EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998R2701

Komisijas Regula (EK) Nr. 2701/98 (1998. gada 17. decembris) par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistikuDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 344, 18.12.1998., 81./101. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 83 - 103
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 196 - 216
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 025 Lpp. 196 - 216

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 19/04/2009; Atcelts ar 32009R0251 . Jaunākā konsolidētā versija: 19/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2701/oj

31998R2701

Komisijas Regula (EK) Nr. 2701/98 (1998. gada 17. decembris) par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistikuDokuments attiecas uz EEZ.

Oficiālais Vēstnesis L 344 , 18/12/1998 Lpp. 0081 - 0101
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 23 Lpp. 83 - 103


Komisijas Regula (EK) Nr. 2701/98

(1998. gada 17. decembris)

par datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku [1], un jo īpaši tās 12. panta ii), v) un vii) punktu,

tā kā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 ir ieviesta vienota Kopienas statistikas izveides sistēma par uzņēmumu struktūru, darbībām, konkurētspēju un darbības sekmēm Kopienā;

tā kā vajag precizēt, cik bieži jāapkopo uzņēmējdarbības vairākgadu strukturālā statistika; tā kā ir nepieciešams precizēt pirmo pārskata gadu uzņēmējdarbības strukturālās statistikas provizorisko rezultātu apkopošanai; tā kā ir nepieciešams precizēt rezultātu sadalījumu uzņēmējdarbības strukturālās statistikas izveidei;

tā kā paredzētie pasākumi saskan ar Statistikas programmu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vairākgadu raksturlielumu apkopošanas biežums, rezultātu sadalījums un pirmais pārskata gads Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4., 8. un 9. pantā minēto provizorisko rezultātu apkopošanai ir noteikts datu sērijās šīs regulas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstis izveido šīs datu sērijas par 1999. pārskata gadu un turpmākiem gadiem.

2. Dalībvalstis arī izveido šīs datu sērijas par 1995., 1996., 1997. un 1998. pārskata gadu, ja tas atbilst attiecīgās valsts praksei.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Yves-Thibault de Silguy

[1] OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

DATU SĒRIJAS

RŪPNIECĪBA, CELTNIECĪBA, PAKALPOJUMI UN TIRDZNIECĪBA

Kopsavilkuma tabula

Sērijas kods | Nosaukums |

1A | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

1B | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

1C | Ikgadējā reģionālā statistika |

1D | Provizoriskie rezultāti |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 1. pielikuma 4. iedaļas 3. un 4. punktā.

Sērija 1A

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-K iedaļa, izņemot 65.1 un 65.2 grupu, 66.02 klasi un 67. nodaļu |

Raksturlielumi | Raksturlielums 1. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 1. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums [1] |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 12 0 | Iepirkuma apjomi precēm un pakalpojumiem, ko pārdod tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti [2] |

13 31 0 | Personāla izmaksas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos [2] |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits [2] |

Darbību sadalījuma līmenis | 1. pielikuma 9. iedaļā uzskaitīto darbību pārgrupējumu līmenis |

Sērija 1B

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-K iedaļa, izņemot 65.1 un 65.2 grupu, 66.02 klasi un 67. nodaļu |

Raksturlielumi | Raksturlielums 1. pielikuma 4. iedaļas 3. punktam: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 1. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums [3] |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām [3] |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos (pēc izvēles) |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits [3] |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1 C-G iedaļa: H, I, K iedaļa trīsciparu līmenis (grupa): 1. pielikuma 9. iedaļā uzskaitīto darbību pārgrupējumu līmenis |

Sadalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | C-F iedaļai: Nodarbināto personu skaits: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250-499, 500-999, 1000+ |

G iedaļai: Nodarbināto personu skaits: 1, 2- 4, 5- 9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250-499, 500-999, 1000 + |

H, I, K iedaļai: Nodarbināto personu skaits: 1-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250-499, 500-999, 1000 + |

66.01 un 66.03 klasei: Bruto parakstītās prēmijas (miljonos ECU): < 5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1000, 1000 + |

Ikgadējā reģionālā statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 1. pielikuma 4. iedaļas 3. un 5. punktā.

Sērija 1C

Sērijas nosaukums | Ikgadējā reģionālā statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1 C-K iedaļa, izņemot J iedaļu |

Raksturlielumi | Raksturlielums 1. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

11 21 0 | Vietējo vienību skaits |

Raksturlielumi 1. pielikuma 4. iedaļas 5. punktā: |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos (pēc izvēles) |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1 divciparu līmenis (nodaļa) |

Reģionālā sadalījuma līmenis | NUTS 2 |

Ikgadējie provizoriskie rezultāti, kas uzskaitīti Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 1. pielikuma 8. iedaļā.

Sērija ID

Sērijas nosaukums | Provizoriskie rezultāti |

Pirmais pārskata gads | 1996 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1 C-K iedaļa, izņemot J iedaļu |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 1. pielikuma 8. iedaļā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1 C-G iedaļai: trīsciparu līmenis (grupa) H, I, K iedaļai: 1. pielikuma 9. iedaļā uzskaitīto darbību pārgrupējumu līmenis |

Provizoriskos rezultātus nosūta 10 mēnešu laikā pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

RŪPNIECĪBA

Kopsavilkuma tabula

Sērijas kods | Nosaukums |

2A | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

2B | Vides aizsardzības izdevumi |

2C | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc īpašumtiesību veida |

2D | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

2E | Ikgadējā DVV statistika |

2F | Ikgadējā reģionālā statistika |

2H | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nodarbinātība |

2J | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nemateriālie ieguldījumi un apakšuzņēmuma līgumi |

2K | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Apakšuzņēmuma līgumi, iedalot atbilstoši lieluma klasei |

2L | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Enerģētikas produktu iepirkumi |

2N | Uzņēmumu provizoriskie rezultāti |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 4. iedaļas 2. un 3. punktā.

Sērija 2A

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

11 12 0 | Jaunizveidoto uzņēmumu skaits |

11 13 0 | Likvidēto uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 13 0 | Bruto segums tālāk pārdodamajām precēm |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

12 17 0 | Bruto darbības rezultāts |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 12 0 | Iepirkuma apjomi precēm un pakalpojumiem, ko pārdod tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti |

13 13 1 | Maksājumi aģentūru strādniekiem |

13 21 3 | Izmaiņas vienības ražotās gatavās produkcijas krājumos un nepabeigtie ražojumi |

13 32 0 | Algas |

13 33 0 | Sociālās nodrošināšanas izmaksas |

13 41 1 | Maksājumi par ilgtermiņa nomu un operatīvo līzingu |

15 12 0 | Bruto ieguldījumi zemes gabalos |

15 13 0 | Bruto ieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās |

15 14 0 | Bruto ieguldījumi ēku celtniecībā un pārbūvē |

15 15 0 | Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās |

15 21 0 | Materiālo ražošanas līdzekļu pārdošana |

15 31 0 | To materiālo pamatlīdzekļu vērtība, kas iegūti, izmantojot finanšu līzingu |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

16 13 1 | Nepilnas slodzes darbinieku skaits |

16 13 2 | Mācekļu skaits |

16 14 0 | Darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās |

16 15 0 | Darbinieku nostrādāto stundu skaits |

18 11 0 | Apgrozījums no pamatdarbības atbilstoši NACE Rev. 1četrciparu līmenim |

18 12 0 | Apgrozījums no rūpnieciskām darbībām |

18 16 0 | Apgrozījums no tirdzniecības darbībām — pirkšanas un tālākpārdošanas starpniecības darbībām (aģenti) |

18 15 0 | Apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas |

20 11 0 | Enerģētikas produktu iepirkumi |

22 11 0 | Iekšējās pētniecības un attīstības kopējie izdevumi |

22 12 0 | Kopējais iekšējā pētniecībā un attīstībā iesaistītais personāls |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Sērija 2B

Sērijas nosaukums | Vides aizsardzības izdevumi |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa (izņemot 37. nodaļu) |

Raksturlielumi | Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā |

21 11 0 | Ieguldījumi piesārņojuma kontroles iekārtās un uzņēmumos, kā arī īpašās piesārņojuma novēršanas palīgierīcēs (galvenokārt ražošanas cikla noslēguma iekārtās) |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE REV. 1: C iedaļa, DA apakšiedaļa, DB + DC apakšiedaļa, DD apakšiedaļa, DE apakšiedaļa, DF apakšiedaļa, DG + DH apakšiedaļa, DI apakšiedaļa, 27. nodaļa, 28. nodaļa + DK + DL + DM apakšiedaļa + 36. nodaļa, 40. nodaļa, 41. nodaļa |

Sadalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Nodarbināto personu skaits: 1-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 + |

Sērija 2C

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc īpašumtiesību veida |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 32 0 | Algas |

13 33 0 | Sociālās nodrošināšanas izmaksas |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

22 11 0 | Iekšējās pētniecības un attīstības kopējie izdevumi |

22 12 0 | Kopējais pētniecībā un attīstībā iesaistītais personālsastāvs |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Sadalījums pēc īpašumtiesību veida | Iedalījums valsts uzņēmumos un privātos uzņēmumos saskaņā ar Komisijas Direktīvu (EEK) 80/723 [4] |

Sērija 2D

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 32 0 | Algas |

13 33 0 | Sociālās nodrošināšanas izmaksas |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

16 15 0 | Darbinieku nostrādāto stundu skaits |

22 11 0 | Iekšējās pētniecības un attīstības kopējie izdevumi (lieluma klasēm ar mazāk kā 50 nodarbinātajām personām — pēc izvēles) |

22 12 0 | Kopējais iekšējā pētniecībā un attīstībā iesaistītais personālsastāvs (lieluma klasēm ar mazāk kā 50 nodarbinātajām personām — pēc izvēles) |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Sadalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Nodarbināto personu skaits: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250-499, 500-999, 1000 + |

Ikgadējā DVV statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 4. iedaļas 2. un 6. punktā.

Sērija 2E

Sērijas nosaukums | Ikgadējā DVV statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 31 0 | Darbības veida vienību skaits |

Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 6. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Ikgadējā reģionālā statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 4. iedaļas 2. un 5. punktā.

Sērija 2F

Sērijas nosaukums | Ikgadējā reģionālā statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 21 0 | Vietējo vienību skaits |

Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 5. punktā: |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, divciparu līmenis (nodaļa) |

Reģionālā sadalījuma līmenis | NUTS 2 |

Uzņēmumu vairākgadu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā.

Sērija 2H

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nodarbinātība |

Pirmais pārskata gads | 2000 |

Biežums | Reizi četros gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1- 17., 18., 19., 21., 22., 25., 28., 31., 32. un 36. nodaļa |

Raksturlielums | Raksturlielums 2. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

16 13 5 | Mājās strādājošo skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Sērija 2J

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nemateriālie ieguldījumi un apakšuzņēmuma līgumi |

Pirmais pārskata gads | Raksturlielumiem 15 42 0, 15 44 1 un 15 44 2 — 1997. gads Raksturlielumam 23 11 0 — 1999. gads |

Biežums | Reizi trijos gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

15 42 0 | Bruto ieguldījumi koncesijās, patentos, licencēs, tirdzniecības zīmēs un līdzīga veida tiesībās |

15 44 1 | Ieguldījumi programmatūras iepirkumos |

15 44 2 | Ieguldījumi vienības radītajā programmatūrā (pēc izvēles) |

23 11 0 | Maksājumi apakšuzņēmējiem |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Sērija 2K (pēc izvēles)

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Apakšuzņēmuma līgumi, iedalot pēc lieluma klases |

Pirmais pārskata gads | 1999 |

Biežums | Reizi trīs gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

23 11 0 | Maksājumi apakšuzņēmējiem |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa). |

Sadalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Nodarbināto personu skaits: 1-9, 10-49, 50-249, 250-499, 500 + |

Sērija 2L

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Enerģētikas produktu iepirkumi |

Pirmais pārskata gads | 1997 |

Biežums | Reizi divos gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-D iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 2. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

20 21 0 | Akmeņogļu iepirkumi (vērtība) |

20 22 0 | Koksa iepirkumi (vērtība) |

20 23 0 | Akmeņogļu brikešu iepirkumi (vērtība) |

20 24 0 | Vieglās dīzeļdegvielas iepirkumi (vērtība) |

20 25 0 | Smagā mazuta iepirkumi (vērtība) |

20 26 0 | Citu naftas produktu iepirkumi (vērtība) |

20 27 0 | Dabasgāzes iepirkumi (vērtība) |

20 28 0 | Atvasinātās gāzes iepirkumi (vērtība) |

20 29 0 | Atjaunojamu enerģijas avotu iepirkumi (vērtība) |

20 30 0 | Siltumenerģijas iepirkumi (vērtība) |

20 31 0 | Elektroenerģijas iepirkumi (vērtība) |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Ikgadējie provizoriskie rezultāti, kas uzskaitīti Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 8. iedaļā.

Sērija 2N

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu provizoriskie rezultāti |

Pirmais pārskata gads | 1996 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, C-E iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 2. pielikuma 8. iedaļā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Provizoriskos rezultātus nosūta 10 mēnešu laikā pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

TIRDZNIECĪBA

Kopsavilkuma tabula

Sērijas kods | Nosaukums |

3A | Provizoriskie rezultāti |

3B | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

3C | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

3D | Uzņēmumu vairākgadu statistika |

3E | Ikgadējā reģionālā statistika |

3F | Reģionālā vairākgadu statistika |

Ikgadējie provizoriskie rezultāti, kas uzskaitīti Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 3. pielikuma 8. iedaļas 2. punktā.

Sērija 3A

Sērijas nosaukums | Provizoriskie rezultāti |

Pirmais pārskata gads | 1996 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, G iedaļa |

Raksturlielumi | 12 11 0 | Apgrozījums |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Provizoriskos rezultātus nosūta 10 mēnešu laikā pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

Ikgadējā uzņēmumu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 3. pielikuma 4. iedaļas 2. un 3. punktā.

Sērija 3B

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, G iedaļa |

Raksturlielumi | Demogrāfiskie dati |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

Grāmatvedības dati |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 13 0 | Bruto segums tālāk pārdodamajām precēm |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

12 17 0 | Bruto darbības rezultāts |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 12 0 | Iepirkuma apjomi precēm un pakalpojumiem, ko pārdod tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti |

13 21 0 | Izmaiņas preču un pakalpojumu krājumos |

13 21 1 | Izmaiņas preču un pakalpojumu krājumos, ko pārdod tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti |

13 31 0 | Personāla izmaksas |

13 32 0 | Algas |

Dati, kas attiecas uz kapitāla kontu |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

15 12 0 | Bruto ieguldījumi zemes gabalos |

15 13 0 | Bruto ieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās |

15 14 0 | Bruto ieguldījumi ēku celtniecībā un pārbūvē |

15 15 0 | Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās |

15 21 0 | Materiālo ražošanas līdzekļu pārdošana |

15 31 0 | To materiālo pamatlīdzekļu vērtība, kas iegūti, izmantojot finanšu līzingu |

Dati par nodarbinātību |

1611 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

16 13 1 | Nepilnas slodzes darbinieku skaits |

Apgrozījuma iedalījums pēc darbības veida |

18 10 0 | Apgrozījums no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejas un rūpnieciskām darbībām |

18 13 0 | Apgrozījums no pirkšanas un tālākpārdošanas tirdzniecības darbībām |

18 14 0 | Apgrozījums no starpniecības darbībām (aģenti) |

18 15 0 | Apgrozījums no pakalpojumu darbībām |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Sērija 3C

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, G iedaļa |

Raksturlielumi | 11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos (pēc izvēles) |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Sadalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Nodarbināto personu skaits: 1, 2-4, 5-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250-499, 500-999, 1000 + Gada apgrozījums miljonos ECU: 0 līdz mazāk kā 1, 1 līdz mazāk kā 2, 2 līdz mazāk kā 5, 5 līdz mazāk kā 10, 10 līdz mazāk kā 20, 20 līdz mazāk kā 50, 50 līdz mazāk kā 200, 200 un vairāk |

Uzņēmumu vairākgadu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 3. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā.

Sērija 3D

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika |

Pirmais pārskata gads | 52. nodaļai — 1997. gads 51. nodaļai — 1998. gads 50. nodaļai — 2000. gads |

Biežums | Reizi piecos gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, G iedaļa |

Raksturlielumi | Ziņas par darbības izmaksām, izņemot personāla izmaksas |

13 41 0 | Darbības izmaksas, kas saistītas ar ēkām un iekārtām (pēc izvēles) |

13 42 0 | Pārdošanas izmaksas (pēc izvēles) |

13 43 0 | Citas darbības izmaksas (pēc izvēles) |

Ziņas par tirdzniecības veidiem pēc iedalījuma pa uzņēmumiem (tikai 52. nodaļai) |

17 32 0 | Mazumtirdzniecības veikalu skaits |

17 33 0 | Mazumtirdzniecībā iesaistīto mazumtirdzniecības veikalu tirdzniecības platības kategorija Tirdzniecības platību kategorijas iedala atbilstoši turpmāk minētajai informācijai: mazāk kā 120 m2 120—399 m2 400—999 m2 1000—2499 m2 2500—4999 m2 5000—9999 m2 10000 m2 un vairāk |

17 34 0 | Tirdzniecības stendu un/vai kiosku skaits |

Apgrozījuma iedalījums pēc produktu veida |

18 21 0 | Apgrozījuma iedalījums pēc produktiem (saskaņā ar G iedaļu CPA) |

Informācija par piegādātāju un pircēju veidiem |

Apgrozījuma procentuālā daļa pēc pircēju veidiem (tikai 51. nodaļai), |

konkrēti: | |

25 11 1 | Tālākpārdevēji: mazumtirgotāji (pēc izvēles) |

25 11 2 | Profesionālie lietotāji (vairumtirgotāji, citi) (pēc izvēles) |

25 11 3 | Galapatērētāji (mazumtirdzniecības darbība) (pēc izvēles) |

Iepirkuma procentuālā daļa pēc piegādātāju veidiem (tikai 52. nodaļai), |

konkrēti: | |

25 21 1 | Vairumtirgotāji, iepirkuma uzņēmumu grupas (pēc izvēles) |

25 21 2 | Ražotāji (pēc izvēles) |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Ikgadējā reģionālā statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 3. pielikuma 4. iedaļas 2. un 5. punktā.

Sērija 3E

Sērijas nosaukums | Ikgadējā reģionālā statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, G iedaļa |

Raksturlielumi | 11 21 0 | Vietējo vienību skaits |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos (pēc izvēles) |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Reģionālā sadalījuma līmenis | NUTS 2 |

Reģionālā vairākgadu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 3. pielikuma 4. iedaļas 2. un 6. punktā.

Sērija 3F

Sērijas nosaukums | Reģionālā vairākgadu statistika |

Pirmais pārskata gads | 1999 |

Biežums | Reizi piecos gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, G iedaļa |

Raksturlielumi | 11 21 0 | Vietējo vienību skaits (tikai 50. un 52. nodaļai) [5] |

12 11 0 | Apgrozījums (tikai 50. un 52. nodaļai) |

17 33 1 | Tirdzniecības platība (tikai 52. nodaļai) |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Reģionālā sadalījuma līmenis | NUTS 2 |

CELTNIECĪBA

Kopsavilkuma tabula

Sērijas kods | Nosaukums |

4A | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

4C | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc īpašumtiesību veida |

4D | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

4E | Ikgadējā DVV statistika |

4F | Ikgadējā reģionālā statistika |

4H | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nodarbinātība |

4J | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nemateriālie ieguldījumi un apakšuzņēmuma līgumi |

4K | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Apakšuzņēmuma līgumi, iedalot pēc lieluma klases |

4L | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Enerģētikas produktu iepirkumi |

4N | Uzņēmumu provizoriskie rezultāti |

Ikgadējā uzņēmumu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4. pielikuma 4. iedaļas 2. un 3. punktā.

Sērija 4A

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

11 12 0 | Jaunizveidoto uzņēmumu skaits |

11 13 0 | Likvidēto uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 13 0 | Bruto segums par precēm tālākai pārdošanai (grupai 451 un 452 — pēc izvēles) |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

12 17 0 | Bruto darbības rezultāts |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 12 0 | Iepirkuma apjomi precēm un pakalpojumiem, ko pārdod tādā pašā stāvoklī, kādā tie saņemti (grupai 451 un 452 — pēc izvēles) |

13 13 1 | Maksājumi aģentūru strādniekiem |

13 21 3 | Izmaiņas vienības ražotās gatavās produkcijas krājumos un nepabeigtie ražojumi |

13 32 0 | Algas |

13 33 0 | Sociālās nodrošināšanas izmaksas |

13 41 1 | Maksājumi par preču ilgtermiņa nomu un operatīvo līzingu |

15 12 0 | Bruto ieguldījumi zemes gabalos |

15 13 0 | Bruto ieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās |

15 14 0 | Bruto ieguldījumi ēku celtniecībā un pārbūvē |

15 15 0 | Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās |

15 21 0 | Materiālo ražošanas līdzekļu pārdošana |

15 31 0 | To materiālo pamatlīdzekļu vērtība, kas iegūti, izmantojot finanšu līzingu |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

16 14 0 | Darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās |

16 15 0 | Darbinieku nostrādāto stundu skaits |

18 11 0 | Apgrozījums no pamatdarbības atbilstoši NACE Rev. 1četrciparu līmenim |

18 21 1 | Apgrozījums no rūpnieciskām darbībām, izņemot celtniecību |

18 12 2 | Apgrozījums no celtniecības darbībām |

18 16 0 | Apgrozījums no tirdzniecības un starpniecības darbībām (aģenti) |

18 15 0 | Apgrozījums no pakalpojumu darbībām |

18 31 0 | Būvniecības apgrozījums (tikai grupai 451 un 452) |

18 32 0 | Inženiertehniskās būvniecības apgrozījums (tikai grupai 451 un 452) |

20 11 0 | Enerģētikas produktu iepirkumi |

22 11 0 | Iekšējās pētniecības un attīstības kopējie izdevumi |

22 12 0 | Kopējais iekšējā pētniecībā un attīstībā iesaistītais personālsastāvs |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, divciparu līmenis (nodaļa) raksturlielumiem 22 11 0 un 22 12 0 NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) visiem pārējiem raksturlielumiem |

Sērija 4C

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika, iedalot pēc īpašumtiesību veida |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielums 4. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 32 0 | Algas |

13 33 0 | Sociālās nodrošināšanas izmaksas |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Sadalījums pēc īpašumtiesību veida | Iedalījums valsts uzņēmumos un privātos uzņēmumos saskaņā ar Komisijas Direktīvu 80/723/EEK |

Sērija 4D

Sērijas nosaukums | Ikgadējā uzņēmumu statistika atbilstoši lieluma klasei |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielums 4. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 3. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

12 14 0 | Pievienotā vērtība pēc pamata cenām (pēc izvēles) |

12 15 0 | Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru izmaksām |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 32 0 | Algas |

13 33 0 | Sociālās nodrošināšanas izmaksas |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

16 13 0 | Darbinieku skaits |

16 15 0 | Darbinieku nostrādāto stundu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Sadalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Nodarbināto personu skaits: 1-9, 10-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250-499, 500-999, 1000 + |

Ikgadējā DVV statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4. pielikuma 4. iedaļas 2. un 6. punktā.

Sērija 4E

Sērijas nosaukums | Ikgadējā DVV statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 6. punktā: |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Ikgadējā reģionālā statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4. pielikuma 4. iedaļas 2. un 5. punktā.

Sērija 4F

Sērijas nosaukums | Ikgadējā reģionālā statistika |

Pirmais pārskata gads | 1995 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielums 4. pielikuma 4. iedaļas 2. punktā: |

11 21 0 | Vietējo vienību skaits |

Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 5. punktā: |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos (pēc izvēles) |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, divciparu līmenis (nodaļa) |

Reģionālā sadalījuma līmenis | NUTS 2 |

Uzņēmumu vairākgadu statistika, kas uzskaitīta Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā.

Sērija 4H

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nodarbinātība |

Pirmais pārskata gads | 1998 |

Biežums | Reizi četros gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielums | Raksturlielums 4. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

16 13 1 | Nepilnas slodzes darbinieku skaits |

16 13 2 | Mācekļu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Sērija 4J

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Nemateriālie ieguldījumi un apakšuzņēmuma līgumi |

Pirmais pārskata gads | Raksturlielumiem 15 42 0, 15 44 1 un 15 44 2 — 1997. gads Raksturlielumiem 23 11 0 un 23 12 0 — 1999. gads |

Biežums | Reizi trīs gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

15 42 0 | Bruto ieguldījumi koncesijās, patentos, licencēs, tirdzniecības zīmēs un līdzīga veida tiesībās (pēc izvēles) |

15 44 1 | Ieguldījumi programmatūras iepirkumos |

15 44 2 | Ieguldījumi vienības ražotajā programmatūrā (pēc izvēles) |

23 11 0 | Maksājumi apakšuzņēmējiem |

23 12 0 | Ieņēmumi no apakšuzņēmuma līgumiem |

Darbību sadalījuma līmenis | Raksturlielumiem 15 42 0, 15 44 1 un 15 44 2 - NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) Raksturlielumiem 23 11 0 un 23 12 0 - NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Sērija 4K

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Apakšuzņēmuma līgumi, iedalot pēc lieluma klases |

Pirmais pārskata gads | 1999 |

Biežums | Reizi trijos gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

23 11 0 | Maksājumi apakšuzņēmējiem |

23 12 0 | Ieņēmumi no apakšuzņēmuma līgumiem |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1: trīsciparu līmenis (grupa) |

Sadalījuma līmenis atbilstoši lieluma klasēm | Nodarbināto personu skaits: 1-9, 10-49, 50-249, 250-499, 500 + |

Sērija 4L

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu vairākgadu statistika — Enerģētikas produktu iepirkumi |

Pirmais pārskata gads | 1997 |

Biežums | Reizi divos gados |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 4. pielikuma 4. iedaļas 4. punktā: |

20 21 0 | Akmeņogļu iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 22 0 | Koksa iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 23 0 | Akmeņogļu brikešu iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 24 0 | Vieglās dīzeļdegvielas iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 25 0 | Smagā mazuta iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 26 0 | Citu naftas produktu iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 27 0 | Dabasgāzes iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 28 0 | Atvasinātās gāzes iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 29 0 | Atjaunojamu enerģijas avotu iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 30 0 | Siltumenerģijas iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

20 31 0 | Elektroenerģijas iepirkumi (vērtība) (pēc izvēles) |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, četrciparu līmenis (klase) |

Ikgadējie provizoriskie rezultāti, kas uzskaitīti Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 4. pielikuma 8. iedaļā.

Sērija 4N

Sērijas nosaukums | Uzņēmumu provizoriskie rezultāti |

Pirmais pārskata gads | 1996 |

Biežums | Ik gadu |

Darbības veidu aptvērums | NACE Rev. 1, F iedaļa |

Raksturlielumi | Raksturlielumi 4. pielikuma 8. iedaļā: |

11 11 0 | Uzņēmumu skaits |

12 11 0 | Apgrozījums |

12 12 0 | Produkcijas vērtība |

13 11 0 | Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu summa |

13 32 0 | Algas |

15 11 0 | Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos |

16 11 0 | Nodarbināto personu skaits |

Darbību sadalījuma līmenis | NACE Rev. 1, trīsciparu līmenis (grupa) |

Provizoriskos rezultātus nosūta 10 mēnešu laikā pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām.

[1] Klasēm 66.01 un 66.03: bruto iegrāmatotās prēmijas.

[2] Klasēm 66.01 un 66.03: nav jāsniedz.

[3] Klasēm 66.01 un 66.03: nav jāsniedz.

[4] OV L 195, 29.7.1980., 35. lpp.

[5] Dati par 11 21 0 vietējo vienību skaitu jāsniedz tikai tādā gadījumā, ja šis skaits ir zemāks, nekā sērijā 3E ietvertajā ikgadējā reģionālajā statistikā vai, citiem vārdiem sakot, tikai tad, ja ir ietvertas vietējās vienības, kas atkarīgas no uzņēmumiem, kuru klasifikācija ietilpst NACE Rev. 1G iedaļā (3. pielikuma 7. iedaļas 4. punkts).

--------------------------------------------------

Augša