Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999R1447

Padomes Regula (EK) Nr. 1447/1999 (1999. gada 24. jūnijs), ar ko izveido tādas izturēšanās veidu sarakstu, ar kuru nopietni pārkāpj kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus

OV L 167, 2.7.1999., 5./6. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 134 - 135
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 76 - 77
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 005 Lpp. 76 - 77

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Atcelts ar 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1447/oj

31999R1447Oficiālais Vēstnesis L 167 , 02/07/1999 Lpp. 0005 - 0006


Padomes Regula (EK) Nr. 1447/1999

(1999. gada 24. jūnijs),

ar ko izveido tādas izturēšanās veidu sarakstu, ar kuru nopietni pārkāpj kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

tā kā:

(1) Saskaņā ar 31. panta 2.a punktu Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2847/93 par kontroles sistēmas noteikšanu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai, [3] Padome, pamatojoties uz Līguma 37. pantu, var izstrādāt tādas izturēšanās veidu sarakstu, ar kuru nopietni pārkāpj kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus.

(2) Lai uzlabotu pārredzamību kopējā zivsaimniecības politikā, dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai informācija par šādu dalībvalstu izturēšanos un rīcību.

(3) Regulas (EEK) Nr. 2847/93 37. pantā kopējai zivsaimniecības politikai piemērojamās kontroles sistēmas sakarā paredzēta konkrētu personas datu aizsardzība.

(4) Iepriekšminētajam sarakstam jābūt saskaņotam ar līdzīgiem noteikumiem, ko pieņēmušas starptautiskās zivsaimniecības organizācijas.

(5) Attiecībā uz konkrētiem pasākumiem, ko nosaka šī regula, ir lietderīgi paredzēt sīki izstrādātus ieviešanas noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tādas izturēšanās veidi, ar kuru nopietni pārkāpj kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 2847/93 1. pantā, ir izturēšanās veidi, kuri uzskaitīti pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstis regulāri ziņo Komisijai par atklātajiem 1. pantā minētās izturēšanās gadījumiem un sniedz Komisijai visu informāciju par administratīvo un/vai tiesu iestāžu veiktajiem pasākumiem.

2. Komisija saskaņā ar 1. punktu saņemto informāciju dara pieejamu Parlamentam, Padomei un Zivsaimniecības padomdevēja komitejai.

3. Pret informāciju, kas paziņota saskaņā ar 1. punktu un kas darīta pieejama saskaņā ar 2. punktu, izturas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 37. panta noteikumiem.

4. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai nosaka saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 36. pantā noteikto kārtību.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1999. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Trittin

[1] OV C 105, 15.4.1999., 3. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1999. gada 4. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2846/98 (OV L 358, 31.12.1998., 5. lpp.).

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

TĀDAS IZTURĒŠANĀS VEIDU SARAKSTS, AR KURU NOPIETNI PĀRKĀPJ KOPĒJĀS ZIVSAIMNIECĪBAS POLITIKAS NOTEIKUMUS

A. Nesadarbošanās ar kontroles iestādēm:

- zvejniecības inspektoru traucēšana dienesta pienākumu izpildē, viņiem pārbaudot atbilstību attiecīgajiem Kopienas noteikumiem,

- tādu pierādījumu viltošana, slēpšana, iznīcināšana vai bojāšana, kurus varētu izmantot izmeklēšanā vai tiesvedībā.

B. Nesadarbošanās ar novērotājiem:

- novērotāju traucēšana, viņiem izpildot tādus dienesta pienākumus novērot piemērojamo Kopienas noteikumu ievērošanu, kuri noteikti Kopienas tiesību aktos.

C. Tādu nosacījumu neievērošana, kuri jāievēro zvejojot:

- zveja bez zvejas licences, zvejas atļaujas vai kādas citas atļaujas, kas vajadzīga, lai zvejotu, un ko izsniedz karoga dalībvalsts vai Komisija,

- zveja, uz ko attiecas kāds no iepriekšminētajiem dokumentiem, ja attiecīgais dokuments ir viltots,

- zvejas kuģu pazīšanas zīmju viltošana, iznīcināšana vai slēpšana.

D. Attiecīgo noteikumu neievērošana, veicot zvejas darbības:

- tādu aizliegtu zvejas rīku vai ierīču lietošana vai glabāšana uz klāja, kuras ietekmē zvejas rīku selektivitāti,

- aizliegtu zvejas metožu izmantošana,

- tādu zvejas rīku nesatīšana un nesakraušana, kuri noteiktās zvejas zonās ir aizliegti,

- tādu sugu zivju zveja vai glabāšana uz klāja, attiecībā uz kurām ir moratorijs vai zvejas aizliegums,

- neatļauta zveja attiecīgajā zonā un/vai īpašā periodā,

- noteikumu neievērošana attiecībā uz minimālajiem izmēriem,

- noteikumu un kārtības neievērošana attiecībā uz pārkraušanu un zvejas darbībām, kuras saistītas ar divu vai vairāku kuģu kopēju darbību.

E. Neatbilstība saistībā ar kontroles līdzekļiem:

- datu viltošana vai nereģistrēšana kuģa žurnālos, izkraušanas deklarācijās, tirdzniecības pierakstos, pārņemšanas deklarācijās un transporta dokumentos vai šo dokumentu neglabāšana vai neiesniegšana,

- iejaukšanās kuģu satelītsakaru zvejas novērošanas sistēmā,

- tīša Kopienas noteikumu neievērošana attiecībā uz tālraidīšanu, kas atspoguļo zvejas kuģu kustību un datus par zvejas produktiem, kuri atrodas uz klāja,

- trešās valsts kuģa kapteinis vai tā pārstāvis, veicot zvejas darbības Kopienas ūdeņos, neievēro piemērojamos kontroles noteikumus.

F. Neatbilstība saistībā ar zvejas produktu izkraušanu un tirdzniecību:

- zvejas produktu izkraušana, neievērojot Kopienas noteikumus par kontroli un izpildi,

- spēkā esošajiem tirdzniecības standartiem, un jo īpaši tiem tirdzniecības standartiem, kas attiecas uz minimālajiem izmēriem, neatbilstīgu zvejas produktu glabāšana krājumā, pārstrāde, tirdzniecība un transportēšana.

--------------------------------------------------

Augša