EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31998R1165

Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku

OV L 162, 5.6.1998., 1./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 291 - 305
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 161 - 175
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 023 Lpp. 161 - 175
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 052 Lpp. 94 - 108

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 21/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1165/oj

31998R1165Oficiālais Vēstnesis L 162 , 05/06/1998 Lpp. 0001 - 0015


Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98

(1998. gada 19. maijs)

par īstermiņa statistiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas iesniegto regulas projektu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Eiropas Monetārā institūta atzinumu [4],

(1) tā kā Padomes 1972. gada 30. maija Direktīvā 72/211/EEK par koordinēto statistiku attiecībā uz ekonomikas attīstības ciklu rūpniecībā un amatniecībā [5] un Padomes 1978. gada 13. februāra Direktīvā 78/166/EEK par koordinēto statistiku attiecībā uz ekonomikas attīstības ciklu celtniecībā un inženierbūvniecībā [6], kuru mērķis bija nodrošināt saskaņotas statistikas kopumu, nav bijis iespējams ņemt vērā ekonomikas un tehnikas pārmaiņas;

(2) tā kā Eiropas Savienība pa to laiku panākusi turpmāku progresu attiecībā uz integrāciju; tā kā jaunai ekonomikas, konkurences, sociālajai, vides un uzņēmējdarbības politikai un pamatnostādnēm ir nepieciešamas uz ticamu statistiku balstītas iniciatīvas un lēmumi; tā kā informācija, kas iegūstama saskaņā ar esošiem Kopienas tiesību aktiem vai pieejama dažādās dalībvalstīs, ir daļēji nepilnīga vai nepietiekami salīdzināma, lai to varētu izmantot kā drošu pamatu Kopienu darbam;

(3) tā kā nākotnes Eiropas Centrālajai bankai vajag ātru īstermiņa statistiku, lai izvērtētu ekonomikas attīstību dalībvalstīs saistībā ar vienotu Eiropas monetāro politiku;

(4) tā kā nepieciešama standartizācija, lai apmierinātu Kopienas vajadzības pēc informācijas attiecībā uz ekonomisko konverģenci;

(5) tā kā nepieciešams, lai būtu pieejama ticama un ātra statistika, lai ziņotu par ekonomikas attīstību katrā Savienības dalībvalstī saskaņā ar Savienības ekonomikas politiku;

(6) tā kā uzņēmumiem un to profesionālajām apvienībām vajadzīga šāda informācija, lai saprastu savus tirgus un pārzinātu to darbību un stāvokli saistībā ar attiecīgo nozari valsts un starptautiskā līmenī;

(7) tā kā tautsaimniecības pārskatu sastādīšanai saskaņā ar Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas valstu un reģionu tautsaimniecības pārskatu sistēmu Kopienā [7] nepieciešama salīdzināmu, pilnīgu un ticamu statistikas avotu attīstīšana;

(8) tā kā ar Lēmumu 92/326/EEK [8] Padome pieņēma divu gadu programmu (no 1992. līdz 1993. gadam) Eiropas statistikas par pakalpojumiem attīstībai; tā kā šī programma ietver saskaņotas statistikas apkopošanu valsts un reģionālā līmenī, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecību;

(9) tā kā saskaņā ar subsidiaritātes principu kopēju statistikas normu izstrāde, kas ļauj iegūt saskaņotu statistiku, ir darbība, kuru var efektīvi veikt tikai Kopienas līmenī, un tā kā tās piemēros katrā dalībvalstī to iestāžu un organizāciju uzraudzībā, kuras atbild par oficiālās statistikas apkopošanu;

(10) tā kā vislabākā metode, lai pārbaudītu ekonomikas attīstības ciklu, ietver statistikas apkopošanu, kas atbilst kopējiem metodoloģiskiem principiem un kopējām rādītāju definīcijām; tā kā tikai koordinēta apkopošana var

palīdzēt izveidot saskaņotu statistiku ar to ticamību, ātrumu, elastību un detalizācijas līmeni, kas nepieciešams, lai apmierinātu Kopienas un uzņēmumu prasības;

(11) tā kā sezonālās korekcijas un tendenču ciklu dinamisko rindu aprēķinus valsts datiem vislabāk var izdarīt valsts statistikas iestādes; tā kā sezonāli koriģētu datu un tendenču ciklu dinamisko rindu nosūtīšana uz Komisiju (Statistikas biroju) palielinās saskaņotību starp valsts un starptautiskā līmenī izplatītiem datiem;

(12) tā kā darbības veida vienības (DVV) atbilst vienai vai vairākām uzņēmuma darbības apakšnodaļām; tā kā, lai DVV būtu statistiski izmantojama, uzņēmuma informācijas sistēmai ir jābūt tādai, ar ko var norādīt vai aprēķināt katrai DVV vismaz produkcijas vērtību, starpposma patēriņu, darbaspēka izmaksas, darbības rezultātu, nodarbinātību un kopējo ieguldījumu pamatkapitālā; tā kā DVV, uz ko attiecas konkrēta pozīcija saimnieciskās darbības statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (

NACE

Rev. 1

), var ražot produktus, kas neietilpst homogēnajā grupā, pamatojoties uz sekundārām darbībām, kuras ir ar tiem saistītas un ko nevar atsevišķi identificēt pieejamos uzskaites dokumentos; tā kā uzņēmums un DVV ir identiski, ja uzņēmums nespēj norādīt vai aprēķināt informāciju par visiem mainīgajiem lielumiem, kas uzskaitīti šajā apsvērumā vienai vai vairākām darbības apakšnodaļām;

(13) tā kā Kopienas sistēmā apkopotajiem statistikas datiem ir jābūt ar pietiekamu kvalitāti, un šai kvalitātei, kā arī ar to saistītajām izmaksām, ir jābūt salīdzināmām dalībvalstu starpā, un tā kā tādēļ ir nepieciešams kopīgi noteikt kritērijus, lai varētu apmierināt šādas prasības; tā kā īstermiņa statistikai ir jābūt saskaņotai ar rezultātiem, ko nosūta saskaņā ar Padomes 1996. gada 20. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmumu strukturālo statistiku [9];

(14) tā kā Padomes 1997. gada 17. februāra Regulā (EK) Nr. par Kopienas statistiku [10] ir pamatprincipu kopums šīs regulas noteikumiem, jo īpaši tiem, kuri attiecas uz pieeju administratīvo datu avotiem un statistikas konfidencialitāti;

(15) tā kā jāvienkāršo administratīvās procedūras uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp datu vākšanas un apkopošanas jauno tehnoloģijuveicināšana; tā kā esošo administratīvo datu izmantošana statistikas nolūkā ir viens no pasākumiem, lai samazinātu uzņēmuma izdevumus; tā kā, ja statistikas apkopošanai nepieciešams iegūt datus tieši no uzņēmumiem, izmantotajām metodēm un paņēmieniem ir jānodrošina, lai dati būtu ticami un mūsdienīgi, neradot ieinteresētajām pusēm, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, tādus izdevumus, kas nav samērojami ar rezultātiem, kurus var pamatoti sagaidīt minētās statistikas izmantotāji;

(16) tā kā ir nepieciešams tiesisks regulējums, kas būtu kopīgs visām saimnieciskām darbībām un uzņēmējdarbības statistikas jomām un attiektos arī uz tām darbībām un jomām, par kurām vēl nav statistikas datu; tā kā apkopojamās statistikas apjomu var noteikt, atsaucoties uz Padomes 1993. gada 15. marta Regulu (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā [11] un Padomes 1990. gada 9. oktobra Regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (NACERev 1) [12];

(17) tā kā, lai sekmētu datu vākšanas un statistiskās apstrādes, kā arī mainīgo lielumu apstrādes un nosūtīšanas noteikumu turpmāku precizēšanu, jāpiešķir Komisijai kopā ar Statistikas programmu komiteju, kura izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [13], pilnvaras pieņemt pasākumus šīs regulas piemērošanai;

(18) tā kā notikušas konsultācijas ar Statistikas programmu komiteju saskaņā ar Lēmuma 89/382/EEK,

Euratom

, 3. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīgi mērķi

1. Šīs regulas mērķis ir izveidot vienotu sistēmu, lai iegūtu īstermiņa Kopienas statistiku attiecībā uz ekonomikas attīstības ciklu.

2. Statistikā ietverta informācija (mainīgie lielumi), kas nepieciešama, lai nodrošinātu vienotu bāzi īstermiņa piedāvājuma un pieprasījuma veidošanās, ražošanas faktoru un cenu analīzei.

2. pants

Darbības joma

1. Šī regula attiecas uz visām tirgus darbībām, kas izklāstītas C līdz K iedaļā un M līdz O iedaļā saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā Eiropas Kopienā (NACERev. 1), kas izveidota ar Regulu (EEK) Nr. 3037/90.

2. Šīs regulas darbības jomā iekļauj tāda veida statistikas vienības, kas uzskaitītas Regulas (EEK) Nr. 696/93 pielikuma I iedaļā un kas atbilst vienai no darbībām 1. punktā minētajā klasifikācijā. Īpašu vienību izmantošana statistikas apkopošanā ir precizēta šīs regulas pielikumos.

3. pants

Pielikumi

1. Īpašās prasības mainīgajiem lielumiem aprakstītas pielikumos.

2. Katrā pielikumā pēc vajadzības sniegta šāda informācija:

a) konkrētas darbības, par kurām ir apkopojama statistika;

b) statistikas vienību veidi, kas izmantojami statistikas apkopošanai;

c) mainīgo lielumu saraksti;

d) mainīgo lielumu forma;

e) mainīgo lielumu pārskata periods;

f) mainīgo lielumu detalizācijas pakāpe;

g) datu nosūtīšanas termiņi;

h) brīvprātīgo eksperimentālo pētījumu saraksts;

i) pirmais pārskata periods;

j) pieļaujamais pārejas perioda ilgums.

4. pants

Datu vākšana

1. Dalībvalstis iegūst nepieciešamos datus, lai apkopotu pielikumos uzskaitītos mainīgos lielumus.

2. Dalībvalstis var iegūt nepieciešamos datus, izmantojot dažādus tālāk norādītus avotus un piemērojot administratīvās vienkāršošanas principu:

a) obligātos pārskatus: ar Regulu (EEK) Nr. 696/93 noteiktām juridiskām vienībām, uz ko attiecas dalībvalstu pieprasītās statistikas vienības vai kuras tās veido, ir jāsniedz savlaicīga, precīza un pilnīga informācija;

b) citus atbilstīgus avotus, tostarp administratīvos datus;

c) atbilstīgas statistiskā novērtējuma procedūras.

3. Dalībvalstis un Komisija atbilstoši savai kompetences jomai veicina nosacījumu ieviešanu pieaugošai elektroniskās datu vākšanas un automātiskās datu apstrādes izmantošanai.

5. pants

Regularitāte

Visus mainīgos lielumus uzrāda biežāk nekā reizi gadā. Katra mainīgā lieluma biežums ir precizēts pielikumos.

6. pants

Detalizācijas pakāpe

Mainīgos lielumus uzrāda saskaņā ar izmantotajām klasifikācijām tādā detalizācijas pakāpē, kāda ir noteikta pielikumos.

