EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31996R0847

Padomes Regula (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei

OV L 115, 9.5.1996., 3./5. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 317 - 319
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 04 Sējums 003 Lpp. 78 - 80
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 003 Lpp. 78 - 80
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 04 Sējums 003 Lpp. 4 - 6

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj

31996R0847Oficiālais Vēstnesis L 115 , 09/05/1996 Lpp. 0003 - 0005


Padomes Regula (EK) Nr. 847/96

(1996. gada 6. maijs),

kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1]

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2]

tā kā papildus noteikumiem, kuri uzskaitīti Padomes 1992. gada 20. decembra Regulas (EEK) Nr. 3760/92, kas izveido Kopienas sistēmu zivsaimniecībai un akvakultūrai [3], 4. panta 2. punktā, jāparedz nosacījumi tādu nozvejas darbību veikšanai, kuras uzlabotu šobrīd pieejamos mehānismus, ieviešot attiecīgu ikgadēju elastību tādas kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un tādu kvotu pārvaldē, kuras zināmā mērā ir saderīgas ar saglabāšanas politiku;

tā kā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3760/92 8. pantu Padomei jānosaka zvejas pieejamība, kas jāpiešķir dalībvalstīm, un jānosaka nosacījumi šīs pieejamības pielāgošanai no gada uz gadu;

tā kā jānosaka krājumi, uz kuriem attiecas piesardzīga vai analītiska KPN;

tā kā jānosaka atļautais nozvejas loms no krājumiem šīs regulas mērķiem;

tā kā zināmos apstākļos piesardzīgu KPN un kvotas zināmiem krājumiem gada laikā var paaugstināt, neapdraudot racionālas un atbildīgas jūras resursu izmantošanas principu;

tā kā būtu lietderīgi veicināt to, ka dalībvalstis no viena gada uz otru zināmās robežās pārceļ daļu no savām krājumu kvotām, uz kurām attiecas analītiska KPN;

tā kā par citiem krājumiem, uz ko attiecas vai nu analītiska, vai piesardzīga KPN, var būt zināms, ka tie ir tādā izmantošanas stāvoklī, ka KPN palielinājums nav vēlams;

tā kā par zvejas kvotu pārsniegšanu būtu jāsoda; tā kā to var sasniegt, attiecīgi samazinot nākamā gada kvotas tām dalībvalstīm, kuras ir atbildīgas par zvejas kvotu pārsniegšanu; tā kā saskaņā ar Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2847/93, kas izveido kontroles sistēmu, kuru piemēro kopējai zivsaimniecības politikai [4], 23. pantu Padomei jāpieņem noteikumi, pēc kuriem Komisija var īstenot kvotu atvilkumus, ja notikusi kvotu pārsniegšana, ņemot vērā pārsniegšanas apjomu, jebkurus pārsniegšanas gadījumus iepriekšējā gadā un attiecīgo resursu bioloģisko stāvokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Piesardzīgu KPN piemēro attiecībā uz krājumiem, par kuriem nav pieejams zinātniski pamatots novērtējums par zvejas iespējām īpaši tam gadam, kurā KPN jānosaka; pārējos gadījumos piemēro analītisku KPN.

2. Šajā regulā atļautais nozvejas loms no krājumiem konkrētai dalībvalstij ir kvota, ko piešķir Padome, pamatojoties uz Regulas (EEK) Nr. 3760/92 8. panta 4. punktu un ko pārveido šādi:

- apmaiņa, ko veic, pamatojoties uz Regulas (EEK) Nr. 3760/92 9. pantu,

- kompensācija, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 4. punktā,

- ieturētie daudzumi, pamatojoties uz šīs regulas 4. panta 2. punktu, un atvilkumi, kas paredzēti šīs regulas 5. pantā.

2. pants

Nosakot KPN saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3760/92 8. pantu, Padome nolemj,

- uz kuriem krājumiem attiecas piesardzīga KPN un uz kuriem krājumiem attiecas analītiska KPN, pamatojoties uz zinātniskiem ieteikumiem, kas pieejami par attiecīgajiem krājumiem,

- kuriem krājumiem nepiemēro 3. un 4. pantu, pamatojoties uz šo krājumu bioloģisko stāvokli un saistībām ar trešajām valstīm,

- kuriem krājumiem piemēro 5. panta 2. punktā paredzētos atvilkumus, pamatojoties uz to bioloģisko stāvokli.

3. pants

1. Ja vairāk nekā 75 % no piesardzīgas KPN izmantoti līdz tās piemērošanas gada 31. oktobrim, dalībvalsts, kam noteikta kvota tiem krājumiem, kuriem noteikta minētā KPN, var lūgt KPN palielinājumu. Šo lūgumu adresē Komisijai kopā ar attiecīgu pamatojošu bioloģisku informāciju un norādi par pārskatīšanas apjomu. Ja Komisija lūgumu uzskata par pamatotu, tā 20 darba dienu laikā pārbauda visus lūguma elementus nolūkā iesniegt Padomei priekšlikumu to noteikumu grozījumiem, kuri nosaka KPN un kvotas. Dalībvalsti informē par minētās pārbaudes rezultātiem.

2. Dalībvalstu nozvejas loms par 5 % var pārsniegt atļauto. Tomēr uzskata, ka šie lomi pārsniedz atļautos nozvejas lomus attiecībā uz 5. pantā paredzētajiem atvilkumiem.

3. Ja vairāk nekā 75 % no kvotas krājumiem, uz ko attiecas piesardzīga KPN, izmantoti līdz kvotas piemērošanas gada 31. oktobrim, dalībvalsts, kurai šī kvota piešķirta, var lūgt Komisijas atļauju papildus zvejot zivis no tiem pašiem krājumiem, norādot papildus pieprasīto daudzumu, šis daudzums nedrīkst pārsniegt 10 % no attiecīgās kvotas. Komisija par šiem lūgumiem pieņem lēmumu 20 darba dienu laikā saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 36. pantā noteikto procedūru. Uzskata, ka papildu daudzums, ko piešķir saskaņā ar minēto procedūru, pārsniedz atļauto nozvejas lomu šīs regulas 5. pantā paredzēto atvilkumu mērķiem.

4. pants

1. Krājumiem, uz ko attiecas analītiska KPN, piemēro 3. panta 2. un 3. punktu.

2. Attiecībā uz sugām, uz kurām attiecas analītiska KPN, izņemot 5. panta 2. punktā minētos krājumus, dalībvalsts, kurai attiecīgā kvota piešķirta, var līdz kvotas piemērošanas gada 31. oktobrim lūgt Komisiju ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu līdz 10 % no attiecīgās kvotas.

Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2847/93 36. pantā noteikto procedūru attiecīgajai kvotai pievieno ieturēto daudzumu.

5. pants

1. Izņemot 2. punktā minētās sugas, visus nozvejas lomus, kas pārsniedz attiecīgos atļautos nozvejas lomus, nākamajā gadā atvelk no kvotām, kas attiecas uz tiem pašiem krājumiem.

2. Attiecībā uz 2. panta trešajā ievilkumā minētajiem krājumiem pēc kvotu pārsniegšanas no attiecīgajām kvotām nākamajā gadā veic atvilkumus saskaņā ar šo tabulu

Relatīvais pārsnieguma apjoms | Atvilkums no atļautā nozvejas loma |

pirmie 10 % | pārsniegums × 1,00 |

nākamie 10 % līdz 20 % kopā | pārsniegums × 1,10 |

nākamie 20 % līdz 40 % kopā | pārsniegums × 1,20 |

jebkurš pārsniegums, kas lielāks par 40 % | pārsniegums × 1,40 |

Tomēr visos pārsnieguma gadījumos, kad atļautais nozvejas loms ir 100 tonnu vai mazāks, piemēro atvilkumu, kas vienāds ar pārsniegumu × 1,00.

Papildu 3 % no nozvejotā daudzuma, kas pārsniedz atļauto nozvejas lomu, atvelk katrā nākamajā gadā, kurā atļauto nozvejas lomu pārsniedz par vairāk nekā 10 %.

3. Atvilkumi neierobežo Regulas (EEK) Nr. 2847/93 21. panta 4. punktu.

6. pants

Šī regula stājas spēkā 1997. gada 1. janvārī.

Tomēr 5. pantu piemēro no 1998. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 6. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Lombardi

[1] OV C 382, 31.12.1994., 4. lpp.

[2] OV C 249, 25.9.1995., 84. lpp.

[3] OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp. Regula pēdējo reizi grozīta ar 1994. gada iestāšanās antu.

[4] OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regula pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2870/95 (OV L 301, 14.12.1995., 1. lpp.)

--------------------------------------------------

Augša