EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31999R1263

Padomes Regula (EK) Nr. 1263/1999 (1999. gada 21. jūnijs) par Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu

OV L 161, 26.6.1999., 54./56. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 121 - 123

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2006; Atcelts ar 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1263/oj

31999R1263Oficiālais Vēstnesis L 161 , 26/06/1999 Lpp. 0054 - 0056


Padomes Regula (EK) Nr. 1263/1999

(1999. gada 21. jūnijs)

par Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

(1) tā kā kopējā zivsaimniecības politika atbalsta Līguma 33. panta vispārīgos mērķus; tā kā jo īpaši Padomes Regula (EEK) Nr. 3760/92 (1992. gada 20. decembris), ar ko izveido Kopienas zivsaimniecības un akvakultūras sistēmu [4], palīdz panākt līdzsvaru starp resursu saglabāšanu un pārvaldi, no vienas puses, un zvejas intensitāti un stabilu un racionālu šo resursu izmantošanu, no otras puses;

(2) tā kā strukturāliem pasākumiem zvejniecībā un akvakultūrā būtu jāsekmē zivsaimniecības kopējās politikas un Līguma 100. panta mērķu sasniegšana;

(3) tā kā šādu strukturālu pasākumu iekļaušana struktūrfondu darbībā 1993. gadā uzlabojusi Kopienas darbību sinerģismu un ļāvusi stiprināt ekonomisku un sociālu kohēziju;

(4) tā kā Padomes Regula (EK) Nr. 1260/1999 (1999. gada 21. jūnijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem [5], uzsāk visaptverošu pārskatu par tās struktūrpolitikas īstenošanu, kurai jāstājas spēkā 2000. gada 1. janvārī; tā kā šādi strukturāli pasākumi veidos daļu no līdzekļiem un uzdevumiem, kas paredzēti minētās regulas 2. pantā; tā kā šā iemesla dēļ Padomes Regula (EEK) Nr. 2080/93 (1993. gada 20. jūlijs), ar ko paredz īstenošanas noteikumus Regulai (EEK) Nr. 2052/88 attiecībā uz Zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentu [6], būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu, ar ko jo īpaši paredz pasākumus, kuri nodrošinās pāreju, nepieļaujot nekādu strukturālo pasākumu pārtraukšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Ar strukturāliem pasākumiem, ko ar Kopienas finanšu atbalstu saskaņā ar šo regulu ievieš zivsaimniecības nozarē un tās produkcijas rūpnieciskajā pārstrādē un tirdzniecībā (turpmāk "nozare"), atbalsta Līguma 33. un 100. panta vispārīgos mērķus un mērķus, kuri noteikti Regulā (EEK) Nr. 3760/92 un Regulā (EK) Nr. 1260/1999.

2. Šā panta 1. punktā minēto pasākumu uzdevumi ir:

a) veicināt noturīga līdzsvara sasniegšanu starp zvejas resursiem un to izmantošanu;

b) stiprināt struktūru konkurētspēju un ekonomiski dzīvotspējīgu nozares uzņēmumu attīstību;

c) uzlabot tirgus piedāvājumu un zvejniecības un akvakultūras produkcijas pievienoto vērtību;

d) veicināt no zvejniecības un akvakultūras atkarīgo reģionu attīstību.

3. Kopienas finansiālo atbalstu saskaņā ar 2. pantu var piešķirt tādu pasākumu īstenošanai, kas atbalsta vienu vai vairākus 2. punktā minētos uzdevumus.

4. Saskaņā ar 4. pantā noteikto procedūru Padome nosaka šā panta 1. punktā minēto strukturālo pasākumu intervences jomas.

2. pants

1. Zivsaimniecības virzības finansēšanas instruments šeit turpmāk saukts "ZVFI".

2. Ar ZVFI atbalstu īstenotie pasākumi struktūrfondu 1. mērķim veido daļu no šā mērķa plāna.

Uz pasākumiem, ko īsteno ar ZVFI atbalstu un kas neattiecas uz 1. mērķi, katrā attiecīgajā dalībvalstī attiecas vienots plānošanas dokuments.

3. Pie pasākumiem, kas minēti 2. punktā, pieder visi nozares strukturālie pasākumi šādās jomās:

- flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana,

- zvejas intensitātes samērošana,

- kopuzņēmumi,

- neliela apjoma piekrastes zveja,

- sociālekonomiski pasākumi,

- jūras resursu aizsardzība piekrastes ūdeņos,

- akvakultūra,

- zvejas ostu iekārtas,

- zvejniecības un akvakultūras produkcijas apstrāde un realizācija,

- pasākumi jauna tirgus noieta atrašanai un veicināšanai,

- tirdzniecības dalībnieku darbības,

- darbības pagaidu pārtraukšana un citāda finanšu kompensācija,

- novatoriskas darbības un tehniskā palīdzība.

Saskaņā ar 4. pantā noteikto procedūru Padome var pieņemt šo pasākumu sarakstu.

4. Dalībvalstis valsts līmenī nodrošina to, lai flotes restrukturizācijas intervences saskaņā ar ZVFI būtu saderīgas ar to saistībām saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku, un jo īpaši saskaņā ar zivsaimniecības daudzgadu vadības programmām.

5. Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 22. un 23. pantu ZVFI sniedz atbalstu:

a) to personu, kas darbojas nozarē un no zvejniecības un akvakultūras atkarīgajos reģionos, novatoriskai darbībai, tostarp starpvalstu darbībai un tīklu izveidei;

b) tehniskās palīdzības pasākumiem.

Lai īstenotu visus pasākumus, ko paredz attiecīgi novatoriski lēmumi, eksperimentālo projektu jomu, uz ko attiecas šīs daļas a) apakšpunkts, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 22. panta 2. punktu paplašina ar lēmumu par fondu atbalsta pasākumiem, ko var finansēt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1261/1999 (1999. gada 21. jūnijs) par Reģionālās attīstības fondu [7], Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1262/1999 (1999. gada 21. jūnijs) par Eiropas Sociālo fondu [8] un Padomes Regula (EK) Nr. 1257/99 (1999. gada 17. maijs), ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF), kā arī groza un atceļ dažas regulas [9].

3. pants

Finanšu atbalsts, ko piešķir katrai atsevišķai darbībai saskaņā ar 1. panta 3. punktā minētajiem pasākumiem, nedrīkst pārsniegt maksimālo summu, kura jānosaka saskaņā ar 4. pantā izklāstīto procedūru.

4. pants

Neierobežojot 5. pantu, Padome pēc Komisijas ierosinājuma saskaņā ar Līguma 37. pantā noteikto procedūru ne vēlāk kā 1999. gada 31. decembrī pieņem sīki izstrādātus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz Kopienas finanšu atbalstu strukturālajiem pasākumiem, kas minēti 2. pantā.

5. pants

1. Padomes Regulu (EEK) Nr. 4028/86 [10] un Regulu (EEK) Nr. 4042/89 [11] turpina piemērot atbalsta pieteikumiem, kas iesniegti līdz 1994. gada 1. janvārim.

2. To summu daļas, ko Komisija laikā starp 1989. gada 1. janvāri un 1993. gada 31. decembri piešķīrusi kā atbalstu projektiem saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 4028/86, par ko vēlākais sešus gadus un trīs mēnešus pēc atbalsta piešķiršanas datuma Komisijai nav iesniegts maksājuma galīgais pieteikums, Komisija vēlākais sešus gadus un deviņus mēnešus pēc atbalsta piešķiršanas datuma automātiski atbrīvo, liekot atmaksāt nepareizi samaksātās summas, neierobežojot projektus, kas apturēti juridisku iemeslu dēļ.

6. pants

Ar šo no 2000. gada 1. janvāra atceļ Regulu (EEK) Nr. 2080/93.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

7. pants

Regulas (EK) Nr. 1260/1999 52. pantā paredzētie pagaidu pasākumi attiecas uz šo Regulu mutatis mutandis.

8. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1999. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Verheugen

[1] OV C 176, 9.6.1998., 44. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1999. gada 6. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[3] OV C 407, 28.12.1998., 74. lpp.

[4] OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp. Regula, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1181/98 (OV L 164, 9.6.1998., 3. lpp.).

[5] OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.

[6] OV L 193, 31.7.1993., 1. lpp.

[7] OV L 161, 26.6.1999., 43. lpp.

[8] OV L 161, 26.6.1999., 48. lpp.

[9] OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.

[10] OV L 376, 31.12.1986., 7. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2080/93.

[11] OV L 388, 30.12.1989., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2080/93.

--------------------------------------------------

Augša