Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31998R2121

Komisijas Regula (EK) Nr. 2121/98 (1998. gada 2. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EEK) Nr. 684/92 un Padomes Regulu (EK) Nr. 12/98 piemērotu attiecībā uz dokumentiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiemDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 268, 3.10.1998., 10./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 142 - 158
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 140 - 155
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 006 Lpp. 140 - 155
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 020 Lpp. 23 - 38

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 29/04/2014; Atcelts ar 32014R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2121/oj

31998R2121Oficiālais Vēstnesis L 268 , 03/10/1998 Lpp. 0010 - 0026


Komisijas Regula (EK) Nr. 2121/98

(1998. gada 2. oktobris),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai Padomes Regulu (EEK) Nr. 684/92 un Padomes Regulu (EK) Nr. 12/98 piemērotu attiecībā uz dokumentiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 684/92 (1992. gada 16. marts) par kopējiem noteikumiem attiecībā uz starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem [1], kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 11/98 [2], un jo īpaši tās 2. panta 3.4. punktu un 5. panta 4. punktu, 6. panta 2. punktu, 11. panta 5. punktu un 13. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 12/98 (1997. gada 11. decembris) par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ārvalstu pārvadātāji var veikt pasažieru iekšzemes autopārvadājumus dalībvalstī [3], un jo īpaši tās 6. panta 2. un 3. punktu un 7. panta 1. punktu,

apspriedusies ar komiteju, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 12/98 10. pantam,

(1) Tā kā Regulas (EEK) Nr. 684/92 4. panta 4. punktā ir paredzēts, ka regulāro reisu un noteiktu speciālo regulāro reisu veikšanai ir jābūt atļaujām.

(2) Tā kā minētās regulas 11. panta 1. punkts nosaka, ka neregulāro reisu veikšanai obligāts ir brauciena formulārs.

(3) Tā kā minētās regulas 13. panta 1. punkts nosaka, ka pašpārvadājumu veikšanai jābūt pakļautai sertifikātu sistēmai.

(4) Tā kā būtu jāizdod arī noteikumi, kas regulē minētās regulas 11. pantā minētā brauciena formulāra lietojumu un saziņas līdzekļus, lai attiecīgajām dalībvalstīm darītu zināmus to pārvadātāju nosaukumus, kuri veic šos pārvadājumus, un darītu zināmus pārsēšanās punktus ceļā.

(5) Tā kā Komisija pieņēma 1992. gada 1. jūlija Regulu (EEK) Nr. 1839/92, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 684/92 piemērošanai attiecībā uz dokumentiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu; tā kā minētā regula ir grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 2944/93 [5], lai vienkāršošanas nolūkos standartizētu kontroles dokumentus turpbrauciena un atpakaļbrauciena reisiem ar izmitināšanu un neregulārajiem reisiem.

(6) Tā kā ar Regulu (EK) Nr. 11/98 atcēla jēdzienu "turpbrauciena un atpakaļbrauciena pārvadājumi" un vienkāršoja neregulāro reisu definīciju, atceļot jēdzienu "pārējie neregulārie reisi".

(7) Tā kā vienkāršošanas nolūkos jāstandartizē brauciena formulārs starptautiskajiem neregulārajiem reisiem un neregulārajiem reisiem kabotāžas veidā, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 12/98.

(8) Tā kā brauciena formulārs, ko lieto kā kontroles dokumentu speciālajiem regulārajiem reisiem kabotāžas veidā, jāaizpilda kā mēneša pārskats.

(9) Tā kā pārskatāmības un vienkāršošanas nolūkos visiem dokumentu paraugiem, kas noteikti Regulā (EEK) Nr. 1839/92, jābūt pielāgotiem jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem, kuri piemērojami starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, un minētā regula būtu jāaizstāj ar šo regulu.

(10) Tā kā dalībvalstīm jauno dokumentu iespiešanai un izplatīšanai ir vajadzīgs laiks.

(11) Tā kā jānodrošina, ka tikmēr pārvadātāji var turpināt lietot dokumentus, kas paredzēti Regulā (EEK) Nr. 1839/92 un Padomes Regulā (EEK) Nr. 2454/92 [6], kuras attiecīgi groza, lai ievērotu Regulu (EEK) Nr. 684/92 un Regulu (EK) Nr. 12/98,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

KONTROLES DOKUMENTS — BRAUCIENA FORMULĀRS

1. pants

1. Kontroles dokumentam — Regulas (EEK) Nr. 684/92 2. panta 3.1. punktā noteikto neregulāro reisu brauciena formulāram — jāatbilst šīs regulas I pielikumā dotajam paraugam.

2. Kontroles dokumentam — Regulas (EK) Nr. 12/98 2. panta 3. punktā noteikto neregulāro reisu brauciena formulāram — jāatbilst šīs regulas I pielikumā dotajam paraugam.

3. Brauciena formulāri ir grāmatiņās pa 25 formulāriem, divos eksemplāros un atdalāmi. Katrai grāmatiņai jābūt numurētai. Brauciena formulāriem arī jābūt numurētiem no 1 līdz 25. Grāmatiņas vāks atbilst paraugam šīs regulas II pielikumā. Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pielāgotu šīs prasības brauciena formulāru datorizētai apstrādei.

2. pants

1. Grāmatiņu, kas aprakstīta 1. panta 3. punktā, izraksta uz pārvadātāja vārda; to nevar nodot tālāk.

2. Brauciena formulāru pirms izbraukšanas aizpilda salasāmiem, neizdzēšamiem burtiem divos eksemplāros vai nu pārvadātājs, vai autovadītājs. Tas ir derīgs visam braucienam.

3. Brauciena formulāra oriģinālu glabā transportlīdzeklī visu tā brauciena laiku, uz kuru tas attiecas. Uzņēmumā glabā kopiju.

4. Pārvadātājs ir atbildīgs par brauciena formulāru glabāšanu.

3. pants

Gadījumā, kad starptautisku neregulāru reisu veic pārvadātāju grupa viena pasūtītāja uzdevumā, kas var ietvert to, ka ceļotājus brauciena gaitā pārņem cits pārvadātājs no tās pašas grupas, tad brauciena formulāra oriģinālu glabā tajā transportlīdzeklī, ar ko veic pārvadājumu. Katra pārvadātāja uzņēmumā glabā brauciena formulāra kopiju.

4. pants

1. Pārvadātājs brauciena formulāru eksemplārus, kas lietoti kā kontroles dokumenti neregulārajiem reisiem kabotāžas veidā atbilstoši Regulas (EK) Nr. 12/98 6. pantam, nodod atpakaļ kompetentajai iestādei vai pārstāvniecībai tajā dalībvalstī, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, saskaņā ar procedūrām, ko noteikusi šī iestāde vai pārstāvniecība.

2. Speciālo regulāro reisu gadījumā, kas veikti kabotāžas veidā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 12/98 3. pantu, brauciena formulāru, kā paredzēts šīs regulas I pielikumā, aizpilda kā mēneša pārskatu un pārvadātājs to nodod atpakaļ kompetentajai iestādei vai pārstāvniecībai tajā dalībvalstī, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, saskaņā ar procedūrām, ko noteikusi šī iestāde vai pārstāvniecība.

5. pants

Brauciena formulārs ļauj tā turētājam starptautiskā neregulārā pārvadājuma gaitā veikt vietējas ekskursijas citā dalībvalstī ārpus tās dalībvalsts, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 684/92 12. panta otrajā daļā. Vietējās ekskursijas ieraksta brauciena formulāros pirms transportlīdzekļa došanās attiecīgajā ekskursijā. Brauciena formulāra oriģinālu glabā transportlīdzeklī visu vietējās ekskursijas laiku.

6. pants

Kontroles dokumentu pēc pieprasījuma uzrāda par kontroli atbildīgajai amatpersonai.

II NODAĻA

ATĻAUJAS

7. pants

1. Pieteikumi atļauju saņemšanai regulārajiem reisiem un speciālajiem regulārajiem reisiem, kam nepieciešama atļauja, atbilst paraugam III pielikumā.

2. Pieteikumi atļauju saņemšanai ietver šādas ziņas:

a) grafiks;

b) biļešu cenas;

c) Kopienas licences pasažieru starptautisko komercpārvadājumu veikšanai ar autobusu apstiprināta kopija, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 684/92 3.a pantā;

d) ziņas par to reisu veidu un apjomu, kuru pieteicējs plāno nodrošināt, ja pieteikums ir par reisa izveidi, vai par to reisu veidu un apjomu, kas jau ir darbojies, ja pieteikums ir par atļaujas atjaunošanu;

e) piemērota mēroga karte, kurā atzīmēts maršruts un pieturas punkti, kur jāuzņem vai jāizlaiž pasažieri;

f) braukšanas grafiks, kas ļauj pārliecināties par atbilstību Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz braukšanas un atpūtas laiku.

3. Pieteikuma iesniedzēji sniedz jebkuru papildinformāciju, kas pēc viņu ieskata attiecas uz pieteikumu vai ko pieprasa izsniedzēja iestāde papildus pieteikumam.

8. pants

1. Atļaujas atbilst paraugam IV pielikumā.

2. Katrā transportlīdzeklī, ar ko veic pārvadājumu, kuram nepieciešama atļauja, atrodas atļauja vai kopija, ko apliecinājusi izsniedzēja iestāde.

III DAĻA

SERTIFIKĀTI

9. pants

1. Sertifikāti Regulas (EEK) Nr. 684/92 2. panta 4. punktā definēto pašpārvadājumu veikšanai atbilst paraugam šīs regulas V pielikumā.

2. Uzņēmumi, kam nepieciešams sertifikāts, nodrošina izsniedzējai iestādei pierādījumu vai apliecinājumu tam, ka ir ievēroti nosacījumi, kuri paredzēti Regulas (EEK) Nr. 684/92 2. panta 4. punktā.

3. Katrā transportlīdzeklī, ar ko veic pārvadājumu, uz kuru attiecas sertificēšana, brauciena laikā atrodas sertifikāts vai tā apliecināta kopija, ko pēc pieprasījuma uzrāda par kontroli atbildīgajām amatpersonām.

4. Sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā piecus gadus.

IV NODAĻA

STATISTIKAS DATU PAZIŅOŠANA

10. pants

Datus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 12/98 7. pantā minētajiem kabotāžas pārvadājumiem paziņo tabulas veidā saskaņā ar paraugu šīs regulas VI pielikumā.

V NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Regulu (EEK) Nr. 1839/92 atceļ no 1999. gada 31. decembra.

12. pants

Laikposmā, kurš beidzas, vēlākais, 1999. gada 31. decembrī, dalībvalstis var atļaut lietot brauciena formulārus, pieteikumus atļaujas saņemšanai, atļaujas un sertifikātus, kas sagatavoti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1839/92 un Regulu (EEK) Nr. 2454/92, ja tie salasāmi, neizdzēšami un vajadzīgajā apjomā ir grozīti, lai atbilstu Regulai (EEK) Nr. 684/92, Regulai (EK) Nr. 12/98 un šai regulai.

Pārējās dalībvalstis savā teritorijā pieņem šos dokumentus līdz 1999. gada 31. decembrim.

13. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas īstenošanai, un par to tūlīt informē Komisiju.

14. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1998. gada 11. decembra, izņemot 1. panta 2. punktu, 4. un 10. pantu, kurus piemēro no 1999. gada 11. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 2. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Neil Kinnock

[1] OV L 74, 20.3.1992., 1. lpp.

[2] OV L 4, 8.1.1998., 1. lpp.

[3] OV L 4, 8.1.1998., 10. lpp.

[4] OV L 187, 7.7.1992., 5. lpp.

[5] OV L 266, 27.10.1993., 2. lpp.

[6] OV L 251, 29.8.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša