EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31997R1255

Uredba Sveta (ES) št. 1255/97 z dne 25. junija 1997 o merilih Skupnosti za počivališča in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EGS

UL L 174, 2.7.1997, str. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 174 - 179
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 232 - 237
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 021 str. 232 - 237
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 032 str. 43 - 48

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 05/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/oj

31997R1255Uradni list L 174 , 02/07/1997 str. 0001 - 0006


Uredba Sveta (ES) št. 1255/97

z dne 25. junija 1997

o merilih Skupnosti za počivališča in o spremembi načrta poti iz Priloge k Direktivi 91/628/EGS

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS [1] in zlasti člena 13(2) in člena 14 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Direktiva 91/628/EGS zaradi izboljšanja dobrega počutja nekaterih vrst živali, ki se prevažajo, določa zahteve glede najdaljšega časa na poti, po katerem je treba živali iztovoriti, nakrmiti in napojiti ter jim omogočiti najmanj 24 urni počitek pred nadaljevanjem potovanja;

ker se te obvezne prekinitve vožnje pri prevozu živali na velike razdalje opravijo na počivališčih;

ker je treba določiti merila, ki se uporabljajo v celotni Skupnosti in jih morajo izpolnjevati počivališča, da se zagotovi optimalne pogoje za dobro počutje živali, ki potujejo skoznje in tudi urediti nekatere zadeve, ki so povezane z zdravjem živali;

ker je za omogočanje nadzora nad delovanjem počivališč in prevoznih sredstev ter živali, ki potujejo skoznje, treba predvideti vodenje evidenc in nekatere druge upravne zadeve;

ker morajo biti zagotovljeni optimalni pogoji za dobro počutje živali v nadaljevanju poti, mora pristojni organ potrditi, da so živali sposobne za nadaljevanje poti;

ker je treba do sprejetja ukrepov glede zaračunavanja pristojbine Skupnosti za izdatke za veterinarske preglede, s katerimi se prepriča, ali so živali sposobne za nadaljevanje poti, določiti, da lahko države članice v skladu s splošnimi pravili Pogodbe take izdatke zaračunajo zadevnemu prevozniku;

ker je treba za zagotovitev skladnosti z nekaterimi predpisi, ki se uporabljajo za počivališča, načrt poti iz poglavja VIII Priloge k Direktivi 91/628/EGS prilagoditi novim predpisom;

ker je pomembno, da se kot prvi korak uvedejo pravila za počivališča za domače kopitarje in domače govedo, ovce, koze in prašiče;

ker so upoštevane minimalne zahteve za počivališča, ki jih je priporočil Znanstveni veterinarski odbor,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba se uporablja samo za počivališča, v katerih so domači kopitarji in domače govedo, ovce, koze in prašiči v Skupnosti nastanjeni najmanj 24 ur v skladu s poglavjem VII Priloge k Direktivi 91/628/EGS in brez poseganja v direktive 64/432/EGS [2], 80/213/EGS [3], 85/511/EGS [4], 89/608/EGS [5], 90/425/EGS [6], 90/426/EGS [7], 91/68/EGS [8], 91/496/EGS [9], 92/102/EGS [10] in 93/119/EGS [11].

2. Počivališča iz odstavka 1 morajo biti v skladu z merili Skupnosti, določenimi v tej uredbi.

Člen 2

V tej uredbi se po potrebi uporabljajo opredelitve iz člena 2 direktiv 64/432/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS in 91/628/EGS.

Člen 3

1. Države članice zagotovijo, da počivališča odobri pristojni organ države članice, na ozemlju katere so.

2. V tej odobritvi pristojni organ, kakor je opredeljen v členu 2(6) Direktive 90/425/EGS, zagotovi, da počivališča izpolnjujejo vse zahteve iz Priloge I k tej uredbi; poleg tega morajo ta počivališča:

(a) ležati na območju, za katerega ne velja prepoved ali omejitve v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti;

(b) biti pod nadzorom uradnega veterinarja, ki mora med drugim zagotavljati skladnost z določbami te uredbe;

(c) delovati v skladu z vsemi ustreznimi predpisi Skupnosti glede zdravstvenega varstva živali, gibanja živali in zaščite živali ob zakolu;

(d) biti redno pregledana, s čimer se zagotovi, da še izpolnjujejo zahteve za odobritev.

3. Pristojni organ izda vsakemu počivališču številko odobritve. Taka odobritev je lahko omejena na posebno vrsto ali določeno kategorijo živali ali zdravstveni status. Pristojni organ obvesti Komisijo o seznamu odobrenih počivališč in o vseh spremembah. Komisija predloži te podatke državam članicam v okviru Stalnega veterinarskega odbora.

4. Pristojni organ lahko prekliče ali začasno prekliče odobritev v primeru neskladja z določbami tega člena ali drugimi ustreznimi določbami te uredbe, v primeru spremembe zdravstvenega statusa območja, na katerem je počivališče ali v primeru kršitve predpisov o dobrem počutju živali. Odobritev je mogoče obnoviti, kadar se pristojni organ prepriča, da je počivališče spet v skladu z vsemi določbami te uredbe.

Člen 4

1. Počivališča se uporabljajo izključno za sprejem, krmljenje, napajanje, počitek, nastanitev, oskrbo in odpošiljanje živali, ki potujejo skoznje.

2. Vendar z odstopanjem od odstavka 1 tega člena države članice lahko kot počivališča odobrijo zbirna središča, opredeljena v členu 2(o) Direktive 64/432/EGS, pod pogojem, da v času, ko se uporabljajo kot počivališča:

(a) izpolnjujejo ustrezne zahteve člena 11 Direktive 64/432/EGS in zahteve te uredbe;

(b) ti objekti služijo izključno za te namene v zadevnem obdobju;

(c) niso uporabljena za kupovanje ali prodajo živali, na katere se nanaša ta uredba.

3. V počivališčih so lahko ob istem času navzoče samo živali s potrjenim enakim zdravstvenim statusom, ki pripadajo zadevni vrsti in za katere je počivališče odobreno, s čimer se prepreči ogrožanje zdravstvenega statusa živali.

Člen 5

Lastnik ali vsaka fizična ali pravna oseba, ki vodi počivališče, je odgovorna za skladnost z ustreznimi določbami te uredbe in mora v ta namen:

(a) sprejemati samo živali, ki so potrjene ali identificirane v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami iz člena 3(3). V ta namen preveri ali da preveriti zdravstvene in druge spremne listine za zadevno vrsto ali kategorijo ter naključno preveri oziroma da preveriti identifikacijske oznake na živalih;

(b) zagotoviti, da živali v počivališču, brez poseganja v določbe točke B.3 Priloge I, ostanejo v istih skupinah, v katerih so bile prvotno odposlane, in da se vsako pošiljko živali nastani v povsem ločenih objektih, ki se upravljajo v skladu z zahtevami uradnega veterinarja, da se prepreči vsak stik, ki bi lahko ogrozil zdravstveni status živali;

(c) zagotoviti, da so živali, nastanjene v počivališču, nakrmljene in napojene ob pravem času glede na zadevno vrsto in v ta namen zagotoviti ustrezne količine krme in tekočine;

(d) skrbeti za živali, nastanjene v počivališču, in po potrebi ukreniti vse potrebno, da se zagotovi njihovo dobro počutje in skladnost z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali;

(e) po potrebi poklicati veterinarja

- da zagotovi ustrezno zdravljenje obolelih ali poškodovanih živali, za katere je odgovoren, in

- kadar je potrebno, naroči zakol ali usmrtitev takih živali v skladu z Direktivo 93/119/ES;

(f) imeti osebje z ustreznimi sposobnostmi, znanjem in strokovno usposobljenostjo, ki se je v ta namen ustrezno usposabljalo bodisi v podjetju bodisi v ustanovi za usposabljanje ali osebje z enakovrednimi praktičnimi izkušnjami, ki ga kvalificirajo za delo in, če je potrebno, za nudenje ustrezne oskrbe zadevnim živalim;

(g) ukreniti vse potrebno za zagotovitev, da vsi, ki v počivališču delajo z živalmi, upoštevajo ustrezne predpise glede dobrega počutja živali;

(h) voditi evidenco ali bazo podatkov, določenih v točki C.7 Priloge I, jo najmanj tri leta hraniti in dati na razpolago pristojnemu organu;

(i) čim hitreje obvestiti pristojni organ o vseh opaženih nepravilnostih.

Člen 6

1. Preden živali zapustijo počivališče, uradni veterinar ali katerikoli veterinar, ki ga v ta namen imenuje pristojni organ, na načrtu poti, prilagojenem v ta namen v skladu s Prilogo II, potrdi, da so živali sposobne za nadaljevanje poti.

Države članice lahko določijo, da izdatke, ki izhajajo iz veterinarskega pregleda, nosi zadevni prevoznik.

2. Predpisi o izmenjavi sporočil med organi zaradi usklajevanja z zahtevami te uredbe se določijo v skladu s postopkom, določenim v členu 6(3) Direktive 91/628/EGS.

Člen 7

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. januarja 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. junija 1997

Za Svet

Predsednik

J. Van Aartsen

[1] UL L 340, 11.12.1991, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/29/ES (UL L 148, 30.6.1995, str. 52).

[2] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/29/ES.

[3] UL L 47, 21.2.1980, str. 1.

[4] UL L 315, 26.11.1985, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[5] UL L 351, 2.12.1989, str. 34.

[6] UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS (UL 62, 15.3.1993, str. 49).

[7] UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[8] UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/953/ES (UL L 371, 31.12.1994, str. 14).

[9] UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

[10] UL L 355, 5.12.1992, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[11] UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

MERILA SKUPNOSTI ZA POČIVALIŠČA

A. ZDRAVSTVENI IN HIGIENSKI UKREPI

1. Vsako počivališče mora:

(a) imeti ustrezno opremo za čiščenje in razkuževanje vseh stavb, opreme, objektov in prevoznih sredstev;

(b) biti zgrajeno iz materialov, ki se brez težav ustrezno čistijo in razkužijo;

(c) biti očiščeno in razkuženo pred in po vsaki uporabi, kakor zahteva uradni veterinar.

2. Oseba, odgovorna za počivališče, zagotovi čisto opremo in varovalno obleko, ki jo uporabljajo izključno osebe, ki vstopajo v počivališče, in da na razpolago primerno opremo za čiščenje in razkuževanje zgoraj navedenega.

3. Nastilj se odstrani, ko pošiljka živali zapusti razdelek in se po čiščenju in razkuževanju, predvidenem v točki 1(c), nadomesti s svežim nastiljem.

4. Po največ šest dnevni uporabi in po opravljenem čiščenju in razkuževanju v počivališču ne sme biti nobene živali najmanj 24 ur pred prihodom vsake nove pošiljke.

B. ZGRADBA IN OBJEKTI

1. Poleg določb poglavja 1.A(4) Priloge k Direktivi 91/628/EGS, ki se uporabljajo za prevozna sredstva za natovarjanje in iztovarjanje živali, mora imeti vsako počivališče primerno opremo in prostore za natovarjanje in iztovarjanje živali iz prevoznih sredstev. Zlasti morajo imeti taka oprema in objekti nedrsljiva tla in po potrebi bočno zaščito. Mostovi, rampe in hodniki morajo imeti stranice, ograje ali druga varovala, ki preprečujejo, da bi živali padle z njih. Rampe za natovarjanje in iztovarjanje morajo imeti najmanjši možni naklon. Prehodi morajo imeti taka tla, da je tveganje zdrsa minimalno, in morajo biti zgrajeni tako, da je tveganje za poškodbe živali minimalno. Zlasti je treba paziti, da se zagotovi, da med tlemi prevoznega sredstva in rampo ali rampo in tlemi razkladalnega prostora ni opaznega praznega prostora ali stopnice, zaradi katerega bi živali morale skočiti ali bi povzročil zdrs ali padec.

Od 1. julija 1999 morajo biti vsa postajališča opremljena z zadostnim številom fiksnih ali premičnih ramp, zgrajenih in uporabljenih tako, da živalim med natovarjanjem in iztovarjanjem ne bo treba hoditi navzgor ali navzdol po naklonu, večjem od 20o.

2. Vsi objekti, ki se uporabljajo za namestitev živali v počivališču, morajo:

(a) imeti talna prekrivala, ki kar najbolj zmanjšajo tveganje za zdrs in živali ne ranijo;

(b) imeti strehe in primerno stransko zaščito, ki živali varujejo pred slabimi vremenskimi pogoji;

(c) imeti primerne objekte za namestitev, inšpekcijo, pregled, kadar je to potrebno, krmljenje in napajanje živali ter skladiščenje krme;

(d) imeti, ob upoštevanju razpoložljivih zmogljivosti, za vrste nastanjenih živali primerno prezračevanje in drenažo;

(e) imeti dovolj močno naravno ali umetno razsvetljavo, ki omogoča, da se živali kadarkoli pregledajo. Po potrebi mora biti na voljo dodatna razsvetljava;

(f) imeti za tiste živali, ki se privezujejo, opremo za privez. Tako privezovanje mora biti opravljeno na način, ki živalim ne povzroča bolečin ali trpljenja in jim omogoča, da se brez težav nakrmijo, napojijo in uležejo;

(g) imeti, glede na zadevne vrste, dovolj prostora, da se vse živali istočasno uležejo in brez težav pridejo do prostora za napajanje in krmljenje;

(h) imeti na zalogi dovolj nastilja. Nastilj se da v vsako ogrado glede na potrebe posamezne vrste ali kategorije nastanjenih živali;

(i) biti zgrajeno in vzdrževano tako, da se živalim prepreči stik z vsakim ostrim ali nevarnim predmetom ali poškodovano površino, ki bi jih lahko poškodovala.

