EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31997R1467

Padomes Regula (EK) Nr. 1467/97 (1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu

OV L 209, 2.8.1997., 6./11. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 10 Sējums 001 Lpp. 89 - 94

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 13/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj

31997R1467Oficiālais Vēstnesis L 209 , 02/08/1997 Lpp. 0006 - 0011


Padomes Regula (EK) Nr. 1467/97

(1997. gada 7. jūlijs)

par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu, un jo īpaši tā 104.c panta 14. punkta otro daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Eiropas Monetārā institūta atzinumu,

(1) tā kā ir jāpaātrina un jāizskaidro Līguma 104.c pantā izklāstītā pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūra, lai novērstu pārmērīgu valsts budžeta deficītu un, ja tas noticis, veicinātu tā tūlītēju novēršanu; tā kā šīs regulas noteikumi, kas paredzēti šim mērķim un ir pieņemti saskaņā ar 104.c panta 14. punkta otro daļu, veido kopā ar minētā Līguma Protokola (Nr.5) noteikumiem jaunu vienotu normu kopumu 104.c panta piemērošanai;

(2) tā kā Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis ir sakārtotas valsts finanses kā līdzeklis apstākļu nostiprināšanai stabilām cenām un stiprai, noturīgai izaugsmei, kas veicina nodarbinātības kāpumu;

(3) tā kā Stabilitātes un izaugsmes pakts sastāv no šās regulas, Padomes Regulas (EK) Nr.1466/97 [3], kuras mērķis ir pastiprināti uzraudzīt budžeta stāvokli, kā arī uzraudzīt un koordinēt ekonomikas politiku, un Eiropadomes 1997. gada 17. jūnija Rezolūcijas par Stabilitātes un izaugsmes paktu [4], kurā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību D pantu, noteiktas stingras politiskas nostādnes, lai Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešana noritētu precīzi un savlaicīgi, un it īpaši ievērojot vidējā termiņa prasības attiecībā uz budžeta stāvokli, kam jābūt tuvu līdzsvaram vai ar pārpalikumu, kas ir saistoši visām dalībvalstīm, kā arī pieņemot budžeta labojumus, kas pēc to ieskatiem būtu jāpieņem, lai atbilstu savu stabilitātes un konverģences programmu mērķiem, ja vien tām ir informācija, kas liecina par ievērojamām jau esošām vai gaidāmām atkāpēm no vidējā termiņa budžeta;

(4) tā kā Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) trešajā posmā uz dalībvalstīm, saskaņā ar Līguma 104.c pantu, attiecas nepārprotamas Līguma saistības izvairīties no pārmērīga valsts budžeta deficīta; tā kā saskaņā ar Līguma Protokola (Nr.11) 5. pantu uz Apvienoto Karalisti neattiecas 104.c panta 1., 9. un 11. punkts, kamēr tā nav pievienojusies trešā posma dalībvalstīm; tā kā saskaņā ar 109.e panta 4. punktu apņemšanās izvairīties no pārmērīga budžeta deficīta arī turpmāk attieksies uz Apvienoto Karalisti;

(5) tā kā Dānija, atsaucoties uz Līguma Protokola (Nr.12) 1. punktu, ir paziņojusi Edinburgas 1992. gada 12. decembra lēmuma kontekstā, ka tā nepiedalīsies trešajā posmā; tā kā tādēļ, saskaņā ar minētā protokola 2. punktu, 104.c panta 9. un 11. punkts neattiecas uz Dāniju;

(6) tā kā EMS trešā posma dalībvalstis ir joprojām atbildīgas par savas valsts budžeta politiku atbilstoši Līguma prasībām; tā kā dalībvalstis paredz nepieciešamos pasākumus, lai pildītu savas saistības saskaņā ar Līguma prasībām;

(7) tā kā visu dalībvalstu apņemšanās ievērot vidējā termiņa prasības attiecībā uz budžeta stāvokli, kam jābūt tuvu līdzsvaram vai ar pārpalikumu, rada nepieciešamos priekšnoteikumus stabilām cenām un noturīgai izaugsmei, kas veicina nodarbinātības kāpumu visās dalībvalstīs un ļauj tām tikt galā ar parastām cikliskām svārstībām, ja valsts budžeta deficīts nepārsniedz 3 % no IKP salīdzināmās vērtības;

(8) tā kā, lai EMS pienācīgi funkcionētu, ir jāpanāk, ka ekonomikas un budžeta rādītāju konverģence dalībvalstīs, kas izvēlējušās vienotu valūtu, turpmāk tekstā "iesaistītās dalībvalstis", norit stabili un noturīgi; tā kā EMS trešajā posmā jāievēro budžeta disciplīna lai nosargātu cenu stabilitāti;

(9) tā kā saskaņā ar 109.k panta 3. punktu, 104.c panta 9. un 11. punkts skar tikai iesaistītās dalībvalstis;

(10) tā kā ir jādefinē ārkārtējā un pagaidu pārsniegums pār 104.c panta 2. punkta a) apakšpunktā noteikto salīdzināmo vērtību; tā kā Padomei šajā sakarā inter alia būtu jāņem vērā Komisijas sagatavotas ilggadīgās budžeta prognozes;

(11) tā kā Komisijas ziņojums, saskaņā ar 104.c panta 3. punktu, arī ņem vērā to, vai budžeta deficīts pārsniedz valsts izdevumus investīcijām, kā arī citus būtiskus faktorus, ieskaitot vidējā termiņa ekonomikas un budžeta stāvokli dalībvalstī;

(12) tā kā ir jānosaka termiņš pārmērīgā deficīta novēršanas procedūras piemērošanai, lai nodrošinātu tās raitu un efektīvu ieviešanu; tā kā šai sakarā ir jāņem vērā tas, ka Apvienotajā Karalistē budžeta gads nesakrīt ar kalendāro gadu;

(13) tā kā ir jāprecizē, kā piemērot 104.c pantā paredzētās sankcijas, lai nodrošinātu efektīvu pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūras piemērošanu;

(14) tā kā pastiprinātai uzraudzībai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.1466/97 kopā ar budžeta stāvokļa uzraudzību no Komisijas puses saskaņā ar 104.c panta 2. punktu būtu jāveicina ātra un efektīva pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūras piemērošana;

(15) tā kā, ņemot vērā iepriekšminēto, gadījumā ja iesaistītā dalībvalsts nespēj efektīvi novērst pārmērīgo budžeta deficītu, kopējais maksimālais desmit mēnešu laiks no brīža, kad paziņo skaitļus, kas liecina par budžeta deficīta pārsniegumu, līdz lēmumam par sankciju piemērošanu, ja tas ir nepieciešams, šķiet gan pietiekams, gan atbilstošs, lai piespiestu attiecīgo iesaistīto dalībvalsti attiecīgi rīkoties; šajā gadījumā, un ja procedūra sākas martā, tas nozīmē, ka sankcijas piemēros tai pašā kalendārajā gadā, kurā tika uzsākta šī procedūra;

(16) tā kā Padomes ieteikums attiecībā uz pārmērīgā budžeta deficīta novēršanu vai turpmākie pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūras pasākumi attiecīgajai dalībvalstij būtu jāparedz, un tai būtu jāsaņem savlaicīgs brīdinājums; tā kā pārmērīgā budžeta deficīta nopietnā problēma trešajā posmā visām iesaistītajām pusēm liek steidzami rīkoties;

(17) tā kā ir lietderīgi atlikt pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūru, ja attiecīgā dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, reaģējot uz ieteikumu atbilstoši 104.c panta 7. punktam vai uz paziņojumu atbilstoši 104.c panta 9. punktam, kas ir pamudinājums dalībvalstij atbilstoši rīkoties; tā kā tas laiks, kamēr šī procedūra ir atlikta, nebūtu jāiekļauj maksimālajā desmit mēnešu termiņā, kas ilgst no brīža, kad paziņo par pārmērīgo budžeta deficītu, līdz sankciju piemērošanas brīdim; tā kā ir lietderīgi nekavējoties atsākt šo procedūru, ja paredzētie pasākumi netiek īstenoti vai ja īstenotie pasākumi ir nepietiekami;

