EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999R0323

Padomes Regula (EK) Nr. 323/1999 (1999. gada 8. februāris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2299/89 par rīcības kodeksu attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām (DRS)

OV L 40, 13.2.1999., 1./8. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 251 - 258
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 214 - 221
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 214 - 221

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/03/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/323/oj

31999R0323Oficiālais Vēstnesis L 040 , 13/02/1999 Lpp. 0001 - 0008


Padomes Regula (EK) Nr. 323/1999

(1999. gada 8. februāris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2299/89 par rīcības kodeksu attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām (DRS)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. pantu un 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [1],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 189.c pantā noteikto procedūru [2],

(1) tā kā Regula (EEK) Nr. 2299/89 [3] ir devusi ievērojamu ieguldījumu, lai nodrošinātu godīgus un objektīvus apstākļus gaisa pārvadātājiem datorizētajās rezervēšanas sistēmās, tādējādi aizsargājot patērētāju intereses;

(2) tā kā ir jāpaplašina Regulas (EEK) Nr. 2299/89 darbības joma un jāpadara skaidrāki tās noteikumi, un šie pasākumi būtu jāveic Kopienas līmenī, lai nodrošinātu, ka regulas mērķi tiek izpildīti visās dalībvalstīs;

(3) tā kā šī regula neietekmē Līguma 85. un 86. panta piemērošanu;

(4) tā kā šī regula nekavē piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti [4];

(5) tā kā Komisijas Regula (EK) Nr. 3652/93 [5] atbrīvo no Līguma 85. panta 1. punkta noteikumu piemērošanas nolīgumus par datorizēto rezervēšanas sistēmu (DRS) kopīgu iegādi, attīstību un darbību;

(6) tā kā būtu vēlams padarīt skaidrāku pamatojumu, kura dēļ no vecākajiem pārvadātājiem būtu jāpieprasa samaksa par biļešu pasūtījumiem, kas tām jāpieņem no konkurējošām DRS;

(7) tā kā ir jāpadara skaidrāks pamatojums, kura dēļ DRS pieprasa atlīdzību par pakalpojumiem, ko tās sniedz attiecīgajiem pārvadātājiem un pasūtītājiem, jo īpaši attiecībā uz stimuliem, un lai uzlabotu procesa caurskatāmību;

(8) tā kā jānodrošina, ka uz trešām personām, kas sniedz pakalpojumus kādas DRS vārdā, attiecas tās pašas saistības, ko kodekss uzliek šai DRS;

(9) tā kā kodeksa prasības attiecībā uz DRS auditu būtu jāizmanto arī, lai pārbaudītu datu aizsardzības prasības, kas izriet no Direktīvas 95/46/EK;

(10) tā kā jāprecizē abonentu saistības atbilstīgi kodeksam, lai to patērētājiem sniegtie rezervēšanas pakalpojumi nebūtu neprecīzi, maldinoši vai diskriminējoši;

(11) tā kā īpaši būtu jāparedz aizstāvības puses tiesības tikt uzklausītai jautājumos, pret kuriem Komisijai ir iebildumi;

(12) tā kā dzelzceļa pakalpojumu iekļaušana DRS galvenajā displejā var uzlabot patērētajiem pieejamās informācijas kvalitāti un sniegt patērētājiem labākās izvēles iespējas attiecībā uz to ceļojumu noteikumiem;

(13) tā kā uz dzelzceļa operatoriem, kas ar DRS pamatpiedāvājumiem izplata noteiktas precīzi definētas savu pakalpojumu kategorijas, būtu jāattiecina nosacījumi, kas ir līdzīgi tiem, kuri uzlikti gaisa pārvadātājiem;

(14) tā kā uz gaisa pārvadātāja vai pārvadātāju grupas piedāvāto informāciju vai izplatīšanas iespējām nevajadzētu attiecināt dažus kodeksa noteikumus, ja šāda kārtība ir noteikta skaidri un pastāvīgi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EEK) Nr. 2299/89 groza šādi.

1. Ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

"1. pants

Šo regulu piemēro jebkurai datorizētai rezervēšanas sistēmai, ciktāl tā iekļauj gaisa satiksmes produktus un ciktāl dzelzceļa transporta produkti ir iekļauti tās pamatpiedāvājumā, kad tos piedāvā lietošanai vai lieto Kopienas teritorijā neatkarīgi no:

- sistēmas piedāvātāja statusa vai valsts piederības,

- izmantotās informācijas avota vai attiecīgās centrālās datu apstrādes vienības atrašanās vietas,

- to lidostu ģeogrāfiskās atrašanās vietas, starp kuriem gaisa pārvadājums notiek."

2. Šādi groza 2. pantu:

a) ar šādu punktu aizstāj l) punktu:

"l) "pasūtītājs" ir persona, kas nav patērētājs, vai uzņēmums, kurš nav iesaistītais pārvadātājs, kas izmanto kādu DRS, noslēdzot līgumu vai citu finansiālu vienošanos ar sistēmas piedāvātāju. Uzskata, ka pastāv finansiāla vienošanās, ja ir izdarīts īpašs maksājums par sistēmas piedāvātāja pakalpojumiem vai ja tiek pirkts gaisa satiksmes produkts;"

b) ar šādu punktu aizstāj m) punktu:

"m) "patērētājs"; ir jebkura persona, kas meklē informāciju par gaisa satiksmes produktu personīgai lietošanai vai vēlas to pirkt";

c) pievieno šādus punktus:

"q) "parastais dzelzceļa transporta produkts" ir pasažiera pārvadājums starp divām stacijām pa dzelzceļu, ietverot jebkādus saistītus palīgpakalpojumus un papildu ieguvumus, ko piedāvā pārdošanai vai pārdod kā produkta neatņemamu daļu;

r) "kompleksais dzelzceļa transporta produkts" ir iepriekš sagatavota parastā dzelzceļa transporta produkta kombinācija ar citiem pakalpojumiem, kas nav dzelzceļa pakalpojumu palīgpakalpojumi, kuru piedāvā pārdošanai vai kuru pārdod, pārdošanas cenā iekļaujot visus pakalpojumus;

s) "dzelzceļa transporta produkts" ir gan parastais, gan kompleksais dzelzceļa transporta produkts;

t) "biļete" ir derīgs dokuments, kas dod tiesības uz pārvadājumu, vai tās ekvivalents citādā formā nekā papīrs, ieskaitot elektroniskā formā, ko izsniedzis vai apstiprinājis pārvadātājs vai tā pilnvarots aģents;

u) "dubultā rezervēšana" ir situācija, kas rodas, kad veic divas vai vairāk rezervēšanas vienam un tam pašam pasažierim, ja ir acīmredzams, ka pasažieris nespēs izmantot vairāk nekā vienu."

3. Šādi groza 3.a pantu:

a) ar šādu apakšpunktu aizstāj 1. punkta b) apakšpunktu:

"b) vecākajam pārvadātājam nav pienākuma uzņemties nekādas izmaksas šajā sakarā, izņemot izmaksas par sniedzamās informācijas reproducēšanu un par pieņemtajām rezervācijām. Samaksa par rezervēšanu, kas maksājama DRS par pieņemtu rezervāciju, ko veic atbilstīgi šim pantam, nepārsniedz to samaksu, ko tā pati DRS pieprasa iesaistītajiem pārvadātājiem par līdzvērtīgu darījumu";

b) ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

"2. Šā panta uzliktās saistības nepiemēro par labu konkurējošai DRS, ja saskaņā ar 11. panta procedūrām ir nolemts, ka šī DRS pārkāpj 4.a vai 6. pantu par vecākā pārvadātāja neatļautu piekļūšanu informācijai."

4. Šādu daļu pievieno 4. panta 1. punktam:

"Pirmajā un otrajā daļā noteiktos principus piemēro dzelzceļa pakalpojumiem attiecībā uz datiem, kas sniegti iekļaušanai pamatpiedāvājumā."

5. Šādu punktu pievieno 4.a pantam:

"4. Sistēmas piedāvātājs nodrošina, ka trešās personas, kas sniedz DRS pakalpojumus pilnīgi vai daļēji tās vārdā, ievēro attiecīgos šīs regulas noteikumus."

