EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998R0994

Padomes Regula (EK) Nr. 994/98 (1998. gada 7. maijs) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu

OV L 142, 14.5.1998., 1./4. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 312 - 315
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 31 - 34
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 31 - 34
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 08 Sējums 001 Lpp. 82 - 85

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 13/10/2015; Atcelts un aizstāts ar 32015R1588 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/994/oj

31998R0994Oficiālais Vēstnesis L 142 , 14/05/1998 Lpp. 0001 - 0004


Padomes Regula (EK) Nr. 994/98

(1998. gada 7. maijs)

par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

apspriedusies ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

(1) tā kā saskaņā ar Līguma 94. pantu Padome var pieņemt jebkādas regulas, kas vajadzīgas 92. un 93. panta piemērošanai un jo īpaši var noteikt 93. panta 3. punkta piemērošanas nosacījumus un atbalsta kategorijas, uz ko šī procedūra neattiecas;

(2) tā kā saskaņā ar Līgumu to, vai atbalsts atbilst kopējam tirgum, pamatā novērtē Komisija;

(3) tā kā iekšējā tirgus pareiza darbība prasa stingru un efektīvu konkurences noteikumu piemērojumu attiecībā uz valsts atbalstu;

(4) tā kā 92. un 93. pantu Komisija ir piemērojusi daudzos lēmumos, kā arī savu politiku darījusi zināmu daudzos paziņojumos; tā kā, ņemot vērā Komisijas ievērojamo pieredzi, piemērojot Līguma 92. un 93. pantu, un vispārīgos dokumentus, ko Komisija izdevusi, pamatojoties uz minētajiem noteikumiem, lai nodrošinātu efektīvu pārraudzību un vienkāršotu pārvaldi, nevājinot Komisijas kontroli, Komisijai vajadzētu būt iespējai jomās, kurās tai ir pietiekama pieredze, ar regulām paredzēt vispārīgus atbilstības kritērijus, noteikt, ka dažu kategoriju atbalsts atbilst kopējam tirgum saskaņā ar vienu vai vairākiem noteikumiem Līguma 92. panta 2. un 3. punktā un ka uz to neattiecas procedūra, kas paredzēta Līguma 93. panta 3. punktā;

(5) tā kā kategoriju atbrīvojuma regulas palielinās pārredzamību un juridisko skaidrību; tā kā valsts tiesas tās var tieši piemērot, neskarot Līguma 5. un 177. pantu;

(6) tā kā Komisijai, kad tā pieņem regulas, kas atbrīvo dažu kategoriju atbalstu no pienākuma paziņot, kas paredzēts Līguma 93. panta 3. punktā, būtu jānorāda atbalsta mērķi, saņēmēju kategorijas, kā arī limitus, kas ierobežo atbrīvoto atbalstu, nosacījumus, kas regulē atbalsta uzkrāšanu un uzraudzības nosacījumus, lai nodrošinātu to, ka atbalsts, uz ko attiecas šī regula, atbilst kopējam tirgum;

(7) tā kā ir jāļauj Komisijai, kad tā pieņem regulas, kas atbrīvo dažu kategoriju atbalstu no pienākuma paziņot, kas paredzēts Līguma 93. panta 3. punktā, izvirzīt sīki izstrādātus papildu nosacījumus, lai nodrošinātu to, ka atbalsts, uz ko attiecas šī regula, atbilst kopējam tirgum;

(8) tā kā var būt lietderīgi limitus noteikt citiem attiecīgiem nosacījumiem, kas prasa paziņot par atbalsta piešķiršanu, lai Komisija katrā gadījumā varētu pārbaudīt to, kā konkrētais atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm un kā tā atbilst kopējam tirgum;

(9) tā kā Komisijai, ievērojot kopējā tirgus attīstību un darbību, vajadzētu būt tiesīgai ar regulu noteikt to, ka dažu veidu atbalsts neatbilst visiem kritērijiem, kas minēti Līguma 92. panta 1. punktā, un ka tāpēc uz to neattiecas paziņošanas procedūra, kas noteikta 93. panta 3. punktā, ja vien tam pašam uzņēmumam konkrētā laika periodā piešķirtais atbalsts nepārsniedz kādu noteiktu summu;

(10) tā kā saskaņā ar Līguma 93. panta 1. punktu Komisijai ir pienākums sadarbībā ar dalībvalstīm regulāri izskatīt pastāvošās atbalsta sistēmas; tā kā šai nolūkā un, lai nodrošinātu iespējami augstāka līmeņa pārredzamību, kā arī pienācīgu kontroli, ir vēlams, ka Komisija izveido drošu sistēmu, kur tiktu dokumentēta un glabāta informācija par to, kā tiek piemērotas tās pieņemtās regulas, un kas būtu pieejama visām dalībvalstīm, un ka Komisija no dalībvalstīm saņem visu vajadzīgo informāciju par to, kā tiek īstenots atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas pienākuma, ko var izskatīt un izvērtēt ar dalībvalstīm padomdevēju komitejā; tā kā šai nolūkā ir vēlams arī, ka Komisija var prasīt, lai tiktu sniegta informācija, kas vajadzīga, lai nodrošinātu šādas izskatīšanas efektivitāti;

(11) tā kā atbalsta piešķiršanas kontrole ir saistīta ar ļoti komplicētiem un dažādiem faktiskiem, juridiskiem un ekonomiskiem jautājumiem pastāvīgi mainīgā vidē; tā kā tādēļ Komisijai būtu regulāri jāizskata tās atbalsta kategorijas, kuras ir jāatbrīvo no paziņošanas; tā kā Komisijai būtu jāvar atcelt vai grozīt regulas, ko tā pieņēmusi saskaņā ar šo regulu, ja apstākļi ir mainījušies attiecībā uz kādu svarīgu elementu, pamatojoties uz kuru tie tika pieņemti, vai ja to prasa kopējā tirgus progresīva attīstība un darbība;

(12) tā kā Komisijai ciešā un pastāvīgā sadarbībā ar dalībvalstīm būtu jāvar precīzi noteikt šo regulu darbības jomas un nosacījumus, kas uz tām attiecas; tā kā, lai nodrošinātu sadarbību starp Komisiju un dalībvalstu kompetentajām iestādēm, vajag izveidot Valsts atbalsta padomdevēju komiteju, ar kuru Komisijai ir jāapspriežas pirms regulu pieņemšanas saskaņā ar šo regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kategoriju atbrīvojumi

1. Komisija var ar regulām, kas pieņemtas saskaņā ar šīs regulas 8. pantā noteikto procedūru un saskaņā ar Līguma 92. pantu, paziņot, ka šādu kategoriju atbalstam ir jābūt saskaņā ar kopējo tirgu un ka uz to neattiecas Līguma 93. panta 3. punktā noteiktās paziņošanas prasības:

a) atbalsts:

i) maziem un vidējiem uzņēmumiem;

ii) pētniecībai un attīstībai;

iii) vides aizsardzībai;

iv) nodarbinātībai un mācībām;

b) atbalsts, kas atbilst kartei, ko Komisija apstiprinājusi katrai dalībvalstij reģionālā atbalsta piešķiršanai.

2. Šā panta 1. punktā minētajās regulās katrai atbalsta kategorijai norāda:

a) atbalsta mērķi;

b) saņēmēju kategorijas;

c) limitus, kas izteikti kā atbalsta intensitāte attiecībā pret atbilstošo izmaksu kopumu vai kā atbalsta maksimālais apjoms;

d) nosacījumus, kas regulē atbalsta uzkrāšanos;

e) uzraudzības nosacījumus, kas norādīti 3. pantā.

3. Turklāt 1. punktā minētās regulas var jo īpaši:

a) noteikt limitus vai citus paziņojamus nosacījumus individuāla atbalsta piešķīrumiem;

b) izslēgt attiecīgas nozares no šo regulu darbības jomas;

c) uz atbalstu, kas atbrīvots saskaņā ar šīm regulām, attiecināt papildu atbilstības nosacījumus.

2. pants

De minimis

1. Komisija ar regulu, kas pieņemta saskaņā ar šīs regulas 8. pantā noteikto procedūru, var nolemt, ka — ņemot vērā kopējā tirgus attīstību un darbību — attiecīgu kategoriju atbalsts neatbilst visiem 92. panta 1. punktā paredzētajiem kritērijiem un ka tāpēc tā atbrīvojama no paziņošanas procedūras, kas paredzēta 93. panta 3. punktā, ja vien atbalsts, kas konkrētā laika periodā piešķirts tam pašam uzņēmumam, nepārsniedz kādu noteiktu summu.

2. Pēc Komisijas lūguma dalībvalstis vienmēr paziņo tai visu papildu informāciju par atbalstu, kas atbrīvots saskaņā ar 1. punktu.

3. pants

Pārredzamība un uzraudzība

1. Pieņemot regulas saskaņā ar 1. pantu, Komisija paredz dalībvalstīm sīki izstrādātus noteikumus, lai nodrošinātu pārredzamību un uzraudzību attiecībā uz atbalstu, kas atbrīvots no paziņošanas saskaņā ar minētajām regulām. Šādi noteikumi jo īpaši ir prasības, kas noteiktas 2., 3. un 4. punktā.

2. Īstenojot saskaņā ar šādām regulām atbrīvotas atbalsta sistēmas vai individuālu atbalstu, kas piešķirts neatkarīgi no kādas sistēmas, dalībvalstis nosūta Komisijai informācijas kopsavilkumus, lai publicētu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, attiecībā uz šādām atbalsta sistēmām vai šādu individuālu atbalstu, uz ko neattiecas atbrīvotas atbalsta sistēmas.

3. Dalībvalstis dokumentē un apkopo visu informāciju par kategoriju atbrīvojumu piemērošanu. Ja Komisijas rīcībā ir informācija, kas rada šaubas par to, vai kādu atbrīvojuma regulu piemēro pareizi, dalībvalstis nosūta tai visu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu, lai novērtētu, vai atbalsts atbilst attiecīgajai regulai.

4. Vismaz reizi gadā saskaņā ar īpašām Komisijas prasībām dalībvalstis nosūta tai ziņojumu, vēlams elektroniski, par kategoriju atbrīvojumu piemērošanu. Šos ziņojumus Komisija dara pieejamus visām dalībvalstīm. Padomdevēja komiteja, kas minēta 7. pantā, izskata un izvērtē minētos ziņojumus reizi gadā.

4. pants

Regulu spēkā esamības periods un grozīšana

1. Regulas, kas pieņemtas saskaņā ar 1. un 2. pantu, piemēro konkrētā laika periodā. Atbalstu, kas atbrīvota ar regulu, kura pieņemta saskaņā ar 1. un 2. pantu, ir atbrīvota uz regulas spēkā esamības laiku un pielāgojuma periodu, kas paredzēts 2. un 3. punktā.

2. Regulas, kas pieņemtas saskaņā ar 1. un 2. pantu, var atcelt vai grozīt, kad apstākļi ir izmainījušies attiecībā uz kādu svarīgu elementu, pamatojoties uz kuru tās tika pieņemtas, vai ja to prasa kopējā tirgus attīstība un darbība. Minētajā gadījumā jaunajā regulā nosaka sešu mēnešu pielāgojuma periodu, lai pielāgotu atbalstu, uz ko attiecās iepriekšējā regula.

3. Saskaņā ar 1. un 2. pantu pieņemtām regulām ir jāparedz 2. punktā minētais periods, ja to spēkā esamība pēc izbeigšanās nav pagarināma.

5. pants

Novērtējuma ziņojums

Reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Tā iesniedz ziņojuma projektu izskatīšanai padomdevējā komitejā, kas minēta 7. pantā.

6. pants

Ieinteresēto pušu uzklausīšana

Ja Komisija gatavojas pieņemt regulu, tā publicē šādas regulas projektu, lai ieinteresētās personas un organizācijas varētu iesniegt tai savas piezīmes pieņemamā termiņā, ko nosaka Komisija un kas nekādā gadījumā nevar būt mazāks par vienu mēnesi.

7. pants

Padomdevēja komiteja

Izveido padomdevēju komiteju, še turpmāk "Valsts atbalsta padomdevēja komiteja". Komitejā ir dalībvalstu pārstāvji, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

8. pants

Apspriešanās ar padomdevēju komiteju

1. Komisija apspriežas ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju:

a) pirms visu regulu projektu publicēšanas;

b) pirms visu regulu pieņemšanas.

2. Apspriede ar komiteju notiek sanāksmē, ko sasauc Komisija. Izskatāmos projektus un dokumentus pievieno attiecīgajam paziņojumam. Sanāksme notiek ne ātrāk kā divus mēnešus pēc paziņojuma izsūtīšanas.

Šo periodu var samazināt 1. punkta b) apakšpunktā minēto apspriežu gadījumā, ja steidzami vai vienkārši jāpagarina kādas regulas spēkā esamība.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu laikā, ko nosaka priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības, vajadzības gadījumā par to balsojot.

4. Atzinumu protokolē; turklāt katrai dalībvalstij ir tiesības lūgt, lai tās nostāju protokolē. Padomdevēju komiteja var ieteikt atzinumu publicēt Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. Komisija rūpīgi iepazīstas ar Komitejas sniegto atzinumu. Komisija informē Komiteju par to, kā tās atzinums ir ņemts vērā.

9. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 7. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Beckett

[1] OV C 262, 28.8.1997., 6. lpp.

[2] OV C 138, 4.5.1998.

[3] OV C 129, 27.4.1998., 70. lpp.

--------------------------------------------------

Augša