EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31999R1784

Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (EK) Nr. 1784/1999 (1999. gada 12. jūlijs) par Eiropas Sociālo fonduŠī publikācija atceļ un aizstāj publikāciju OV 161, 26.6.1999., 48. lpp.

OV L 213, 13.8.1999., 5./8. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 106 - 109

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006R1081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1784/oj

31999R1784Oficiālais Vēstnesis L 213 , 13/08/1999 Lpp. 0005 - 0008


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1784/1999

(1999. gada 12. jūlijs)

par Eiropas Sociālo fondu [1]

EIROPAS PARLAMENTS,

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 148. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Regionu komitejas atzinumu [4],

saskaņā ar Līguma 251. pantu [5],

(1) tā kā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [6], aizstāj Regulu (EEK) Nr. 2052/88 [7] un Regulu (EEK) Nr. 4253/88 [8]; tā kā ir jāaizstāj arī Padomes Regula (EEK) Nr. 4255/88 (1988. gada 19. decembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 2052/88 attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu [9];

(2) tā kā Regulā (EK) Nr. 1260/1999 paredzēti vispārīgi noteikumi struktūrfondiem kopumā un ir jānosaka darbības, kurām var piešķirt Eiropas Sociālā fonda (še turpmāk "Fonda") finansējumu saskaņā ar minētā regulas 1. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto 1., 2., un 3. mērķi (še turpmāk "1., 2., un 3. mērķis"), saistībā ar Kopienas iniciatīvu cīņai pret visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgus sakarā, kā arī saistībā ar jauna veida pasākumiem un tehnisko palīdzību;

(3) tā kā ir jānosaka fonda misija attiecībā uz līgumā paredzētajiem uzdevumiem un saistībā ar prioritātēm, kuras Kopiena ir apstiprinājusi cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības jomā;

(4) tā kā ar Eiropadomes 1997. gada jūnija Amsterdamas sanāksmes secinājumiem un Rezolūciju par attīstību un nodarbinātību [10] ir sākta Eiropas nodarbinātības stratēgijas un gadskārtējo pamatnostādņu par nodarbinātību īstenošana, kā arī valstu darbības plānu nodarbinātības jomā ieviešanas process;

(5) tā kā atkārtoti jānosaka Fonda darbības joma, jo īpaši pēc struktūrfondu mērķu pārstrukturēšanas un vienkāršošanas, lai atbalstītu Eiropas nodarbinātības stratēgiju un ar to saistītos valstu darbības plānus;

(6) tā kā jānosaka kopēja sistēma par Fonda iejaukšanos struktūrfondu visu trīs mērķu īstenošanā, lai tādējādi nodrošinātu to darbību konsekvenci un savietojamību, kuras uzsāktas, ievērojot šos mērķus, lai uzlabotu darba tirgus darbības principus un attīstītu cilvēkresursus;

(7) tā kā dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka Fonda finansēto darbību plānošana un īstenošana visu mērķu sakarā palīdzētu veicināt vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzību un veicināt to grupu un personu integrāciju un saglabāšanu darba tirgū, kuras ir neizdevīgā stāvoklī;

(8) tā kā dalībvalstis un Komisija nodrošina arī, ka, īstenojot Fonda finansētās darbības, pienācīgi ņem vērā informācijas sabiedrības sociālās dimensijas un nodarbinātības aspektu;

(9) tā kā jānodrošina, lai darbībās, kas attiecas uz rūpniecības pielāgošanu, ņemtu vērā abu dzimumu strādnieku vispārējas vajadzības, ko rada identificētas vai iepriekšnoteiktas ekonomiskās pārmaiņas un pārmaiņas ražošanas sistēmās, un kas nav paredzētas, lai dotu labumu atsevišķam uzņēmumam vai rūpniecības nozarei; tā kā īpaša uzmanība būtu jāpievērš maziem un vidējiem uzņēmumiem un tam, lai veicinātu mācību un darba organizācijas uzlabošanu;

(10) tā kā jānodrošina, lai Fonds turpinātu nodarbinātības un darba kvalifikācijas politikas stiprināšanu, cik vien iespējams, atbalstot tādas iepriekšējas darbības kā padomu došana, vienota informācijas tīkla izveide un mācību organizēšana visā Kopienā, un lai tāpēc attiecīgās darbības būtu horizontālas un aptvertu ekonomiku kopumā bez iepriekšnoteikta ierobežojuma attiecībā uz īpašām rūpniecības nozarēm vai sektoriem;

(11) tā kā atkārtoti jānosaka piemērota rīcība, lai palielinātu mērķu īstenošanas efektivitāti visu to mērķu sakarā, saskaņā ar kuriem Fonds rīkojas; tā kā ir jānosaka izdevumi, kuri var pretendēt uz Fonda palīdzību saistībā ar partnerattiecībām;

(12) tā kā jāpapildina un jāprecizē plāni un palīdzības veidi, jo īpaši pēc 3. mērķa atkārtotas formulēšanas;

(13) tā kā Fonda palīdzības piešķiršanai visos līmeņos būtu jāpamatojas uz Kopienas sociālās un nodarbinātības politikas prioritātēm un valstu darbības plānos noteiktām prioritātēm;

(14) tā kā var ieviest kārtību, saskaņā ar kuru vietējie grupējumi, tostarp nevalstiskas organizācijas, var vienkārši un ātri gūt Fonda atbalstu darbībām, kas attiecas uz cīņu pret sociālo nevienlīdzību, un tādā veidā attīstīt savas darbības efektivitāti šajā jomā;

(15) tā kā pēc Komisijas ierosmes uzsāktie Kopienai ļoti nozīmīgie pasākumi ir būtiski, lai sasniegtu vispārējos Kopienas strukturālās darbības mērķus, kas norādīti Regulas (EK) Nr. 1260/1999 1. pantā; tā kā šādām ierosmēm galvenokārt būtu jāveicina jauninājumu ieviešana politikā un starptautiska sadarbība;

(16) tā kā Fonds piedalās arī atbalsta sniegšanā tehniskajai palīdzībai un jauniem pasākumiem, sagatavošanas, pārraudzības un novērtēšanas pasākumiem, kā arī kontrolei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 22. un 23. pantu;

(17) tā kā būtu lietderīgi noteikt pilnvaras pieņemt ieviešanas noteikumus un uzskaitīt pārejas noteikumus;

(18) tā kā būtu jāatceļ Regula (EEK) Nr. 4255/88,

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO REGULU.

1. pants

Uzdevumi

Saskaņā ar uzdevumu, kas Līguma 146. pantā uzticēts Eiropas Sociālajam fondam ("Fondam"), un uzdevumiem, kas uzticēti struktūrfondiem, ievērojot Līguma 159. pantu, kā arī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 noteikumiem Fonds atbalsta pasākumus, lai novērstu un cīnītos ar bezdarbu un attīstītu cilvēkresursus un sociālo integrāciju darba tirgū, lai veicinātu augstu nodarbinātības līmeni, vīriešu un sieviešu vienlīdzību, noturīgu attīstību, kā arī ekonomisku un sociālu kohēziju. Jo īpaši Fonds palīdz veikt darbības, kas uzsāktas, ievērojot Eiropas Nodarbinātības stratēgiju un Nodarbinātības gadskārtējās pamatnostādnes.

2. pants

Darbības joma

1. Fonds atbalsta un papildina dalībvalstu darbības darba tirgus un cilvēkresursu attīstīšanai, jo īpaši valstu vairākgadu darbības plānu sakarā, šādās jomās:

a) aktīvas darba tirgus politikas attīstīšanā un veicināšanā, lai cīnītos ar bezdarbu un novērstu to, novērstu gan sieviešu, gan vīriešu nonākšanu ilgstoša bezdarba situācijā, veicinātu to cilvēku integrāciju darba tirgū, kas ilgi ir bezdarbnieki, un atbalstītu jaunu cilvēku profesionālo integrāciju un tādu personu profesionālo integrāciju, kas atgriežas darba tirgū pēc laika;

b) vienādu iespēju visiem veicināšanā darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kuriem draud sociālā nevienlīdzība;

c) veicinot un uzlabojot:

- mācības,

- izglītību,

- padomu došanu

kā daļu no izglītības mūža garumā principiem, lai:

- veicinātu un uzlabotu piekļuvi darba tirgum un integrāciju tajā,

- uzlabotu un saglabātu iesaisti darba tirgū, un

- veicinātu nodarbošanās mobilitāti;

d) kvalificēta, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka veidošanās veicināšanā, jauninājumu un piemērošanās spēju darba organizācijā veicināšanā, uzņēmējdarbības attīstīšanā un tādu apstākļu sekmēšanā, kas veicina darbavietu radīšanu, kā arī prasmju vairošanā un cilvēka potenciāla palielināšanā pētījumu, zinātnes un tehnologijas jomā;

e) īpašu pasākumu sakarā, lai sievietēm uzlabotu piekļuvi darba tirgum un piedalīšanos tajā, tostarp viņu karjeras attīstību, piekļuvi jaunām darba vietām un jaunu uzņēmumu radīšanai, un lai darba tirgū samazinātu vertikālo un horizontālo dzimumu segregāciju.

2. Saskaņā ar 1. punktā uzskaitītajām politikas jomām Fonds ņem vērā:

a) atbalstu vietējām iniciatīvām nodarbinātības sakarā, jo īpaši iniciatīvām atbalstīt vietējas nodarbinātības un teritoriālas nodarbinātības vienošanās;

b) informācijas sabiedrības sociālo un darba tirgus dimensiju, jo īpaši attīstot politiku un programmas, kas paredzētas informācijas sabiedrības nodarbinātības potenciāla izmantošanai un nodrošinot vienādu piekļuvi tās iespējām un priekšrocībām;

c) vienādu iespēju nodrošinājumu sievietēm un vīriešiem.

3. pants

Piemērotas darbības

1. Fonda finansiālais atbalsts galvenokārt ir palīdzība personām, un to sniedz turpmāk norādītajām darbībām, kuru mērķis ir attīstīt cilvēkresursus un kuras varētu būt daļa no vienotas pieejas darba tirgus integrācijai:

a) izglītībai un arodizglītībai — tostarp arodizglītībai, kas līdzvērtīga obligātajai izglītībai — mācekļu praksei, sagatavošanas kursiem, jo īpaši pamatprasmju nodrošināšanai un uzlabošanai, rehabilitācijai nodarbinātības sakarā, pasākumiem, lai veicinātu iesaisti darba tirgū, ieteikumiem, padomu došanai un turpmākai izglītībai;

b) nodarbinātības un pašnodarbinātības atbalstam;

c) pēcdiploma izglītībai un vadītāju un speciālistu izglītībai pētniecības iestādēs un uzņēmumos pētniecības, zinātnes un tehnologijas attīstības jomās;

d) jaunu darba vietu attīstībai, tai skaitā sociālajā ekonomikā (Trešā sistēma).

2. Lai palielinātu 1. punktā minēto darbību efektivitāti, palīdzību var sniegt arī:

a) struktūrām un sistēmām:

i) mācību, izglītības un prasmju apgūšanas attīstībai un uzlabošanai, tostarp skolotāju, pasniedzēju un personāla izglītošanai, kā arī veicinot strādnieku iespējas gūt izglītību un celt kvalifikāciju;

ii) nodarbinātības dienestu modernizācijai un efektivitātes palielināšanai;

iii) darba jomu sakaru ar izglītības, mācību un pētniecības iestādēm attīstībai;

iv) cik vien iespējams, sistēmu attīstībai pārmaiņu paredzēšanai nodarbinātības un kvalifikācijas vajadzībām, jo īpaši saistībā ar jaunām darba sistēmām un jauniem darba organizācijas veidiem, ņemot vērā vajadzību saskaņot ğimenes un darba dzīvi un sekmēt iespēju gados vecākiem strādniekiem līdz pensijai strādāt darbu, kas sniedz gandarījumu. Tas tomēr neparedz pirmstermiņa pensionēšanās shēmu finansēšanu;

b) papildu pasākumiem:

i) palīdzībai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu pabalstu saņēmējiem, tostarp aprūpei un aprūpējamo iekārtošanai;

ii) sociālās pedagoğijas attīstības veicināšanai, lai sekmētu vienotu pieeju darba tirgus integrācijai;

iii) izpratnes veicināšanai, informācijai un reklamēšanai.

3. Fonds var finansēt darbības, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1260/1999 2. panta 4. punkta otro daļu.

4. pants

Palīdzības koncentrācija

1. Pienācīgi ņemot vērā valstu prioritātes, kas izklāstītas jo īpaši valstu darbības plānos nodarbinātības jomā, kā arī iepriekšēju novērtējumu, izstrādā stratēgiju, ņemot vērā visas attiecīgās politikas jomas un pievēršot īpašu uzmanību 2. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā minētajām jomām. Lai palielinātu Fonda atbalsta efektivitāti, saskaņā ar šo stratēgiju un ņemot vērā 2. panta 1. punktā minētās prioritātes jomas, tā iejaukšanos koncentrē uz jomu vai tēmu ierobežotu daudzumu un virza uz vissvarīgākajām vajadzībām un visefektīvākajām darbībām.

Katru reizi, kad fonds piešķir apropriācijas intervencei, veic to politikas jomu kopēju atlasi, kurām jāpiešķir prioritāte. Ņem vērā 2. panta 1. punktā paredzētos pasākumus saskaņā ar valstu prioritātēm.

2. Fonda intervences plānošana nodrošina to, ka Fonda apropriāciju atbilstīgs apjoms, ko var izmantot, ja intervence notiek 1. līdz 3. mērķa sakarā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 27. pantu, ir pieejams mazu dotāciju veidā ar īpašiem piekļuves nosacījumiem attiecībā uz nevalstiskām organizācijām un vietējiem sadarbības partneriem. Dalībvalstis var izvēlēties īstenot šo punktu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 29. panta 6. punktā izklāstītajiem finansēšanas noteikumiem.

5. pants

Kopienas iniciatīva

1. Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1260/1999 20. pantu, Fonds saskaņā ar šīs regulas 21. panta 2. punktu palīdz īstenot Kopienas iniciatīvu cīņai ar diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū (EQUAL).

2. Saskaņā ar 21. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1260/1999 lēmumi par Fonda palīdzību Kopienas iniciatīvai var pārsniegt šīs regulas 3. pantā minēto piemēroto darbību jomu, lai aptvertu pasākumus, ko var finansēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1783/1999 [11], Regulu (EK) Nr. 1257/1999 [12] un Regulu (EK) Nr. 1263/1999 [13], lai ļautu īstenot visus iniciatīvā paredzētos pasākumus.

6. pants

Jauninājumi un tehniskā palīdzība

1. Saskaņā ar 22. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1260/1999 Komisija dalībvalstīs vai Kopienas līmenī var finansēt sagatavošanas, pārraudzības un novērtēšanas darbības, kas vajadzīgas šajā regulā norādīto darbību īstenošanai. Tās var būt:

a) jauninājumi un eksperimentāli projekti, kas attiecas uz darba tirgiem, nodarbinātību un arodizglītību;

b) pētījumi, tehniskā palīdzība un pieredzes apmaiņa, kas palielina informētību;

c) tehniskā palīdzība, kas saistīta ar Fonda finansēto darbību sagatavošanu, ieviešanu, pārraudzību un novērtēšanu, kā arī kontroli;

d) darbības, kas saskaņā ar sociālo dialogu ir vērstas uz divu vai vairāku dalībvalstu uzņēmumu personālu un kas attiecas uz īpašu zināšanu nodošanu saistībā ar jomām, kurās Fonds ir iesaistījies;

e) dažādu iesaistīto partneru, Fonda palīdzības saņēmēju un sabiedrības informēšana.

2. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 22. panta 2. punktu šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto darbību jomu paplašina ar lēmumu par Fonda piedalīšanos, ietverot tajā pasākumus, ko var finansēt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1783/1999, Regulu (EK) Nr. 1257/1999 un Regulu (EK) Nr. 1263/1999, lai aptvertu visus pasākumus, kas vajadzīgi minēto jauninājumu ieviešanai.

7. pants

Pieteikumi palīdzības piešķiršanai

Pieteikumiem Fonda līdzfinansējuma piešķiršanai pievieno datorizētu veidlapu, kuru sastāda kopīgi un kurā uzskaitītas darbības attiecībā uz katru līdzfinansējuma veidu, lai varētu pārraudzīt to izpildi no budžeta iesniegšanas brīža līdz galīgā maksājuma veikšanai.

8. pants

Ieviešanas noteikumi

Visas sīki izstrādātas normas šīs regulas ieviešanai pieņem Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 49. pantā paredzēto procedūru.

9. pants

Pārejas noteikumi

Regulas (EK) Nr. 1260/1999 52. pantā izklāstītie pārejas noteikumi mutatis mutandis attiecas uz šo regulu.

10. pants

Pārskatīšana

Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlaments un Padome šo regulu pārskata līdz 2006. gada 31. decembrim.

Attiecībā uz šo priekšlikumu tās rīkojas saskaņā ar Līguma 148. pantā paredzēto procedūru.

11. pants

Atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 4255/88 atceļ no 2000. gada 1. janvāra.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 12. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

S. Niinistö

[1] Šī publikācija atceļ un aizstāj publikāciju OV 161, 26.6.1999., 48. lpp.

[2] OV C 176, 9.6.1998., 39. lpp. unOV C 74, 18.3.1999., 7. lpp.

[3] OV C 407, 28.12.1998., 74. lpp.

[4] OV C 51, 22.2.1999., 48. lpp.

[5] Eiropas Parlamenta 1998. gada 19. novembra atzinums (OV C 379, 7.12.1998., 186. lpp.), Padomes 1999. gada 14. aprīļa kopējā nostāja (OV C 134, 14.6.1999., 9. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 6. maija lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī). Padomes 1999. gada 21 jūnija lēmums.

[6] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[7] OV L 185, 15.7.1988., 9. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3193/94 (OV L 337, 24.12.1994., 11. lpp.).

[8] OV L 374, 31.12.1988., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3193/94.

[9] OV L 374, 31.12.1988., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2084/93 (OV L 193, 31.7.1993., 39. lpp.).

[10] OV C 236, 2.8.1997., 3. lpp.

[11] OV L 213, 13.8.1999., 1. lpp.

[12] Padomes Regula (EK) Nr. 1257/99 (1999. gada 17. maijs), ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).

[13] Padomes Regula (EK) Nr. 1263/1999 (1999. gada 21. jūnijs) par Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu (OV L 161, 26.6.1999., 54. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša