EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31997R1056

Komisijas Regula (EK) Nr. 1056/97 (1997. gada 11. jūnijs), ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportāDokuments attiecas uz EEZ.

OV L 154, 12.6.1997., 21./21. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 003 Lpp. 33 - 33
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 168 - 168
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 168 - 168
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 015 Lpp. 42 - 42

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/02/2014; Atcelts ar 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1056/oj

31997R1056Oficiālais Vēstnesis L 154 , 12/06/1997 Lpp. 0021 - 0021


Komisijas Regula (EK) Nr. 1056/97

(1997. gada 11. jūnijs),

ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1985. gada 20. decembra Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2479/95 [2], un jo īpaši tās 17. pantu,

tā kā jānovērš krāpšanas iespējas, autotransportā lietojot elektroniskās reģistrācijas kontrolierīces;

tā kā Regulā (EK) Nr. 2479/95 noteikts, ka obligāti jāaizsargā kabeļi reģistrācijas kontrolierīces savienošanai ar devēju gadījumos, kad līdzvērtīga aizsardzība pret datu viltošanu netiek nodrošināta ar citiem līdzekļiem (piemēram, tādu elektroniskās uzraudzības paņēmienu kā signāla kodēšana); tā kā par viengabala savienojumiem tiek uzskatīti tādi savienojumi, ko veido plombēti pieslēgumi;

tā kā no 1996. gada 1. janvāra visos jaunajos ekspluatācijā pirmoreiz nodotajos transporta līdzekļos uzstādītajām reģistrācijas kontrolierīcēm jāatbilst pašreizējai regulai;

tā kā nozarē un mehānisko transportlīdzekļu ražotājiem radušās nopietnas grūtības, uzstādot bruņu kabeļus M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos, kuros ātruma un nobrauktā attāluma impulsus ģenerē integrēti devēji vai arī ABS devēji;

tā kā šiem devējiem nav paredzēts izmantot bruņu kabeli; tā kā jāpieļauj, ka bruņu kabelis nav obligāti jālieto devēja un adaptera savienošanai, bet tas ir obligāti izmantojams tikai adaptera un reģistrācijas kontrolierīces savienojumam; tā kā tāpēc jāizdara attiecīgi regulas grozījumi:

tā kā šajā regulā noteiktie pasākumi atbilst komitejas atzinumam, kura izveidota Regulas (EEK) Nr. 3821/85 pielāgošanai tehnikas attīstībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I pielikuma V nodaļas 5. punktam pievieno šādas daļas:

"Šā punkta piemērošanas vajadzībām M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir transportlīdzekļi, kas definēti Padomes Direktīvas 70/156/EEK [3] II pielikuma A daļā. Transportlīdzekļiem, kam saskaņā ar minēto regulu uzstādīts tahogrāfs un kam nav paredzēts uzstādīt bruņu kabeli nobrauktā attāluma un ātruma devēja savienošanai ar reģistrācijas kontrolierīci, adapteris jāuzstāda iespējami tuvu nobrauktā attālumu un ātruma devējiem.

Bruņu kabeli uzstāda adaptera savienošanai ar reģistrācijas kontrolierīci."

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1996. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Neil Kinnock

[1] OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.

[2] OV L 256, 26.10.1995., 8. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša