EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31996R2255

Padomes Regula (EK) Nr. 2255/96 (1996. gada 19. novembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem

OV L 304, 27.11.1996., 3./4. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 506 - 507
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 108 - 109
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 108 - 109

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 02/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32007R1370

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2255/oj

31996R2255Oficiālais Vēstnesis L 304 , 27/11/1996 Lpp. 0003 - 0004


Padomes Regula (EK) Nr. 2255/96

(1996. gada 19. novembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

saskaņā ar Līguma 189.c pantā noteikto procedūru [3],

tā kā Regulas (EEK) Nr.1107/70 3. panta 1. punkts [4] paredz, ka dalībvalstis var piešķirt atbalstu, lai veicinātu ekonomiskāku transporta sistēmu un tehnoloiju attīstību Kopienā vispār, kā arī kombinētā transporta attīstību;

tā kā iekraušanas un izkraušanas izmaksas veido ievērojamu daļu no kopējām izmaksām pārvadājumos pa iekšējiem ūdensceļiem; tā kā iekšējo ūdensceļu pārvadājumu attīstībai ir vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi, lai padarītu iekraušanas un izkraušanas iekārtas un aprīkojumu kravu pārkraušanas terminālos pie iekšējiem ūdensceļiem efektīvāku un labāk piemērotu mūsdienu logistikas prasībām; tā kā šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai attiecīgajiem uzņēmumiem būtu pieejams atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko piešķir no valsts resursiem;

tā kā būtu jāizstrādā saskaņoti nosacījumi atbalsta piešķiršanai iekšējo ūdensceļu pārvadājumu attīstībai, un tā kā regulāri jānovērtē atbalsta iedarbīgums;

tā kā šis atbalsts, veicot iepriekš minētos ieguldījumus, jāsniedz pietiekami ilgi, lai būtu laiks radīt atbilstīgu pieprasījumu un radīt jaunu pārvadājumu plūsmu iekšējos ūdensceļos, un tā kā Padomei būtu jālemj par turpmākiem pasākumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Vienīgais pants

Regulas (EEK) Nr.1107/70 3. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

"f) līdz 1999. gada 31. decembrim, ja atbalsts piešķirts pagaidu kārtā un paredzēts, lai atvieglotu iekšējo ūdensceļu pārvadājumu attīstību, ar noteikumu, ka šāds atbalsts ir:

- ieguldījumi iekšējo ūdensceļu terminālu infrastruktūrā vai

- ieguldījumi stacionārās vai pārvietojamās iekārtās, ko izmanto iekraušanai un izkraušanai.

Piešķirtais atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējo ieguldījumu apjoma.

Atbalsta mērķis ir attīstīt no jauna vai veicināt papildu transporta ietilpības pieaugumu iekšējos ūdensceļos. Atbalsta saņēmējiem rūpīgi jāievēro attiecīgās dalībvalsts noteiktie noteikumi, un tie ir atbildīgi par faktisko ieguldījumu izmantošanu.

Ik pēc diviem gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentā un Padomē ziņojumu par panākumiem, īstenojot pasākumus, īpaši uzsverot atbalsta mērķi, summu un ietekmi uz pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. Dalībvalstis nodrošina Komisiju ar informāciju, kas ir vajadzīga šā ziņojuma sastādīšanai.

Ne vēlāk kā 1999. gada 31. jūlijā Padome pēc Komisijas priekšlikuma un saskaņā ar Līgumā izklāstītajiem nosacījumiem lemj par turpmākiem pasākumiem vai, vajadzības gadījumā, par nosacījumiem pasākumu izbeigšanai."

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1996. gada 19. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Coveney

[1] OV C 318, 29.11.1995., 12. lpp.

[2] OV C 39, 12.2.1996., 96. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1996. gada 13. februāra atzinums (OV C 65, 4.3.1996., 33. lpp.), Padomes 1996. gada 27. jūnija kopējā nostāja (OV C 264, 11.9.1996) un Eiropas Parlamenta 1996. gada 17. septembra lēmums (OV C 320, 28.10.1996).

[4] OV L 130, 15.6.1970., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3578/92 (OV L 364, 12.12.1992., 11. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša