6.2000., 37. lpp.

[2] Šis postenis nav obligāts.

[3] Šis postenis nav obligāts.

[4] Šis postenis nav obligāts.

[5] Šis postenis nav obligāts.

[6] Šis postenis nav obligāts.

[7] Šis postenis nav obligāts.

[8] Šis postenis nav obligāts.

[9] Šis postenis nav obligāts.

[10] Šis postenis nav obligāts.

[11] Šis postenis nav obligāts.

[12] Šis postenis nav obligāts.

[13] Šis postenis nav obligāts.

[14] Šis postenis nav obligāts.

[15] Šis postenis nav obligāts.

--------------------------------------------------

Augša