(18) tā kā, lai nodrošinātu to, ka pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūra iedarbojas pietiekami efektīvi, no attiecīgās iesaistītās dalībvalsts ir jāpieprasa atbilstoša lieluma bezprocentu iemaksa, ja Padome nolemj piemērot sankcijas;

(19) tā kā sankciju noteikšana pēc iepriekš zināmas kārtības veicina juridisku noteiktību; tā kā ir lietderīgi iemaksas lielumu saistīt ar attiecīgās iesaistītās dalībvalsts IKP;

(20) tā kā kad vien bezprocentu iemaksas izdarīšana nepiespiež attiecīgo iesaistīto dalībvalsti savlaicīgi novērst tās pārmērīgo budžeta deficītu, ir lietderīgi pastiprināt sankcijas; tā kā tad ir lietderīgi iemaksu pārvērst naudassodā;

(21) tā kā attiecīgās iesaistītās dalībvalsts pienācīga rīcība, novēršot pārmērīgo budžeta deficītu, ir pirmais solis ceļā uz sankciju atcelšanu; tā kā nozīmīgi panākumi, novēršot pārmērīgo budžeta deficītu, pieļauj sankciju atcelšanu saskaņā ar 104.c panta 12. punktu; tā kā visas spēkā esošās sankcijas var atcelt tikai tad, ja pārmērīgais budžeta deficīts ir pilnībā novērsts;

(22) tā kā Padomes Regulas (EK) Nr. 3605/93 (1993. gada 22. novembris) par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru [5], pielikumā ir sīki izstrādātas normas, pēc kurām dalībvalstis sniedz pārskatu par budžetu;

(23) tā kā saskaņā ar 109.f panta 8. punktu, kurā Līgums paredz Eiropas Centrālajai bankai (ECB) konsultatīvas funkcijas, atsauces uz ECB jāuztver kā atsauces uz Eiropas Monetāro institūtu pirms ECB izveidošanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. IEDAĻA

DEFINĪCIJAS UN NOVĒRTĒJUMS

1. pants

1. Šī regula paredz noteikumus pārmērīgā budžeta deficīta procedūras paātrināšanai un izskaidrošanai, kuras mērķis ir novērst pārmērīgu valsts budžeta deficītu un, ja tas notiek, veicināt tā tūlītēju novēršanu.

2. "Iesaistītās dalībvalstis" šajā regulā ir dalībvalstis, kas saskaņā ar Līgumu ir pieņēmušas vienoto valūtu, un "neiesaistītās dalībvalstis" ir tās, kas nav pieņēmušas vienoto valūtu.

2. pants

1. Valsts budžeta deficīta pārsniegumu pār salīdzināmo vērtību uzskata par ārkārtēju un pagaidu saskaņā ar 104.s panta 2. punkta a) apakšpunkta otro rindkopu, ja to izraisa kādi ārkārtēji apstākļi ārpus attiecīgās dalībvalsts kontroles un tie ievērojami ietekmē vispārīgo valsts finansiālo stāvokli, vai ja tas rodas ekonomikas nopietnas lejupslīdes dēļ.

Turklāt šo pārsniegumu, kas pārsniedz salīdzināmo vērtību, uzskata par pagaidu, ja Komisijas piedāvātās budžeta prognozes liecina par to, ka deficīts kļūs mazāks par salīdzināmo vērtību, beidzoties šiem ārkārtējiem apstākļiem vai ekonomikas nopietnajai lejupslīdei.

2. Gatavojot pārskatu saskaņā ar 104.c panta 3. punktu, Komisija parasti uzskata, ka salīdzināmās vērtības pārsniegums, ko izraisa ekonomikas nopietna lejupslīde, ir ārkārtējs tikai tad, ja patiesais IKP kritums gada laikā sasniedzis vismaz 2 %.

3. Padome, lemjot saskaņā ar 104.c panta 6. punktu par to, vai pastāv pārmērīgais budžeta deficīts, savā vispārīgajā novērtējumā ņem vērā jebkurus dalībvalsts apsvērumus, kas liecina par to, ka patiesais IKP kritums gada laikā, būdams mazāks par 2 %, tomēr ir ārkārtējs, ievērojot papildu pierādījumus, kas to apstiprina, it īpaši lejupslīdes straujumu vai pieaugošo ražošanas kritumu, salīdzinot ar iepriekšējām tendencēm.

2. IEDAĻA

PĀRMĒRĪGA BUDŽETA DEFICĪTA NOVĒRŠANAS PROCEDŪRAS PAĀTRINĀŠANA

3. pants

1. Pēc tam kad Komisija pieņem pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar 104.c panta 3. punktu, divu nedēļu laikā Ekonomikas un finanšu komiteja sniedz atzinumu saskaņā ar 104.c panta 4. punktu.

2. Visā pilnībā ņemot vērā 1. punktā minēto atzinumu, Komisija, ja tā uzskata, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, nosūta atzinumu un ieteikumu Padomei saskaņā ar 104.c panta 5. un 6. punktu.

3. Padomei jāizlemj, vai pastāv pārmērīgs budžeta deficīts saskaņā ar 104.c panta 6. punktu, trīs mēnešu laikā no paziņojuma brīža, kā tas noteikts Regulas (EK) Nr. 3605/93 4. panta 2. un 3. punktā. Ja tā nolemj, saskaņā ar 104.c panta 6. punktu, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, Padome vienlaicīgi sniedz ieteikumus attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 104.c panta 7. punktu.

4. Padomes ieteikums, ko tā sniedz saskaņā ar 104.c panta 7. punktu, paredz labākajā gadījumā četru mēnešu termiņu, kurā attiecīgajai dalībvalstij efektīvi jārīkojas. Padomes ieteikums arī nosaka termiņu pārmērīgā budžeta deficīta novēršanai, kam jābūt pilnībā novērstam nākamajā gadā pēc tā konstatēšanas, ja vien nepastāv īpaši apstākļi.

4. pants

1. Jebkuru Padomes lēmumu nākt klajā ar saviem ieteikumiem, kad ir konstatēts, ka izpaliek efektīva rīcība saskaņā ar 104.c panta 8. punktu, tā pieņem tūlīt pēc tam, kad beidzies termiņš, ko nosaka šīs regulas 3. panta 4. punkts.

2. Padomei lemjot par to, vai tās ieteikumiem, ko tā pieņēmusi saskaņā ar 104.c panta 7. punktu, seko efektīva rīcība, savā lēmumā jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts valdības publiski paziņotie lēmumi.

5. pants

Jebkurš Padomes lēmums mudināt attiecīgo iesaistīto dalībvalsti īstenot pasākumus budžeta deficīta samazināšanai saskaņā ar 104.c panta 9. punktu, Padomei jāpieņem viena mēneša laikā pēc Padomes lēmuma, kurā tā konstatē, ka izpaliek efektīva rīcība saskaņā ar 104.c panta 8. punktu.

6. pants

Kad rodas apstākļi 104.c panta 11. punkta piemērošanai, Padome piemēro sankcijas saskaņā ar 104.c panta 11. punktu. Jebkuru tādu lēmumu pieņem ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Padomes lēmuma, kas mudina attiecīgo iesaistīto dalībvalsti veikt pasākumus saskaņā ar 104.c panta 9. punktu.

7. pants

Ja iesaistītā dalībvalsts nespēj rīkoties saskaņā ar sekojošiem Padomes lēmumiem saskaņā ar 104.c panta 7. un 9. punktu, Padome savu lēmumu piemērot sankcijas saskaņā ar 104.c panta 11. punktu pieņem desmit mēnešu laikā no paziņojuma brīža, ievērojot Regulu (EK) Nr.3605/93, kā tas norādīts šīs regulas 3. panta 3. punktā. Paātrinātu procedūru izmanto tīši ieplānota deficīta gadījumā, ko Padome uzskata par pārmērīgu.

8. pants

Jebkuru lēmumu pastiprināt sankcijas saskaņā ar 104.c panta 11. punktu, izņemot lēmumu pārvērst iemaksas naudassodā saskaņā ar šīs regulas 14. pantu, Padome pieņem ne vēlāk kā divus mēnešus no paziņojuma brīža, ievērojot Regulu (EK) Nr. 3605/93. Jebkuru lēmumu atcelt kādu no saviem lēmumiem saskaņā ar 104.c panta 12. punktu Padome pieņem pēc iespējas ātrāk, jebkurā gadījumā ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no paziņošanas brīža, ievērojot Regulu (EK) Nr. 3605/93.

3. IEDAĻA

ATLIKŠANA UZ LAIKU UN UZRAUDZĪBA

9. pants

1. Pārmērīgā budžeta deficīta novēršanas procedūru var atlikt uz laiku:

- ja attiecīgā dalībvalsts rīkojas atbilstoši ieteikumiem, kas sniegti saskaņā ar 104.c panta 7. punktu,

- ja attiecīgā iesaistītā dalībvalsts rīkojas atbilstoši paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar 104.c panta 9. punktu.

2. To laiku, kamēr šī procedūra ir pagaidām atcelta, neiekļauj ne desmit mēnešu termiņā, kas norādīti šīs regulas 7. pantā, ne divu mēnešu termiņā, kas norādīti šīs regulas 6. pantā.

10. pants

1. Komisija un Padome uzrauga rīcības īstenošanu, ko veic:

- attiecīgā dalībvalsts, atsaucoties uz ieteikumiem, kas sniegti saskaņā ar 104.c panta 7. punktu,

- attiecīgā iesaistītā dalībvalsts, atsaucoties uz paziņojumiem, kas sniegti saskaņā ar 104.c panta 9. punktu.

2. Ja iesaistītā dalībvalsts nerīkojas vai, pēc Padomes ieskatiem, šī rīcība ir nepietiekama, Padome nekavējoties pieņem lēmumu, attiecīgi, saskaņā ar 104.c panta 9. punktu vai 104.c panta 11. punktu.

3. Ja faktiskā informācija, ievērojot Regulu (EK) Nr. 3605/93, liecina par to, ka iesaistītā dalībvalsts nav novērsusi pārmērīgu budžeta deficītu termiņā, ko nosaka saskaņā ar 104.c panta 7. punktu sniegtie ieteikumi vai saskaņā ar 104.c panta 9. punktu sniegtie paziņojumi, Padome uzreiz pieņem lēmumu, attiecīgi, saskaņā ar 104.c panta 9. punktu vai 104.c panta 11. punktu.

4. IEDAĻA

SANKCIJAS

11. pants

Ja vien Padome nolemj piemērot sankcijas iesaistītajai dalībvalstij saskaņā ar 104.c panta 11. punktu, tā parasti pieprasa bezprocentu iemaksu.Padome var nolemt papildināt šo iemaksu ar pasākumiem, kas paredzēti 104.c panta 11. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā.

12. pants

1. Kad pārmērīgais budžeta deficīts izriet no neatbilstības tiem kritērijiem, kas attiecas uz valsts budžeta deficīta ierobežojumu 104.c panta 2. punkta a) apakšpunktā, pirmās iemaksas lielumu nosaka nemainīgais komponents, kas līdzinās 0,2 % no IKP, un mainīgais komponents, kas līdzinās vienai desmitdaļai no starpības starp deficītu, procentos no IKP, iepriekšējā gadā un salīdzināmo vērtību, kas sastāda 3 % no IKP.

2. Katru nākamo gadu, kamēr lēmums par to, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, nav atcelts, Padome izvērtē, vai attiecīgā iesaistītā dalībvalsts ir rīkojusies efektīvi, atsaucoties uz Padomes paziņojumu saskaņā ar 104.c panta 9. punktu. Šajā ikgadējā novērtējumā Padome lemj, saskaņā ar 104.c panta 11 punktu un neskarot šīs regulas 13. pantu, pastiprināt sankcijas, ja vien attiecīgā iesaistītā dalībvalsts nav pakļāvusies Padomes paziņojuma prasībām. Ja tiek nolemts pieprasīt papildu iemaksu, tai jābūt vienādai ar vienu desmitdaļu no starpības starp deficītu, procentos no IKP iepriekšējā gadā, un salīdzināmo vērtību, kas sastāda 3 % no IKP.

3. Jebkura atsevišķa iemaksa, kas minēta 1. un 2. punktā, nedrīkst pārsniegt tās augšējo robežu, kas līdzinās 0,5 % no IKP.

13. pants

Parasti Padome saskaņā ar 104.c panta 11. punktu pārvērš iemaksu naudassodā, ja divu gadu laikā pēc lēmuma pieprasīt no attiecīgās iesaistītās dalībvalsts veikt iemaksu, tā, pēc Padomes ieskatiem, nav novērsusi pārmērīgo budžeta deficītu.

14. pants

Saskaņā ar 104.c panta 12. punktu Padome atceļ sankcijas, kas minētas 104.c panta 11. punktā, atkarībā no panākumiem, ko attiecīgā iesaistītā dalībvalsts sasniegusi novēršot pārmērīgo budžeta deficītu.

15. pants

Saskaņā ar 104.c panta 12. punktu Padome atceļ visas spēkā esošas sankcijas, ja ir atcelts lēmums par to, ka pastāv pārmērīgais budžeta deficīts. Naudassodus, ko uzliek saskaņā ar šīs regulas 13. pantu, attiecīgā iesaistītā dalībvalsts nesaņem atpakaļ.

16. pants

Iemaksas, kas minētas šīs regulas 11. un 12. pantā, nodod Komisijai. Procenti no šīm iemaksām un naudassodiem, kas minēti šīs regulas 13. pantā atbilst citiem ienākumiem, kas minēti Līguma 201. pantā un tos saņem iesaistītās dalībvalstis, kam nav deficīta pārsnieguma, kā tas noteikts saskaņā ar 104.c panta 6 punktu, samērīgi savai daļai kopējā IKP tiesīgās dalībvalstis.

5. IEDAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Šīs regulas piemērošanas nolūkā un kamēr Apvienotajā Karalistē budžeta gads nesakrīt ar kalendāro gadu, šīs regulas 2., 3. un 4. iedaļas noteikumus Apvienotajai Karalistei piemēro saskaņā ar Pielikumu.

18. pants

Šī regula stājas spēkā 1999. gada 1. janvārī.

Šī regula ir uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 7. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-C. Juncker

[1] OV C 368, 6.12.1996., 12. lpp.

[2] OV C 380, 16.12.1996., 29. lpp.

[3] OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.

[4] OV C 236, 2.8.1997., 1. lpp.

[5] OV L 332, 31.12.1993., 7. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

TERMIŅI, KAS PIEMĒROJAMI APVIENOTAJAI KARALISTEI

1. Lai nodrošinātu to, ka pret visām dalībvalstīm ir vienāda attieksme, Padome, pieņemot lēmumus, kā to paredz šīs regulas 2., 3. un 4. iedaļa, ņem vērā budžeta gada atšķirības Apvienotās Karalistes budžeta gadā, lai pieņemtu lēmumus attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdzīgā brīdī tās budžeta gadā, salīdzinot ar brīdi, kad pieņem vai pieņems lēmumus citu dalībvalstu gadījumā.

2. Noteikumus, kas norādīti tabulas I slejā, aizstāj noteikumi, kas norādīti II slejā.

I sleja | II sleja |

"trīs mēnešu laikā no paziņošanas brīža, kā to nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 3605/93 4. panta 2. un 3. punkts" (3. panta 3. punkts) | "piecu mēnešu laikā, beidzoties budžeta gadam, kurā konstatē deficītu" |

"nākamajā gadā pēc tā konstatēšanas" (3. panta 4. punkts) | "nākamajā budžeta gadā pēc tā konstatēšanas" |

"desmit mēnešu laikā no paziņošanas brīža ievērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 3605/93, kā tas minēts šīs regulas 3. panta 3. punktā" (7. pants) | "divpadsmit mēnešu laikā, beidzoties budžeta gadam, kurā konstatēts deficīts" |

"iepriekšējā gadā" (12. panta 1. punkts) | "iepriekšējā budžeta gadā" |

--------------------------------------------------

Augša