EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32000R1150

Padomes Regula (EK, Euratom) nr. 1150/2000 (2000. gada 22. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu

OV L 130, 31.5.2000., 1./12. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 169 - 180

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32014R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1150/oj

32000R1150Oficiālais Vēstnesis L 130 , 31/05/2000 Lpp. 0001 - 0012


Padomes Regula (EK, Euratom) nr. 1150/2000

(2000. gada 22. maijs),

ar ko īsteno Lēmumu 94/728/EK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 279. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 183. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 94/728/EK, Euratom (1994. gada 31. oktobris) par Kopienu pašu resursu sistēmu [1], un jo īpaši tā 8. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu [3],

tā kā:

(1) Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1552/89 [4] (1989. gada 29. maijs), ar ko īsteno Lēmumu 88/376/EEK, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu [5], ir bieži un būtiski grozīta. Tāpēc skaidrības un lietderības labad minētā regula būtu jāsistematizē.

(2) Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. pantā minētajiem pašu resursiem jābūt pieejamiem Kopienai pēc iespējas ar vislabākajiem nosacījumiem, un tāpēc jānosaka kārtība, kādā Kopienām atvēlētos pašu resursus dalībvalstis nodod Komisijai.

(3) Tradicionālos pašu resursus dalībvalstis iekasē saskaņā ar saviem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ko vajadzības gadījumā pielāgo Kopienas regulu prasībām. Komisijai ir jāpārrauga šāda pielāgošana un vajadzības gadījumā jāizsaka priekšlikumi.

(4) Padome un dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, 1991. gada 13. novembrī pieņēma rezolūciju par Kopienas finanšu interešu aizsardzību [6].

(5) Ir jādefinē noteikšanas jēdziens attiecībā uz pašu resursiem un jāpieņem noteikumi, pēc kuriem tiek izpildīts noteikšanas pienākums attiecībā uz pašu resursiem, kuri minēti Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

(6) Attiecībā uz pašu resursiem no cukura nodevām, kas jāpiedzen tajā pašā budžeta gadā, kas atbilst tirdzniecības gadam, uz kuru attiecas izdevumi, ir jāparedz, ka dalībvalstis nodod Komisijas rīcībā šādus resursus tajā budžeta gadā, kurā tie ir noteikti.

(7) Būtu jāuzlabo pašu resursu sistēmas pārskatāmība un budžeta pārvaldības iestādes informēšana.

(8) Dalībvalstīm ir jāglabā dokumenti, lai tie būtu Komisijai pieejami, un vajadzības gadījumā jānosūta dokumenti un informācija, kas tai ir vajadzīga, lai Komisija varētu īstenot pilnvaras, kas tai piešķirtas attiecībā uz Kopienu pašu resursiem.

(9) Par pašu resursu iekasēšanu atbildīgajām valsts iestādēm vienmēr jāspēj uzrādīt dokumentus Komisijai, kas apliecina iekasētos pašu resursus.

(10) Kārtībai, kādā dalībvalstis ziņo Komisijai, būtu jānodrošina iespēja uzraudzīt dalībvalstu darbību pašu resursu piedziņas jomā, jo īpaši krāpšanas un pārkāpumu gadījumos.

(11) Ir jāparedz atsevišķa nepiedzīto prasījumu uzskaite. Šī uzskaite un šādas uzskaites ceturkšņa pārskati dotu iespēju Komisijai labāk uzraudzīt dalībvalstu darbību pašu resursu iekasēšanā, jo īpaši, lai iekasētu krāpšanas un pārkāpumu apdraudētos resursus.

(12) Dalībvalstu un Komisijas attiecībām būtu jānosaka termiņš, ievērojot to, ka jaunos prasījumus, ko dalībvalstis noteikušas attiecībā uz iepriekšējiem gadiem, uzskata par prasījumiem, kas noteikti pašreizējam gadam.

(13) Attiecībā uz pašu resursiem no pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk "PVN resursi", kas minēti Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, būtu jāparedz, ka dalībvalstis nodod Kopienai pašu resursus nemainīgu ikmēneša divpadsmito daļu formā, kas paredzēti budžetā, un vēlāk, līdzko PVN resursu faktiskais pamats ir pilnīgi zināms, šādi nodotās summas precizē.

(14) Šī kārtība ir jāpiemēro arī minētā lēmuma 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem papildu resursiem, turpmāk "papildu resursi", ko veido saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom (1989. gada 13. februāris) par to, kā saskaņot nacionālā kopprodukta noteikšanu pēc tirgus cenām [7].

(15) Pašu resursi ir jānodod, ierakstot maksājamās summas kontā, ko šajā nolūkā Komisijas vārdā atver valsts kase vai iestāde, ko izraugās katra dalībvalsts. Lai līdzekļu plūsma nepārsniegtu to, kas ir vajadzīga budžeta izpildei, iepriekšminētos kontus Kopiena drīkst izmantot tikai, lai segtu Komisijas kases vajadzības.

(16) Atbalsta maksājumus, piemērojot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1765/92 (1992. gada 30. jūnijs), ar ko izveido atbalsta sistēmu noteiktu laukaugu audzētājiem [8], galvenokārt veic gada sākuma mēnešos; tā kā Komisijas rīcībā jābūt pietiekamiem kases resursiem, lai izdarītu šos maksājumus.

(17) Padomes Lēmums 94/729/EK (1994. gada 31. oktobris) par budžeta disciplīnu [9] nosaka, ka Eiropas Savienības vispārējā budžetā ierakstāma rezerve attiecībā uz Kopienas izsniegtajiem aizdevumiem un aizdevuma garantijām par labu trešām valstīm un trešās valstīs, kā arī ārkārtas palīdzības rezerve. Tāpēc ir jāizdara grozījumi attiecībā uz to, kā ierakstāmi pašu resursi, kas atbilst šiem resursiem.

(18) Lai nodrošinātu to, ka Kopienas budžets saņem finansējumu neatkarīgi no apstākļiem, būtu jānosaka kārtība, kā nododamas Lēmuma 88/376/EEK, Euratom 2. panta 7. punktā minētās iemaksas, kuru pamatā ir nacionālais kopprodukts, turpmāk "NKP finansiālās iemaksas".

(19) Būtu jānosaka, kāds atlikums jāpārceļ uz nākamo saimniecisko gadu.

(20) Dalībvalstīm būtu jāveic kontrole un izmeklēšana attiecībā uz pašu resursu noteikšanu un nodošanu. Komisijai būtu jāīsteno savas pilnvaras saskaņā ar šo regulu. Būtu jāprecizē Komisijas pilnvaras attiecībā uz papildu resursu pārbaudes pasākumiem.

(21) Dalībvalstu un Komisijas cieša sadarbība sekmēs pareizu finanšu noteikumu piemērošanu attiecībā uz pašu resursiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Lēmumā 94/728/EK, Euratom paredzētos Kopienas pašu resursus, turpmāk "pašu resursus", nodod Komisijai un pārbauda, kā norādīts šajā regulā, neskarot Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 [10] un Direktīvu 89/130/EEK, Euratom.

2. pants

1. Šīs regulas piemērošanai Kopienas pašu resursu prasījumus, kas minēti Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, nosaka, līdzko ir izpildīti muitas noteikumos paredzētie nosacījumi par prasījumu iekļaušanu kontos un paziņošanu debitoram.

2. Diena, kas jāņem vērā 1. punktā paredzētajai noteikšanai, ir diena, kurā izdara ierakstu muitas noteikumos paredzētajās norēķinu grāmatās.

Attiecībā uz nodevām un citiem maksājumiem, kas saistīti ar cukura tirgus kopējo organizāciju, diena, kas jāņem vērā 1. punktā paredzētajai noteikšanai, ir paziņojuma diena, kas paredzēta noteikumos, kas regulē cukura tirgu.

Ja minētais paziņojums nav noteikti paredzēts, ir jāņem vērā diena, kad dalībvalstis nosaka summas, kas debitoram jāsamaksā, vajadzības gadījumā avansa maksājumu vai atlikuma samaksas veidā.

3. Strīdu gadījumos 1. punktā minētās noteikšanas nolūkos ne vēlāk par dienu, kad pieņem pirmo administratīvo lēmumu, ar kuru debitoram paziņo par parādu vai sāk tiesvedību, ja tas notiek vispirms, prasījuma summu aprēķina kompetentā administratīvā iestāde.

Diena, kas jāņem vērā šā panta 1. punktā paredzētajai noteikšanai, ir attiecīgā lēmuma vai attiecīgā aprēķina diena, ko veic pēc pirmajā daļā minētās tiesvedības sākšanas.

4. Šā panta 1. punktu piemēro, kad attiecīgais paziņojums ir jālabo.

3. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka apliecinošos dokumentus par pašu resursu noteikšanu un nodošanu glabā vismaz trīs kalendāros gadus pēc tā gada beigām, uz kuru šie apliecinošie dokumenti attiecas.

Apliecinošos dokumentus, kas attiecas uz Direktīvas 89/130/EEK, Euratom 4. un 5. pantā minētajām statistikas procedūrām un pamatojumiem, dalībvalstis glabā līdz ceturtā gada 30. septembrim pēc attiecīgā saimnieciskā gada. Tikpat ilgi glabā apliecinošos dokumentus, kas attiecas uz pievienotās vērtības nodokļu resursu pamatojumu.

Ja pirmajā un otrajā daļā minēto apliecinošo dokumentu pārbaude, ievērojot šīs regulas 18. un 19. pantu vai Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 11. pantu, rāda, ka ir vajadzīga korekcija, tos glabā, pārsniedzot pirmajā daļā paredzēto termiņu, pietiekami ilgi, lai korekciju varētu izdarīt un uzraudzīt.

4. pants

1. Katra dalībvalsts paziņo Komisijai:

a) par pašu resursu noteikšanu, iekasēšanu, nodošanu un kontroli, atbildīgo dienestu vai aģentūru nosaukumus un galvenos noteikumus attiecībā uz minēto dienestu un aģentūru lomu un darbību;

b) normatīvo un administratīvo aktu vispārīgos noteikumus un grāmatvedības noteikumus, kas attiecas uz pašu resursu noteikšanu, iekasēšanu, nodošanu un Komisijas veikto pašu resursu kontroli;

c) visu to administratīvo un grāmatvedības reģistru precīzus nosaukumus, kur ieraksta 2. pantā paredzētos noteiktos prasījumus, jo īpaši to reģistru nosaukumus, ko izmanto, lai sastādītu 6. pantā paredzētos kontus.

Par visām izmaiņām šajos nosaukumos vai noteikumos tūlīt paziņo Komisijai.

2. Komisija pēc citu dalībvalstu lūguma paziņo tām 1. punktā minēto informāciju.

5. pants

Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto likmi, ko nosaka, izstrādājot budžetu, aprēķina kā procentlikmi no dalībvalstu prognozēto nacionālo kopproduktu (turpmāk "NKP") summas tā, lai tā pilnīgi segtu to budžeta daļu, ko nefinansē no muitas nodokļiem, lauksaimniecības nodevām, atskaitījumiem un citiem maksājumiem, kas saistīti ar kopējo tirgus organizāciju cukura nozarē, PVN resursiem, finanšu iemaksām pētniecības un tehnoloģijas attīstības papildu programmām, citiem ieņēmumiem un, vajadzības gadījumā, NKP finanšu iemaksām.

Šo likmi budžetā izsaka skaitlis ar tik zīmēm aiz komata, cik vajadzīgs, lai pilnīgi starp dalībvalstīm sadalītu resursus, kuru pamatā ir NKP.

II SADAĻA

Pašu resursu konti

6. pants

1. Pašu resursu kontus pārzina dalībvalsts kase vai dalībvalsts norīkota iestāde, un tos sadala pa kontiem pēc resursu veida.

2. Pašu resursu uzskaites nolūkā mēnesis beidzas ne ātrāk kā pēdējā darba dienā pulksten 13.00 attiecīgajā mēnesī, kad noteikts prasījums.

