Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31996R0031

Komisijas Regula (EK) Nr. 31/96 (1996. gada 10. janvāris) par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu

OV L 8, 11.1.1996., 11./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 297 - 301
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 19 - 23
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 19 - 23
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 52 - 56

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/31/oj

31996R0031Oficiālais Vēstnesis L 008 , 11/01/1996 Lpp. 0011 - 0015


Komisijas Regula (EK) Nr. 31/96

(1996. gada 10. janvāris)

par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikātu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/12/EEK [1] par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, transportēšanu un kontroli, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/74/EK [2], jo īpaši 23. panta 1.a punktu,

tā kā dalībvalstis atbrīvo no akcīzes nodokļa preces, ko piegādā bruņotajiem spēkiem un organizācijām, kas minētas Direktīvas 92/12/EEK 23. panta 1. punktā;

tā kā bruņotie spēki un 23. panta 1. punktā minētās organizācijas ir tiesīgas saskaņā ar Direktīvas 92/12/EEK 23. panta 1.a punktu saņemt preces no citām dalībvalstīm akcīzes nodokļa atlikšanas režīmā, uzrādot pavaddokumentu, ar noteikumu, ka šim dokumentam pievienots atbrīvojuma sertifikāts; tā kā jānosaka atbrīvojuma sertifikāta forma un saturs;

tā kā dalībvalstīm jābūt tiesīgām attiecināt šīs regulas noteikumus uz citām netiešo nodokļu jomām;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Par atbrīvojuma sertifikātu Direktīvas 92/12/EEK 23. panta 1.a punkta nozīmē izmantojams šīs regulas pielikumā norādītais dokuments, ievērojot paskaidrojumus minētajā pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis var 1. pantā minēto atbrīvojuma sertifikātu pārveidot, attiecinot tās piemērošanu uz citām netiešo nodokļu jomām un nodrošinot atbrīvojuma atbilstību nosacījumiem un ierobežojumiem, ko saskaņā ar valsts likumiem attiecina uz atbrīvojumiem.

3. pants

Dalībvalstis, kuras vēlas pārveidot atbrīvojuma sertifikātu, informē par to Komisiju un sniedz tai šajā sakarā noderīgo vai vajadzīgo informāciju. Komisija informē pārējās dalībvalstis.

4. pants

Atbrīvojuma sertifikātu sagatavo divos eksemplāros:

- vienu eksemplāru glabā preču sūtītājs,

- otru pievieno administratīvajam pavaddokumentam, kas paredzēts Direktīvas 92/12/EEK 18. pantā.

Dalībvalstis var pieprasīt papildu eksemplāru administratīviem mērķiem.

5. pants

1. Apstiprinātam noliktavas turētājam, kurš preces akcīzes nodokļa atlikšanas režīmā nogādā bruņotajiem spēkiem un organizācijām, kas minētas Direktīvas 92/12/EEK 23. panta 1. punktā, akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikāts jāglabā kā uzskaites dokuments.

2. Šā panta pirmā punkta izpildes nolūkā saņēmējs iesniedz apstiprinātajam noliktavas turētājam uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pareizi apzīmogotu atbrīvojuma sertifikātu.

Tomēr, ja piegādātās preces domātas oficiālām vajadzībām, dalībvalstis var paredzēt nosacījumus, ar kādiem saņēmēju var atbrīvot no zīmoga saņemšanas.

6. pants

1. Dalībvalstis dara zināmu Komisijai tā dienesta nosaukumu, kas atbildīgs par akcīzes nodokļa atbrīvojuma sertifikāta zīmogošanu.

2. Dalībvalstis, kuras saskaņā ar 5. panta 2. punkta otro daļu atbrīvo saņēmēju no zīmoga saņemšanas prasības, par to informē Komisiju.

3. Komisija mēneša laikā dara zināmu pārējām dalībvalstīm informāciju, ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar 1. un 2. punktu.

7. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Mario Monti

[1] OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.

[2] OV L 365, 31.12.1994., 46. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša