EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997R0543

Padomes Regula (EK) Nr. 543/97 (1997. gada 17. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem

OV L 84, 26.3.1997., 6./7. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 25 - 26
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 163 - 164
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 163 - 164

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 02/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32007R1370

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/543/oj

31997R0543Official Journal L 084 , 26/03/1997 P. 0006 - 0007


PADOMES REGULA (EK) NR. 543/97

(1997. gada 17. marts),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. un 94. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu1,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

saskaņā ar Līguma 189.c pantā paredzēto procedūru3,

(1) tā kā Padomes Regula (EEK) Nr. 1107/70 (1970. gada 4. jūnijs) par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem4 nodrošina dalībvalstīm iespēju attīstīt kombinēto transportu, piešķirot atbalstu saistībā ar ieguldījumiem infrastruktūrā, stacionārās un pārvietojamās iekārtās, ko izmanto pārkraušanai, kā arī transporta aprīkojumā, kas ir īpaši pielāgots kombinētajam transportam un ko izmanto tikai kombinētajā transportā, vai atbalstu, kas skar kombinētā transporta pakalpojumu ekspluatācijas izmaksas Kopienas iekšienē, veicot tranzītu caur trešo valstu teritoriju;

(2) tā kā arvien lielākā nepieciešamība pēc pārvietošanās uzliek pastiprinātas prasības un paaugstina slodzi cilvēkiem un apkārtējai videi; tā kā, ņemot vērā pašreizējo izteikti nevienmērīgo izmaksu un noslogojuma sadalījumu starp dažādiem pārvadājumu veidiem, jārada iespējas atbalstīt pārvadājumu veidus, kas ir nekaitīgi apkārtējai videi;

(3) tā kā pašlaik ar vispārējo transporta politiku nav izdevies radīt apstākļus veselīgai konkurencei starp dažādiem transporta veidiem; tā kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu iekšienē vēl nav sasniegts finansiāls līdzsvars;

(4) tā kā kombinētā transporta attīstība liecina par to, ka šā risinājuma ieviešanas fāze vēl nav pabeigta visos Kopienas reģionos; tā kā atbalsta pasākumi attiecīgi jāpagarina;

(5) tā kā tāpēc būtu lietderīgi saglabāt pašreizējos atbalsta pasākumus spēkā līdz 1997. gada 31. decembrim; tā kā Padomei saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem būtu jāpieņem lēmums par turpmāk veicamiem pasākumiem vai, ja ir vajadzība, par nosacījumiem šāda atbalsta pārtraukšanai;

(6) tā kā iespējas piešķirt atbalstu, kas paredzēts segt kombinētā transporta pakalpojumu ekspluatācijas izmaksas, veicot tranzītu caur trešo valstu teritoriju, jāsaglabā tikai Šveicei un bijušās Dienvidslāvijas valstīm;

(7) tā kā Lēmums 75/327/EEK5, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 1107/70 4. pantā, ir atcelts ar 13. pantu Padomes Direktīvā 91/440/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par Kopienas dzelzceļa attīstību6; tā kā tāpēc būtu jāsvītro 4. pants;

(8) tā kā atbalsta veidi, kas apstiprināti kombinētajam transportam, šķiet, dod apmierinošus rezultātus, un tātad ir iespējams vienkāršot to uzraudzību, atbrīvojot tos no Līguma 93. panta 3. punktā minētās procedūras;

(9) tā kā noteikumu izstrādāšana attiecībā uz atbalstu, ko dalībvalstis piešķir transportam, ir vienīgi Kopienas kompetencē, un tai jāizpaužas regulā;

(10) tā kā būtu attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 1107/70,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulā (EEK) Nr. 1107/70 izdara šādus grozījumus.

1. Šādus grozījumus izdara 3 panta 1. punkta e) apakšpunktā:

- pirmajā un trešajā daļā 1995. gada 31. decembri aizstāj ar 1997. gada 31. decembri,

- pirmās daļas ceturtajā ievilkumā svītro vārdus "Austriju".

2. Svītro 4. pantu;

3. Ar šādu tekstu aizstāj 5. panta 2. punktu:

"2. Atbalstu, kas minēts 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā, atbrīvo no Līguma 93. panta 3. punktā paredzētās procedūras; par to gada sākumā paziņo Komisijai provizoriskā aprēķina veidā un vēlāk, pēc saimnieciskā gada beigām - ar ziņojumu."

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1996. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 17. martā

Padomes vārdā -

priekšsēdētājs

J. VAN AARSTEN

1 OV C 253, 29.9.1995., 22. lpp.

2 OV C 39, 12.2.1996., 102. lpp.

3 Eiropas Parlamenta 1996. gada 29. februāra atzinums (OV C 78, 18.3.1996., 25. lpp.), Padomes 1996. gada 25. oktobra kopējā nostāja (OV C 372, 9.12.1996., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1997. gada 19. februāra lēmums (OV C 85, 17.3.1997.).

4 OV L 130, 15.6.1970., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3578/92 (OV L 364, 12.12.1992., 11. lpp.).

5 Padomes Lēmums 75/327/EEK (1975. gada 20. maijs) par stāvokļa uzlabošanu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos un par to, kā saskaņot noteikumus, kas regulē finansu attiecības starp šiem uzņēmumiem un attiecīgajām valstīm (OV L 152, 12.6.1975., 3. lpp.).

6 OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp.

Augša