3. Počivališča imajo primerne objekte za ločeno nameščanje živali, ki so bolne, ranjene ali rabijo individualno oskrbo.

4. Počivališča imajo primerne objekte za vse osebe, ki opravljajo posle in uporabljajo prostore.

5. Počivališča primerno uredijo skladiščenje in odstranjevanje odpadkov in hrambo mrtvih živali do njihove odstranitve in uničenja v skladu z Direktivo 90/667/EGS [1].

C. DELOVANJE

1. Živali se iztovorijo takoj po prihodu. Če jih ni mogoče iztovoriti takoj, je treba, ob upoštevanju vremenskih pogojev in čakalnih dob, živalim zagotoviti najboljše možne pogoje za dobro počutje.

2. Med natovarjanjem in iztovarjanjem je treba paziti, da se živali ne prestrašijo, vznemirijo ali da se z njimi ne ravna grdo ter zagotoviti, da jih ne podrejo. Živali ni dovoljeno dvigovati ali vleči za glavo, roge, ušesa, noge, rep ali dlako ali z njimi ravnati tako, da jih po nepotrebnem boli ali trpijo. Kadar je to potrebno, jih je treba voditi posamič.

3. Za gibanje živali po objektih:

(a) je treba premične dostope urediti tako, da se izkoristi čredni nagon živali;

(b) je treba naprave za gnanje živali uporabljati samo v ta namen. Uporabi naprav za priganjanje z električnimi šoki se je treba v največji možni meri izogibati, v vsakem primeru pa se jih lahko uporabi le za odraslo govedo in prašiče, ki se nočejo premakniti, pod pogojem, da električni sunek ni daljši od dveh sekund, je uporabljen v primernih časovnih presledkih in je pred živaljo dovolj prostora, da se lahko premakne. Električni sunki se lahko uporabijo samo na mišicah zadnjega dela telesa;

(c) prepovedano je udarjati živali ali jih pritiskati na občutljive dele telesa. Zlasti je prepovedano mečkati, zvijati ali lomiti repe živali in prijemati njihove oči. Živali se ne sme tepsti ali brcati;

(d) osebe, ki v počivališču skrbijo za živali, ne smejo imeti ali uporabljati šilastih predmetov ali drugih sredstev s konicami. Palice ali druge pripomočke za gnanje živine se lahko uporablja pod pogojem, da jih je mogoče uporabiti na telesu živali, ne da bi ji povzročili poškodbo ali nepotrebno trpljenje.

4. Živali, ki so se vozile na visoki temperaturi v vlažnem vremenu, je treba na primeren način čim prej ohladiti.

5. Krmljenje in napajanje živali je treba opraviti tako, da se vsaki v počivališču nastanjeni živali zagotovi vsaj dovolj čiste vode in dovolj primerne krme, ki zadovoljita njene telesne potrebe med bivanjem in v predvidenem času poti do naslednjega krmljenja. Počivališča ne smejo sprejemati živali s posebnimi prehranskimi potrebami, kot so mlada teleta, ki potrebujejo tekočo krmo, če nimajo za zadovoljitev teh potreb primerne opreme in osebja.

6. Delavec počivališča pregleda stanje živali ob prihodu v počivališče in najmanj enkrat vsakih dvanajst ur med njihovim bivanjem v počivališču.

7. Evidenca iz člena 5(h) te direktive vsebuje naslednje podatke:

(a) datum in čas zaključka iztovarjanja in začetka ponovnega natovarjanja vsake pošiljke;

(b) datum in čas, ko je počivališče prazno zaradi zdravstvenih razlogov, predvidenih v točki A(4) te priloge;

(c) številko(-e) veterinarskega spričevala živali za vsako pošiljko;

(d) vse potrebne zaznamke glede zdravja ali dobrega počutja živali in zlasti:

- število in podatke o mrtvih živalih, odkritih na točki iztovarjanja v počivališču ali o živalih, ki so umrle med namestitvijo v počivališču,

- število in podatke o živalih, pri katerih se pri iztovarjanju ali med bivanjem odkrije hude poškodbe ali živalih, ki niso sposobne nadaljevati poti;

(e) imena in naslove prevoznika in voznikov ter registrske številke prevoznih sredstev.

[1] UL L 363, 27.12.1990, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Na vrh