EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999R1264

Padomes Regula (EK) Nr. 1264/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi

OV L 161, 26.6.1999., 57./61. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 14 Sējums 001 Lpp. 73 - 77

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1264/oj

31999R1264Oficiālais Vēstnesis L 161 , 26/06/1999 Lpp. 0057 - 0061


Padomes Regula (EK) Nr. 1264/1999

(1999. gada 21. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši, 161. panta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [4];

(1) tā kā, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1164/94 [5] 16. panta 1. punktu, Padomei ir jāpārskata minētā regula pirms 1999. gada 31. decembra;

(2) tā kā Kohēzijas fonda pamatprincipiem, ko noteica 1994. gadā, būtu arī turpmāk jāregulē Fonda darbības laikposmā līdz 2006. gadam, lai gan pieredze rāda, ka ir vajadzīgi uzlabojumi;

(3) tā kā, lai gan vienotā valūta, eiro, ietekmēs Kopienas makroekonomisko stāvokli, tā novērsīs vajadzību izraudzīt dalībvalstis, par pamatu izmantojot iekšzemes kopproduktu;

(4) tā kā visām dalībvalstīm, kas pievienojas eiro, ir jāiesniedz Padomei stabilitātes programma, kas jo īpaši nosaka vidēja termiņa mērķus, lai sasniegtu bezdeficīta budžetu vai budžetu ar atlikumu;

(5) tā kā ar Lēmumu Nr. 1692/96/EK [6] Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai;

(6) tā kā pārejas periodā no 1999. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim katra atsauce uz eiro parasti būtu jāsaprot kā atsauce uz eiro kā naudas vienību, kā paredzēts Padomes 1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 974/98 par eiro ieviešanu [7] 2. panta otrajā teikumā;

(7) tā kā, lai turpinātu sasniegto līdz īstai konverģencei un ņemot vērā jauno makroekonomikas stāvokli, kurā tagad darbojas Kohēzijas fonds, vispārējos dalībvalstu, kas ir pievienojušās eiro, palīdzības asignējumus pielāgos tā, lai ņemtu vērā iepriekšējā laikposmā panākto dalībvalstu labklājības pieaugumu;

(8) tā kā procedūras budžeta stāvokļa pastiprinātai uzraudzībai un ekonomiskās politikas uzraudzībai un saskaņošanai bija noteiktas Regulā (EK) Nr. 1466/97 [8];

(9) tā kā provizoriski un nobeiguma skaitļi valsts sektora aizņēmuma prasībām, iekšzemes kopproduktam un nacionālajam kopproduktam ir jāapkopo saskaņā ar Eiropas integrētās ekonomisko norēķinu sistēmas noteikumiem, kas ir noteikti ar Regulu (EK) Nr. 2223/96 [9];

(10) tā kā Rezolūcija par stabilitātes un izaugsmes paktu [10], ko pieņēma Eiropadomes sanāksmē Amsterdamā 1997. gada 17. jūnijā, nosaka dalībvalstu, Komisijas un Padomes lomas;

(11) tā kā, saglabājot augsta palīdzības līmeņa principu, Komisijai būtu jāatbalsta citu finansējuma avotu meklējumi, jo īpaši saņēmēju dalībvalstu centieni palielināt Fonda līdzekļu izmantojumu, veicinot privāta finansējuma plašāku izmantošanu; tā kā palīdzības proporcijām būtu jāmainās, lai uzlabotu Fonda līdzekļu izmantošanu un labāk ievērotu projektu ienākumu normu; tā kā Līguma 174. pantā noteiktā principa, ka piesārņotājs maksā, piemērošana ir jāsaskaņo ar Fonda finansētajām darbībām;

(12) tā kā dalībvalstu atbildība par finanšu kontroli būtu skaidri jānosaka;

(13) tā kā būtu jāparedz nodrošināt nepārtrauktu finansējumu darbībām, kas jau noris, un to pielāgojumus jaunajām normatīvajām prasībām;

(14) tā kā Regula (EK) Nr. 1164/94 būtu atbilstīgi jāgroza,

tā kā, ņemot vērā ekonomiskās konverģences kritēriju, turpina piemērot pašreizējos makroekonomikas nosacījumu izpildes noteikumus; tā kā atbilstīgi Fonds nefinansē jaunus projektus vai jaunas projektu stadijas kādā dalībvalstī, ja Padome pēc Komisijas ieteikuma ar kvalificētu balsu vairākumu atklāj, ka šī dalībvalsts nav ievērojusi Stabilitātes un izaugsmes paktu

tā kā Padomes Regulā (EK) Nr. 1467/97 [*] OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.

tā kā gada kopējie ieņēmumi visās dalībvalstīs no Kohēzijas fonda saskaņā ar šo regulu, kopā ar struktūrfondu sniegto palīdzību, būtu jāierobežo atbilstoši vispārējam noteiktajam maksimumam atkarībā no dalībvalstu absorbcijas spējas

tā kā saistībā ar Līguma 104. pantā izvirzīto ekonomiskas konverģences nosacījumu īstenošanu un vajadzību droši pārvaldīt valdības budžeta deficītu ir jāparedz nosacījumi, kas jāizpilda piešķirot finansiālu palīdzību; tā kā šajā sakarā ir jānovērtē atbilstība saistībām, ko uzliek Līgums, ņemot vērā pamatnostādnes, kas ir pieņemtas Eiropadomes 1997. gada 17. jūnija Rezolūcijā par Stabilitātes un izaugsmes paktu [*] OV C 236, 2.8.1997., 1. lpp., un tā kā pārmērīga deficīta jēdziens ir jāskaidro atbilstoši šai rezolūcijai; tā kā katrai dalībvalstij, kas ir iesaistījusies, ir jānovērtē makroekonomikas atbilstība nosacījumiem, ņemot vērā konkrētās dalībvalsts pienākumus eiro stabilitātes nodrošināšanai

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1164/94 groza šādi:

1. a) jaunais apsvērums, kas ir jāiekļauj pēc sestā apsvēruma, ir šāds:

"tā kā, ņemot vērā ekonomiskās konverģences kritēriju, turpina piemērot pašreizējos makroekonomikas nosacījumu izpildes noteikumus; tā kā atbilstīgi Fonds nefinansē jaunus projektus vai jaunas projektu stadijas kādā dalībvalstī, ja Padome pēc Komisijas ieteikuma ar kvalificētu balsu vairākumu atklāj, ka šī dalībvalsts nav ievērojusi Stabilitātes un izaugsmes paktu";

b) jaunais apsvērums, kas ir jāiekļauj pēc septītā apsvēruma, ir šāds:

"tā kā Padomes Regulā (EK) Nr. 1467/97 [*] OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp."

tika noteikti noteikumi, lai paātrinātu un izskaidrotu pārmērīga deficīta novēršanas procedūru, ar mērķi novērst pārmērīgu valsts budžeta deficītu un, ja tas parādās, sekmēt ātru tā izlabošanu;

c) jaunais apsvērums, kas ir jāiekļauj aiz bijušā 20. apsvēruma, ir šāds:

"tā kā gada kopējie ieņēmumi visās dalībvalstīs no Kohēzijas fonda saskaņā ar šo regulu, kopā ar struktūrfondu sniegto palīdzību, būtu jāierobežo atbilstoši vispārējam noteiktajam maksimumam atkarībā no dalībvalstu absorbcijas spējas";

d) bijušo 21. apsvērumu numurē kā 24., un tas ir šāds:

"tā kā saistībā ar Līguma 104. pantā izvirzīto ekonomiskas konverģences nosacījumu īstenošanu un vajadzību droši pārvaldīt valdības budžeta deficītu ir jāparedz nosacījumi, kas jāizpilda piešķirot finansiālu palīdzību; tā kā šajā sakarā ir jānovērtē atbilstība saistībām, ko uzliek Līgums, ņemot vērā pamatnostādnes, kas ir pieņemtas Eiropadomes 1997. gada 17. jūnija Rezolūcijā par Stabilitātes un izaugsmes paktu [*] OV C 236, 2.8.1997., 1. lpp., un tā kā pārmērīga deficīta jēdziens ir jāskaidro atbilstoši šai rezolūcijai; tā kā katrai dalībvalstij, kas ir iesaistījusies, ir jānovērtē makroekonomikas atbilstība nosacījumiem, ņemot vērā konkrētās dalībvalsts pienākumus eiro stabilitātes nodrošināšanai

."

2. Regulas 2. pantam pievieno šādu 4. punktu:

"4. Lai sākot no 2000. gada 1. janvāra atbilstu Fonda nosacījumiem, saņēmējām dalībvalstīm ir jāizveido programma, kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 [*] OV L 209, 2.8.1997., 2. lpp. 3. un 7. pantā.

Četras dalībvalstis, kas atbilst 1. punktā minētajam nacionālā kopprodukta kritērijam, ir Spānija, Grieķija, Portugāle un Īrija.

Šā panta 3. punktā paredzēto paveiktā pārskatu veic līdz 2003. gada beigām, pamatojoties uz nacionālo kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, kā norādīts Kopienas datos par 2000. līdz 2002. gadu."

3. Regulas 3. pantu groza šādi:

a) 1. punktā:

i) pirmajā ievilkumā svītro vārdu "Piektā";

ii) otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

"— dalībvalstu finansētiem transporta infrastruktūras projektiem, kas rada kopēju ieinteresētību un kas ir norādīti pamatnostādnēs, kuras apstiprināja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1692/96/EK (1996. gada 23. jūlijs) par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai [*] OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp.";

b) panta 2. punkta otro ievilkumu groza šādi:

i) ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

"tehniskās palīdzības pasākumiem, tostarp reklāmas un informācijas kampaņām, jo īpaši:";

ii) b) apakšpunktā pēc vārda "uzraudzību" iekļauj "pārraudzību".

4. Regulas 4. pantam pievieno šādu trešo, ceturto un piekto daļu:

"No 2000. gada 1. janvāra kopējiem pieejamiem līdzekļi, ko izmanto saistībām no 2000. līdz 2006. gadam, ir 18 miljardi EUR 1999. gada cenās.

2000. gadā : EUR 2,615 miljardi,

2001. gadā : EUR 2,615 miljardi,

2002. gadā : EUR 2,615 miljardi,

2003. gadā : EUR 2,615 miljardi,

2004. gadā : EUR 2,515 miljardi,

2005. gadā : EUR 2,515 miljardi,

2006. gadā : EUR 2,510 miljardi.

Gadījumā, ja dalībvalsts vairs neatbilst kritērijiem, Kohēzijas fonda līdzekļus atbilstoši samazina."

5. Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"5. pants

Paredzamais sadalījums

Fonda līdzekļu kopapjoma paredzamo sadalījumu veic, pamatojoties uz precīziem un objektīviem kritērijiem, galvenokārt iedzīvotāju skaitu, nacionālo kopproduktu uz vienu iedzīvotāju, ņemot vērā iepriekšējā laikposmā sasniegto dalībvalsts labklājības pieaugumu, un teritoriju; vērā ir jāņem arī citi sociālekonomiskie faktori, piemēram, trūkumi transporta infrastruktūrā.

Līdzekļu kopapjoma paredzamais sadalījums, ko rada šo kritēriju piemērošana, ir izklāstīts I pielikumā.

Kopējie gada ieņēmumi no Kohēzijas fonda saskaņā ar šo regulu, kopā ar struktūrfondu sniegto palīdzību, nedrīkst pārsniegt 4 % valsts iekšzemes kopprodukta."

6. Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"6. pants

Nosacīta palīdzība

1. Fonds nefinansē jaunus projektus vai, svarīgu projektu gadījumā, jaunas projektu stadijas dalībvalstī, ja Padome pēc Komisijas ieteikuma, rīkojoties ar kvalificētu balsu vairākumu, atklāj, ka šī dalībvalsts, piemērojot šo regulu, nav izpildījusi 2. panta 4. punktā minēto programmu tā, lai izvairītos no pārmērīga valsts budžeta deficīta.

Finansējuma apturēšanu pārtrauc, ja Padome ar tādiem pašiem nosacījumiem atklāj, ka attiecīgā dalībvalsts ir veikusi pasākumus, lai izpildītu šo programmu tā, lai izvairītos no pārmērīga valsts budžeta deficīta.

2. Izņēmuma gadījumos, ja projekti tieši ietekmē vairāk nekā vienu dalībvalsti, Padome pēc Komisijas ieteikuma ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu atlikt finansēšanas apturēšanu."

7. Regulas 7. pantu groza šādi:

a) 1. punktu groza šādi:

i) otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

"No 2000. gada 1. janvāra šo proporcionālo daļu var samazināt, sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm, lai ņemtu vērā paredzētos ieņēmumus, kas rodas no projektiem, kā arī visus gadījumus, kad piemēro principu, ka piesārņotājs maksā.";

ii) pievieno šādu daļu:

"Lai to sasniegtu, Komisija atbalsta saņēmēju dalībvalstu centienus palielināt Fonda līdzekļu izmantojumu, veicinot privāta finansējuma plašāku izmantošanu.";

b) 2. punktā vārdus "izdevumu summu, uz ko balstās aprēķini par Fonda palīdzību" aizstāj ar vārdiem "Fonda palīdzības summu".

8. Regulas 10. pantu groza šādi:

a) 3. punktā "ECU" aizstāj ar "EUR";

b) 4. punktā frāzē "iespējamo ietekmi" svītro vārdu "iespējamo";

c) 5. punkta trešajā ievilkumā aiz vārda "vides politiku" iekļauj šādu frāzi ", tostarp principu, ka piesārņotājs maksā,".

9. Regulas 11. pantu groza šādi:

panta 5. punktā "ECU" aizstāj ar "eiro".

10. Regulas 12. pantu groza šādi:

a) 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

"1. Neskarot Komisijas atbildību par Kopienas budžeta izpildi, dalībvalstis pirmajā instancē uzņemas atbildību par projektu finanšu kontroli. Šajā nolūkā to veiktajos pasākumos ir jāiekļauj:

a) pārbaude attiecībā uz to, vai pārvaldības un kontroles noteikumi ir noteikti un vai tos izmanto tā, lai nodrošinātu, ka Kopienas līdzekļus izmanto efektīvi un pareizi;

b) šo noteikumu apraksta iesniegšana Komisijai;

c) nodrošinājums, ka projektus pārvalda saskaņā ar visiem attiecīgajiem Kopienas likumiem un ka viņu rīcībā nodotos līdzekļus izmanto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem;

d) apstiprinājums, ka Komisijai iesniegtās izdevumu deklarācijas ir precīzas un nodrošina, ka tās ir sastādītas pēc grāmatvedības uzskaites, kas ir balstīta uz pārbaudāmu dokumentāro pamatojumu;

e) pārkāpumu novēršana un atklāšana, par to paziņojot Komisijai saskaņā ar noteikumiem, kā arī informējot Komisiju par lietu izskatīšanas gaitu tiesu vai pārvaldes iestādēs. Šajā sakarā dalībvalstīm un Komisijai ir jāveic visi pasākumi, lai nodrošinātu, ka sniegtā informācija paliek konfidenciāla;

f) deklarācijas, ko sastāda kāda persona vai departaments, kura rīcība ir neatkarīga no norādītās iestādes, iesniegšana Komisijai, pabeidzot katru projektu, projekta vai projektu grupas stadiju. Šajā deklarācijā apkopo secinājumus par iepriekšējos gados veiktajām pārbaudēm un novērtē galīgā saldo maksājuma lūguma likumīgumu, kā arī izdevumu likumību un pareizību, uz ko attiecas nobeiguma apliecība. Dalībvalstis var šai deklarācijai pievienot savu atzinumu, ja uzskata to par vajadzīgu;

g) sadarbība ar Komisiju, lai nodrošinātu to, ka Kopienas līdzekļus izmanto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem;

h) visu zaudēto summu atgūšana, kas zaudētas atklāto pārkāpumu dēļ un, vajadzības gadījumā, procentu iekasēšana par novēlotu samaksu.

2. Komisija, kuras pienākums ir izpildīt Kopienas budžetu, nodrošina, ka dalībvalstīs veiksmīgi darbojas pārvaldības un kontroles sistēmas, lai Kopienas līdzekļus izmantotu efektīvi un pareizi.

Šajā nolūkā, neatkarīgi no dalībvalstu veiktajām pārbaudēm, saskaņā ar dalībvalstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, Komisijas amatpersonas vai darbinieki saskaņā ar vienošanos, kas ir panākta ar dalībvalsti II pielikuma G panta 1. punktā aprakstītajā sadarbībā, var veikt pārbaudes uz vietas, tostarp pārbaudes izlases kārtā, par Fonda finansētiem projektiem par pārvaldības un kontroles sistēmām, paziņojot par tām vismaz vienu darba dienu iepriekš. Komisija paziņo attiecīgajai dalībvalstij, lai saņemtu vajadzīgo palīdzību. Attiecīgās dalībvalsts amatpersonas vai darbinieki var piedalīties šādās pārbaudēs.

Komisija var lūgt attiecīgo dalībvalsti veikt pārbaudi uz vietas, lai pārliecinātos par viena vai vairāku darījumu pareizību. Komisijas amatpersonas vai darbinieki var piedalīties šādās pārbaudēs.";

b) 4. punktu svītro un 5. punkts kļūst par 4. punktu.

11. Regulas 16. panta 1. punktā vārdus "līdz 1999. gada beigām" aizstāj ar vārdiem ", vēlākais, līdz 2006. gada 31. decembrim".

12. Regulas I pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

"

I PIELIKUMS

Kohēzijas fonda līdzekļu kopapjoma paredzamais sadalījums starp saņēmējām dalībvalstīm

Spānijai : 61 % līdz 63,5 % no kopējiem līdzekļiem,

Grieķijai : 16 % līdz 18 % no kopējiem līdzekļiem,

Īrijai : 2 % līdz 6 % no kopējiem līdzekļiem,

Portugālei : 16 % līdz 18 % no kopējiem līdzekļiem.

"

2. pants

Pieteikumi, kas ir iesniegti pirms šīs regulas stāšanās spēkā, paliek spēkā ar noteikumu, ka, vajadzības gadījumā, tos papildina, lai panāktu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1164/94 prasībām, ko groza divos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1999. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Verheugen

[1] OV C 159, 26.5.1998., 7. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1999. gada 6. maijā (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV C 407, 28.12.1998., 74. lpp.

[4] OV C 51, 22.2.1999., 10. lpp.

[5] OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp.

[6] OV L 228, 9.9.1996., 1. lpp.

[7] OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.

[8] OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.

[9] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp. Regula, kas ir grozīta ar Regulu (EK) Nr. 448/98 (OV L 58, 27.2.1998., 1. lpp.).

[10] OV C 236, 2.8.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša