EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999R1265

Padomes Regula (EK) Nr. 1265/99 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko groza II pielikumu Regulā (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi

OV L 161, 26.6.1999., 62./67. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 78 - 83

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1265/oj

31999R1265Oficiālais Vēstnesis L 161 , 26/06/1999 Lpp. 0062 - 0067


Padomes Regula (EK) Nr. 1265/99

(1999. gada 21. jūnijs),

ar ko groza II pielikumu Regulā (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1164/94 (1994. gada 16. maijs) par Kohēzijas fonda izveidi [1], jo īpaši, tās II pielikuma K pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [5],

(1) tā kā, lai fonda darbību padarītu efektīvāku, būtu jādefinē "projekta", "projektu grupas" un "projekta stadijas" jēdzieni, kā arī grupēšanas kritēriji;

(2) tā kā būtu jāvienkāršo finanšu pārvaldības sistēma, saglabājot tās saistību ar faktisko darbību izpildi;

(3) tā kā pārejas periodā (no 1999. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim) katra atsauce uz eiro parasti būtu jāsaprot kā atsauce uz eiro kā naudas vienību, kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 974/98 (1998. gada 3. maijs) par eiro ieviešanu [6] 2. panta otrajā teikumā;

(4) tā kā reizē ar vēlamo vienkāršošanu būtu jāuzlabo pārbaudes, ka izdevumi faktiski ir veikti un jāpalielina dalībvalstu atbildība par pareizu finanšu pārvaldību;

(5) tā kā Komisijai un dalībvalstīm būtu jāuzlabo sadarbība, pārbaudot projektus un šai sadarbībai būtu jābūt sistemātiskai;

(6) tā kā, ja tiek atklāti pārkāpumi, būtu jābūt finanšu labojumu sistēmai, lai aizsargātu Kopienas finanšu intereses;

(7) tā kā Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikums būtu atbilstīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikumu groza šādi:

1. Pielikuma A pantu aizstāj ar šādu pantu:

"A pants

Projektu, projektu stadiju vai projektu grupu apzīmēšana

1. Komisija, vienojusies ar saņēmēju dalībvalsti, var sagrupēt projektus un apzīmēt tehniski un finansiāli atsevišķas projekta stadijas, lai piešķirtu palīdzību.

2. Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a) "projekts" ir ekonomiski nedalāmu darbu virkne, kas pilda precīzas tehniskas funkcijas, un tam ir skaidri norādīti mērķi, pēc kuriem var vērtēt projekta atbilstību 10. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem;

b) "tehniski un finansiāli neatkarīga stadija" ir stadija, kas var būt patstāvīga.

3. Stadija var būt arī sagatavošanas, projekta īstenošanas iespēju un tehnisko pētījumu stadija, kas vajadzīga projekta veikšanai.

4. Lai pildītu 1. panta 3. punkta trešā ievilkuma kritēriju, projektus, kas atbilst trim šādiem nosacījumiem, var grupēt šādi:

a) tiem ir jāatrodas vienā apvidū vai arī pie tā paša transporta koridora;

b) tie ir jāveic saskaņā ar kopēju plānu visam apvidum vai transporta koridoram ar skaidri norādītiem mērķiem, kā ir noteikts 1. panta 3. punktā;

c) tie ir jāpārrauga iestādei, kas ir atbildīga par projektu grupas koordināciju un pārraudzību gadījumos, ja projektus veic citas kompetentas iestādes."

2. Pielikuma B panta 2. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Saņēmējas dalībvalstis sniedz visu vajadzīgo informāciju, kā noteikts 10. panta 4. punktā, tostarp secinājumus pēc īstenošanas iespēju izpētes un izvērtēšanām. Lai šī izvērtēšana būtu pēc iespējas efektīvāka, dalībvalstis sniedz arī ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kā arī informāciju par to saskaņotību ar vispārējo vides vai transporta stratēģiju administratīvajā vienībā vai jomā un, vajadzības gadījumā:

- norādi par iespējamām alternatīvām, ko neizvēlējās, un

- saikni starp kopējas ieinteresētības projektiem, kas ir novietoti pie tiem pašiem transporta koridoriem."

3. Pielikuma C pantu groza šādi:

a) 2. punktu groza šādi:

i) punkta a) apakšpunkta otrajā daļā otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Saistības, ņemot vērā turpmākos gada maksājumus, uzņemas katra budžeta gada sākumā un parasti ne vēlāk kā līdz katra gada 30. aprīlim, pamatojoties uz attiecīgā projekta sākotnējo vai grozīto finansējuma plānu un pamatojoties uz konkrētajā gadā projektam paredzētajiem izdevumiem.";

ii) punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

"b) projektiem, ko veic mazāk nekā divos gados, vai projektiem, kuros Kopienas palīdzība nepārsniedz 50 miljonus EUR, sākotnējās palīdzības saistības 80 % apjomā var uzņemties, ja Komisija pieņem lēmumu piešķirt Kopienas palīdzību.

Saldo piešķir saskaņā ar projekta izpildi.";

b) pievieno šādu 5. punktu:

"5. Ja darbs nav sākts divos gados no tā paredzētā sākuma vai arī no tā apstiprināšanas dienas, ja tā ir vēlāk, kā norādīts lēmumā par palīdzības piešķiršanu kādam projektam, projektu grupai vai projekta stadijai, tad piešķirto palīdzību atceļ, izņemot gadījumus, ja kavēšanās ir pietiekami pamatota.

Komisija tomēr laikus informē dalībvalstis un noteikto iestādi, ja pastāv palīdzības atcelšanas iespēja."

4. Pielikuma D pantu groza šādi:

a) panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

"Maksājumi var būt avansa maksājumi, starpposma maksājumi vai galīgā saldo maksājumi. Starpposma maksājumi un saldo maksājumi attiecas uz faktiski izmaksātajiem izdevumiem, kam jāpievieno saņemtie faktūrrēķini vai grāmatvedības dokumenti ar līdzīgu pierādījuma vērtību.";

b) panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

"2. Maksājumus veic šādi:

a) vienu avansa maksājumu, kas ir 20 % no Fonda palīdzības, kā sākotnēji nolemts, maksā, ja ir pieņemts lēmums par Kopienas palīdzības piešķiršanu un, izņemot pietiekami pamatotus gadījumus, ja ir parakstīti līgumi par publisko iepirkumu.

Noteiktā iestāde vai 1. punktā minētā institūcija atmaksā visu vai daļu avansa maksājuma, ja 12 mēnešos no dienas, kad ir veikts avansa maksājums, nav iesniegts maksājuma pieteikums Komisijai;

b) starpposma maksājumus var veikt ar nosacījumu, ka projekts sekmīgi tuvojas nobeigumam, un to ir jāveic, lai atmaksātu apstiprinātos un faktiski samaksātos izdevumus saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- dalībvalstis ir iesniegušas pieteikumu, kurā aprakstīta projekta faktisko un finanšu rādītāju attīstība un tā atbilstība lēmumam par palīdzības piešķiršanu, ja vajadzīgs, tostarp visiem īpašajiem ar palīdzību saistītajiem nosacījumiem,

- konkrētās dalībvalsts un/vai Kopienas pārbaudes iestāžu apsvērumi un ieteikumi ir ņemti vērā, jo īpaši, attiecībā uz jebkuru novēroto vai iespējamo pārkāpumu,

- ir norādītās galvenās radušās tehniskās, finansiālās un juridiskās problēmas un pasākumi, kas ir veikti, lai tās labotu,

- ir analizētas visas atkāpes no sākotnējā finanšu plāna,

- ir aprakstīti projekta reklāmas pasākumi.

Komisija nekavējoties informē dalībvalstis, ja kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem nav izpildīts;

c) kopējā maksājumu summa, kas ir veikta saskaņā ar a) un b) apakšpunktu, nedrīkst pārsniegt 80 % no kopējās piešķirtās palīdzības; šo procentuālo attiecību, ja ir pamatojums, var paaugstināt līdz 90 % svarīgiem projektiem;

d) Kopienas palīdzības galīgo saldo, ko aprēķina, pamatojoties uz apstiprinātiem un faktiski samaksātiem izdevumiem, maksā ar noteikumu, ka:

- projekts, projekta stadija vai projektu grupa ir veikta saskaņā ar tās mērķiem,

- 1. punktā minētā norīkotā iestāde vai institūcija iesniedz maksājuma pieteikumu Komisijai sešus mēnešus pēc darbu izpildes termiņa, kā arī pieteikumu par izdevumiem, kas ir noteikti lēmumā par palīdzības piešķiršanu projektam, projekta stadijai vai projektu grupai,

- F panta 4. punktā minēto nobeiguma ziņojumu iesniedz Komisijai,

- dalībvalsts apstiprina Komisijai, ka maksājuma pieteikumā un ziņojumā sniegtā informācija ir pareiza,

- dalībvalsts ir nosūtījusi Komisijai 12. panta 1. punktā minēto deklarāciju,

- ir izpildīti visi informācijas un reklāmas pasākumi, ko Komisija paredz saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

3. Ja 2. punktā minēto nobeiguma ziņojumu nenosūta Komisijai 18 mēnešus pēc darbu un maksājumu izpildes nobeiguma termiņa, kā minēts lēmumā par palīdzības piešķiršanu, atceļ palīdzības daļu, kas veido atlikušo projekta bilanci.";

c) panta 4. punktā svītro tekstu aiz vārdiem "2. punkta d) apakšpunktā";

d) pantu papildina ar šādu punktu:

"4a. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu pieteikumus parasti iesniedz Komisijai trīs reizes gadā, vēlākais, līdz 1. martam, 1. jūlijam un 1. novembrim.";

e) panta 5. punkta beigās aiz vārdiem "pieteikuma saņemšanas" pievieno šādu tekstu:"ar noteikumu, ka ir pieejami budžeta līdzekļi";

f) pievieno šādu punktu:

"7. Komisija nosaka kopējos noteikumus par izdevumu likumību."

5. Pielikuma E pantu groza šādi:

a) virsrakstā un 1. līdz 4. punktā vajadzības gadījumā "ECU" aizstāj ar "eiro";

b) panta 1. un 3. punktā svītro vārdus "vai dalībvalsts valūtā";

c) pievieno šādu punktu:

"5. Dalībvalstīm, kas nav pievienojušās eiro, valūtas maiņas kurss ir Komisijas finanšu pārskatu kurss."

6. Pielikuma F pantu groza šādi:

a) panta 4. punktu papildina ar šādu daļu:

"Šajā ziņojumā ir:

a) veikto darbu apraksts, kam pievieno faktiskos rādītājus, izdevumus katrai darbu kategorijai un pasākumiem, kas veikti saistībā ar konkrētajiem noteikumiem, kas ietverti lēmumā par palīdzības piešķiršanu;

b) informācija par visiem reklāmas pasākumiem;

c) apstiprinājums, ka darbs atbilst lēmumam par palīdzības piešķiršanu;

d) sākotnējs novērtējums par to, vai 13. panta 4. punktā paredzētie rezultāti būtu sasniegti, jo īpaši, attiecībā uz:

- projekta faktisko sākšanas dienu,

- tā pārvaldības veidu pēc darbu beigšanas,

- vajadzības gadījumā, — finanšu prognožu apstiprinājumu, jo īpaši, attiecībā uz darbības izmaksām un paredzamiem ieņēmumiem;

- sociālekonomisko prognožu, jo īpaši, plānoto izmaksu un guvumu apstiprinājumu;

- norādi par veiktajiem vides aizsardzības pasākumiem, to izmaksām saskaņā ar principu, ka piesārņotājs maksā.";

b) panta 5. punktam pievieno šādu daļu:

"Lēmumā par palīdzības piešķiršanu ir jāiekļauj atbilstīgi pasākumi par grozījumu izdarīšanu, šķirojot pēc to iedabas un nozīmīguma."

7. Pielikuma G pantu groza šādi:

G pants

Pārbaudes

Esošo 1. punktu pārceļ uz 12. panta 2. punkta otro daļu. Jaunais 1. punkts ir šāds:

"1. Komisija un dalībvalstis, pamatojoties uz divpusējiem administratīviem pasākumiem, sadarbojas, lai koordinētu pārbaužu plānus, metodes un izpildi, lai palielinātu veikto pārbaužu efektivitāti. Tās nekavējoties sniedz cita citai ziņas par veiktajām pārbaudēm. Vismaz reizi gadā pārbauda un vērtē:

a) dalībvalstu un Komisijas veikto pārbaužu rezultātus;

b) visas piezīmes, ar ko nākušas klajā citas dalībvalstu vai Kopienas kontroles institūcijas vai iestādes;

c) atklāto pārkāpumu saimniecisko ietekmi, pasākumus, kas jau ir veikti vai ko vēl vajadzētu veikt, lai pārkāpumus labotu un, ja vajadzīgs, pārvaldes un kontroles sistēmas pielāgojumus.

Pēc šīs pārbaudes un novērtēšanas un neskarot pasākumus, ko nekavējoties ir jāveic dalībvalstīm saskaņā ar H pantu, Komisija var izteikt apsvērumus, īpaši par visu atklāto pārkāpumu finansiālo ietekmi. Šos apsvērumus nosūta dalībvalstīm un attiecīgā projekta noteiktajām iestādēm. Vajadzības gadījumā apsvērumiem pievieno pieprasījumus par korekcijas pasākumiem, lai novērstu atklātās pārvaldības nepilnības, kā arī lai labotu tos atklātos pārkāpumus, kas vēl nav izlaboti. Dalībvalstīm ir jābūt iespējai izteikt savas piezīmes par šiem apsvērumiem.

Ja Komisija pēc dalībvalstu piezīmju saņemšanas, vai, ja tādu nav, pieņem secinājumus, dalībvalstīm noteiktajā termiņā ir jāveic pasākumi, lai pildītu Komisijas lūgumu, kā arī jāinformē Komisija par savu darbību.

2. Neskarot šo pantu, Komisija var apturēt visu vai daļu starpposma maksājuma, ja tā atklāj, ka attiecīgie izdevumi ir saistīti ar kādu būtisku pārkāpumu. Komisija informē attiecīgo dalībvalsti par veikto darbību un tās cēloņiem.

3. Trīs gadus pēc tam, kad Komisija ir samaksājusi galīgo saldo par kādu projektu, ja vien divpusējos administratīvos nolīgumos nav panākta cita vienošanās, atbildīgā institūcija un iestādes nodrošina Komisijai pieeju visiem papildu dokumentiem (oriģināliem vai kopijām uz vispārpieņemtiem datu nesējiem, kam ir apstiprinājums, ka tās atbilst oriģināliem) par attiecīgā projekta izdevumiem un pārbaudēm.

Šo laiku pārtrauc gadījumā, ja ir uzsākta tiesvedība vai arī pēc pietiekami pamatota Komisijas pieprasījuma."

8. Pielikuma H pantu groza šādi:

a) virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

"Labojumi finansējumā";

b) panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"1. Ja pēc vajadzīgo pārbaužu veikšanas Komisija nolemj, ka:

a) ar projekta izpildi nav pamatota daļa vai visa piešķirtā palīdzība, ieskaitot kāda nosacījuma nepildīšanu, kas iekļauts lēmumā par palīdzības piešķiršanu, jo īpaši visas būtiskās izmaiņas, kas ietekmē projekta izpildes veidu vai nosacījumus, kam nav lūgts Komisijas apstiprinājums; vai

b) ir pārkāpums attiecībā uz fonda palīdzību un ka attiecīgā dalībvalsts nav veikusi vajadzīgos korekcijas pasākumus,

Komisija aptur palīdzību attiecīgajam projektam un, minot iemeslu, pieprasa, lai dalībvalsts noteiktā laikā iesniedz paskaidrojumus.

Ja dalībvalsts iebilst Komisijas apsvērumiem, Komisija dalībvalsti uzaicina uz noklausīšanos, kur abas puses cenšas panākt vienošanos par novērojumiem un secinājumiem.";

c) panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

"2. Pēc Komisijas noteiktā termiņa beigām Komisija, ievērojot atbilstīgu procedūru, ja trīs mēnešos nav panākta vienošanās, ņemot vērā visus dalībvalsts paskaidrojumus, pieņem lēmumu:

a) samazināt D panta 2. punktā minēto avansa maksājumu; vai

b) veikt vajadzīgos labojumus finansējumā. Tas nozīmē, ka atceļ projektam piešķirto palīdzību kopumā vai kādu tās daļu.

Šajos lēmumos ievēro proporcionalitātes principu. Komisija, pieņemot labojuma summu, ņem vērā pārkāpuma vai izmaiņas veidu, kā arī pārvaldības vai kontroles sistēmu kļūdu iespējamās finansiālās ietekmes lielumu. Veicot jebkādu samazināšanu vai atcelšanu, jau samaksātās summas ir jāatmaksā.";

d) panta 3. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu tekstu:

"Visas nepareizi saņemtās summas, kas jāatmaksā, ir jāmaksā Komisijai. Procenti par nokavētu atmaksājumu ir jāmaksā saskaņā ar noteikumiem, kas jāpieņem Komisijai.";

e) pievieno šādu punktu:

"4. Komisija nosaka sīki izstrādātus noteikumus 1. līdz 3. punkta izpildei un informē dalībvalstis un Eiropas Parlamentu."

9. Pielikuma J panta otrajai daļai pievieno šādus teikumus:

"4. Šajā sanāksmē Komisija jo īpaši informē dalībvalstis par atbilstīgiem tematiem gada pārskatam, kā arī par veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem. Laikus pirms sanāksmes Komisija nosūta dalībvalstīm attiecīgos dokumentus."

10. II pielikuma papildinājumu groza šādi:

a) 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2) par fonda ekonomisko un sociālo ietekmi dalībvalstīs, kā arī Savienības ekonomisko un sociālo kohēziju, tostarp par ietekmi uz nodarbinātību;";

b) panta 4. punktā svītro tekstu aiz vārdiem "6. pantā".

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1999. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Verheugen

[1] OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp.

[2] OV C 159, 26.5.1998., 11. lpp.

[3] Atzinums sniegts 1999. gada 6. maijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[4] OV C 407, 28.12.1998., 74. lpp.

[5] OV C 51, 22.2.1999., 10. lpp.

[6] OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša