EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999R1655

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1655/1999 (1999. gada 19. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2236/95, ar ko paredz vispārējus noteikumus Kopienas finansiāla atbalsta piešķiršanai Eiropas komunikāciju tīklu jomā

OV L 197, 29.7.1999., 1./7. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 024 Lpp. 100 - 106
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 6 - 12
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 6 - 12

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1655/oj

31999R1655Oficiālais Vēstnesis L 197 , 29/07/1999 Lpp. 0001 - 0007


Eiropas Parlamenta un padomes Regula (EK) Nr. 1655/1999

(1999. gada 19. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2236/95, ar ko paredz vispārējus noteikumus Kopienas finansiāla atbalsta piešķiršanai Eiropas komunikāciju tīklu jomā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 156. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [3],

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā [4] noteikto procedūru,

(1) Tā kā Regulas (EK) Nr. 2236/95 [5] piemērošanā iegūtā pieredze ir parādījusi nepieciešamību izdarīt tajā dažus grozījumus.

(2) Tā kā ir jāsekmē dažu projektu finansēšana, iekļaujot iemaksu riska kapitāla izveidošanai kā vienu no iespējamām atbalsta formām; tā kā ir vēlams izmantot saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2236/95 paredzētos finanšu līdzekļus, lai maksimāli palielinātu privāto finanšu līdzekļu ieguldījumu.

(3) Tā kā riska kapitāla daļa projekta finanšu paketē var palīdzēt valsts un privātajām sabiedrībām Eiropas komunikāciju tīklu jomā nostāties uz sava ceļa; tā kā riska kapitāla nodrošināšana Eiropas komunikāciju tīkliem, jo īpaši to sākotnējā stadijā, ir ierobežota;

(4) Tā kā ir lietderīgi pieļaut riska kapitāla līdzdalību ieguldījumu fondos, prioritāti piešķirot Eiropas komunikāciju tīklu riska kapitāla nodrošināšanai līdz 1 % no kopējās summas laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam, lai iegūtu pieredzi šajā jaunajā finansējuma formā; tā kā šo jauno finansējuma formu var paaugstināt līdz 2 % pēc šā instrumenta darbības izvērtēšanas; tā kā ir lietderīgi izskatīt arī tā iespējamo paplašināšanu nākotnē.

(5) Tā kā, lai palielinātu caurskatāmību un piepildītu to projektu vai projektu grupu cerības, kurām ir svarīgas finansiālas vajadzības ilgākam laikposmam, ir vēlams sastādīt paredzamās daudzgadu programmas konkrētiem sektoriem vai jomām; tā kā šīm programmām jānorāda atbalsta kopējais un gada apjoms, kurš var tikt piešķirts attiecīgā laikposmā šādiem projektiem vai projektu grupām un ko varētu ņemt par pamatu, pieņemot ikgadējos lēmumus par finansiāla atbalsta piešķiršanu gada budžeta asignējumu robežās, ja tie atbilst attiecīgajām paredzamajām daudzgadu programmām; tomēr tā kā šajās programmās norādītie gada apjomi nav pielīdzināmi budžeta saistībām.

(6) Tā kā projektiem vai projektu grupām būtu jāgūst labums no turpmākajiem lēmumiem par finansiālo palīdzību.

(7) Tā kā, piemērojot finansiālu atbalstu projektam, ir vajadzīgs detalizēts ieguldījumu sadalījums attiecībā uz Kopienas un valstu, reģionālo un pašvaldību institūciju ieguldījuma avotiem, kā arī privātā sektora finanšu ieguldījumu apjomu.

(8) Tā kā, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, ja attiecīgie pasākumi nav sākti līdz norādītajam datumam, piešķirtais finansiālais atbalsts būtu jāatceļ.

(9) Tā kā Kopienas finansēšanas instrumentos jāiekļauj Eiropas Investīciju fonda darbības, ar kuru būtu jākoordinē rīcība Regulas (EK) Nr. 2236/95 ietvaros.

(10) Tā kā ir jānodrošina iespēja Komisijai pieprasīt no saņēmēja novērtējumus par saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2236/95 atbalstītajiem projektiem vai vajadzīgo informāciju, kas ļautu Komisijai uzņemties veikt savu novērtējumu.

(11) Tā kā Padomes Lēmums 87/373/EEK [6] nosaka procedūras pilnvaru īstenošanai, ko Padome piešķīrusi Komisijai tās pieņemto aktu īstenošanai; tā kā, īstenojot šajā regulā noteiktās procedūras, jāņem vērā iespējamās izmaiņas spēkā esošajos pasākumos, kas noteikti iestāžu nolīgumos vai Lēmumā 87/373/EEK.

(12) Tā kā, ņemot vērā Eiropas komunikāciju tīklu nozīmību, ir lietderīgi iekļaut Regulā (EK) 2236/95 finansiālu pamatu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 6. marta Deklarācijas 1. punkta nozīmē EUR 4600 miljonu apjomā laikposmam no 2000. gada līdz 2006. gadam.

(13) Tā kā Padomei būtu lietderīgi izskatīt jautājumu par to, vai turpināt vai grozīt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2236/95 veiktos pasākumus, pamatojoties uz Komisijas iesniegto vispusīgo ziņojumu līdz 2006. gada beigām.

(14) Tā kā visā pārejas laikā no 1999. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim katra atsauce uz eiro būtu jāsaprot kā atsauce uz eiro kā naudas vienību, kā noteikts Padomes Regulā (EK) 974/98 (1998. gada 3. maijs) par eiro ieviešanu [7].

(15) Tā kā Regula (EK) Nr. 2236/95 būtu atbilstīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2236/95 groza šādi:

1. Svītro 2. panta 2. punktu.

2. Svītro 3. pantu.

3. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"4. pants

Atbalsta veidi

1. Kopienas atbalsts projektiem var būt vienā vai vairākos no šiem veidiem:

a) kopīgi finansēti pētījumi, kas attiecas uz projektiem, tostarp iepriekšēji pētījumi, tehniski ekonomiskā pamatojuma un izvērtēšanas pētījumi un citi tehniskā atbalsta pasākumi attiecībā uz šādiem pētījumiem. Kopienas līdzdalība kopumā nedrīkst pārsniegt 50 % no pētījuma kopējām izmaksām.

Pietiekami pamatotos izņēmuma gadījumos pēc Komisijas ierosinājuma un ar attiecīgās dalībvalsts piekrišanu Kopienas līdzdalība drīkst pārsniegt 50 % robežu;

b) procentu subsīdijas aizdevumiem, ko piešķīrusi Eiropas Investīciju banka vai citas valsts vai privātās finanšu iestādes. Subsidēšanas ilgums parasti nepārsniedz piecus gadus;

c) līdzdalība izdevumu segšanā saistībā ar maksu par garantijām Eiropas Investīciju bankas un citu finanšu iestāžu aizdevumiem;

d) tiešas subsīdijas ieguldījumiem pietiekami pamatotos gadījumos;

e) riska kapitāla līdzdalība ieguldījumu fondos vai līdzvērtīgos finanšu uzņēmumos, piešķirot prioritāti Eiropas komunikāciju tīklu projektu riska kapitāla nodrošināšanai un iesaistot lielu daļu privātā sektora ieguldījumu; šāda riska kapitāla līdzdalība nedrīkst pārsniegt 1 % no 18. pantā paredzētajiem budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru šo ierobežojumu var palielināt līdz 2 %, sākot no 2003. gada, pamatojoties uz šā instrumenta darbības pārskatu, ko Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Sīki izstrādāti papildu noteikumi par riska kapitāla līdzdalības īstenošanu paredzēti pielikumā.

Līdzdalības ieguldījumu var veikt tieši fondā vai līdzvērtīgā finanšu uzņēmumā vai atbilstīgā kopīgu ieguldījumu struktūrā, kuru pārvalda tie paši līdzekļu pārvaldītāji;

f) Kopienas atbalstu, kas paredzēts a) līdz e) apakšpunktā, vajadzības gadījumā apvieno, lai iespējami palielinātu atvēlēto budžeta līdzekļu efektivitāti, izmantojot tos visekonomiskākajā veidā.

2. Kopienas atbalsta veidus, kas minēti a) līdz e) apakšpunktā, izmanto izlases veidā, lai ievērotu dažādo komunikāciju tīklu veidu īpašās iezīmes un nodrošinātu to, ka šis atbalsts nerada konkurences traucējumus starp attiecīgā sektora uzņēmumiem.

3. Transporta infrastruktūras projektu finansējums 18. pantā minētajā laikposmā būtu jāizmanto tā, lai vismaz 55 % tiktu paredzēti dzelzceļiem (tostarp kombinētam transportam) un, lielākais, 25 % — ceļiem.

4. Komisijai jāveicina privātā finansējuma avotu piesaiste projektiem, kas tiek finansēti saskaņā ar šo regulu, jo īpaši tajos atbalsta gadījumos, kad Kopienas finansēšanas instrumentu kāpinātā iedarbība var tikt palielināta valsts un privātajās sabiedrībās. Komisija izskata katru gadījumu atsevišķi, ņemot vērā, ja vajadzīgs, iespējamo alternatīvu nodrošināt finansējumu tikai ar valsts līdzekļu palīdzību. Katras attiecīgās dalībvalsts atbalsts katram projektam tiek prasīts saskaņā ar Līgumu."

4. Regulas 5. panta 3. punktu papildina ar šādu daļu:

"No 2003. gada 1. janvāra izņēmuma gadījumos projektiem, kas saistīti ar satelītu izvietošanu un Lēmuma Nr. 1692/96/EK* 17. pantā paredzētajām navigācijas sistēmām, Kopienas atbalsta kopējais apjoms pēc pārskatīšanas saskaņā ar šo regulu var būt līdz 20 % no kopējām ieguldījumu izmaksām. [8]

5. Iekļauj šādu pantu:

"5.a pants

Kopienas provizoriskā daudzgadu programma

1. Neskarot 6. panta piemērošanu un lai uzlabotu Kopienas darbības efektivitāti, Komisija saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru var izstrādāt provizorisku daudzgadu programmu pa sektoriem (turpmāk — "programma"), pamatojoties uz Līguma 155. pantā minētajām pamatnostādnēm. Programma tiks pamatota uz finansiālā atbalsta pieteikumiem saskaņā ar 8. pantu un atspoguļos inter alia dalībvalstu sniegto informāciju, jo īpaši 9. pantā minēto informāciju.

2. Programmā ietver tikai tādus projektus, kas rada kopēju ieinteresētību, un/vai projektu, kas rada kopēju ieinteresētību, saskanīgas grupas, kā iepriekš noteikts Līguma 155. panta 1. punktā minētajās pamatnostādnēs, konkrētās jomās, kurām ir būtiskas finansiālas vajadzības ilgākā laikposmā.

3. Katram 2. punktā minētajam projektam vai projektu grupai programma nosaka orientējošas finansiālā atbalsta summas atbilstīgi budžeta lēmējiestādes ikgadējiem lēmumiem. Saskaņā ar 18. pantu provizoriskajām daudzgadu programmām izmanto ne vairāk kā 75 % budžeta līdzekļu.

4. Programmu ņem par pamatu ikgadējiem lēmumiem, ar kuriem atbalstu sadala Kopienas palīdzību projektiem gada budžeta asignējumu robežās. Komisija regulāri informē 17. pantā minēto Komiteju par programmas gaitu un ikvienu Komisijas pieņemto lēmumu par Kopienas atbalsta sadalījumu projektiem. Papildu dokumenti, kas pievienoti Komisijas provizoriskajam budžeta projektam, ietver ziņojumu par katras provizoriskās daudzgadu programmas īstenošanu saskaņā ar Finanšu regulu.

Programmu jāpārskata vismaz termiņa vidū vai arī pamatojoties uz projekta(-u) vai projektu grupas(-u) efektīvu attīstības gaitu, un, ja vajadzīgs, to pārstrādā saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru.

Programma dod norādes arī uz citiem attiecīgo projektu finansējuma avotiem, jo īpaši tiem, ko finansē no citiem Kopienas instrumentiem un Eiropas Investīciju bankas.

5. Gadījumā, ja projekta(-u) vai projektu grupas(-u) īstenošanā notiek ievērojamas izmaiņas, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju.

Jautājumu izlemšana par labojumu izdarīšanu provizoriskajās vispārējās summās, kas noteiktas projekta(-u) vai projektu grupas(-u) programmās, kas var būt vajadzīga pēc šādām izmaiņām, notiek saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru."

6. Regulas 6. pantu papildina ar šādu 1.a pantu:

"1. a Īstenojot šo regulu, Komisija nodrošina, ka tās lēmumi par Kopienas atbalsta piešķiršanu atbilst prioritātēm, kas noteiktas pamatnostādnēs dažādām jomām saskaņā ar Līguma 155. panta 1. punktu. Tas attiecas arī uz lēmumu atbilstību ikvienai prasībai, kas noteikta šajās pamatnostādnēs attiecībā uz Kopienas kopējo atbalstu procentos."

7. Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"8. pants

Finansiāla atbalsta pieteikumu iesniegšana

Finansiāla atbalsta pieteikumus Komisijai iesniedz attiecīgā dalībvalsts vai, ar dalībvalsts piekrišanu, valsts vai privātie uzņēmumi vai iestādes, kas ar attiecīgo jautājumu ir tieši saistītas. Komisija vienojas ar attiecīgajām dalībvalstīm."

8. Regulas 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta astoto ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— finanšu plānu, kurā eiro vai valsts valūtā norāda visas finanšu paketes sastāvdaļas, tostarp finansiālo atbalstu, kas pieprasīts Kopienai — visos tā dažādajos veidos, kā minēts 4. pantā — un vietējām, reģionālajām vai valstu pārvaldes iestādēm, kā arī privātajiem avotiem, un jau piešķirto atbalstu;"

9. Regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Pieteikuma iesniedzēji sniedz Komisijai visu attiecīgo papildu informāciju, ko tā pieprasa, piemēram, par parametriem, pamatnostādnēm un hipotēzēm, ar ko pamatota peļņas-zaudējumu analīze."

10. Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"10. pants

Finansiālā atbalsta piešķiršana

Saskaņā ar Līguma 274. pantu Komisija lemj par šajā regulā paredzētā finansiālā atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas veikto pieteikumu izvērtējumu atbilstīgi atlases kritērijiem. Attiecībā uz projektiem, kas paredzēti atbilstīgā provizoriskajā daudzgadu programmā, kura izveidota saskaņā ar 5.a pantu, Komisija ikgadējos lēmumus par atbalsta piešķiršanu pieņem, nepārsniedzot attiecīgajā programmā noteikto provizorisko finansiālo summu. Attiecībā uz pārējiem projektiem pasākumus paredz saskaņā ar 17. pantā noteikto procedūru. Komisija savu lēmumu paziņo tieši saņēmējiem un dalībvalstīm."

11. Regulas 11. panta 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7. Ievērojot 17. pantā paredzēto procedūru, attiecībā uz ieguldījumu fondiem vai līdzvērtīgiem finanšu uzņēmumiem Komisija pieņem sistēmu, paredzot maksājumu procedūras, grafiku un apjomu procentu likmju subsīdijām, garantiju maksas subsīdijām un atbalstam riska kapitāla līdzdalības formā un piešķirot prioritāti Eiropas komunikāciju tīklu projektu riska kapitāla nodrošināšanai."

12. Regulas 12. pantā:

a) panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

"1. Lai garantētu šīs regulas finansētu projektu veiksmīgu pabeigšanu, dalībvalstis un Komisija, katra atbilstīgi savai kompetencei, veic vajadzīgos pasākumus, lai:"

b) panta 1. punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu:

"— atgūtu visas summas, kas zaudētas pārkāpumu dēļ, tostarp procentus par nokavētu atmaksāšanu saskaņā ar Komisijas pieņemtajiem noteikumiem. Dalībvalstij ir jāatmaksā visas nepareizi izmaksātās summas, izņemot gadījumus, kad dalībvalsts un/vai īstenojošā iestāde pierāda, ka tā nav atbildīga par pārkāpumu."

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"6. Gadījumos, kad Kopienas atbalsts ir piešķirts valsts vai privātajiem uzņēmumiem vai organizācijām, kas tieši ieinteresētas, kontroles pasākumus veic Komisija, attiecīgi sadarbojoties ar dalībvalstīm."

d) panta 7. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"7. Atbildīgās organizācijas un iestādes un valsts vai privātie uzņēmumi vai iestādes, kas tieši ieinteresētas, nodrošina, ka piecus gadus pēc pēdējā maksājuma, kas saistīts ar kādu projektu, Komisijai ir pieejami visi papildu dokumenti par projekta izdevumiem."

13. Regulas 13. pantu papildina ar šādu punktu:

"2. a Izņemot gadījumus, kas attaisnoti ar objektīviem iemesliem, Komisija anulē projektam piešķirto atbalstu, ja darbs nav sākts divos gados no paredzētās projekta sākšanas dienas, kā norādīts lēmumā par atbalsta piešķiršanu."

14. Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"14. pants

Koordinācija

Komisija ir atbildīga par koordināciju un saskaņotību starp projektiem un programmām, ko paredz 5.a panta 1. punkts un ko īsteno atbilstīgi šai regulai, un projektiem, ko īsteno ar ieguldījumiem no Kopienas budžeta, Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Investīciju fonda un citiem Kopienas finanšu instrumentiem."

15. regulas 15. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"15. pants

Novērtēšana, uzraudzība un izvērtēšana

1. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka projektu īstenošanu atbilstīgi šai regulai efektīvi uzrauga un izvērtē. Projektus var pielāgot atbilstīgi uzraudzības un izvērtējuma rezultātiem.

2. Lai nodrošinātu Kopienas atbalsta efektīvu izmantošanu, Komisija un attiecīgās dalībvalstis sistemātiski uzrauga projektu attīstību, vajadzības gadījumā, sadarbojoties ar Eiropas Investīciju banku un citām attiecīgām institūcijām.

3. Saņemot atbalstu pieteikumu un pirms tā apstiprināšanas, Komisija veic novērtējumu, kura mērķis ir izvērtēt projekta atbilstību 5. un 6. pantā paredzētajiem nosacījumiem un kritērijiem. Vajadzības gadījumā Komisija šajā novērtējumā lūdz piedalīties Eiropas Investīciju banku un citas attiecīgās institūcijas.

4. Komisija un dalībvalstis izvērtē veidu, kā īsteno projektus un programmas, un to īstenošanas ietekmi, lai noteiktu, vai sākotnējos mērķus var sasniegt un vai tie ir sasniegti. Šis novērtējums, cita starpā, aptver projektu ietekmi uz vidi, ņemot vērā spēkā esošos Kopienas tiesību aktus. Komisija, iepriekš apspriežoties ar attiecīgo dalībvalsti, var prasīt, lai saņēmējs sniedz arī konkrētu vērtējumu par projektiem vai projektu grupām, kurām tiek sniegts atbalsts atbilstīgi šai regulai, vai informāciju un palīdzību, kas nepieciešama šādu projektu izvērtēšanai.

5. Uzraudzību veic, ja vajadzīgs, pamatojoties uz faktiskiem un finanšu rādītājiem. Rādītāji ir saistīti ar projektu veidu un mērķiem. Tos sakārto tā, lai parādītu:

- sasniegto projekta fāzi attiecībā pret sākotnēji noteikto plānu un darbības mērķiem,

- panākto attīstību attiecībā uz vadību un ar to saistītas problēmas.

6. Izvērtējot individuālos atbalsta pieteikumus, Komisija ņem vērā saskaņā ar šo pantu veikto novērtējumu un izvērtējumu rezultātus.

7. Izvērtēšanas un uzraudzības procedūras, kas paredzētas 4. un 5. punktā, nosaka lēmumos, ar kuriem projektus apstiprina un/vai līgumu noteikumos, kas attiecas uz finansiālo atbalstu."

16. Regulas 16. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Komisija iesniedz novērtēšanai Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai gada ziņojumu par atbilstoši šai regulai veiktajām darbībām. Šajā ziņojumā ir izvērtējums par rezultātiem, kas sasniegti ar Kopienas atbalstu dažādās piemērošanas jomās attiecībā uz sākotnējiem mērķiem, kā arī nodaļa par pašreizējo daudzgadu programmu būtību un īstenošanu, jo īpaši pārskats par 5.a pantā paredzētajiem labojumiem."

17. Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"18. pants

Budžeta līdzekļi

Finanšu bāze šī regulas īstenošanai laikposmā no 2000. līdz 2006. gadam ir EUR 4600 miljoni.

Lēmumus par gada apropriācijām pieņem attiecīgā budžeta lēmējiestāde, ievērojot paredzamās finanšu iespējas."

18. Regulas 19. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"19. pants

Pārskatīšanas klauzula

Līdz 2006. gada beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispusīgu pārskatu par pieredzi, kas gūta darbā ar šajā regulā paredzētajiem Kopienas atbalsta piešķiršanas mehānismiem, jo īpaši ar 4. pantā noteiktajiem mehānismiem un noteikumiem. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar Līguma 156. panta pirmajā punktā noteikto procedūru pārbauda, vai un ar kādiem nosacījumiem šajā regulā paredzētos pasākumus turpina vai groza pēc 18. pantā minētā laikposma beigām."

19. Visā tekstā terminu "ekijs" aizstāj ar terminu "eiro".

20. Pievieno šīs regulas pielikumā paredzēto pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 19. punktu piemēro no 1999. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 19. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. Gil-robles

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

T. Halonen

[1] OV C 175, 9.6.1998., 7. lpp. unOV C 27, 2.2.1999., 18. lpp.

[2] OV C 407, 28.12.1998., 120. lpp.

[3] OV L 93, 6.4.1999., 29. lpp.

[4] Eiropas Parlamenta 1998. gada 19. novembra atzinums (OV C 379, 7.12.1998., 186. lpp.), Padomes 1998. gada 21. decembra Kopējā nostāja (OV C 49, 22.2.1999., 4. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1999. gada 6. maija Lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Padomes 1999. gada 7. jūnija Lēmums.

[5] OV L 228, 23.9.1995., 1. lpp.

[6] OV L 197, 18.7.1987., 33. lpp.

[7] OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

[8] OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp."

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

PIELIKUMS

Regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētie sīki izstrādātie papildu noteikumi īstenošanai

1. Nosacījumi Kopienas ieguldījumam riska kapitālā

Finansiālā atbalsta pieteikumos saskaņā ar regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu ir šāda informācija, ko 17. pantā minētā Komiteja uzskata par pietiekamu un kas ir par pamatu lēmumu pieņemšanai par atbalsta piešķiršanu:

- informatīvs pārskats, kas ietver fonda dibināšanas dokumentu galvenos noteikumus, tostarp par fonda juridisko un vadības struktūru,

- sīki izstrādātas fonda ieguldījumu pamatnostādnes, tostarp informācija par mērķa projektiem,

- informācija par privāto ieguldītāju iesaistīšanu,

- informācija par darbības teritoriālajiem aspektiem,

- informācija par fonda finansiālo dzīvotspēju,

- informācija par ieguldītāju tiesībām uz pretdarbību gadījumos, kad uzņēmumi, kam tie piesaistīti, nesaņem atbalstu no fonda,

- informācija par politiku attiecībā uz izstāšanos no fonda un pasākumi fonda darbības izbeigšanai,

- pārstāvības tiesības ieguldītāju komisijās.

Attiecībā uz projektiem, kas saskaņā ar Līguma 155. panta 1. punkta pirmās daļas pirmo ievilkumu iepriekš identificēti kā projekti, kuri rada kopēju ieinteresētību, un pirms tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu starpniecības ieguldījumu fondam vai citai līdzvērtīgai finanšu iestādei jāuzņemas ieguldīt summu, kas ir vismaz divas ar pusi reizes lielāka par summu, ko iegulda Kopiena.

Kopienas atbalstu ieguldījumu fondiem vai līdzvērtīgiem finanšu uzņēmumiem, ja to piešķir riska kapitāla līdzdalības formā, parasti piešķir vienīgi tad, ja Kopienas ieguldījuma risks ir pari passu pārējo fonda ieguldītāju riskam.

Saņēmējiem ieguldījumu fondiem vai līdzvērtīgiem finanšu uzņēmumiem jāievēro pareizas finanšu pārvaldības principi.

2. Iejaukšanās ierobežojumi un maksimālā ieguldījumu summa

Ieguldījumi saskaņā ar regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu nepārsniedz 1 % no kopējā apjoma 18. pantā minētajam laikposmam. Taču šo maksimālo apjomu var palielināt saskaņā ar minēto 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Kopienas atbalsts saskaņā ar 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu nepārsniedz 20 % no ieguldījumu fonda vai līdzvērtīga finanšu uzņēmuma kopējā kapitāla.

3. Kopienas ieguldījuma pārvaldība

Kopienas ieguldījuma pārvaldību nodrošinās Eiropas Investīciju fonds (EIF). Sīki izstrādātus noteikumus un nosacījumus Kopienas atbalsta īstenošanai saskaņā ar regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu, tostarp īstenošanas uzraudzību un kontroli, paredz Sadarbības nolīgumā starp Komisiju un EIF, ņemot vērā šā pielikuma noteikumus.

4. Citi noteikumi

Noteikumi par regulā paredzēto novērtējumu, uzraudzību un izvērtēšanu, pilnībā attiecas uz regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu, tostarp noteikumi par Kopienas atbalsta piešķiršanu, finanšu kontroli un samazināšanu, atbalsta apturēšanu un atcelšanu. To, cita starpā, nodrošina attiecīgi noteikumi, kurus paredz Sadarbības nolīgums starp Komisiju un EIF un attiecīgas vienošanās ar fondiem vai līdzvērtīgiem finanšu uzņēmumiem, kas saņem ieguldījumus, un kuri paredz vajadzīgo kontroli katram projektam, kas izraisa kopēju ieinteresētību. Tiks pieņemti atbilstīgi noteikumi, lai ļautu Revīzijas palātai pildīt tās uzdevumus, jo īpaši pārbaudīt, vai maksājumi ir veikti pareizi.

Uz regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktā paredzētajiem maksājumiem attiecas regulas 11. panta 7. punkts, neskarot 11. panta 6. punktu. Beidzoties ieguldījumu periodam vai, attiecīgos gadījumos, pirms tā beigām, visas atlikuma summas, ko rada ieguldītā kapitāla peļņa vai peļņas un kapitāla pieauguma sadale, kā arī jebkādas citas summas, kas pienākas ieguldītājiem, atmaksā Kopienas budžetā.

Visus lēmumus par riska kapitāla līdzdalības nodrošināšanu saskaņā ar regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu iesniedz 17. pantā minētajai Komitejai.

Komisija regulāri ziņo minētajai Komitejai par riska kapitāla līdzdalības īstenošanu saskaņā ar regulas 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Līdz 2006. gada beigām Komisija atbilstīgi regulas 15. pantam sniedz izvērtējumu par darbībām, kas veiktas saskaņā ar 4. panta 1. punkta e) apakšpunktu, jo īpaši par regulas izmantošanu, tās ietekmi uz atbalstīto Eiropas komunikāciju tīklu projektu īstenošanu un privāto ieguldītāju līdzdalību finansētajos projektos.

"

--------------------------------------------------

Augša