7. pants

Apstrāde

Dalībvalstis apstrādā pabeigtos datus, kas iegūti saskaņā ar 4. panta 2. punktu, lai iegūtu salīdzināmus mainīgos lielumus, ievērojot pielikumos izklāstītos noteikumus. Dalībvalstis arī ņem vērā norādījumus, kuri sniegti 12. pantā minētajā konsultatīvajā metodoloģiskajā rokasgrāmatā.

8. pants

Nosūtīšana

Dalībvalstis elektroniski vai citā piemērotā veidā nosūta 7. pantā paredzētos mainīgos lielumus, tostarp konfidenciālus datus, uz Statistikas biroju pēc pārskata perioda beigām konkrētā termiņā, kas noteikts pielikumos. Mainīgos lielumus noteikti nosūta Komisijai (Statistikas birojam) ne vēlāk kā dienā, kad tos izplatījusi valsts iestāde.

9. pants

Konfidenciālu datu apstrāde

Konfidenciālu datu apstrādi un šādu datu nosūtīšanu, kā paredzēts 8. pantā, veic saskaņā ar pašreizējiem Kopienas noteikumiem, kas attiecas uz statistikas konfidencialitāti.

10. pants

Kvalitāte

1. Dalībvalstis nodrošina, lai nosūtītie mainīgie lielumi atspoguļotu vienību kopumu. Tādēļ datiem, kas iegūti saskaņā ar 4. panta 2. punktu, ir jāaptver tik vienības, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu pārstāvības pakāpi.

2. Mainīgo lielumu kvalitāti katra dalībvalsts nosaka saskaņā ar vienotiem kritērijiem.

3. Mainīgo lielumu kvalitāti regulāri pārbauda, salīdzinot tos ar citu statistisko informāciju. Turklāt pārbauda to iekšējo konsekvenci.

4. Kvalitātes novērtējumu izdara, salīdzinot ieguvumus, ko sniedz datu pieejamība, ar savākšanas izmaksām un uzņēmumiem, jo īpaši maziem uzņēmumiem, radīto apgrūtinājumu. Lai varētu izdarīt novērtēšanu, dalībvalstis nosūta Komisijai nepieciešamo informāciju pēc tās pieprasījuma.

11. pants

Svērumu un bāzes gada maiņa

1. Dalībvalstis vajadzības gadījumā koriģē salikto rādītāju svēruma sistēmu vismaz reizi piecos gados. Koriģētajās svēruma sistēmās izmantotos svērumu lielumus nosūta Komisijai trijos gados pēc jaunā bāzes gada beigām.

2. Reizi piecos gados dalībvalstis pārskata rādītāju bāzi, kā bāzes gadus izmantojot gadus, kas beidzas ar 0 vai 5. Visiem rādītājiem jābūt pārceltiem uz jauno bāzes gadu trijos gados pēc šī jaunā bāzes gada beigām.

12. pants

Metodoloģiskā rokasgrāmata

1. Komisija pēc konsultācijām ar Statistikas programmu komiteju publicē ieteicamās metodoloģijas rokasgrāmatu, kurā izskaidroti pielikumos izklāstītie noteikumi, kā arī ietverti norādījumi attiecībā uz īstermiņa statistiku.

2. Rokasgrāmatu regulāri pārskata.

13. pants

Pārejas laiks un atkāpes

1. Ir pieļaujams pārejas laiks, kas nav ilgāks par pieciem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās datuma.

2. Pārejas laikā Komisija drīkst pieņemt atkāpes no šīs regulas noteikumiem tiktāl, ciktāl valstu statistikas sistēmām ir nepieciešami lielāki pielāgojumi.

14. pants

Ziņojumi

1. Dalībvalstis nosūta Komisijai pēc tās pieprasījuma visu atbilstīgo informāciju attiecībā uz šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs.

2. Komisija trijos gados no šīs regulas spēkā stāšanās dienas un pēc tam – ik pēc trim nākamajiem gadiem – iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par statistiku, kura apkopota, ievērojot šo regulu, un jo īpaši par tās atbilstību un kvalitāti, un tās radīto apgrūtinājumu uzņēmumiem.

15. pants

Saskaņošana dalībvalstīs

Katrā dalībvalstī viena valsts iestāde saskaņo:

1) mainīgo lielumu nosūtīšanu (8. pants);

2) kvalitātes novērtējumu (10. pants);

3) atbilstīgas informācijas nosūtīšanu (14. panta 1. punkts).

16. pants

Eksperimentāli pētījumi

1. Komisija saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru ievieš vairākus brīvprātīgus eksperimentālus pētījumus, kas veicami dalībvalstīs. Šie eksperimentālie pētījumi ir norādīti pielikumos.

2. Eksperimentālos pētījumus veic, lai novērtētu datu ieguves lietderību un iespējamību, ņemot vērā priekšrocības, ko iegūst no datu pieejamības saistībā ar datu vākšanas izmaksām un apgrūtinājumu uzņēmumam.

3. Komisija informē Padomi par eksperimentālo pētījumu rezultātiem.

17. pants

Izpilde

Komisija saskaņā ar 18. pantā izklāstīto procedūru nosaka pasākumus šīs regulas īstenošanai, tostarp pasākumus, lai ņemtu vērā ekonomikas un tehnikas attīstību datu vākšanas un statistiskās apstrādes un mainīgo lielumu nosūtīšanas jomā. To īstenojot, vērā ņem principu, ka pasākuma ieguvumiem ir jābūt lielākiem nekā tā izmaksām, kā arī principu, ka nedz dalībvalstīm, nedz uzņēmumiem nav jāiegulda ievērojami papildu resursi, salīdzinot ar šīs regulas sākotnējiem noteikumiem. Šīs regulas īstenošanas pasākumi ietver jo īpaši:

a) īpašu vienību izmantošanu (2. pants);

b) mainīgo lielumu saraksta atjaunināšanu (3. pants);

c) nosūtīto mainīgo lielumu definīcijas un atbilstīgās formas (3. pants);

d) statistikas apkopošanas biežums (5. pants);

e) sadalījuma un apkopošanas līmeņi, kas piemērojami mainīgajiem lielumiem (6. pants);

f) nosūtīšanas termiņi (8. pants);

g) kvalitātes novērtējuma kritēriji (10. pants);

h) pārejas laiks un piešķirtās atkāpes pārejas laikā (13. pants);

i) eksperimentālo pētījumu uzsākšana (16. pants).

18. pants

Komitoloģija

1. Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja (še turpmāk – "komiteja").

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Atzinumu par projektu komiteja sniedz termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā Līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kurus Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē atbilstīgi minētā panta noteikumiem. Priekšsēdētājs nebalso.

3. Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas atzinumu. Ja paredzētie pasākumi nav saskaņā ar komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija uzreiz iesniedz Padomei priekšlikumu par paredzētajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja, beidzoties trīs mēnešu laikposmam kopš priekšlikumu iesniegšanas Padomei, tā nav pieņēmusi lēmumu, tad lēmumu par paredzēto pasākumu veikšanu pieņem Komisija.

19. pants

Atcelšanas noteikumi

Ar šo ir atceltas Direktīvas 72/211/EEK un 78/166/EEK.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1998. gada 19. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Brown

[1] OV C 267, 3.9.1997., 1. lpp.

[2] 1998. gada 20. februāra atzinums (OV C 80, 16.3.1998.).

[3] OV C 19, 21.1.1998., 125. lpp.

[4] Atzinums sniegts 1997. gada 11. septembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

[5] OV L 128, 3.6.1972., 28. lpp.

[6] OV L 52, 23.2.1978., 17. lpp.

[7] OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

[8] OV L 179, 1.7.1992., 131. lpp.

[9] OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp.

[10] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[11] OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.

[12] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regula grozīta ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 761/93 (OV L 83, 3.4.1993., 1. lpp.).

[13] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

A PIELIKUMS

RŪPNIECĪBA

a) Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACERev. 1 C līdz E iedaļā.

b) Novērojamā vienība

1. Ja vien 2. punktā nav noteikts citādi vai nav cita lēmuma saskaņā ar 3. punktā noteikto procedūru, novērojamā vienība visiem mainīgajiem lielumiem šajā pielikumā ir darbības veida vienība.

2. Uzņēmumiem, kuros sekundāru darbību veikšanai nodarbina tikai dažas personas, kā novērojamo vienību drīkst izmantot vietējo vienību vai uzņēmumu.

3. Par citu novērojamo vienību izmantošanu var lemt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

c) Mainīgo lielumu saraksts

1. Šajā pielikumā minēto statistiku veido šādi mainīgie lielumi:

Mainīgais lielums | Nosaukums |

110 | Ražošana |

120 | Apgrozījums |

121 | Apgrozījums vietējā tirgū |

122 | Apgrozījums ārējā tirgū |

130 | Saņemtie jaunie pasūtījumi |

131 | Jaunie pasūtījumi vietējā tirgū |

132 | Jaunie pasūtījumi ārējā tirgū |

210 | Nodarbināto personu skaits |

220 | Nostrādātās stundas |

230 | Bruto algas |

310 | Produkcijas izlaides cenas |

311 | Vietējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenas |

312 | Ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenas |

2. Tikai tad, ja ārējam tirgum paredzētās produkcijas izlaides cenas (Nr. 312) nav pieejamas, šo mainīgo lielumu drīkst aizstāt ar vienības vērtības indeksu (Nr. 313).

3. No pirmā pārskata perioda sākuma informāciju par jauniem pasūtījumiem (Nr. 130, 131, 132) drīkst aizstāt ar alternatīvu galveno rādītāju, ko var aprēķināt no ekonomisko apsekojumu datiem. Šī aizstāšana ir atļauta piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo laiku pagarina par, ilgākais, vēl pieciem gadiem, ja vien nav pieņemts cits lēmums saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

4. No pirmā pārskata perioda sākuma informāciju par nodarbinātajām personām (Nr. 210) drīkst aizstāt ar darbinieku skaitu (Nr. 211). Šī aizstāšana ir atļauta piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo laiku pagarina par, ilgākais, vēl pieciem gadiem, ja vien nav pieņemts cits lēmums saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

5. Termins "vietējs" nozīmē attiecīgās dalībvalsts teritoriālo platību.

6. Informācija par ražošanu (Nr. 110) nav prasīta NACERev. 1 41. nodaļai un 40.3. grupai.

7. Informācija par apgrozījumu (Nr. 120, 121, 122) nav prasīta NACERev. 1 E iedaļai.

8. Informācija par pasūtījumiem (Nr. 130, 131, 132) ir prasīta tikai šādām NACERev. 1 nodaļām: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. NACE nodaļu sarakstu var izmainīt trijos gados no šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

9. Informācija par izlaides cenām vai vienības vērtības indeksu (Nr. 310, 311, 312 vai 313) nav prasīta šādām NACERev. 1 grupām: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. Grupu sarakstu var izmainīt trijos gados no šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

d) Forma

1. Visus mainīgos lielumus, izņemot ražošanu (Nr. 110), jānosūta nepielāgotā formā.

2. Ražošanas mainīgais lielums (Nr. 110) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.

3. Turklāt dalībvalstis drīkst nosūtīt sezonāli koriģētus mainīgos lielumus, kā arī drīkst nosūtīt mainīgos lielumus tendenču ciklu formā. Tikai tad, ja dati nav nosūtīti šādās formās, Komisija (Statistikas birojs) drīkst sniegt sezonāli koriģētus lielumus un tendenču ciklu dinamiskās rindas šiem mainīgajiem lielumiem.

4. Mainīgie lielumi Nr. 110, 310, 311, 312 un 313 jānosūta kā indekss. Citi mainīgie lielumi jānosūta vai nu kā indekss, vai arī kā absolūti skaitļi.

e) Pārskata periods

Piemēro šādus pārskata periodus:

Mainīgais lielums | Pārskata periods |

110 | mēnesis |

120 | mēnesis |

121 | mēnesis |

122 | mēnesis |

130 | mēnesis |

131 | mēnesis |

132 | mēnesis |

210 | vismaz ceturksnis |

220 | vismaz ceturksnis |

230 | vismaz ceturksnis |

310 | mēnesis |

311 | mēnesis |

312 vai 313 | mēnesis |

f) Detalizācijas pakāpe

1. Visi mainīgie lielumi jānosūta NACERev. 1 divu ciparu līmenī.

2. Turklāt NACERev. 1 D iedaļas ražošanas rādītājs (Nr. 110) un izlaides cenu rādītājs (Nr. 310, 311, 312 vai 313) jānosūta NACERev. 1 trīs ciparu un četru ciparu līmenī. Nosūtītajiem rādītājiem trīs ciparu un četru ciparu līmenī jāatbilst vismaz 90 % no kopējās pievienotās vērtības NACERev. 1 D iedaļā katrai dalībvalstij attiecīgajā bāzes gadā. Šos mainīgos lielumus nav nepieciešams nosūtīt šādā detalizētā līmenī tām dalībvalstīm, kuru kopējā pievienotā vērtība NACERev. 1 D iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 5 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

3. Mainīgos lielumus, kas nosūtīti NACE Rev. 1 trīs ciparu un četru ciparu līmenī, izmanto, lai veidotu apkopotus rādītājus šajos līmeņos Kopienai kopumā un to dalībvalstu grupai, kuras piedalās vienotajā valūtā. Šos rādītājus arī drīkst izplatīt trīs ciparu un četru ciparu līmenī atsevišķām dalībvalstīm un citiem dalībvalstu grupējumiem, ja attiecīgās dalībvalstis ir norādījušas, ka datiem ir pietiekama kvalitāte.

4. Turklāt visi mainīgie lielumi ir jānosūta attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumiem, par kuru definēšanu (atsauce uz NACE Rev. 1 darbībām) lemj saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

g) Datu nosūtīšanas termiņi

1. Mainīgos lielumus nosūta šādos termiņos pēc pārskata perioda beigām:

Mainīgais lielums | Termiņi |

110 | 1 mēnesis un 15 kalendāra dienas |

120 | 2 mēneši |

121 | 2 mēneši |

122 | 2 mēneši |

130 | 1 mēnesis un 20 kalendāra dienas |

131 | 1 mēnesis un 20 kalendāra dienas |

132 | 1 mēnesis un 20 kalendāra dienas |

210 | 3 mēneši |

220 | 3 mēneši |

230 | 3 mēneši |

310 | 1 mēnesis un 15 kalendāra dienas |

311 | 1 mēnesis un 5 kalendāra dienas |

312 | 1 mēnesis un 5 kalendāra dienas |

313 | 1 mēnesis un 15 kalendāra dienas |

2. Termiņš drīkst būt līdz 15 kalendāra dienām tām dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība NACERev. 1 C, D un E iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

h) Eksperimentāli pētījumi

Eksperimentālo pētījumu prioritātes ir šādas:

1. Izvērtēt ātrākas datu nosūtīšanas iespējas.

2. Iegūt datus par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām.

3. Sadalīt ārējā tirgus mainīgos lielumus atbilstīgi "monetārai savienībai", "EK iekšienē" un "ārpus EK".

4. Iegūt īstermiņa informāciju par uzņēmumu izveidi un likvidēšanu.

5. Sniegt ikmēneša informāciju par nodarbinātību.

6. Iegūt datus par krājumiem.

7. Sniegt informāciju par vairāk darbībām, nekā uzskaitīts C iedaļas 6. līdz 9. punktā.

8. Iegūt īstermiņa informāciju par ieguldījumiem.

9. Iegūt datus par pasūtījumiem.

i) Pirmais pārskata periods

Pirmais pārskata periods, par kuru jānosūta visi mainīgie lielumi, ir 1998. gada janvāris ikmēneša datiem, un pirmais ceturksnis – ceturkšņa datiem.

j) Pārejas posms

1. Ražošanas mainīgajam lielumam (Nr. 110), nodarbināto personu un nostrādāto stundu mainīgajiem lielumiem (Nr. 210, 220) un vietējam tirgum paredzētās produkcijas izlaides cenas mainīgajam lielumam (Nr. 311) saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru pieļaujams pārejas laiks, kas nav ilgāks kā trīs gadi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo pārejas laiku drīkst pagarināt par vēl diviem gadiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

2. Visiem citiem mainīgajiem lielumiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru ir pieļaujams pārejas laiks, kas nepārsniedz piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

--------------------------------------------------

B PIELIKUMS

BŪVDARBI

a) Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACERev. 1 F iedaļā.

b) Novērojamā vienība

1. Ja vien 2. vai 3. punktā nav noteikts citādi vai nav cita lēmuma saskaņā ar 4. punktā noteikto procedūru, novērojamā vienība visiem mainīgajiem lielumiem šajā pielikumā ir darbības veida vienība.

2. Uzņēmumiem, kuros sekundāru darbību veikšanai nodarbina tikai dažas personas, kā novērojamo vienību drīkst izmantot vietējo vienību vai uzņēmumu.

3. Vajadzības gadījumā statistiku drīkst atvasināt no informācijas, kas veidota saskaņā ar būvdarbu klasifikāciju (BK).

4. Par citu novērojamo vienību izmantošanu var lemt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

c) Mainīgo lielumu saraksts

1. Šajā pielikumā minēto statistiku veido šādi mainīgie lielumi:

Mainīgais lielums | Nosaukums |

110 | Ražošana |

115 | Ražošana: ēku būvniecība |

116 | Ražošana: inženierbūvniecība |

130 | Saņemtie jaunie pasūtījumi |

135 | Jaunie pasūtījumi ēku būvniecībai |

136 | Saņemtie jaunie inženierbūvniecības pasūtījumi |

210 | Nodarbināto personu skaits |

220 | Nostrādātās stundas |

230 | Bruto algas |

320 | Celtniecības izmaksas |

321 | Materiālu izmaksas |

322 | Darbaspēka izmaksas |

411 | Celtniecības atļaujas: dzīvokļu skaits |

412 | Celtniecības atļaujas: izmantojamās platības kvadrātmetri vai alternatīva mērvienība |

2. No pirmā pārskata perioda sākuma informāciju par jauniem pasūtījumiem (Nr. 130) drīkst aizstāt ar alternatīvu vadošo rādītāju, ko var aprēķināt no ekonomisko apsekojumu datiem. Šī aizstāšana ir atļauta piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo laiku pagarina par, ilgākais, vēl pieciem gadiem, ja vien nav pieņemts cits lēmums saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3. No pirmā pārskata perioda sākuma informāciju par nodarbinātajām personām (Nr. 210) drīkst aizstāt ar darbinieku skaitu (Nr. 211). Šī aizstāšana ir atļauta piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo laiku pagarina par, ilgākais, vēl pieciem gadiem, ja vien nav pieņemts cits lēmums saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

4. Informāciju par jaunu pasūtījumu mainīgajiem lielumiem (Nr. 130, 135, 136) drīkst aizstāt ar informāciju par celtniecības atļaujām. Turpmāku aizstāšanu attiecībā uz šiem un citiem mainīgajiem lielumiem var noteikt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

5. Tikai tad, ja nav pieejami celtniecības izmaksu mainīgie lielumi, tos drīkst aizstāt ar izlaides cenu mainīgo lielumu (Nr. 310).

d) Forma

1. Visus mainīgos lielumus, izņemot ražošanu (Nr. 110), jānosūta nepielāgotā formā.

2. Ražošanas mainīgais lielums (Nr. 110) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.

3. Turklāt dalībvalstis drīkst nosūtīt sezonāli koriģētus mainīgos lielumu, kā arī drīkst nosūtīt mainīgos lielumus tendenču ciklu formā. Tikai tad, ja dati nav nosūtīti šādās formās, Komisija (Statistikas birojs) drīkst sniegt sezonāli koriģētus lielumus un tendenču ciklu dinamiskās rindas šiem mainīgajiem lielumiem.

4. Mainīgie lielumi Nr. 110, 115, 116, 320, 321 un 322 jānosūta kā indekss. Mainīgie lielumi Nr. 411 un 412 jānosūta absolūtos skaitļos. Citi mainīgie lielumi jānosūta vai nu kā indekss vai arī kā absolūti skaitļi.

e) Pārskata periods

Uz visiem šajā pielikumā minētajiem mainīgajiem lielumiem attiecas vismaz ceturkšņa pārskata periods.

f) Detalizācijas pakāpe

1. Mainīgie lielumi Nr. 110, 130, 210, 220 un 230 ir jānosūta vismaz NACERev. 1 divu ciparu līmenī.

2. Jaunu pasūtījumu mainīgie lielumi (Nr. 130, 135 un 136) ir prasīti tikai NACERev. 1 45.1. un 45.2. grupai.

3. Celtniecības izmaksu mainīgie lielumi (Nr. 320, 321 un 322) ir obligāti tikai jaunām dzīvojamām ēkām, izņemot sociālās dzīvojamās mājas.

4. Celtniecības atļauju mainīgais lielums (Nr. 411) attiecas tikai uz jaunām dzīvojamām ēkām (izņemot sociālās dzīvojamās mājas) un ir jāsadala starp:

i) viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām;

ii) divu vai vairāk dzīvokļu dzīvojamām ēkām.

5. Celtniecības atļauju mainīgais lielums (Nr. 412) attiecas tikai uz ēkām un ir jāsadala starp:

i) viena dzīvokļa dzīvojamām ēkām;

ii) divu vai vairāk dzīvokļu dzīvojamām ēkām;

iii) sociālām dzīvojamām mājām;

iv) biroju ēkām;

v) citām ēkām.

g) Datu nosūtīšanas termiņi

1. Mainīgos lielumus nosūta šādos termiņos pēc pārskata perioda beigām:

Mainīgais lielums | Termiņš |

110 | 2 mēneši |

115 | 2 mēneši |

116 | 2 mēneši |

130 | 3 mēneši |

135 | 3 mēneši |

136 | 3 mēneši |

210 | 3 mēneši |

220 | 3 mēneši |

230 | 3 mēneši |

320 | 3 mēneši |

321 | 3 mēneši |

322 | 3 mēneši |

411 | 3 mēneši |

412 | 3 mēneši |

2. Termiņš drīkst būt līdz 15 kalendāra dienām ilgāks tām dalībvalstīm, kuru kopējā pievienotā vērtība NACERev. 1 F iedaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

h) Eksperimentāli pētījumi

Eksperimentālo pētījumu prioritātes ir šādas:

1. Sniegt informāciju par izlaides cenām.

2. Sadalīt ražošanu (Nr. 110) jaunos darbos un remonta un apkopes darbos.

3. Sniegt ikmēneša datus.

4. Sadalīt mainīgos lielumus Nr. 210, 220 un 230 ēku celtniecībā un inženierbūvēs.

5. Sniegt izmaksu informāciju (Nr. 320, 321 un 322) par citu veidu celtniecību, kas nav dzīvojamās mājas, kā arī par remonta un apkopes darbiem.

6. Sadalīt ēku celtniecību (Nr. 115) dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās.

7. Sniegt informāciju par īstermiņa ieguldījumiem.

8. Sniegt īstermiņa informāciju par uzņēmumu izveidi un likvidēšanu.

i) Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata periods, par kuru jānosūta visi mainīgie lielumi, ir 1998. gada janvāris ikmēneša datiem un pirmais ceturksnis – ceturkšņa datiem.

j) Pārejas posms

1. Ražošanas mainīgajam lielumam (Nr. 110) un nodarbināto personu un nostrādāto stundu mainīgajiem lielumiem (Nr. 210, 220) saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru ir pieļaujams pārejas laiks, kas nav ilgāks kā trīs gadi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo pārejas laiku drīkst pagarināt par vēl diviem gadiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

2. Visiem citiem mainīgajiem lielumiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru ir pieļaujams pārejas laiks, kas nepārsniedz piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

--------------------------------------------------

C PIELIKUMS

MAZUMTIRDZNIECĪBA UN REMONTDARBI

a) Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACERev. 1 52. nodaļā.

b) Novērojamā vienība

1. Novērojamā vienība visiem šajā pielikumā minētajiem mainīgajiem lielumiem ir uzņēmums.

2. Par citu novērojamo vienību izmantošanu var lemt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

c) Mainīgo lielumu saraksts

1. Šajā pielikumā minēto statistiku veido šādi mainīgie lielumi:

Mainīgais lielums | Nosaukums |

120 | Apgrozījums |

210 | Nodarbināto personu skaits |

330 | Noieta deflators |

2. Noieta deflatora (Nr. 330) vietā drīkst norādīt informāciju par pārdošanas apjomu (Nr. 123).

3. No pirmā pārskata perioda sākuma informāciju par nodarbinātajām personām (Nr. 210) drīkst aizstāt ar darbinieku skaitu (Nr. 211). Šī aizstāšana ir atļauta piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo laiku pagarina par, ilgākais, vēl pieciem gadiem, ja vien nav pieņemts cits lēmums saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

d) Forma

1. Visi mainīgiem lielumi jānosūta nepielāgotā formā.

2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.

3. Turklāt dalībvalstis drīkst nosūtīt sezonāli koriģētus mainīgos lielumu, kā arī drīkst nosūtīt mainīgos lielumus tendenču ciklu formā. Tikai tad, ja dati nav nosūtīti šādās formās, Statistikas birojs drīkst sniegt sezonāli koriģētus lielumus un tendenču ciklu dinamiskās rindas šiem mainīgajiem lielumiem.

4. Visi mainīgie lielumi jānosūta vai nu kā indekss, vai arī kā absolūti skaitļi.

e) Pārskata periods

Piemēro šādus pārskata periodus:

Mainīgais lielums | Pārskata periods |

120 | mēnesis |

210 | ceturksnis |

330 vai 123 | mēnesis |

f) Detalizācijas pakāpe

1. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un noieta deflatora/pārdošanas apjoma mainīgie lielumi (Nr. 330/123) ir jānosūta saskaņā ar 2., 3. un 4. punktā noteikto detalizācijas pakāpi. Nodarbināto personu mainīgais lielums (Nr. 210) ir jānosūta saskaņā ar 3. un 4. punktā noteikto detalizācijas pakāpi.

2. Detalizācijas pakāpe, pārgrupējot NACERev. 1 klases un grupas:

52.11. klase,

52.12. klase,

52.2. grupa,

52.3. grupa,

52.41., 52.42. un 52.43. klases kopsumma,

52.44., 52.45. un 52.46. klases kopsumma,

52.47 un 52.48 klases kopsumma,

52.61. klase.

3. Kopējie līmeņi, pārgrupējot NACERev. 1 klases un grupas:

Visa 52.11. klase un visa 52.2. grupa,

52.12. klases un 52.3. līdz 52.6. grupu kopsumma,

Visas grupas no 52.1. līdz 52.6.

4. 52. nodaļa:

Dalībvalstis, kuru pievienotā vērtība 52.7. grupai ir mazāka nekā 5 % no to pievienotās vērtības 52. nodaļai attiecīgajā bāzes gadā, drīkst aizstāt 52. nodaļu ar 52.1. līdz 52.6. grupu kopsummu.

g) Datu nosūtīšanas termiņi

1. Mainīgos lielumus nosūta trijos mēnešos pēc pārskata perioda beigām. Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) nosūta divos mēnešos F iedaļas 3. un 4. punktā precizētajā detalizācijas pakāpē.

2. Termiņš drīkst būt līdz vienam mēnesim ilgāks tām dalībvalstīm, kuru 52. nodaļā minētā pievienotā vērtība attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 3 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

h) Eksperimentāli pētījumi

Eksperimentālo pētījumu prioritātes ir šādas:

1. Sniegt sīkāk izstrādātu darbību sadalījumu.

2. Izvērtēt ātrākas datu nosūtīšanas iespējas.

3. Iegūt informāciju par darbinieku skaitu.

4. Iegūt informāciju par algām.

5. Izmantot darbības veida vienību kā novērojamo vienību.

6. Iegūt īstermiņa informāciju par uzņēmumu izveidi un likvidēšanu.

i) Pirmais pārskata gads

Pirmais pārskata periods, par kuru ir jānosūta visi mainīgie lielumi, ir 1998. gada janvāris ikmēneša datiem, un pirmais ceturksnis – ceturkšņa datiem.

j) Pārejas laiks

1. Darbinieku mainīgajam lielumam (Nr. 210) saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru ir pieļaujams pārejas laiks, kas nepārsniedz trīs gadus. Šo pārejas laiku drīkst pagarināt vēl par diviem gadiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

2. Apgrozījuma mainīgajam lielumam (Nr. 120) F iedaļas 3. punktā precizētajā detalizācijas pakāpē ir pieļaujams ne vairāk kā divu gadu pārejas laiks saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

3. Apgrozījuma mainīgajam lielumam (Nr. 120) F iedaļas 2. un 4. punktā precizētajā detalizācijas pakāpē un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru ir pieļaujams pārejas laiks, kas nepārsniedz piecus gadus no regulas spēkā stāšanās dienas.

--------------------------------------------------

D PIELIKUMS

CITI PAKALPOJUMI

a) Darbības joma

Šis pielikums attiecas uz visām darbībām, kas uzskaitītas NACERev. 1 50. un 51. nodaļā, kā arī H, I, J, K, M, N un O iedaļā.

b) Novērojamā vienība

1. Novērojamā vienība visiem šajā pielikumā minētajiem mainīgajiem lielumiem ir uzņēmums.

2. Par citu novērojamo vienību izmantošanu var lemt saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

c) Mainīgo lielumu saraksts

1. Šajā pielikumā minēto statistiku veido šādi mainīgie lielumi:

Mainīgie lielumi | Nosaukums |

120 | Apgrozījums |

210 | Nodarbināto personu skaits |

2. No pirmā pārskata perioda sākuma informāciju par nodarbinātajām personām (Nr. 210) drīkst aizstāt ar darbinieku skaitu (Nr. 211). Šī aizstāšana ir atļauta piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Šo laikposmu pagarina par, ilgākais, vēl pieciem gadiem, ja vien nav pieņemts cits lēmums saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru.

d) Forma

1. Visi mainīgie lielumi jānosūta nepielāgotā formā.

2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.

3. Turklāt dalībvalstis drīkst nosūtīt sezonāli koriģētus mainīgos lielumus, kā arī drīkst nosūtīt mainīgos lielumus tendenču ciklu formā. Tikai tad, ja dati nav nosūtīti šādās formās, Komisija (Statistikas birojs) drīkst sniegt sezonāli koriģētus lielumus un tendenču ciklu dinamiskās rindas šiem mainīgajiem lielumiem.

4. Visi mainīgie lielumi jānosūta vai nu kā indekss, vai arī kā absolūti skaitļi.

e) Pārskata periods

Uz visiem šajā pielikumā minētajiem mainīgajiem lielumiem attiecas ceturkšņa pārskata periods.

f) Detalizācijas pakāpe

1. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta saskaņā ar šādiem NACERev. 1 grupējumiem:

50.1., 50.3., 50.4. kopsummu,

50.2;

50.5;

katru no 51. un 64. – triju ciparu līmenī,

katru no 50., 60., 61., 62., 63., 72. – divu ciparu līmenī,

74.11., 74.12., 74.13., 74.14. kopsummu,

74.2. un 74.3. kopsummu,

katru no 74.4. līdz 74.8. – triju ciparu līmenī.

2. Nodarbināto personu mainīgais lielums (Nr. 210) jānosūta NACERev. 1 divu ciparu līmenī 50., 51., 55., 60., 61., 62., 63., 64., 72. un 74. nodaļai.

3. NACERev. 1 50., 51., 64. un 74. nodaļai apgrozījuma mainīgais lielums jānosūta divu ciparu līmenī tikai tām dalībvalstīm, kuru pievienotā vērtība minētajās NACERev. 1 nodaļās attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 5 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

4. NACERev. 1 I nodaļai darbinieku mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta nodaļas līmenī tikai tām dalībvalstīm, kuru kopējā pievienotā vērtība I nodaļā attiecīgajā bāzes gadā ir mazāka nekā 5 % no Eiropas Kopienas kopējā rādītāja.

g) Datu nosūtīšanas termiņi

Mainīgos lielumus nosūta trijos mēnešos pēc pārskata perioda beigām.

h) Eksperimentāli pētījumi

Eksperimentālo pētījumu prioritātes ir šādas:

1. Iegūt informāciju par algām.

2. Iegūt informāciju par deflatoriem.

3. Novērtēt iegūto datu iespējamību un atbilstību attiecībā uz:

i) ceļojumu aģentiem, NACERev. 1 63.3 grupa,

ii) nekustamo īpašumu, NACERev. 1 70. nodaļa,

iii) izīrēšanas darbībām, NACERev. 1, 71. nodaļa,

iv) pētniecību un attīstību, NACE Rev. 1, 73. nodaļa,

v) mātes uzņēmumu vadības darbībām, NACERev. 1, 74.15. klase,

vi) NACERev. 1 J, M, N un O iedaļu.

4. Sniegt sīkāk izstrādātu sadalījumu.

5. Izvērtēt ātrākas datu nosūtīšanas iespējas.

6. Iegūt informāciju par darbinieku skaitu.

7. Izmantot darbības veida vienību kā novērojamo vienību.

8. Savākt īstermiņa informāciju par uzņēmumu izveidi un likvidēšanu.

i) Pirmais pārskata periods

Pirmais pārskata periods, par kuru jānosūta visi mainīgie lielumi, ir 1998. gada pirmais ceturksnis.

j) Pārejas laiks

Visiem mainīgajiem lielumiem saskaņā ar 18. pantā noteikto procedūru pieļaujams pārejas laiks, kas nepārsniedz piecus gadus no regulas spēkā stāšanās dienas.

--------------------------------------------------

Augša