6. Ar šādu apakšpunktu aizstāj 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu:

"a) informāciju attiecībā uz identificējamām individuālām rezervācijām sniedz uz vienlīdzības pamata un tikai gaisa pārvadātājam vai pārvadātājiem, kas iesaistīti attiecīgajā pakalpojumā, kā arī pasūtītājiem, kuri iesaistīti rezervēšanā.

Sistēmas piedāvātāja pārraudzībā esošo informāciju attiecībā uz identificējamām individuālām rezervācijām arhivē ārpus elektroniskā tīkla septiņdesmit divu stundu laikā pēc pēdējā individuālās rezervēšanas elementa izpildes un trīs gadu laikā iznīcina. Pieeja šādiem datiem ir atļauta tikai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar strīdus gadījumiem attiecībā uz samaksu."

7. Šādi groza 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

a) ar šādu daļu aizstāj ii) daļu:

"ii) šādi dati var aptvert un pēc pieprasījuma aptver visus iesaistītos pārvadātājus un/vai pasūtītājus, taču neiekļauj nedz tiešu, nedz arī netiešu pasažiera vai uzņēmuma identifikāciju, nedz arī personīgo informāciju par tiem;"

b) pievieno šādas daļas:

"iv) informāciju iesaistītajiem pārvadātājiem un pasūtītājiem dara pieejamu pēc pieprasījuma gan vispārēji, gan uz atlases principa, ņemot vērā tirgu, kurā tie darbojas;

v) aviosabiedrību un/vai pasūtītāju grupai ir tiesības iegādāties datus vispārējai apstrādei".

8. Svītro 6. panta 4. un 5. punktu.

9. Iekļauj šādu pantu:

"9.a pants

1. a) Ja informāciju sniedz DRS, pasūtītājs izmanto neitrālu piedāvājumu attēlojumu saskaņā ar 5. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, ja vien patērētāja norādītās izvēles nodrošināšanai nav nepieciešams cits piedāvājumu attēlojums;

b) pasūtītājs nedrīkst manipulēt ar DRS sniegto informāciju tādā veidā, kas noved pie šīs informācijas neprecīzas, maldinošas vai diskriminējošas sniegšanas patērētājam;

c) pasūtītājs veic rezervēšanu un izsniedz biļetes saskaņā ar izmantotajā DRS esošo informāciju vai arī tā, kā atļāvis attiecīgais pārvadātājs;

d) pasūtītājs informē katru patērētāju par jebkādām aprīkojuma izmaiņām ceļā, ceļā paredzēto apstāšanās reižu skaitu, lidojuma veicēja gaisa pārvadātāja identitāti un par jebkādām lidostu maiņām dotajā maršrutā, ciktāl šī informācija ir redzama DRS. Pasūtītājs informē patērētāju par sistēmas piedāvātāja nosaukumu un adresi, individuālo datu apstrādes mērķiem un uzglabāšanas ilgumu, kā arī par līdzekļiem, kas pieejami datu subjektam tā piekļuves tiesību izmantošanai;

e) patērētājam jebkurā laikā ir tiesības saņemt DRS piedāvājuma izdruku vai saņemt pieeju pie paralēla DRS piedāvājuma, kurš rāda to pašu attēlu, ko redz pasūtītājs;

f) personai ir tiesības uz efektīvu bezmaksas piekļuvi saviem paša datiem neatkarīgi no tā, vai datus uzglabā DRS vai pasūtītājs.

2. Pasūtītājs DRS izplatīšanas līdzekļus izmanto saskaņā ar II pielikumu."

10. Ar šādiem punktiem aizstāj 10. panta 1. un 2. punktu:

"1. a) Samaksa, ko iesaistītajam pārvadātājam pieprasa sistēmas piedāvātājs, nav diskriminējoša, ir pieņemami strukturēta un attiecīgi saistīta ar sniegtā un izmantotā pakalpojuma izmaksām, un jo īpaši tā ir vienāda vienādam pakalpojumu līmenim.

Rēķins par DRS pakalpojumiem ir pietiekami detalizēts, lai ļautu iesaistītajiem pārvadātājiem redzēt, tieši kādi pakalpojumi ir izmantoti, kā arī to cenas; rezervēšanas maksas rēķini katrā segmentā ietver vismaz šādu informāciju:

- DRS rezervācijas tips,

- pasažiera uzvārds,

- valsts,

- IATA/ARC aģentūras identifikācijas kods,

- pilsētas kods,

- segmenta pilsētu pāris,

- rezervēšanas datums (darījuma datums),

- lidojuma datums,

- reisa numurs,

- statusa kods (rezervācijas statuss),

- apkalpošanas tips (servisa klase),

- rezervācijas apstiprināšanas numurs (Passenger Name Record/PNR) un

- rezervēšanas/anulēšanas norāde.

Rēķina informāciju sniedz uz magnētiskajiem nesējiem. Samaksa par rēķina informācijas sniegšanu pārvadātāja izvēlētajā formā nepārsniedz paša nesēja izmaksas kopā ar tās transportēšanas izdevumiem.

Iesaistītājam gaisa pārvadātājam piedāvā iespēju tikt informētam, ja tiek veikta rezervēšana vai darījums, par kuru tiks pieprasīta rezervācijas maksa. Ja pārvadātājs izvēlas saņemt šādu informāciju, tam piedāvā iespēju nepieļaut jebkuru no šādām rezervēšanām vai darījumiem, ja vien tā jau nav pieņemta. Nepieļaušanas gadījumā gaisa pārvadātājam par šo rezervēšanu vai darījumu samaksu nepieprasa;

b) samaksa par aprīkojuma īri vai citiem pakalpojumiem, ko no pasūtītāja pieprasa sistēmas piedāvātājs, nav diskriminējoša, ir pieņemami strukturēta un attiecīgi saistīta ar sniegtā un izmantotā pakalpojuma izmaksām, un jo īpaši tā ir vienāda vienādam pakalpojumu līmenim. Produktivitātes atlaides, ko pasūtītājiem īres maksu vai komisijas maksas atlaižu veidā piešķir sistēmas piedāvātāji, uzskata par sistēmas piedāvātāju izplatīšanas izdevumiem un tās pamatojas uz izsniegto biļešu segmentiem. Ja, ievērojot II pielikuma 5. punktu, sistēmas piedāvātājs nezina, vai biļete ir izsniegta, vai nav, šim sistēmas piedāvātājam ir tiesības balstīties uz pasūtītāja veikto biļetes numura paziņojumu.

Rēķinos par DRS pakalpojumiem ir pietiekami sīkas ziņas, lai pasūtītāji varētu redzēt, tieši kuri pakalpojumi ir izmantoti un kāda samaksa par tiem ir pieprasīta.

2. Sistēmas piedāvātājs pēc lūguma sniedz ieinteresētajām personām, ieskaitot patērētājus, sīkas ziņas par tā brīža procedūrām, maksām un sistēmas aprīkojumu, ieskaitot informācijas apmaiņas tehnoloģijas, izmantotos rediģēšanas un rādīšanas kritērijus. Patērētājiem šī informācija ir bezmaksas un aptver individuālo datu apstrādi. Šis noteikums tomēr neliek sistēmas piedāvātājam atklāt īpašnieka informāciju, piemēram, programmatūru."

11. Ar šādu punktu aizstāj 19. panta 1. punktu:

"1. Pirms lēmumu pieņemšanas atbilstīgi 11. vai 16. pantam Komisija dod attiecīgajiem uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām iespēju tikt uzklausītām attiecībā uz jautājumiem, par kuriem Komisijai ir vai ir bijuši iebildumi."

12. Ar šādu pantu aizstāj 21. pantu:

"21. pants

1. Nedz 5. pantu, nedz 9. panta 5. punktu, nedz pielikumus nepiemēro DRS, kuru gaisa pārvadātājs vai gaisa pārvadātāju grupa izmanto:

a) skaidri norādītās savos pašu birojos un tirdzniecības vietās;

b) lai sniegtu informāciju un/vai izplatīšanas līdzekļus, kas pieejamas publiskā telekomunikāciju tīklā, skaidri un pastāvīgi identificējot informācijas sniedzēju vai sniedzējus.

2. Ja rezervēšanu veic tieši gaisa pārvadātājs, uz šo gaisa pārvadātāju attiecas 9.a panta d) un f) apakšpunkta noteikumi."

13. Ar šādu punktu aizstāj 21.a panta 1. punktu:

"1. Sistēmas piedāvātājs nodrošina, ka DRS tehnisko atbilstību 4.a un 6. pantam kalendārajā gadā uzrauga neatkarīgs revidents. Revidentam šim nolūkam piešķir piekļuvi jebkurā laikā visām programmām, procedūrām, operācijām un aizsarglīdzekļiem, ko izmanto datoros vai datoru sistēmās, ar kuru palīdzību sistēmas piedāvātājs nodrošina izplatīšanas līdzekļus. Katrs sistēmas piedāvātājs iesniedz revidenta ziņojumu par pārbaudi un secinājumus Komisijai četru mēnešu laikā pēc apskatāmā kalendārā gada beigām. Komisija izskata šos ziņojumus ar mērķi veikt visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu."

14. Iekļauj šādu pantu:

"21.b pants

1. Ievērojot šā panta noteikumus, šo regulu piemēro, iekļaujot dzelzceļa transporta produktus.

2. Sistēmas piedāvātājs var nolemt iekļaut dzelzceļa pakalpojumus DRS pamatpiedāvājumā.

3. Ja sistēmas piedāvātājs nolemj iekļaut dzelzceļa pakalpojumus DRS pamatpiedāvājumā, tas izvēlas iekļaut noteiktas precīzi definētas dzelzceļa pakalpojumu kategorijas, tajā pašā laikā ievērojot 3. panta 2. punktā noteiktos principus.

4. Dzelzceļa transporta operatoru šā kodeksa vajadzībām uzskata attiecīgi par iesaistītu pārvadātāju vai vecāko pārvadātāju, ciktāl tam ir līgums ar sistēmas piedāvātāju par tā produktu izplatīšanu, izmantojot DRS pamatpiedāvājumu, vai arī tā rezervācijas sistēma ir DRS, kā tā definēta 2. panta f) apakšpunktā. Ievērojot 5. punkta noteikumus, pret šiem produktiem izturas kā pret gaisa satiksmes produktiem, un tos iekļauj pamatpiedāvājumā saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

5. a) Piemērojot I pielikuma 1. un 2. punkta noteikumus dzelzceļa pakalpojumiem, sistēmas piedāvātājs pielāgo pamatpiedāvājuma informācijas sakārtošanas principus, lai attiecīgā mērā ņemtu vērā patērētāju vajadzības pēc pietiekamas informācijas par dzelzceļa pakalpojumiem, kas ir konkurējoša alternatīva gaisa pārvadājumiem. Sistēmas piedāvātāji jo īpaši var sakārtot dzelzceļa pakalpojumus ar īsu apstāšanos ierobežotu skaitu kopā ar tiešiem lidojumiem bez nolaišanās;

b) sistēmas piedāvātāji nosaka skaidrus kritērijus šā panta piemērošanai dzelzceļa pakalpojumiem. Šie kritēriji aptver izmantotā ceļojuma laiku un atspoguļo nepieciešamību izvairīties no pārmērīgas ekrāna piepildīšanas. Šos kritērijus vismaz divus mēnešus pirms to piemērošanas iesniedz Komisijai informācijai.

6. Šā panta nolūkiem uzskata, ka visas atsauces uz "lidojumiem" šajā regulā ietver atsauces uz "dzelzceļa pakalpojumiem" un atsauces uz "gaisa satiksmes produktiem" ietver atsauces uz "dzelzceļa transporta produktiem".

7. Īpašu uzmanību pievērš šā panta piemērošanas novērtējumam Komisijas ziņojumā, kas paredzēts 23. panta 1. punktā."

15. Ar šādu punktu aizstāj 22. panta 1. punktu:

"1. Šī regula neskar valsts tiesību aktus par drošības, sabiedriskās kārtības un datu aizsardzības pasākumiem, kas veikti, īstenojot Direktīvu 95/46/EK [6]."

16. Ar šādu pantu aizstāj 23. pantu:

"23. pants

Divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija sagatavo ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, kurā, cita starpā, tā ņem vērā ekonomisko attīstību attiecīgajā tirgū. Šim ziņojumam var pievienot priekšlikumus šīs regulas pārskatīšanai."

17. Pielikumu aizstāj ar I un II pielikumu, kas izklāstītas šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, izņemot Regulas (EEK) Nr. 2299/89 jauno 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kurš stājas spēkā sešus mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 8. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

O. Lafontaine

[1] OV C 95, 30.3.1998., 27. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta 1998. gada 15. maija atzinums (OV C 167, 1.6.1998., 293. lpp.), Padomes 1998. gada 24. septembra kopējā nostāja (OV C 360, 23.11.1998., 69. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1998. gada 3. decembra lēmums (OV C 398, 21.12.1998.).

[3] OV L 220, 29.7.1989., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 3089/93 (OV L 278 11.11.1993., 1. lpp.).

[4] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

[5] OV L 333, 31.12.1993., 37. lpp. Regula grozīta ar 1994. gada Pievienošanās aktu.

[6] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

I PIELIKUMS

Informācijas sakārtošanas kritēriji pamatpiedāvājumā attiecībā uz lidojumiem [1], kuros piedāvā parastos gaisa satiksmes produktus

1. Lidojumu variantu izkārtojumam pamatpiedāvājumā pieprasītajai dienai vai dienām jābūt šādā kārtībā, ja vien patērētājs atsevišķam darījumam nav pieprasījis citādi:

i) visi nepārtrauktie tiešie lidojumi starp attiecīgajiem pilsētu pāriem;

ii) visi pārējie tiešie lidojumi, kam nav vajadzīga lidmašīnas vai vilciena maiņa, starp attiecīgajiem pilsētu pāriem;

iii) savienotie lidojumi.

2. Patērētājam jāsniedz vismaz iespēja pēc lūguma redzēt pamatpiedāvājumu, kas izkārtots pēc izlidošanas vai ielidošanas laika un/vai izmantotā ceļojuma laika. Ja vien patērētājs nepieprasa citādi, pamatpiedāvājums jāizkārto pēc izlidošanas laika attiecībā uz i) grupu un pēc izmantotā ceļojuma laika attiecībā uz ii) un iii) grupu.

3. Ja sistēmas piedāvātājs izvēlas parādīt informāciju kādam pilsētu pārim par neiesaistīto pārvadātāju sarakstiem vai maksām, bet arī ne obligāti par visu šādu pārvadātāju sarakstiem vai maksām, šāda informācija jāparāda precīzi, nemaldinot un bez diskriminācijas starp parādītajiem pārvadātājiem.

4. Ja sistēmas piedāvātājam ir zināms, ka informācija par tiešo regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu skaitu un attiecīgo gaisa pārvadātāju identitāti nav pilnīga, tas skaidri jānorāda attiecīgajā pamatpiedāvājumā.

5. Lidojumi, kas nav regulārie gaisa pārvadājumu pakalpojumi, ir skaidri jāidentificē.

6. Lidojumi, kuros ceļā jāapstājas, ir skaidri jāidentificē.

7. Ja lidojumus veic gaisa pārvadātājs, kas nav ar pārvadātāja atkodējumu identificētais pārvadātājs, skaidri jānorāda īstais lidojuma veicējs. Šo prasību piemēro visos gadījumos, izņemot īslaicīgu ad hoc vienošanos.

8. Sistēmas piedāvātājs nedrīkst izmantot pamatpiedāvājumu tādā veidā, kas pārmērīgi attēlo kādu īpašu ceļojuma iespēju vai kas rāda nereālas ceļojuma iespējas.

9. Izņemot 10. punktā paredzēto, piemēro šādas prasības:

a) attiecībā uz tiešajiem reisiem, neviens lidojums nevienā pamatpiedāvājumā nedrīkst parādīties vairāk nekā vienu reizi;

b) attiecībā uz daudznozaru pakalpojumiem, kur vajadzīga lidmašīnas maiņa, neviena lidojuma kombinācija pamatpiedāvājumā nedrīkst parādīties vairāk nekā vienu reizi;

c) lidojumus, kur nepieciešama lidmašīnas maiņa, uzskata par un rāda kā savienotus lidojumus ar vienu rindu katram gaisa kuģa tipam.

Ja lidojumus veic viens un tas pats pārvadātājs ar vienu un to pašu reisa numuru un ja pārvadātājam vajadzīgs tikai viens lidojuma kupons un viena rezervācija, DRS tomēr būtu jāizdod tikai viens kupons un jāpieprasa samaksa tikai par vienu rezervēšanu.

10. 1. Ja iesaistītajiem pārvadātājiem ir kopuzņēmums vai citas līgumsaistības, kas nosaka, ka divi vai vairāki no tiem uzņemas atsevišķu atbildību par piedāvājumu un gaisa satiksmes produktu pārdošanu lidojumam vai lidojumu kombinācijai, 9. punktā lietotos jēdzienus "lidojums" (tiešajiem reisiem) un "lidojumu kombinācija" (daudznozaru pakalpojumiem) saprot kā tādus, kas ļauj katram attiecīgajam pārvadātājam — ne vairāk kā diviem — norādīt atsevišķu piedāvājumu, izmantojot tā individuālo pārvadātāja atkodējumu.

2. Ja ir iesaistīti vairāk nekā divi pārvadātāji, tos divus pārvadātājus, kam būs tiesības izmantot 1. daļā paredzēto izņēmumu, izraugās pārvadātājs, kurš patiesībā veic lidojumu. Ja no lidojumu veicēja pārvadātāja nav pieejama pietiekama informācija, kas ļautu noteikt divus izraugāmos pārvadātājus, sistēmas piedāvātājam jāizraugās pārvadātāji bez diskriminācijas starp tiem.

11. Pamatpiedāvājumam, kur tas ir realizējams, jāietver regulāro reisu savienotie lidojumi, kurus veic iesaistītie pārvadātāji un kas ir sastādīti, izmantojot vismaz deviņus savienojuma punktus. Sistēmas piedāvātājam jāpieņem iesaistīta pārvadātāja lūgums iekļaut netiešu lidojumu, ja vien attālums nepārsniedz 130 % no lielā loka attāluma starp divām lidostām, un izņemot gadījumu, kad tas varētu izslēgt pakalpojumus ar īsāku izmantoto ceļojuma laiku. Savienojuma punkti ar attālumu, kas pārsniedz 130 %, nav jālieto.

II PIELIKUMS

Pasūtītāju veiktā izplatīšanas līdzekļu izmantošana

1. Pasūtītājam jāuztur precīzs reģistrs, kas aptver visus DRS rezervēšanas darījumus. Šim reģistram jāiekļauj reisu numuri, rezervācijas atkodējums, lidojuma datums, izlidošanas un ielidošanas laiki, segmentu statuss, pasažieru uzvārdi un iniciāļi ar to kontaktadresēm un/vai telefona numuriem, kā arī biļetes statuss. Rezervējot vai anulējot rezervēto vietu, pasūtītājam jānodrošina, ka izmantotais rezervācijas atkodējums atbilst pasažiera samaksātajai cenai.

2. Pasūtītājs ar nodomu neveic dubultu rezervāciju vienam un tam pašam pasažierim. Ja pēc patērētāja izvēles apstiprinātā vieta nav pieejama, pasažieri var ierakstīt šā lidojuma rezerves sarakstā (ja rezerves saraksts pastāv) un viņu var apstiprināt citā lidojumā.

3. Ja pasažieris anulē rezervāciju, pasūtītājs tūlīt atbrīvo attiecīgo vietu.

4. Ja pasažieris maina maršrutu, pasūtītājam jānodrošina, ka, izdarot jauno rezervēšanu, tiek anulētas visas iepriekšējās vietas un papildu pakalpojumi.

5. Ja tas ir iespējams, pasūtītājam jāpieprasa vai jāapstrādā visas rezervācijas katram atsevišķam maršrutam un visas tālākās izmaiņas vienā un tajā pašā DRS.

6. Pasūtītājs drīkst pieprasīt vai pārdot vietu lidmašīnā tikai tad, ja viņam tā rīkoties prasījis patērētājs.

7. Pasūtītājam jānodrošina, ka biļeti izdod saskaņā ar katra segmenta rezervācijas statusu un saskaņā ar piemērojamo laika ierobežojumu. Pasūtītājs drīkst izdod biļeti, kas norāda noteiktu rezervāciju un noteiktu lidojumu, tikai tad, kad ir saņemts šīs rezervācijas apstiprinājums.

"

[1] Visas atsauces uz "lidojumiem" šajā pielikumā ir saskaņā ar 21.b panta 6. punktu.

--------------------------------------------------

Augša