3. a) Prasījumus, kas noteikti saskaņā ar 2. pantu, ievērojot šā punkta b) apakšpunktu, ieraksta kontos vēlākais pirmajā darba dienā pēc otrā mēneša 19. datuma, kas seko tam mēnesim, kurā prasījumi noteikti;

b) noteiktos prasījumus, kas nav ierakstīti šā punkta a) apakšpunktā minētajos kontos tādēļ, ka attiecīgās summas vēl nav piedzītas un nav nekāda nodrošinājuma, a) apakšpunktā noteiktajā termiņā ieraksta atsevišķos kontos. Dalībvalstis var rīkoties tāpat, ja noteiktie prasījumi ar nodrošinājumu ir apstrīdēti un pēc radušos strīdu izšķiršanas var tikt mainīti;

c) PVN resursi un papildu resursi, ievērojot a) apakšpunktu, attiecīgajos kontos tomēr ierakstāmi šādi:

- 10. panta 3. punktā minētā divpadsmitā daļa ierakstāma katra mēneša pirmajā darba dienā,

- 10. panta 4. un 7. punktā minētais atlikums un 10. panta 6. un 8. punktā minētie precizējumi ierakstāmi reizi gadā, izņemot 10. panta 6. punkta pirmajā ievilkumā minētos īpašos precizējumus, kas ierakstāmi kontos nākamā mēneša pirmajā darba dienā pēc konkrētās dalībvalsts un Komisijas vienošanās;

d) noteiktos prasījumus attiecībā uz atskaitījumiem un citiem maksājumiem, kas saistīti ar cukura tirgus kopējo organizāciju, ieraksta a) punktā minētajos kontos. Ja pēc tam paredzētajos termiņos šos prasījumus nepiedzen, dalībvalstis var koriģēt ierakstu un izņēmuma kārtā prasījumus ierakstīt atsevišķos kontos.

4. Katra dalībvalsts 3. punktā norādītajos termiņos nosūta Komisijai:

a) savu kontu mēneša pārskatu attiecībā uz prasījumiem, kas minēti 3. punkta a) apakšpunktā.

Kopā ar šiem kontu mēneša pārskatiem attiecīgās dalībvalstis sniedz datus vai pārskatus par atskaitījumiem no pašu resursiem saskaņā ar noteikumiem attiecībā uz īpaša statusa teritorijām;

b) šā panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto atsevišķo kontu ceturkšņa pārskatu.

Komisija pēc apspriešanās ar 20. pantā minēto komiteju nosaka sīki izstrādātus noteikumus par šajā punktā minētajiem mēneša un ceturkšņa pārskatiem un pienācīgi pamatotiem to grozījumiem. Tajos nosaka attiecīgus izpildes termiņus.

5. Divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām katra dalībvalsts nosūta Komisijai to atklāto krāpšanas un pārkāpumu gadījumu aprakstus, kas attiecas uz prasījumiem virs EUR 10000.

Dalībvalsts, cik iespējams, sniedz ziņas par:

- krāpšanas un/vai pārkāpuma veidu (apzīmējums, attiecīgā muitas procedūra),

- nesamaksāto pašu resursu summu vai aplēsto apmēru,

- iesaistītajām precēm (tarifa pozīcija, izcelsme, vieta, no kuras tās atvestas),

- krāpšanas mehānismu, sniedzot tā īsu aprakstu,

- kontroles veidu, ar kuru atklāja krāpšanu vai pārkāpumu,

- valsts dienestiem vai aģentūrām, kas atklāja krāpšanu vai pārkāpumu,

- procedūras posmu, tostarp piedzīšanas posmu, ar atsauci uz noteikšanu, ja tā jau ir notikusi,

- norādi uz lietas varbūtējo paziņojumu saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 [11],

- vajadzības gadījumā, iesaistītajām dalībvalstīm,

- pasākumiem, kas veikti vai paredzēti, lai novērstu atklāta krāpšanas vai pārkāpuma gadījuma atkārtošanos.

Ik reizi kopā ar ceturkšņa pārskatu, ievērojot pirmajā daļā noteikto, katra dalībvalsts sniedz sīkas ziņas par tādu Komisijai jau ziņoto krāpšanas un pārkāpumu gadījumu stāvokli, kuru piedziņa, anulēšana vai neatgūšana iepriekš nav norādīta.

Šajā nolūkā attiecībā uz katru no pirmajā daļā minētajiem gadījumiem dalībvalstis norāda:

- atsauci uz sākotnējo paziņojumu,

- iepriekšējā ceturksnī piedzenamo atlikumu,

- noteikšanas dienu,

- dienu, kad veikts ieraksts atsevišķajā kontā, kas minēts 3. punkta b) apakšpunktā,

- konkrētajā ceturksnī piedzītās summas,

- konkrētajā ceturksnī izdarītos pamatojuma labojumus (korekcijas/anulēšanas),

- norakstītās summas,

- administratīvā un tiesas procesa posmu,

- atlikumu, kas jāpiedzen konkrētā ceturkšņa beigās.

Komisija pēc apspriešanās ar 20. pantā minēto komiteju nosaka sīki izstrādātus noteikumus par iepriekš minētajiem aprakstiem un pienācīgi pamatotiem to grozījumiem. Tajos nosaka attiecīgus izpildes termiņus.

7. pants

1. Katra dalībvalsts ik gadu sagatavo kontu pārskatu par noteiktajiem prasījumiem, kas iekļauti 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētajos kontos, un nosūta to Komisijai līdz nākošā gada 1. aprīlim pēc attiecīgā saimnieciskā gada beigām. Piezīmi pievieno, lai izskaidrotu visas atšķirības starp summu kontu pārskatā un attiecīgo mēneša pārskatu summu, kurus katru mēnesi no janvāra līdz decembrim attiecīgajā gadā nosūta dalībvalstis. Komisija pārbauda, vai kontu pārskats sakrīt ar gada laikā nodotajām summām; tai ir divu mēnešu termiņš no kontu pārskata saņemšanas brīža, lai vajadzības gadījumā nosūtītu savus apsvērumus attiecīgajai dalībvalstij.

2. Pēc 31. decembra trešajā gadā pēc konkrētā gada 1. punktā minētajā kontu pārskatā neizdara nekādas papildu korekcijas, izņemot datus, par kuriem Komisija vai attiecīgā dalībvalsts paziņojusi šajā termiņā.

8. pants

Saskaņā ar 2. panta 4. punktu izdarītās korekcijas pieskaita vai atņem no noteikto prasījumu kopsummas. Tās ieraksta kontos, kas paredzēti 6. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā, un kontu pārskatos, kas paredzēti 6. panta 4. punktā, atbilstoši šo korekciju izdarīšanas dienai.

Par korekcijām izdara īpašu atzīmi, ja tās attiecas uz krāpšanas gadījumiem un pārkāpumiem, par ko jau ziņots Komisijai.

III SADAĻA

Pašu resursu nodošana

9. pants

1. Saskaņā ar 10. pantā paredzēto kārtību dalībvalstis pašu resursus ieraksta kredītā kontā, ko Komisijas vārdā atver dalībvalsts kasē vai iestādē, ko tā norīkojusi.

Šo kontu apkalpo par brīvu.

2. Komisija kredītā ierakstītās summas konvertē EUR un ieraksta savos kontos saskaņā ar Regulu (Euratom, EOTK, EK) Nr. 3418/93 [12].

10. pants

1. Pēc tam kad, piemērojot Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 3. punktu, kā iekasēšanas izmaksas atskaitīti 10 %, minētā lēmuma 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto pašu resursu ierakstīšanu izdara ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc 19. datuma, kas ir otrajā mēnesī pēc mēneša, kurā saskaņā ar šīs regulas 2. pantu noteikts prasījums.

Tomēr saskaņā ar 6. panta 3. punkta b) apakšpunktu atsevišķos kontos uzrādītie prasījumi ierakstāmi ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc 19. datuma, kas ir otrajā mēnesī pēc mēneša, kurā prasījums piedzīts.

2. Vajadzības gadījumā Komisija var aicināt dalībvalstis pārcelt par vienu mēnesi ātrāk resursu, kas nav PVN resursi un papildu resursi, ierakstīšanu, ņemot vērā informāciju, kas tām pieejama mēneša 15. dienā.

Ātrāk veiktos ierakstus pielāgo nākamajā mēnesī, veicot pirmajā punktā minēto ierakstīšanu. Šis pielāgojums izpaužas kā negatīvs ieraksts, kas līdzvērtīgs tai summai, kas ierakstīta ātrāk.

3. PVN resursu, papildu resursu, izņemot summu, kas atbilst ELVGF (Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds) valūtas rezervei, aizdevumu un aizdevumu garantiju rezervei un ārkārtas palīdzības rezervei, un vajadzības gadījumā NKP finanšu iemaksu ierakstu kredītā izdara katra mēneša pirmajā darbadienā tādā apjomā, kas atbilst vienai divpadsmitajai daļai no attiecīgās summas budžetā, kas konvertēta valstu valūtās, izmantojot Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā publicētos valūtas maiņas kursus pēdējā kotēšanas dienā kalendārajā gadā pirms attiecīgā budžeta gada.

Īpašām vajadzībām, sedzot ELVGF Garantiju iedaļas izdevumus saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1765/92 un atkarībā no Kopienu kases stāvokļa, Komisija var lūgt dalībvalstis, lai tās saimnieciskā gada pirmajā ceturksnī par vienu vai diviem mēnešiem ātrāk ieraksta divpadsmito daļu vai daļu no divpadsmitās daļas summām, kas budžetā paredzētas kā PVN resursi un/vai papildu resursi, izņemot pašu resursus, kas paredzēti ELVGF valūtas rezervei, aizdevumu garantiju rezervei un ārkārtas palīdzības rezervei.

Prasītais ikmēneša ieraksts pēc pirmā ceturkšņa, ievērojot šajā nolūkā budžetā iekļautās summas, nedrīkst pārsniegt PVN un NKP resursu divpadsmito daļu.

Komisija paziņo dalībvalstīm par prasīto ierakstu ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš.

Uz šiem ātrāk veicamiem ierakstiem attiecas šā punkta vienpadsmitajā daļā paredzētie noteikumi par ierakstiem, kas izdarāmi katra gada janvārī, un divpadsmitajā daļā paredzētie noteikumi, kas piemērojami, kad pirms saimnieciskā gada sākuma budžets vēl nav pieņemts galīgi.

Ierakstu attiecībā uz Lēmuma 94/728/EK 6. pantā minēto ELVGF valūtas rezervi, aizdevumu un aizdevumu garantiju rezervi un ārkārtas palīdzības rezervi, kas izveidotas ar Padomes Lēmumu 94/729/EK, izdara pirmajā tā mēneša darba dienā, kas seko attiecīgo budžeta izdevumu izpildes mēnesim, nepārsniedzot minētos izdevumus, ja izdevumus izpilda pirms mēneša 16. datuma. Pretējā gadījumā ierakstu izdara otrā mēneša pirmajā darba dienā pēc izdevumu izpildes.

Atkāpjoties no 6. panta 1977. gada 21. decembra Finanšu regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [13], turpmāk saukta par "Finanšu regulu", šos ierakstus ņem vērā saimnieciskā gadā, uz ko tie attiecas.

Tomēr, ja attiecīgā saimnieciskā gada budžeta izpildes stāvoklis ir tāds, ka ieraksti attiecībā uz ELVGF valūtas rezervi un ārkārtas palīdzības rezervi nav vajadzīgi gada ieņēmumu un izdevumu līdzsvara nodrošināšanai, Komisija pieņem lēmumu atcelt šos ierakstus vai daļu no tiem.

Visas izmaiņas PVN resursu vienotajā likmē, Apvienotajai Karalistei piešķirtajā korekcijā, kas minēta Lēmuma 94/728/EK, Euratom 5. pantā, un tās finansēšanā, papildu resursu vienotajā likmē un vajadzības gadījumā NKP finanšu iemaksās prasa budžeta grozījumu un papildinājumu galīgu pieņemšanu un paredz kopš attiecīgā saimnieciskā gada sākuma ieskaitīto divpadsmitdaļu pārrēķinus.

Šie pārrēķini veicami, kad izdarīts pirmais ieraksts pēc budžeta grozījumu un papildinājumu galīgās pieņemšanas, ja tas ir pieņemts pirms attiecīgā mēneša 16. datuma. Pretējā gadījumā tos izpilda, kad izdara otro ierakstu pēc galīgās pieņemšanas. Atkāpjoties no Finanšu regulas 6. panta, šos grozījumus ieraksta kontos attiecībā uz konkrēto papildinātā vai grozītā budžeta saimniecisko gadu.

Divpadsmitās daļas, kas attiecas uz katra saimnieciskā gada janvāra ierakstiem, kalkulē, pamatojoties uz EOTK līguma 78. panta 3. punktā, EK Līguma 272. panta 3. punktā un Euratom līguma 177. panta 3. punktā minētā budžeta projektā paredzētajām summām, izņemot summas ELVGF valūtas rezerves finansējumam. Summas konvertē valstu valūtās, izmantojot valūtas maiņas kursus kotēšanas pirmajā dienā pēc 15. decembra kalendārajā gadā pirms attiecīgā budžeta gada; korekciju izdara, veicot nākošā mēneša ierakstu.

Ja pirms saimnieciskā gada sākuma nav notikusi budžeta galīga pieņemšana, dalībvalstis katra mēneša pirmajā darbadienā, ieskaitot janvāri, ieraksta vienu divpadsmito daļu no summām, kas kā PVN resursi un pašu resursi, izņemot ELVGF valūtas rezervei paredzētās summas, un vajadzības gadījumā NKP finanšu iemaksas paredzētas pēdējā galīgi pieņemtajā budžetā; pielāgojumu izdara pirmajā noteiktajā termiņā pēc budžeta pieņemšanas galīgā variantā, ja tas ir pieņemts pirms attiecīgā mēneša 16. datuma. Pretējā gadījumā pielāgojumu veic otrajā termiņā pēc budžeta galīgas pieņemšanas.

4. Pamatojoties uz gada deklarāciju par PVN resursu bāzi, kas noteikta Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 7. panta 1. punktā, summu, ko aprēķina, minētās deklarācijas datiem piemērojot vienotu likmi, kas pieņemta iepriekšējam saimnieciskajam gadam, ieraksta dalībvalstu debetā un iepriekšējā saimnieciskā gada laikā veiktos 12 maksājumus ieraksta kredītā. Tomēr katras dalībvalsts PVN pašu resursu bāze, kam piemēro iepriekš minēto likmi, nevar pārsniegt procentus, kas noteikti ar Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā minēts šā panta 7. punkta pirmajā teikumā. Komisija aprēķina atlikumu un savlaicīgi informē dalībvalstis, lai tās varētu to ierakstīt šīs regulas 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbadienā.

5. Tad Komisija aprēķina finanšu iemaksu pielāgojumus tā, lai, ņemot vērā faktiskos ieņēmumus no PVN resursiem, atjaunotu PVN resursu un NKP finanšu iemaksu sākotnējo sadalījumu budžetā. Lai aprēķinātu šos pielāgojumus, 4. punktā minētās starpības konvertē EUR, izmantojot valūtas maiņas kursus, ko piemēro pirmajā darbadienā pēc 15. novembra pirms 4. punktā minētajiem ierakstiem. PVN resursu atlikumu katrai dalībvalstij koriģē ar budžetā ierakstīto finanšu iemaksu un PVN resursu attiecību. Šīs kalkulācijas iznākumu Komisija paziņo dalībvalstīm, kuras iepriekšējā saimnieciskā gada laikā veica NKP finanšu iemaksas, lai šā paša gada pirmajā decembra darbadienā tās attiecīgi varētu izdarīt kredīta vai debeta ierakstu 9. panta 1. punktā minētajā kontā.

6. Jebkura PVN resursu bāzes korekcija saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 9. panta 1. punktu katrai attiecīgajai dalībvalstij, kuras bāze, ņemot vērā šīs korekcijas, nepārsniedz procentus, kas noteikti ar Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, rada šādus šā panta 4. punktā minētā atlikuma pielāgojumus:

- Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 9. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās korekcijas, kas izdarītas līdz 31. jūlijam, rada vispārēju pielāgojumu, kas ierakstāms šīs regulas 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbadienā. Tomēr atsevišķu pielāgojumu var ierakstīt pirms minētā datuma, ja par to vienojas attiecīgā dalībvalsts un Komisija,

- ja pasākumi, ko Komisija saskaņā ar Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 9. panta 1. punkta otro daļu veic, lai koriģētu bāzi, rada šīs regulas 9. panta 1. punktā minētā kontā izdarīto ierakstu pielāgojumu, šo pielāgojumu izpilda dienā, ko nosaka Komisija, ievērojot minētos pasākumus .

Šā panta 8. punktā minētās NKP izmaiņas arī nosaka atlikuma pielāgojumu visām dalībvalstīm, kuru bāze, ņemot vērā šīs korekcijas, nepārsniedz procentus, kas noteikti ar Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu. PVN atlikuma pielāgojumi, kas saskaņā ar šā punkta pirmo daļu izpildāmi līdz katra gada decembra pirmajai darbadienai, rada NKP finanšu iemaksu papildu pielāgojumu kalkulāciju, ko veic Komisija. Šo papildu pielāgojumu kalkulācijā izmanto 5. punktā minēto sākotnējai kalkulācijai izmantoto valūtas maiņas kursu.

Komisija savlaicīgi paziņo dalībvalstīm par šiem pielāgojumiem, lai tās varētu tos ierakstīt 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbadienā.

Tomēr atsevišķu pielāgojumu var ierakstīt jebkurā laikā, ja par to vienojas attiecīgā dalībvalsts un Komisija

7. Pamatojoties uz datiem par iepriekšējā gada kopējo NKP tirgus cenās un tā sastāvdaļām, ko iesniegušas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 89/130/EEK, Euratom 3. panta 2. punktu, katras dalībvalsts debetā ieraksta summu, ko aprēķina, NKP piemērojot vienotu likmi, kas pieņemta iepriekšējam saimnieciskam gadam un vajadzības gadījumā grozīta, atkarībā no ELVGF valūtas rezerves, aizdevumu un aizdevuma garantiju vai ārkārtas palīdzības rezerves izmantojuma, bet kredītā ieraksta minētajā iepriekšējā saimnieciskā gadā izdarītos ierakstus. Komisija aprēķina atlikumu un savlaicīgi informē dalībvalstis, lai tās varētu to ierakstīt šīs regulas 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbadienā.

8. Visas iepriekšējo saimniecisko gadu NKP izmaiņas saskaņā ar Direktīvas 89/130/EEK, Euratom 3. panta 2. punktu, ievērojot tās 6. pantu, paredz pielāgojumu katras attiecīgās dalībvalsts atlikumā, kas noteikts saskaņā ar 7. punktu. Šo atlikumu nosaka, ievērojot 6. punkta pirmās daļas noteikumus. Komisija atlikumu pielāgojumus dara zināmus dalībvalstīm, lai tās varētu tos ierakstīt šīs regulas 9. panta 1. punktā minētajā kontā tā paša gada decembra pirmajā darbadienā. NKP grozījumus, kas izdarīti vēlāk par ceturtā gada 30. septembri pēc attiecīgā saimnieciskā gada, vairs neņem vērā, ja vien grozījumu punktus Komisija vai dalībvalsts nav paziņojusi pirms šā termiņa beigām.

9. Šā panta 4. līdz 8. punktā minētās darbības ir ieņēmumu grozījumi attiecīgajā saimnieciskajā gadā, kad tos izdara.

11. pants

Par visiem kavējumiem, izdarot ierakstus 9. panta 1. punktā minētajā kontā, attiecīgai dalībvalstij jāmaksā procenti, kuru likme atbilst par diviem punktiem paaugstinātai procentu likmei, kuru attiecīgās dalībvalsts valūtas tirgū piemēro valsts īstermiņa kredīta operācijām, brīdī, kad beidzies termiņš. Par katru kavējuma mēnesi šo likmi palielina par 0,25 punktiem. Palielināto likmi piemēro visam kavējuma periodam.

VI SADAĻA

Kases resursu pārvaldība

12. pants

1. Komisija izmanto 9. panta 1. punktā minēto kontu kredītos ierakstītās summas, nepārsniedzot savas ar budžeta izpildi saistītās vajadzības pēc kases resursiem.

2. Ja minētās vajadzības pārsniedz kontu aktīvus, Komisija var rīkoties, pārsniedzot šo aktīvu kopsummu, ar nosacījumu, ka budžetā pieejama apropriācija, un nepārsniedzot budžetā paredzētos pašu resursus. Šajā gadījumā tā dalībvalstīm iepriekš paziņo par paredzamajiem pārsniegumiem.

3. Vienīgi tad, kad aizdevuma saņēmējs nav izpildījis saskaņā ar Padomes regulām un lēmumiem noslēgta vai garantēta aizņēmuma līguma saistības, gadījumos, kad Komisija laikus nevar veikt citus pasākumus, kas paredzēti finanšu noteikumos attiecībā uz šiem aizņēmumiem, lai nodrošinātu Kopienas juridisko saistību izpildi pret kreditoriem, Kopienas parādu apkalpošanai neatkarīgi no 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem var uz laiku piemērot 2. un 4. punkta noteikumus.

4. Starpība starp kopējiem aktīviem un vajadzībām pēc kases resursiem sadalāma dalībvalstu starpā, pēc iespējas samērā ar prognozēto budžeta ieņēmumu no katras dalībvalsts.

5. Dalībvalstis vai saskaņā ar 9. panta 1. punktu to norīkota iestāde Komisijas maksājuma rīkojumus izpilda cik vien iespējams ātri un ne vēlāk kā septiņas darba dienas pēc to saņemšanas un vēlākais septiņu darbdienu laikā nosūta Komisijai konta pārskatu.

Tomēr naudas pārvedumu operācijās dalībvalstīm attiecīgie rīkojumi jāizpilda Komisijas pieprasītā termiņā.

V SADAĻA

Lēmuma 88/376/EEK, Euratom 2. panta 7. punkta piemērošanas kārtība

13. pants

1. Šo pantu piemēro, ja ir jāīsteno Lēmuma 88/376/EEK, Euratom 2. panta 7. punktā paredzētā pagaidu atkāpe.

2. NKP pēc tirgus cenām aprēķina Eiropas Kopienu Statistikas birojs, izmantojot statistikas datus, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēmu (ESA) un atbilst pirmo trīs gadu vidējam aritmētiskam izskaitļojumam piecu gadu posmā pirms tā saimnieciskā gada, attiecībā uz kuru piemērots Lēmuma 88/376/EEK, Euratom 2. panta 7. punkts. Statistikas datu labojumus, kas izdarīti pēc budžeta galīgas pieņemšanas, neņem vērā.

3. NKP katram atskaites gadam aprēķina EUR, izmantojot aplūkojamā gada vidējo EUR kursu.

4. Tikmēr, kamēr uz vienu vai vairākām dalībvalstīm attiecas Lēmuma 88/376/EEK, Euratom 2. panta 7. punktā paredzētā atkāpe, Komisija savā provizoriskajā budžeta projektā nosaka procentu, ko veido šo dalībvalstu finanšu iemaksas, vadoties no to NKP proporcionālās attiecības kopējā dalībvalstu NKP summā, un nosaka summu, ko veido budžeta daļa, kas finansējama ar vienotas likmes PVN resursiem un ar NKP finanšu iemaksām.

Šos skaitļus apstiprina saskaņā ar budžeta procedūru.

14. pants

1. NKP definīcija tirgus cenās ir dota Direktīvas 89/130/EEK, Euratom 1. un 2. pantā.

2. NKP finanšu iemaksu procentu likmes aprēķinā izmanto skaitļus, kas sniegti saskaņā ar Direktīvas 89/130/EEK, Euratom 3. panta 2. punktu un ievērojot tās 6. pantu. Ja šādu skaitļu nav, Eiropas Kopienu Statistikas birojs izmanto pieejamos datus.

VI SADAĻA

Lēmuma 94/728/EK, Euratom 7. panta piemērošanas kārtība

15. pants

Lai piemērotu Lēmuma Nr. 94/728/EK, Euratom 7. pantu, attiecīgā saimnieciskā gada atlikums ir starpība starp:

- visu šajā saimnieciskajā gadā iekasēto ieņēmumu

un

- pamatojoties uz šā saimnieciskā gada apropriācijās veikto maksājumu apmēru, kam pieskaitīts tā paša saimnieciskā gada pārgrāmatoto apropriāciju apjoms, kas pārgrāmatotas, piemērojot Finanšu regulas 7. panta 1. punktu un 2. punkta b) apakšpunktu.

Šī starpība palielināma vai samazināma, no vienas puses, ar tādu atceltu apropriāciju tīro summu, kas pārgrāmatotas no iepriekšējiem saimnieciskajiem gadiem un, no otras puses, atkāpjoties no Finanšu regulas 5. panta 1. punkta, ar:

- maksājumiem, kas EUR maiņas kursa izmaiņu dēļ pārsniedz tādas nesadalītās apropriācijas, kas no iepriekšējā saimnieciskā gada pārgrāmatotas saskaņā ar Finanšu regulas 7. panta 1. punktu,

un

- atlikumu, kas radies no valūtas maiņas guvumiem un zaudējumiem iepriekšējā saimnieciskajā gadā.

16. pants

Katru gadu līdz oktobra beigām Komisija attiecībā uz visu saimniecisko gadu sastāda šajā gadā iekasēto pašu resursu prognozi, pamatojoties uz šajā laikā tās rīcībā esošajiem datiem.

Būtiskas atkāpes no sākotnējās prognozes var noteikt nākamā saimnieciskā gada sākotnējā budžeta projekta grozījuma vēstulē vai pašreizējā saimnieciskā gada budžeta grozījumos vai papildinājumos.

Veicot regulas 10. panta 4.–8. punktā minētās darbības, grozot budžetu, pašreizējā saimnieciskā gada budžetā paredzēto ieņēmumu var palielināt vai samazināt ar šo darbību rezultātā iegūtajām summām.

VII SADAĻA

Noteikumi attiecībā uz kontroli

17. pants

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar 2. pantu noteiktajiem prasījumiem atbilstošā summa tiek nodota Komisijai, kā noteikts šajā regulā.

2. Dalībvalstis ir brīvas no pienākuma nodot Komisijas rīcībā noteiktajiem prasījumiem atbilstošās summas vienīgi tad, ja šīs summas nav iekasētas nepārvaramas varas (force majeure) dēļ. Turklāt dalībvalstis var neievērot šo pienākumu nodot Komisijai šādas summas īpašos gadījumos, kad, pilnīgi izvērtējot konkrēta gadījuma attiecīgos apstākļus, ir acīm redzami, ka naudas piedziņa no tām neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējama ilgstošā laika posmā. Šie gadījumi jāmin ziņojumā, kas paredzēts 3. punktā, ja attiecīgās summas pārsniedz EUR 10000, konvertējot valsts valūtā, pēc valūtas maiņas kursa iepriekšējā kalendārā gada oktobra pirmajā darbadienā; šajā ziņojumā jānorāda iemesli, kuru dēļ dalībvalsts konkrētās summas nevarēja nodot. Komisija vajadzības gadījumā sešu mēnešu laikā var nosūtīt attiecīgai dalībvalstij piezīmes.

3. Gada ziņojumos dalībvalstis paziņo Komisijai pārbaužu datus un iznākumus, kā arī vispārējus datus un galvenos jautājumus attiecībā uz svarīgākajām šīs regulas piemērošanas problēmām, un jo īpaši strīdus gadījumiem. Šo ziņojumu nosūta Komisijai līdz 30. aprīlim nākošajā gadā pēc attiecīgā saimnieciskā gada.

Komisija pēc apspriešanās ar 20. pantā minēto Komiteju sastāda ziņojuma paraugu un tā pienācīgi pamatotu grozījumu paraugu. Tiek paredzēti attiecīgi izpildes termiņi.

Līdz 30. aprīlim nākošajā gadā pēc saimnieciskā gada, kas minēts 1. punkta otrajā teikumā, Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei pārskata ziņojumu attiecībā uz ziņojumiem, ko dalībvalstis nosūtījušas saskaņā ar šo pantu un 6. panta 5. punktu.

18. pants

1. Dalībvalstis veic kontroli un izmeklēšanu attiecībā uz Lēmuma 94/728/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto pašu resursu noteikšanu un nodošanu. Komisija īsteno savas pilnvaras, kā norādīts šajā pantā.

2. Saskaņā ar 1. punktu dalībvalstis:

a) pēc Komisijas lūguma veic papildu pārbaudes pasākumus. Lūgumā Komisija paziņo papildu pārbaudes iemeslus;

b) pēc tās lūguma iesaista Komisiju pārbaudes pasākumos, ko tās veic.

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai atvieglotu šos pārbaudes pasākumus. Ja Komisija ir iesaistīta šajos pasākumos, dalībvalstis nodod tās rīcībā 3. pantā minētos apliecinošos dokumentus.

Lai iespējami ierobežotu papildu pārbaudes pasākumus:

a) īpašos gadījumos Komisija var prasīt, lai tai tiktu nosūtīti attiecīgi dokumenti;

b) ikmēneša kontu pārskatā, kas minēts 6. panta 4. punktā, ar attiecīgu piezīmi jānorāda tās kontos ierakstītās summas, kas saistītas ar pārkāpumiem vai kavējumiem pašu resursu noteikšanā, ierakstīšanā kontos vai nodošanā un kas atklātas, veicot iepriekš minētās pārbaudes.

3. Neskarot 1. un 2. punktu, Komisija pati var veikt klātienes pārbaudes pasākumus. Komisijas pārstāvjiem, kas pilnvaroti šādiem pārbaudes pasākumiem, ciktāl šīs regulas pareizs piemērojums to prasa, ir pieejami visi apliecinošie dokumenti un visi citi attiecīgie dokumenti, kas saistīti ar šiem apliecinošajiem dokumentiem. Pienācīgi pamatotā paziņojumā Komisija savlaicīgi paziņo dalībvalstij, kurā jānotiek pārbaudes pasākumam, par šo pārbaudi. Attiecīgās dalībvalsts pārstāvji piedalās šādos pārbaudes pasākumos.

4. Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētie pārbaudes pasākumi neskar:

a) dalībvalstu pārbaudes pasākumus saskaņā ar to normatīvajiem un administratīvajiem aktiem;

b) pasākumus, kas paredzēti EK līguma 246., 247., 248. un 276. pantā un Euratom līguma 160.a, 160.b, 160.c un 180.b pantā;

c) saskaņā ar EK Līguma 279. panta c) punktu un Euratom līguma 183. panta c) punktu organizētās pārbaudes.

5. Reizi trijos gados Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā darbojas attiecīgā pārbaudes kārtība.

19. pants

Kopā ar attiecīgo dalībvalsti Komisija katru gadu pārbauda tai nosūtītos pamatrādītājus, lai izvairītos no aprēķina kļūdām, jo īpaši NKP vadības komitejas paziņotajos gadījumos. Šim nolūkam atsevišķos gadījumos, kad citādi pareizs novērtējums nav iespējams, tā var pārbaudīt arī aprēķinus un statistikas pamatdatus, izņemot informāciju, kas attiecas uz konkrētām fiziskām un juridiskām personām. Komisija ievēro valsts tiesību normas par statistikas konfidencialitātes saglabāšanu.

VIII SADAĻA

Noteikumi attiecībā uz Padomdevēju komiteju Kopienu pašu resursu jautājumos

20. pants

1. Ar šo ir izveidota Padomdevēja komiteja Kopienu pašu resursu jautājumos, turpmāk "Komiteja".

2. Komitejā ietilpst dalībvalstu un Komisijas pārstāvji. Katru dalībvalsti Komitejā pārstāv ne vairāk par piecām amatpersonām.

Komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Sekretariāta pakalpojumus Komitejai nodrošina Komisija.

3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

21. pants

1. Komiteja izskata jautājumus, kurus izvirza tās priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma un kas skar šīs regulas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz:

a) informāciju un ziņojumiem, kas minēti 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 6., 7. pantā un 17. panta 3. punktā;

b) nepārvaramas varas gadījumiem, kas minēti 17. panta 2. punktā;

c) pārbaudes pasākumiem, kas paredzēti 18. panta 2. punktā.

Komiteja izskata arī pašu resursu prognozes.

2. Pēc priekšsēdētāja prasības Komiteja, vajadzības gadījumā balsojot, sniedz atzinumu laikā, ko nosaka priekšsēdētājs atkarībā no konkrētā jautājuma steidzamības. Atzinumu protokolē, turklāt katrai dalībvalstij ir tiesības lūgt, lai tās nostāju protokolē. Komisija pievērš īpašu uzmanību Komitejas atzinumam. Tā informē Komiteju par to, kā tās atzinums ir ņemts vērā.

IX SADAĻA

Nobeiguma noteikumi

22. pants

Regula (EEK, Euratom) Nr. 1552/89 tiek atcelta.

Atsauces uz minēto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās būtu jālasa saskaņā ar pielikuma A daļā ietverto korelācijas tabulu.

23. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2000. gada 22. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Gama

[1] OV L 293, 12.11.1994., 9. lpp. Lēmums, kas aizstāj Lēmumu Nr. 88/376/EEK, Euratom (OV L 185, 15.7.1988., 24. lpp.).

[2] Atzinums izsūtīts 2000. gada 18. janvārī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 145, 9.5.1998., 1. lpp.

[4] OV L 155, 7.6.1989., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 1355/96 (OV L 175, 13.7.1996., 3. lpp.).

[5] Sk. pielikuma B daļu.

[6] OV C 328, 17.12.1991., 1. lpp.

[7] OV L 49, 21.2.1989., 26. lpp.

[8] OV L 181, 1.7.1992., 12. lpp. Regula, kas aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1251/1999 (OV L 160, 26.6.1999., 1. lpp.).

[9] OV L 293, 12.11.1994., 14. lpp.

[10] Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 (1989. gada 29. maijs) par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.). Regula, kas grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1026/1999 (OV L 126, 20.5.1999., 1. lpp.).

[11] Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu pareizu piemērošanu muitas un lauksaimniecības jomā (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

[12] Komisijas Regula (Euratom, EOTK, EK) Nr. 3418/93 (1993. gada 9. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātu īstenošanas kārtību dažiem 1977. gada 21. decembra Finanšu regulas noteikumiem (OV L 315, 16.12.1993., 1. lpp.). Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 1999/537/EK, EOTK, Euratom (OV L 206, 5.8.1999., 24. lpp.).

[13] OV L 356, 31.12.1977., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, EOTK, Euratom) Nr. 2673/1999 (OV L 326, 18.12.1999., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

A DAĻA

Atbilstības tabula

Regula (EEK, Euratom) Nr. 1552/89 | Šī regula |

1. pants | 1. pants |

2. panta 1. punkts | 2. panta 1. punkts |

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts | 2. panta 2. punkts |

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts | 2. panta 3. punkts |

2. panta 2. punkts | 2. panta 4. punkts |

3. pants | 3. pants |

4. pants | 4. pants |

5. pants | 5. pants |

6. panta 1. punkts | 6. panta 1. punkts |

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts | 6. panta 2. punkts |

6. panta 2. punkta a) apakšpunkts | 6. panta 3. punkta a) apakšpunkts |

6. panta 2. punkta b) apakšpunkts | 6. panta 3. punkta b) apakšpunkts |

6. panta 2. punkta c) apakšpunkts | 6. panta 3. punkta c) apakšpunkts |

6. panta 2. punkta d) apakšpunkts | 6. panta 3. punkta d) apakšpunkts |

6. panta 3. punkta a) apakšpunkts | 6. panta 4. punkta pirmās daļas a) punkts |

6. panta 3. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa | 6. panta 4. punkta pirmās daļas b) punkts |

6. panta 3. punkta b) apakšpunkta otrā daļa | 6. panta 4. punkta otrā daļa |

6. panta 4. punkts | 6. panta 5. punkts |

7. pants | 7. pants |

8. pants | 8. pants |

9. pants | 9. pants |

10. pants | 10. pants |

11. pants | 11. pants |

12. pants | 12. pants |

13. pants | 13. pants |

14. pants | 14. pants |

15. pants | 15. pants |

16. pants | 16. pants |

17. pants | 17. pants |

18. panta 1. punkts | 18. panta 1. punkts |

18. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais ievilkums | 18. panta 2. punkta pirmās daļas a) punkts |

18. panta 2. punkta pirmās daļas otrais ievilkums | 18. panta 2. punkta pirmās daļas b) punkts |

18. panta 2. punkta otrā daļa | 18. panta 2. punkta otrā daļa |

18. panta 2. punkta trešā daļa | 18. panta 2. punkta trešā daļa |

18. panta 3. punkts | 18. panta 3. punkts |

18. panta 4. punkts | 18. panta 4. punkts |

18. panta 5. punkts | 18. panta 5. punkts |

19. pants | 19. pants |

20. pants | 20. pants |

21. pants | 21. pants |

22. pants | – |

23. pants | – |

– | 22. pants |

– | 23. pants |

– | Pielikums |

B DAĻA

Regulas, kas groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1552/89

Padomes 1993. gada 10. decembra Regula (Euratom, EK) Nr. 3464/93 (OV L 317, 18.12.1993., 1. lpp.).

Padomes 1994. gada 31. oktobra Regula (EK, Euratom) Nr. 2729/94 (OV L 293, 12.11.1994., 5. lpp.).

Padomes 1996. gada 8. jūlija Regula (Euratom, EK) Nr. 1355/96 (OV L 175, 13.7.1996., 3. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša