Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997R0322

Padomes Regula (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku

OV L 52, 22.2.1997., 1./7. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 359 - 365
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 184 - 190
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 184 - 190

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/03/2009; Atcelts ar 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/322/oj

31997R0322Oficiālais Vēstnesis L 052 , 22/02/1997 Lpp. 0001 - 0007


Padomes Regula (EK) Nr. 322/97

(1997. gada 17. februāris)

par Kopienas statistiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas iesniegto regulas projektu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

ņemot vērā Eiropas Monetārā institūta atzinumu [4],

(1) tā kā nolūkā veikt tos dažādos uzdevumus, kuri Komisijai uzticēti ar Līguma noteikumiem, lai nodrošinātu kopējā tirgus pareizu darbību un attīstību, tai vajag savākt visu vajadzīgo informāciju;

(2) tā kā jo īpaši Līgumā paredzētās politikas formulēšanai, piemērošai, uzraudzīšanai un novērtēšanai Kopienai ir jāspēj pamatot savus lēmumus ar statistiku, kas nav novecojusi un ir ticama, atbilstīga un salīdzināma dalībvalstu starpā;

(3) tā kā, lai nodrošinātu Kopienas statistikas lietojamību, vienotību un salīdzināmību, ir jāpastiprina sadarbība un koordinācija dažādu tādu iestāžu starpā, kuras valsts un Kopienas līmenī sekmē šādas informācijas iegūšanu; tā kā šīs regulas noteikumi sekmē Kopienas statistikas sistēmas izstrādi;

(4) tā kā minētajām iestādēm ir jāpierāda maksimāls godīgums un profesionalitāte statistikas apkopošanā, ievērojot rīcības un profesionālās ētikas kopīgos principus;

(5) tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statistikas komisija 1994. gada 14. aprīlī pieņēma oficiālās statistikas pamatprincipus;

(6) tā kā, lai sagatavotu un veiktu Kopienas prioritāros statistikas pasākumus, statistikas programmas ir jāīsteno, ņemot vērā pieejamos resursus kā valsts, tā Kopienas līmenī;

(7) tā kā, lai izveidotu Kopienas statistikas programmu, kas ir jāpieņem Padomei, un gada darba programmas, kas ir jāpieņem Komisijai, ir vajadzīga īpaši cieša sadarbība Statistikas programmu komitejā, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [5];

(8) tā šī regula paredzēta, lai radītu likumisku pamatu Kopienas statistikas apkopošanai; tā kā ir jāparedz Kopienas statistikas apkopošanas plānošana, kas tiks precizēta ar īpašiem statistikas pasākumiem;

(9) tā kā šī regula definē valsts iestāžu un Kopienas iestādes atbildību Kopienas statistikas ieguvei saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas definēts Līguma 3.b pantā;

(10) tā kā, izstrādājot statistikas programmas, komitejām, ko izveidojusi Padome, savās konkrētajās statistikas jomās ir jāveic tām uzticētie uzdevumi;

(11) tā kā ir jādefinē metodes un nosacījumi, pēc kuriem ar īpašiem statistikas pasākumiem izpildāma Kopienas statistikas programma;

(12) tā kā izplatīšana ir Kopienas statistikas apkopošanas procesa daļa;

(13) tā kā ir svarīgi aizsargāt konfidenciālu informāciju, kas valsts vai Kopienas statistiskajām iestādēm ir jāsavāc Kopienas statistikas apkopošanai, lai iegūtu un saglabātu to pušu uzticību, kas atbild par šīs informācijas sniegšanu; tā kā statistiskās informācijas konfidencialitātei visās dalībvalstīs ir jābūt saskaņā ar vienu un to pašu principu kopumu;

(14) tā kā šajā nolūkā ir vajadzīga kopīga konfidenciālu datu definīcija, kas izmantojama attiecībā uz Kopienas statistikas apkopošanu;

(15) tā kā šajā definīcijā ir jāņem vērā tas, ka dažas valsts iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem par konfidenciālām uzskata ziņas, kas nāk no plašai sabiedrībai pieejamiem avotiem;

(16) tā kā īpaši noteikumi, kas reglamentē datu apstrādi atbilstīgi Kopienas statistikas programmai, neietekmē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [6];

(17) tā kā Līgums piešķir Eiropas Monetārajam institūtam dažus uzdevumus statistiskas jomā, ko tas veic, nelūdzot un nepieņemot Kopienas iestāžu vai struktūru, dalībvalstu valdību vai visu citu struktūru norādījumus; tā kā ir svarīgi nodrošināt to, lai tiktu pietiekami koordinēti uzdevumi, ko šajā jomā veic iestādes, kas valsts un Kopienas līmenī sekmē, pirmkārt, Kopienas statistikas apkopošanu un, otrkārt, Eiropas Monetārā institūta uzdevumus;

(18) tā kā ne vēlāk par dienu, kad izveidota Eiropas Centrālo banku sistēma, valstu centrālajām bankām būtu jābūt neatkarīgām no Kopienas iestādēm vai struktūrām, dalībvalstu valdībām vai visām citām struktūrām; tā kā Ekonomikas un monetārās savienības II fāzē dalībvalstīm ir jāsāk un jāpabeidz process, kas paredzēts, lai nodrošinātu valstu centrālo banku neatkarību;

(19) tā kā Komisija apspriedusies ar Statistikas programmu komiteju, Valūtas, finanšu un bilances maksājumu statistikas komiteju, kas izveidota ar Lēmumu 91/115/EEK [7], Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas padomdevēju komiteju, kura izveidota ar Lēmumu 91/116/EEK [8],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Šīs regulas mērķis ir radīt likumisku pamatu sistemātiskai un plānotai Kopienas statistikas apkopošanai, lai formulētu, piemērotu, uzraudzītu un novērtētu Kopienas politiku.

Valstu iestādes valsts līmenī, Kopienas iestāde Kopienas līmenī atbild par Kopienas statistikas apkopošanu saskaņā ar subsidiaritātes principu.

Lai nodrošinātu rezultātu salīdzināmību, Kopienas statistiku veido, pamatojoties uz vienotiem standartiem un, īpašos, attiecīgi pamatotos gadījumos, ņemot vērā saskaņotas metodes.

2. pants

Šajā regulā:

- "Kopienas statistika" ir kvantitatīva, vispārēja un orientējoša informācija, kuru atbilstīgi Kopienas statistikas programmas izpildei saskaņā ar šīs regulas 3. panta 2. punkta noteikumiem valstu iestādes un Kopienas iestāde ieguvusi, savācot un sistemātiski apstrādājot datus,

- "statistikas apkopošana" ir process, kas aptver visas darbības, kas vajadzīgas statistiskās informācijas savākšanai, glabāšanai, apstrādei, kompilēšanai, izpētei un izplatīšanai,

- "valsts iestādes" ir valstu statistikas institūti un citas struktūras, kas katrā dalībvalstī atbild par Kopienas statistikas apkopošanu,

- "Kopienas iestāde" ir Komisijas struktūrvienība, kas atbild par to, lai tiktu izpildīti Komisijai izvirzītie uzdevumi attiecībā uz Kopienas statistikas apkopošanu (Eiropas Kopienu Statistikas birojs).

II NODAĻA

Kopienas statistikas programma un tās izpilde

3. pants

1. Saskaņā ar attiecīgajiem Līguma noteikumiem Padome pieņem Kopienas statistikas programmu, kas definē attiecīgo pasākumu ievirzes, galvenās jomas un mērķus, kuri paredzēti laikposmam līdz pieciem gadiem.

Kopienas statistikas programma ir Kopienas statistikas apkopošanas pamats. Vajadzības gadījumā to var grozīt.

Komisija sagatavo pārskatu par programmas izpildi, beidzoties laikposmam, ko aptver programma.

Komisija iesniedz Kopienas statistikas programmas izveides vadlīnijas sākotnējai izskatīšanai Statistikas programmu komitejā, un, ievērojot attiecīgās pilnvaras, izskatīšanai Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas padomdevējā komitejā un Valūtas, finanšu un bilances maksājumu statistikas komitejā.

2. Kopienas statistikas programmu, kas minēta 1. punktā, īsteno ar īpašiem statistikas pasākumiem. Šos pasākumus paredz:

a) Padome saskaņā ar attiecīgiem Līguma noteikumiem; vai

b) Komisija 19. pantā paredzētajā kārtībā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti 6. pantā; vai

c) ar līgumiem, ko, nepārsniedzot savas attiecīgās piekritības jomas, savā starpā noslēgušas valstu iestādes un Kopienas iestāde.

3. Katru gadu līdz maija beigām Komisija iesniedz izskatīšanai Statistikas komitejā savu darba programmu nākošajam gadam. Šajā programmā jo īpaši norāda:

- pasākumus, ko Komisija uzskata par prioritāriem, ievērojot kā valstu, tā Kopienas finanšu limitus,

- procedūras un visus juridiskus instrumentus, ko Komisija paredzējusi programmas izpildei.

Statistikas programmu komitejas atsauksmēm Komisija velta vislielāko vērību. Komisija rīkojas tā, kā uzskata par vispiemērotāko.

4. pants

Komisija savās ierosmēs attiecībā uz īpašajiem statistikas pasākumiem, kas minēti 3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, norāda:

- iemeslus, kas pamato paredzēto pasākumu, jo īpaši ņemot vērā attiecīgās Kopienas politikas mērķus,

- attiecīgā pasākuma precīzus mērķus, kā arī gaidāmo rezultātu izvērtējumu,

- attiecīgā pasākuma izpildes kārtību, tā ilgumu un valsts iestāžu un Kopienas iestādes nozīmi tā izpildē,

- attiecīgo speciālistu komiteju nozīmi pasākuma izpildē,

- līdzekļus, kas paredzēti, lai, cik iespējams, mazinātu respondentu noslogojumu,

- izmaksu lietderības analīzi, kas ņem vērā pasākuma finansēšanas izmaksas Kopienai un dalībvalstīm,

- starptautiskos statistiskos ieteikumus, kas ņemami vērā attiecīgajās jomās.

5. pants

Tiesību aktos, ko pieņēmusi Padome vai Komisija, gadījumos, kuri minēti 3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā, ir jādefinē elementi, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tādu kvalitātes un salīdzināmības līmeni, kāds paredzēts Kopienas statistikai.

6. pants

Komisija var pieņemt lēmumu par īpašu statistisku pasākumu, kas paredzēts 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ja tas izpilda visus turpmāk minētos nosacījumus:

- pasākuma ilgums nedrīkst pārsniegt vienu gadu,

- datiem, ko jāsavāc, ir jābūt jau pieejamiem vai iegūstamiem atbildīgajās valsts iestādēs vai ārkārtas gadījumā ir jābūt iespējai šādus datus savākt tieši,

- papildu izmaksas, kas sakarā ar pasākumu radušās valsts līmenī, ir jāsedz Komisijai.

7. pants

Kad Kopienas statistika iegūta atbilstīgi līgumam, kuru savā starpā noslēgušas valsts iestādes un Kopienas iestāde un kurš minēts 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā, respondentiem netiek izvirzīts nekāds uzdevums, ja vien šāda veida uzdevums nav paredzēts attiecīgās valsts tiesību aktos.

8. pants

Par atsevišķu statistikas pasākumu īstenošanu atbild valsts iestādes, ja vien kādā Padomes tiesību aktā nav paredzēts citādi. Ja valsts iestādes neizpilda šo uzdevumu, arattiecīgās valsts iestādes skaidru piekrišanu īpašos statistikas pasākumus var veikt Kopienas iestāde.

9. pants

Lai garantētu saskaņotību, kas vajadzīga tādas statistikas apkopošanai, kura atbilst attiecīgās informācijas prasībām, Komisija cieši sadarbojas ar Eiropas Monetāro institūtu, atbilstīgi ņemot vērā 10. pantā definētos principus. Valūtas, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteja atbilstīgi savai kompetencei piedalās šajā sadarbības procesā.

Lai gan Eiropas Monetārais institūts un valstu centrālās bankas nepiedalās Kopienas statistikas apkopošanā, pēc analoģijas ar 3. panta 2. punkta c) apakšpunktu atbilstīgi līgumam, ko Kopienas iestāde noslēgusi ar kādas valsts centrālo banku un, attiecīgi nepārsniedzot savas kompetences jomas un neskarot attiecīgās valsts centrālās bankas un attiecīgās valsts iestādes savstarpējos valsts līgumus, valsts iestādes un Kopienas iestāde var tieši vai netieši izmantot centrālās bankas sniegtus datus Kopienas statistikas apkopošanai.

III NODAĻA

Principi

10. pants

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo kvalitāti, kāda ir iespējama tikumiskajā un profesionālajā aspektā, Kopienas statistiku vada taisnīguma, ticamības, relevances, izmaksu lietderības, statistikas konfidencialitātes un caurskatāmības principi.

Pirmajā daļā minētie principi ir definēti šādi:

"taisnīgums" ir objektīvs un neatkarīgs veids, kā iegūt Kopienas statistiku, kas ir brīva no politisko un interešu grupu spiediena, jo īpaši attiecībā uz izvirzīto mērķu sasniegšanai vispiemērotāko metožu, definīciju un metodoloģiju izvēli. Tā paredz, ka visi lietotāji (Kopienas iestādes, valdības, sociālo un ekonomisko procesu dalībnieki, akadēmiskās aprindas un plaša sabiedrība) var piekļūt statistikai ar minimālu piepūli;

"ticamība" ir Kopienas statistikas iezīme, kas norāda, ka realitāte, kuru Kopienas statistikā ir paredzēts izteikt, tiek atspoguļota, cik iespējams, patiesi. Tā paredz, ka avotu, metožu un procedūru izvēlei tiek izmantoti zinātniski kritēriji. Jebkāda informācija par apsekojuma apjomu, metodoloģiju, procedūrām un avotiem tāpat palielina datu ticamību;

"relevance" norāda uz to, ka statistikas apkopošana atbilst vajadzībām, kas skaidri definētas saskaņā ar Kopienas mērķiem. Šīs prasības nosaka tādas statistikas jomas, termiņus un statistikas skalu, kurai pastāvīgi jābūt saskaņā ar jaunākajām demogrāfiskajām, saimnieciskajām, sociālajām un vides pārmaiņām. Datu savākšana nedrīkst pārsniegt to, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Ir jāpārtrauc tādas Kopienas statistikas apkopošana, kura kļuvusi nenozīmīga attiecībā uz Kopienas mērķiem;

"izmaksu lietderība" ir pieejamo resursu optimāls izlietojums un respondentu noslogojuma samazināšana līdz minimumam. Darba apjomam un izmaksām, ko prasa statistikas apkopošana, ir jābūt samērīgām ar paredzēto rezultātu/ieguvumu nozīmību;

"statistikas konfidencialitāte" nozīmē to, ka dati, kas attiecas uz individuālām statistiskām vienībām, kas iegūti tieši statistiskiem nolūkiem vai netieši no administratīviem vai cita veida avotiem, ir aizsargāti pret visiem pārkāpumiem saistībā ar tiesībām uz konfidencialitāti. Tas paredz to, ka tiek novērsta iegūto datu izmantošana nestatistiskām vajadzībām un nelikumīga izpaušana;

"caurskatāmība" ir respondentu tiesības saņemt informāciju par attiecīgo juridisko pamatu, mērķiem, kam ziņas ir vajadzīgas, un pieņemtajiem aizsardzības pasākumiem. Iestādes, kas atbild par Kopienas statistikas savākšanu, veic visus pasākumus, lai sniegtu šādu informāciju.

IV NODAĻA

Izplatīšana

11. pants

1. Izplatīšana ir darbība, ar kuru Kopienas statistika tiek darīta pieejama lietotājiem.

2. Izplatīšanu nodrošina to, ka visā Kopienā ir garantēta viegla un taisnīga piekļuve Kopienas statistikai.

3. Kopienas statistikas izplatīšanu attiecīgi, nepārsniedzot savas kompetences jomas, veic Kopienas iestāde un valsts iestādes.

12. pants

Statistikas rezultātus Kopienas līmenī izplata saskaņā ar to pašu noteikumu, pēc kura valsts līmenī pieejamie iznākumi tiek nosūtīti Kopienas iestādei. Ciktāl tas ir iespējams un nekaitējot kvalitātei Kopienas līmenī, izplatīšanu veic pirms termiņa, kad ir jāveic nākošā valsts rezultātu nodošana Kopienas iestādei.

V NODAĻA

Statistikas konfidencialitāte

13. pants

1. Datus, ko valstu iestādes un Kopienas iestāde izmanto Kopienas statistikas apkopošanai, uzskata par konfidenciāliem, kad tie tieši vai netieši ļauj atpazīt statistikas vienības, tādējādi atklājot personisku informāciju.

Lai noteiktu, vai kāda statistikas vienība ir atpazīstama, ir jāņem vērā visi līdzekļi, ko reāli varētu izmantot trešā persona, lai atpazītu minēto statistikas vienību.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, par konfidenciāliem neuzskata datus, kas ir no avotiem, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pieejami plašai sabiedrībai un kas joprojām ir pieejami plašai sabiedrībai valsts iestādēs.

14. pants

Konfidenciālu datu nodošanu valsts iestāžu un valsts iestāžu un Kopienas iestādes starpā, kas nepieļauj tiešu atpazīšanu, var veikt, ciktāl šī nodošana ir vajadzīga īpašas Kopienas statistikas apkopošanai. Jebkurai papildu nodošanai ir jābūt skaidri atļautai, ko atļāvusi attiecīgā valsts iestāde, kas saņēmusi datus.

15. pants

Konfidenciālus datus, kas saņemti vienīgi Kopienas statistikas apkopošanai, valsts iestādes un Kopienas iestāde izmanto vienīgi statistiskiem mērķiem, ja vien respondenti nav viennozīmīgi piekrituši citam izmantojumam.

16. pants

1. Lai mazinātu respondentu noslogojumu un ievērojot 2. punktu, valsts iestādes un Kopienas iestāde savu attiecīgo sabiedrības pārvalžu darbības jomās var izmantot administratīvo datu avotus tiktāl, ciktāl šie dati ir vajadzīgi Kopienas statistikas apkopošanai.

2. Katra dalībvalsts un Komisija savās attiecīgajās kompetences jomās nosaka praktiskus noteikumus, limitus un nosacījumus, lai piekļuve būtu efektīva.

3. Tas, ka konfidenciālus datus, kas iegūti no administratīviem un citiem avotiem, valsts iestādes un Kopienas iestāde izmanto Kopienas statistikas apkopošanai, neietekmē attiecīgo datu izmantojumu mērķiem, kam tie sākotnēji tika savākti.

17. pants

1. Valsts iestāde, kas atbild par konfidenciālu datu ieguvi Kopienas statistikas apkopošanai, zinātniskiem mērķiem var piešķirt piekļuvi šiem datiem, ja datu aizsardzības standarts izcelsmes valstī un, vajadzības gadījumā, izmantojuma valstī tiek nodrošināts saskaņā ar pasākumiem, kas noteikti 18. pantā.

2. Kopienas iestāde zinātniskiem nolūkiem var piešķirt piekļuvi saskaņā ar 14. pantu tai nosūtītiem konfidenciāliem datiem, ja valsts iestāde, kas sniegusi prasītos datus, devusi skaidru piekrišanu šādam izmantojumam.

18. pants

1. Valsts un Kopienas līmenī veic vajadzīgos reglamentējošos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālu datu fizisku un loģisku aizsardzību un lai novērstu jebkādu risku, ka izplatot Kopienas statistiku varētu notikt kāda nelikumīga izpaušana un izmantošana nestatistiskām vajadzībām.

2. Valsts iestāžu un Kopienas iestādes ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, kam ir pieejami dati, uz ko attiecas Kopienas tiesību akti, kas nosaka statistikas konfidencialitāti, ir pienākums ievērot šādu konfidencialitāti pat pēc savu amata pienākumu pildīšanas pārtraukšanas.

VI NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

19. pants

1. Gadījumā, kas minēts 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu sniedz, pieņemot lēmumu ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu vai ja atzinums netiek sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei ierosinājumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja trīs mēnešos pēc dienas, kad priekšlikumi iesniegti Padomei, Padome nav pieņēmusi lēmumu, ierosinātos pasākumus apstiprina Komisija.

20. pants

1. Pieņemot pasākumus, kas vajadzīgi V nodaļas īstenošanai — jo īpaši pasākumus, kas paredz nodrošināt, ka visas valsts iestādes un Kopienas iestāde piemēro vienus un tos pašus principus un obligātos standartus, lai novērstu konfidenciālu Kopienas statistikas datu izpaušanu, un nosacījumus, kas reglamentē piekļuvi Kopienas iestādes rīcībā esošiem konfidenciāliem datiem zinātniskiem nolūkiem saskaņā ar 17. panta 2. punktu — Komisijai palīdz Statistikas konfidencialitātes komiteja, kas izveidota ar 7. pantu Padomes Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1588/90 (1990. gada 11. jūnijs) par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte [9].

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko atkarībā no jautājuma steidzamības var noteikt priekšsēdētājs. Atzinumu sniedz, pieņemot lēmumu ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā vērtē, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija nosaka pasākumus, kas jāpiemēro tūlīt.

b) Tomēr, ja šie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, Komisija par tiem tūlīt paziņo Padomei.

Šajā gadījumā Komisija uz trim mēnešiem no nosūtīšanas dienas atliek to pasākumu piemērošanu, par kuriem tā pieņēmusi lēmumu.

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt atšķirīgu lēmumu iepriekšējā daļā minētajā termiņā.

21. pants

1. Šo regulu piemēro, neskarot Direktīvu 95/46/EK.

2. "1. konfidenciāli statistikas dati: dati, kas definēti 13. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku [10];"

22. pants

Statistiku, kas apkopota, pamatojoties uz spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem, uzskata par Kopienas statistiku neatkarīgi no procedūrām, saskaņā ar kurām tiek pieņemti lēmumi, kas to reglamentē.

Statistiku, ko apkopojušas valsts iestādes vai Kopienas iestāde vai kas tām ir jāapkopo nākotnē, piemērojot Lēmumā 93/464/EEK [11] paredzēto pamatprogrammu prioritārajiem pasākumiem 1993. līdz 1997. gadā statistikas informācijas jomā, uzskata par Kopienas statistiku.

23. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 17. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Zalm

[1] OV C 106, 14.4.1994., 22. lpp.

[2] OV C 109, 1.5.1995., 321. lpp.

[3] OV C 195, 18.7.1994., 1. lpp.

[4] Atzinums sniegts 1995. gada 28. februārī.

[5] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

[6] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

[7] OV L 59, 6.3.1991., 19. lpp.

[8] OV L 59, 6.3.1991., 21. lpp.

[9] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

[10] OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

[11] OV L 219, 28.8.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša