EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R2597-20031120

Consolidated text: Council Regulation (EC) No 2597/95 of 23 October 1995 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2597/2003-11-20

1995R2597 — BG — 20.11.2003 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА

от 23 октомври 1995 година

относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан

(ОВ L 270, 13.11.1995, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година

  L 222

29

17.8.2001

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2597/95 НА СЪВЕТА

от 23 октомври 1995 година

относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океанСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като има предвид, че Европейската общност стана член на Организацията на ООН по прехраната и земеделието (ФАО);

като има предвид, че подписаният от Съвета на Европейския съюз и от Комисията на Европейските общности протокол предвижда Комисията да предоставя на ФАО изискваните статистически данни;

като има предвид, че съгласно принципа на субсидиарност, целите на предлаганата дейност могат да се осъществят единствено на основата на юридически акт на Общността, тъй като само Комисията има възможност да координира необходимото хармонизиране на статистическите данни за цялата Общност, докато събирането на статистически данни за риболова и необходимата инфраструктура за тяхната обработка и контрола на надеждността им са задължение преди всичко на държавите-членки;

като има предвид, че специфичният метод за съставянето на статистическа информация на Общността въз основа на националните системи за статистика изисква да се поддържа тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, по-специално посредством Постоянния комитет по земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО ( 3 ),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Всяка държава-членка предоставя на Комисията данни за извършения улов с кораби, регистрирани в тази държава-членка, или плаващи под нейно знаме и извършващи риболов в някои зони извън северната част на Атлантическия океан, при спазване на Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. относно предоставяне на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности ( 4 ).

Данните за номиналния улов включват всички продукти от риболова, разтоварени на сушата или трансбордирани в морето под каквато и да било форма, но изключват количествата, които се изхвърлят в морето след улова, служат за консумация на борда или за стръв. Данните се вписват в тонове еквивалент на живо тегло от разтоварения на сушата или трансбордиран улов със закръгляване до един тон.

Член 2

1.  Данните, които трябва да се предоставят, се отнасят до номиналния улов във всяка от главните риболовни зони и техните подразделения, изброени в приложение 1, описани в приложение 2 и илюстрирани в приложение 3. В приложение 4 са изброени видовете, за чийто улов се изисква предоставяне на данни за всяка от главните риболовни зони.

2.  Данните, които се отнасят за календарната година, се предоставят в срок от шест месеца след изтичането на тази година.

3.  В случай че корабите на държавата-членка, посочени в член 1, не са извършвали риболов в някоя от главните риболовни зони на дадената календарна година, то държавата-членка надлежно информира Комисията. Въпреки това, ако е бил извършен риболов в такава част, се предоставят данни за улова през разглеждания годишен период в комбинации вид риба/подразделение на зоната.

4.  Данните за онези видове риба, уловена с кораби на дадена държава-членка, които са от второстепенно значение, може да не се съобщават поотделно за всеки от тях, а обобщено, при условие че теглото на продуктите не надвишава 5 % от теглото на общия годишен улов, осъществен в дадената главна риболовна част.

5.  Списъкът на статистическите риболовни зони и техните подразделения, както и списъкът на видовете, могат да бъдат изменени съгласно предвидената в член 5 процедура.

Член 3

Освен ако няма противоположни разпоредби в рамките на общата политика в областта на рибарството, всяка държава-членка има право за използва метода на извадка за получаване на данни за улова за частите от риболовния флот, за които набавянето на пълната информация би изисквало прекомерно администриране. Процедурите на използване на извадки, както и пропорционално съответстващата част на получените по този начин данни, трябва да се опишат подробно от държавата-членка в доклад, съгласно изискванията на член 6, параграф 1.

Член 4

Държавите-членки изпълняват задълженията си към Комисията съгласно членове 1 и 2, като предоставят изискваните данни на магнитен носител, чийто формат е уточнен в приложение 5.

С предварителното съгласие на Комисията държавите-членки могат да предоставят данните в друга форма и на друг носител.

▼M2

Член 5

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет за селскостопанска статистика, наричан по-долу „комитета“.

2.  При позоваване на настоящия член се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 5 ), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 6

1.  В срок от дванадесет месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, всяка държава-членка представя на Комисията подробен доклад, в който описва методите за събиране на данните за улова и риболовната дейност, като уточнява степента на представителност и надеждност на данните. В сътрудничество с държавите-членки Комисията прави обобщение на тези доклади и го представя на компетентна работна група на Комитета по земеделска статистика.

2.  Държавите-членки уведомяват Комисията в срок от три месеца за всяка настъпила промяна в съобщените данни по смисъла на параграф 1.

3.  Ако от методологичните доклади съгласно параграф 1 е видно, че някоя държава-членка не е в състояние веднага да задоволи изискванията на настоящия регламент и се налагат изменения по отношение на техниките на изследването и методологията, Комисията, в сътрудничество с тази държава-членка и заедно с Постоянния комитет по земеделска статистика може да съгласува преходен период от не повече от две години, през който да бъде изпълнена програмата, която е предмет на настоящия регламент.

4.  Методологичните доклади, преходните мерки, наличността и надеждността на данните и другите въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, се разглеждат веднъж годишно от компетентна работна група на Комитета по земеделска статистика.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 януари 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ГЛАВНИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ ФАО И ТЕХНИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЗА КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ

(Описанията на тези зони и подразделения са дадени в приложение 2)ИЗТОЧЕН ЦЕНТРАЛЕН АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН (Главна риболовна част 34)

34.1.1.

Част Марокански бряг

34.1.2.

Канарски острови и Мадейра

34.1.3.

Част Сахарски бряг

34.2.

Северна океанска подзона

34.3.1.

Част Брегове на Зелени нос

34.3.2.

Част Острови Зелени нос

34.3.3.

Част остров Шербро

34.3.4.

Западна част на Гвинейския залив

34.3.5.

Централна част на Гвинейския залив

34.3.6.

Южна част на Гвинейския залив

34.4.1.

Югозападна част на Гвинейския залив

34.4.2.

Югозападна океанска частСРЕДИЗЕМНОМОРИЕ И ЧЕРНО МОРЕ (Главна риболовна част 37)

37.1.1.

Балеарски острови

37.1.2.

Лионски залив

37.1.3.

Сардиния

37.2.1.

Адриатическо море

37.2.2.

Йонийско море

37.3.1.

Егейско море

37.3.2.

Левант

37.4.1.

Мраморно море

37.4.2.

Черно море

37.4.3.

Азовско мореЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 41)

41.1.1.

Част Амазония

41.1.2.

Част Натал

41.1.3.

Част Салвадор

41.1.4.

Северна океанска част

41.2.1.

Част Сантос

41.2.2.

Част Рио Гранде

41.2.3.

Част Рио де ла Плата

41.2.4.

Централна океанска част

41.3.1.

Част Патагония север

41.3.2.

Част Патагония юг

41.3.3.

Южна океанска частЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 47)

47.1.1.

Част нос Палмериняс

47.1.2.

Част нос Салинас

47.1.3.

Част Кунене

47.1.4.

Част нос Крос

47.1.5.

Част Оранжева река

47.1.6.

Част нос Добра надежда (Агуляс)

47.2.1.

Част Иглен нос (Агуляс) - център

47.2.2.

Част Иглен нос (Агуляс) - изток

47.3.

Южна океанска подзона

47.4.

Подзона Тристан да Куня

47.5.

Подзона о-в Св. Елена и о-в ВъзнесениеЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 51)

51.1.

Подзона Червено море

51.2.

Подзона на Персийския залив

51.3.

Западна подзона на Оманския залив

51.4.

Източна подзона – Омански залив, Лакадивско море и Шри Ланка

51.5.

Подзона Сомалия, Кения и Танзания

51.6.

Подзона Мадагаскар и Мозамбикски пролив

51.7.

Подзона Западна част на Индийския океан

51.8.1.

Част Марион-Едуард

51.8.2.

Част Замбези
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЦЕНТРАЛНОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 34)

Карта А от приложение 3 представя очертанията на подзоните, частите и подразделенията им в централно-източната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 34). По-долу следва описание на зоната, подзоните, частите и подразделенията ѝ. Централно-източната част на Атлантическия океан включва водите на Атлантическия океан, които попадат в очертаното, както следва:

От отправна точка, разположена на линията на приливната вълна в Северна Африка на 5°36′ западна дължина, с продължение в посока югозапад по протежението на тази линия, следвайки крайбрежието до нос Пунта до Падрао, разположен на 6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина, продължавайки по румба в посока северозапад до точката с координати 6°00′ южна ширина и 12°00′ източна дължина; оттам продължавайки право на запад по паралела 6°00′ южна ширина до 20°00′ западна дължина, после право на север до екватора, оттам право на запад до 30°00′ западна дължина, после право на север до 5°00′ северна ширина, оттам право на запад до 40°00′ западна дължина, после право на север до 36°00′ северна ширина, оттам право на изток до нос Пунта Мароки на 5°36′ западна дължина, после право на юг до отправната точка на африканския бряг.

Централно-източната част на Атлантическия океан се дели, както следва на:

Подзона северен бряг (Подзона 34.1)

а)  Част Марокански бряг (Част 34.1.1)

Водите, които попадат в очертанието между паралелите 36°00′ северна ширина и 26°00′ северна ширина, и на изток от линия, следваща на юг от паралела 36 °00′ северна ширина, покрай меридиана 13°00′, западна дължина до 29°00′ северна ширина и оттам в югозападна посока на румба до точка, разположена на 26°00′ северна ширина и 16°00′ западна дължина.

б)  Канарски острови и Мадейра (Част 34.1.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 36°00′ северна ширина и 26°00′ северна ширина, меридиана 20°00′ западна дължина и линия, следваща меридиана 13°00′ западна дължина, после от 36°00′ северна ширина до 29°00′ северна ширина и оттам по линията на румба до точка, разположена на 26°00′ северна ширина и 16°00′ западна дължина.

в)  Част Сахарски бряг (Част 34.1.3)

Водите между 26°00′ северна ширина и 19°00′ северна ширина, а на изток до 20°00′ западна дължина.

Северна океанска подзона (Подзона 34.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 36°00′ северна ширина и 20°00′ северна ширина и между меридианите 40°00′ западна дължина 20°00′ западна дължина.

Южнобрегова подзона (Подзона 34.3)

а)  Част Брегове на Зелени нос (Част 34.3.1)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 19°00′ северна ширина и 9°00′ северна ширина и на изток до 20°00′ западна дължина.

б)  Част Острови Зелени нос (Част 34.3.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 20°00′ северна ширина и 10°00′ северна ширина и между меридианите 30°00′ западна дължина 20°00′ западна дължина.

в)  Част остров Шербро (Част 34.3.3)

Водите, които попадат в очертаното между паралела 9°00′ северна ширина и екватора и между меридианите 20°00′ западна дължина 8°00′ западна дължина.

г)  Западна част на Гвинейския залив (Част 34.3.4)

Водите, които се простират на север от екватора и между меридианите 8°00′ западна дължина и 3°00′ източна дължина.

д)  Централна част на Гвинейския залив (Част 34.3.5)

Водите, които се простират на север от екватора и на изток от меридиана 3°00′ източна дължина.

е)  Южна част на Гвинейския залив (Част 34.3.6)

Водите, които се простират между екватора и паралела 6°00′ южна ширина и на изток до меридиана 3°00′ източна дължина. В тази част попадат и водите от устието на река Конго на юг до 6°00′ южна ширина и линия, която започва от точка на нос Пунта до Падрао с координати 6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина, като продължава в посока северозапад, следвайки румба до точка с координати 6°00′ южна ширина и 12°00′ източна дължина, оттам право на изток по протежението на паралела 6°00′ южна ширина до африканския бряг и оттам по протежение на африканския бряг до отправната точка на нос Пунта до Падрао.

Южно-океанска подзона (Подзона 34.4)

а)  Югозападна част на Гвинейския залив (Част 34.4.1)

Водите, които се простират между екватора и 6°00′ южна ширина и между 20°00′ и 3°00′ източна дължина.

б)  Югозападна океанска част (Част 34.4.2)

Водите, които попадат в очертаното между паралелите 20°00′ северна ширина и 5°00′ северна ширина и между меридианите 40°00′ западна дължина 30°00′ западна дължина; водите между 10°00′ северна ширина и екватора, както и тези между меридианите 30°00′ западна дължина и 20°00′ западна дължина.

СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (Главна риболовна част 37)

На карта Б в приложение 3 са представени очертанията на подзоните и частите на Средиземно и Черно море (Главна риболовна част 37). По-долу следва описание на зоната и подразделенията ѝ.

Статистическата част Средиземно и Черно море включва водите а) на Средиземно море; б) на Мраморно море; в) на Черно море; г) на Азовско море. В морските води се включват лагуни със слабо солена вода и всички други зони, в които преобладават морски риби и организми. По-долу следва описание на западната и югоизточната граница на зоната.

а) Западна граница: линия с отправна точка на нос Пунта Мароки на 5°36′ западна дължина, продължаваща право на юг до африканския бряг.

б) Югоизточна граница: северен вход на Суецкия канал (откъм Средиземно море).

ПОДЗОНИ И ЧАСТИ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЧАСТ — СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

Западен район на Средиземно море (Подзона 37.1) включва следните части:

а)  Балеарски острови (Част 37.1.1)

Водите на западния район на Средиземно море попадат в очертаното от линия с отправна точка на африканския бряг на алжирско-туниската граница, продължаваща после право на север до 38°00′ северна ширина, оттам на запад до 8°00′ източна дължина, после право на север до 41°20′ северна ширина, оттам на запад по протежение на линията на румба до най-източната точка на френско-испанската граница на брега на Европейския континент, оттам по протежение на испанското крайбрежие до нос Пунта Мароки, после право на юг по протежение на меридиана 5°36′ западна дължина до африканския бряг, оттам на изток, по протежението на африканските брегове до отправната точка.

б)  Лионски залив (Част 37.1.2)

Водите на северозападния район на Средиземно море, попадащи в очертаното от линия с отправна точка на Европейския континент, най-източната точка на френско-испанската граница, продължаваща после на изток по линията на румба до точка с координати 8°00′ източна дължина и 41°20′ северна ширина, оттам право на север по линията на румба до френско-италианската граница на брега на Европейския континент, оттам в посока югозапад по протежението на френския бряг до отправната си точка.

в)  Сардиния (Част 37.1.3)

Тиренско море и прилежащите му води, попадащи в очертаното от линията с отправна точка на африканския бряг — границата между Алжир и Тунис — после продължаваща право на север до 38°00′ северна ширина, оттам право на запад до 8°00′ източна дължина, после право на север до 41°20′ северна ширина, оттам право на север по линията на румба до френско-италианската граница на брега на континента, после по протежение на италианското крайбрежие до 3800′ северна ширина, оттам право на запад по протежението на паралела 38°00′ северна ширина до бреговете на Сицилия, после по протежението на северния сицилиански бряг до Трапано, оттам по линията на румба до нос Бон, оттам право на запад по протежение на туниското крайбрежие до отправната точка.

Централно Средиземно море (Подзона 37.2) включва следните части:

а)  Адриатическо море (Част 37.2.1)

Включва водите на Адриатическо море на север от линията с отправна точка от границата между Албания и бившата Република Югославия на източното адриатическо крайбрежие, после на запад до нос Гаргано на италианския бряг.

б)  Йонийско море (Част 37.2.2)

Включва водите на централния район на Средиземно море и прилежащите им, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на източните брегове на Северна Африка на 25°00′ източна дължина, после продължаваща право на север до 34°00′ северна ширина, оттам право на запад до 23°00′ източна дължина, после право на север до гръцките брегове, оттам по протежение на западното крайбрежие на Гърция и на албанския бряг до границата между Албания и бившата Република Югославия, оттам право на запад до нос Гаргано на италианския бряг, после по протежението на италианското крайбрежие до 38°00′ северна ширина, оттам право на запад по протежение на паралела 38°00′ северна ширина до сицилианския бряг, после по протежение на северните брегове на Сицилия до Трапани, оттам по линията на румба от Трапани до нос Бон, оттам право на изток по протежението на северните брегове на Африка до отправната точка.

Източно Средиземно море (Подзона 37.3) включва следните части:

а)  Егейско море (Част 37.3.1)

Егейско море и прилежащите му води, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южния гръцки бряг на 23°00′ източна дължина, продължаваща на юг до 34°00′ северна ширина, оттам до 29°00′ източна дължина, после право на север до турския бряг, оттам по протежението на западното крайбрежие на Турция до Кум Кале, оттам по линията на румба от Кум Кале до нос Хелас, после по протежението на турския и гръцкия бряг до отправната точка.

б)  Левант (Част 37.3.2)

Водите на Средиземно море на изток от линията с отправна точка на северния африкански бряг на 25°00′ източна дължина, продължаваща в посока север до 34°00′ северна ширина, оттам право на изток до 29°00′ източна дължина, после право на север до турския бряг, оттам по протежение на турското крайбрежие и това на другите държави, граничещи с източните райони на Средиземно море, до отправната точка.

Черно море (Подзона 37.4) включва следните части:

а)  Мраморно море (Част 37.4.1)

Водите на Мраморно море, които попадат в очертаното на запад от линия с отправна точка нос Хелас, продължаваща до Кум Кале на входа на Дарданелите, а на изток от линия, пресичаща Босфора, с отправна точка Кумдере.

б)  Черно море (Част 37.4.2)

Черно море и прилежащите му води, които попадат в очертаното от линията, пресичаща Босфора, с отправна точка Кумдере, а на североизток от линия от Такил на Керченския полуостров до нос Панагия на полуостров Таман.

в)  Азовско море (Част 37.4.3)

Водите на Азовско море на север от линията очертана по протежение на входа на Керченския проток, с отправна точка от Такил с координати 45°06′ северна ширина и 36°27′ източна дължина на Керченския полуостров, пресичаща протока до нос Панагия при точката с координати 45°08′ северна ширина и 36°38′ източна дължина на полуостров Таман.

ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 41)

На картата В в приложение 3 са представени очертанията на подзоните на Югозападната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 41).

По-долу следва описание на подразделенията.

Югозападната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 41) обхваща водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на брега на Южна Америка на 5°00′ северна ширина и по същия паралел продължаваща до меридиана 30°00′ западна дължина, оттам право на юг до екватора, после право на изток до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 50°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 60°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 67°16′ западна дължина, оттам право на север до точката с координати 56°22′ южна ширина и 67°16′ западна дължина, после право на изток по протежение на линията, следваща паралела 56°22′ южна ширина до точката на 65°43′ западна дължина, оттам по линията свързваща точките с координати 55°22′ южна ширина/65°43′ западна дължина, 55°11′ южна ширина/66°04′ западна дължина, 55°07′ южна ширина/66°25′ западна дължина, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Югозападната част на Атлантическият океан включва следните подразделения:

Част Амазония (Част 41.1.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на брега на Южна Америка на 5°00′ северна ширина и следвайки този паралел до пресечната му точка с меридиана 40°00′ западна дължина, след това отиваща право на юг до пресечната точка на този меридиан с бразилския бряг, оттам в посока северозапад по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Натал (Част 41.1.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия в посока север с отправна точка на бразилския бряг, следвайки меридиана 40°00′ западна дължина до пресечната му точка с екватора, оттам право на изток по екватора до меридиана 32°00′ западна дължина, после право на юг до паралела 10°00′ южна ширина, оттам право на запад до пресечната точка на паралела 10°00′ южна ширина с южноамериканския бряг, после в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Салвадор (Част 41.1.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 10°00′ южна ширина, продължаваща на изток до пресечната точка с меридиана 35°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 20°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Северна океанска част (Част 41.1.4)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 5°00′ северна ширина и 40°00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 30°00′ западна дължина, оттам право на юг до екватора, после до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 20°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана 35°00′ западна дължина, оттам право на север до паралела 10°00′ южна ширина, после право на изток до меридиана 32°00′ западна дължина, оттам право на север до екватора, после право на запад до меридиана 40°00′ западна дължина, оттам право на север до отправната точка.

Част Сантос (Част 41.2.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 20°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 39°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 29°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Рио Гранде (Част 41.2.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 29°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 45°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 34°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Рио де ла Плата (Част 41.2.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 34°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 40°00′ южна ширина, после право на запад по този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Централна океанска част (Част 41.2.4)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 20°00′ южна ширина и 39°00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 40°00′ южна ширина, оттам право на запад до меридиана 50°00′ западна дължина, после право на север до паралела 34°00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 45°00′ западна дължина, после право на север до паралела 29°00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 39°00′ западна дължина, после право на север до отправната точка.

Част Патагония север (Част 41.3.1)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 40°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 48°00′ южна ширина, после право на запад по протежението на този паралел до южноамериканския бряг, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Част Патагония юг (Част 41.3.2)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка на южноамериканския бряг на 48°00′ южна ширина, продължаваща право на изток до пресечната точка с меридиана 50°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 60°00′ южна ширина, после право на запад по протежението на този паралел до меридиана 67°16′ западна дължина, оттам право на север до точката с координати 56°22′ южна ширина и 67°16′ западна дължина, после по локсодромата, която свързва точките с координати 56°22′ южна ширина и 65°43′ западна дължина, 55°22′ южна ширина и 65°43′ западна дължина, 55°11′ южна ширина и 66°04′ западна дължина, 55°07′ южна ширина и 66°25′ западна дължина, оттам в посока север по протежение на бреговете на Южна Америка до отправната точка.

Южна океанска част (Част 41.3.3)

Водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 40°00′ южна ширина и 50°00′ западна дължина, продължаваща право на изток до меридиана 20°00′ западна дължина, оттам право на юг до паралела 50°00′ южна ширина, оттам право на север до отправната точка.

ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 47)

На картата Г в приложение 3 са представени очертанията на подразделенията на Югоизточната част на Атлантическия океан. По-долу следва описание на зоната съгласно Международната конвенция за риболова в Югоизточната част на Атлантическия океан (CIPASE).

Югоизточната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 47) обхваща водите, които попадат в очертаното от линия с отправна точка с координати 6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина, продължаваща в посока северозапад по линията на румба до пресечната точка на меридиана на 12°00′ източна дължина с паралела на 6°00′ южна ширина, оттам право на запад по протежението на този паралел до меридиана на 20°00′ западна дължина, после право на юг следвайки този меридиан до паралела на 50°00′ южна ширина, оттам следвайки този паралел до меридиана на 30°00′ източна дължина, после право на север по този меридиан до африканския бряг, оттам в посока запад по протежението на този бряг до отправната точка.

Югоизточната част на Атлантическия океан (Главна риболовна част 47) има следните подразделения:

Подзона Западен бряг (Подзона 47.1)

а)  Част Нос Палмериняс (Част 47.1.1)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 6°00′ южна ширина и на 10°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина. От тази част се изключват водите от устието на река Конго (Заир), а именно водите на северозапад от линията с отправна точка на нос Пунта до Падрао (6°04′36″ южна ширина и 12°19′48″ източна дължина) и крайна точка с координати 6°00′ южна ширина и 12°00′ източна дължина.

б)  Част Нос Салинас (Част 47.1.2)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 10°00′ южна ширина и на 15°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

в)  Част Кунене (Част 47.1.3)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 15°00′ южна ширина и на 20°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

г)  Част нос Крос (Част 47.1.4)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 20°00′ южна ширина и на 25°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

д)  Част Оранжева река (Част 47.1.5)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 25°00′ южна ширина и на 30°00′ южна ширина, а на изток — от меридиана на 10°00′ източна дължина.

е)  Част нос Добра Надежда (Част 47.1.6)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 30°00′ южна ширина и на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 10°00′ източна дължина и на 20°00′ източна дължина.

Подзона Бряг на Агуляс (Подзона 47.2)

а)  Част Агуляс център (Част 47.2.1)

Водите, които попадат на север от паралела на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 20°00′ източна дължина и на 25°00′ източна дължина.

а)  Част Агуляс изток (Част 47.2.2)

Водите, които попадат на север от паралела на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 25°00′ източна дължина и на 30°00′ източна дължина.

Южна океанска подзона (Подзона 47.3)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 40°00′ южна ширина и на 50°00′ южна ширина и между меридианите на 10°00′ източна дължина и на 30°00′ източна дължина.

Подзона Тристан да Куня (Подзона 47.4)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 20°00′ южна ширина и на 50°00′ южна ширина и между меридианите на 20°00′ западна дължина и на 10°00′ източна дължина.

Подзона о-в Света Елена и о-в Възнесение (Подзона 47.5)

Водите, които попадат в очертаното от паралелите на 6°00′ южна ширина и на 20°00′ южна ширина и между меридианите на 20°00′ западна дължина и на 10°00′ източна дължина.

ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна част 51)

В западната си част Индийският океан включва:

а) Червено море

б) Аденския залив

в) Залива между иранския бряг и Арабския полуостров

г) Оманския залив

д) частта от Индийския океан, включително Мозамбикския пролив, попадаща между меридианите на 30°00′ източна дължина и на 80°00′ източна дължина и на север от допирната линия с Атлантическия океан, включително водите около Шри Ланка.

Картата Д в приложение 3 представя очертанията и подразделенията на западната част на Индийския океан (Главна риболовна част 51)

Западната част на Индийския океан има следните очертания:

 Граница със Средиземно море: северния вход на Суецкия канал,

 Западна морска граница: линията с отправна точка на източния бряг на Африка на 30°00′ източна дължина, продължаваща право на юг до 45°00′ южна ширина,

 Западна морска граница: линията на румба с отправна точка на югоизточните брегове на Индия (н. Калимере), продължаваща в посока североизток до точката с координати 82°00′ източна дължина и 11°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 85°00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 3°00′ северна ширина, оттам право на запад до меридиана на 80°00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 45°00′ южна ширина,

 Южна граница: линията, която следва паралела на 45°00′ южна ширина и очертаното между меридианите на 30°00′ източна дължина и на 80°00′ източна дължина,

Западната част на Индийския океан има следните подразделения:

Подзона Червено море (Подзона 51.1)

 Северна граница: северния вход на Суецкия канал.

 Южна граница: линията на румба с отправна точка между Етиопия и Република Джибути на африканския бряг, пресичаща входа на Червено море и достигаща до границата на бившата Арабска република Йемен и бившата Народно-демократична република Йемен на Арабския полуостров.

Подзона Персийски залив (Подзона 51.2)

Границата на Персийския залив се очертава от линия с отправна точка на северния бряг на полуостров Мусандам, продължаваща на изток до иранския бряг.

Западна подзона на Оманския залив (Подзона 51.3)

Нейната източна и южна граница се очертава от линия с отправна точка на иранско-пакистанската граница на азиатския бряг, продължаваща после право на юг до паралела на 20°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 65°00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 10°00′ северна ширина, оттам право на запад до африканския бряг. Останалите морски граници са общи с тези на подзони 51.1 и 51.2 (вж. по-горе).

Източна подзона — Омански залив, Лакадивско море и Шри Ланка (Подзона 51.4)

Морската ѝ граница се очертава от линия с отправна точка на азиатския бряг на иранско-пакистанската граница, продължаваща право на юг до паралела на 20°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 65°00′ източна дължина, после право на юг до паралела на 10°00′ южна ширина, после право на изток до меридиана на 80°00′ източна дължина, оттам право на север до паралела 3°00′ северна ширина, оттам право на изток до меридиана на 85°00′ източна дължина, после право на север до паралела на 11°00′ северна ширина, оттам право на запад до меридиана на 82°00′ източна дължина, после по линията на румба в посока югозапад до югоизточните брегове на Индия.

Подзона Сомалия, Кения и Танзания (Подзона 51.5)

Очертава се от линия с отправна точка на брега на Сомалия на 10°00′ северна ширина, продължаваща право на изток по меридиана на 65°00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 10°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 45°00′ източна дължина, оттам право на юг да паралела на 10°28′ южна ширина, после право на запад до източния бряг на Африка между Рас Муамбо (на север) и Муамбо Вилидж (на юг).

Подзона Мадагаскар и Мозамбикски пролив (Подзона 51.6)

Очертава се от линия с отправна точка на източния бряг на Африка между Рас Муамбо (на север) и Муамбо Вилидж (на юг) на 10°28′ южна ширина, продължаваща право на изток до меридиана на 45°00′ източна дължина, оттам право на север до паралела на 10°00′ южна ширина, после право на изток до меридиана на 55°00′ източна дължина, оттам право са юг до паралела на 30°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 40°00′ източна дължина, оттам право на север до източния бряг на Мозамбик.

Подзона Западна част на Индийския океан (Подзона 51.7)

Очертава се от линия с отправна точка с координати 10°00′ южна ширина и 55°00′ източна дължина, продължаваща право на изток до меридиана на 80°00′ източна дължина, оттам право на юг до паралела на 45°00′ южна ширина, после право на запад до меридиана на 40°00′ източна дължина, оттам право на север до паралела на 30°00′ южна ширина, оттам право на изток до меридиана 55°00′ източна дължина, после право на север до отправната точка на паралела на 10°00′ южна ширина.

Подзона Мозамбик (Подзона 51.8)

Подзоната обхваща водите на север от паралела на 45°00′ южна ширина и между меридианите на 30°00′ източна дължина и на 40°00′ източна дължина. Освен това тя се разделя на две части.

Част Едуард и Марион (Част 51.8.1)

Водите, които попадат между паралелите на 40°00′ и на 50°00′ южна ширина и меридианите на 30°00′ и на 40°00′ източна дължина.

Част Замбези (Част 51.8.2)

Водите на север от паралела на 40°00′ южна ширина и между меридианите на 30°00′ и на 40°00′ източна дължина.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

А. ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 34)

image

Б. СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (Главна риболовна зона 37)

image

В. ЮГОЗАПАДНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 41)

image

Г. ЮГОИЗТОЧНА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 47)

image

Д. ЗАПАДНА ЧАСТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН (Главна риболовна зона 51)

image
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

▼M1

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ДАННИ ЗА ВСЯКА ОТ ОСНОВНИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Видовете, изброени по-долу, са онези, за които уловът е регистриран в официалната статистика. Държавите-членки трябва да предават данни за всеки от определените видове, при тяхното наличие. Когато отделните видове не могат да бъдат идентифицирани, данните трябва да бъдат укрупнени и предадени по точката, представляваща възможно най-високата степен на подробност.

Бележка: n.e.i. = неопределено на друго място.Източен централен Атлантически океан (Основна риболовна зона 34)

Българско име

3-буквен определител

Научно наименование

Европейска змиорка

ELE

Anguilla anguilla

Карагьози n.e.i.

SHZ

Alosa spp.

Западноафриканска илиша

ILI

Ilisha africana

Плоски риби n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Левоока камбала

LEF

Bothidae

Обикновена писия

SOL

Solea vulgaris

Морски език

CET

Dicologoglossa cuneata

Морски езици n.e.i.

SOX

Soleidae

Езичести риби n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Мегрим

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Мегрими n.e.i.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Големоока михалца

GFB

Phycis blennoides

Малка френска треска

BIB

Trisopterus luscus

Путасу

WHB

Micromesistius poutassou

Мерлуза

HKE

Merluccius merluccius

Сенегалска мерлуза

HKM

Merluccius senegalensis

Мерлузи n.e.i.

HKX

Merluccius spp.

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Морски котки n.e.i.

CAX

Ariidee

Морска змиорка

COE

Conger conger

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Обикновен морски бекас

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Берикси

ALF

Beryx spp.

Светипетрова риба

JOD

Zeus faber

Сребриста зенопси

JOS

Zenopsis conchifer

Капрови риби

BOR

Caproidae

Разред Костуроподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Гигантски групер

GPD

Epinephelus guaza

Бял мероу

GPW

Epinephelus aeneus

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Американски бибан

WRF

Polyprion americanus

Сем. Морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Лаврак

SPU

Dicentrarchus punctatus

Обикновен лаврак

BSS

Dicentrarchus labrax

Големооки костури n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Риба кардинал n.e.i.

APO

Apogonidee

Риби от сем. Branchiostegidae

TIS

Branchiostegidae

Червеноглавки и др.

EMT

Emmelichthyidae

Луциани n.e.i.

SNA

Lutjanus spp.

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Средизамноморски сладкогуб

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Боло (пристипома)

BGR

Pomadasys incisus

Дългокрила пристипома

BUR

Pomadasys jubelini

Африканска отоперка

GRB

Brachydeuterus auritus

Лъчеперести риби n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Горбили

DRU

Sciaena spp.

Монокоп (= Умбрина)

COB

Umbrina cirrosa

Обикновен сребрист

MGR

Argyrosornus regius

Гвинейски горбил

DRS

Pteroscion peli

Сребрист капитански горбил

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Сенегалски горбил

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Голямоопашат горбил

PSE

Pseudotolithus elongatus

Горбили

CKW

Pseudotolithus spp.

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Червенопер пагел

SBR

Pagellus bogaraveo

Мерджан

PAC

Pagellus erythrinus

Сребрист пагел

SBA

Pagellus acarne

Червен пагел

PAR

PagelIus bellottii

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Морски каракуди n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Голямоок зъбар

DEL

Dentex macrophthalmus

Зубан

DEC

Dentex dentex

Зъбар антолан

DEA

Dentex angolensis

Конгоански зъбар

DNC

Dentex congoensis

Зъбари, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Кантар

BRB

Spondyliosoma cantharus

Меланура

SBS

Oblada melanura

Петниста морска каракуда

BSC

Sparus caeruleostictus

Червена морска каракуда

RPG

Sparus pagrus

Чупара

SBG

Sparus auratus

Морски каракуди n.e.i.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Гопа

BOG

Boops boops

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Смарид

PIC

Spicara spp.

Барбуни (= Червени бабуни)

MUX

Mullus spp.

Мавритански салмонети

GOA

Pseudopeneus prayensis

Барбунови n.e.i.

MUM

Mullidae

Африканск дрепана

SIC

Drepane africana

Ефипови

SPA

Ephippidae

Перкоидеи n.e.i.

PRC

Percoidei

Мустаката бротула

BRD

Brotula barbata

Хирургови

SUR

Acanthuridae

Тригли, морски лястовици n.e.i.

GUX

Triglidae

Балистови

TRI

Balistidae

Морски дявол (= Монах)

MON

Lophius piscatorius

Мосрки дяволи n.e.i.

ANF

Lophiidae

Морски игли (зарганови) n.e.i.

BEN

Belonidae

Летящи риби n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Баракуди (морски щуки)

BAR

Sphyraena spp.

Плоскоглав сив барбун

MUF

Mugil cephalus

Африкански пръстопер

TGA

Polydactylus quadrifilis

Десетпръст пръстопер

GAL

Galeoides decadactylus

Петокръст пръстопер

PET

Pentenemus quinquarius

Пръстопери n.e.i.

THF

Polynemidae

Океански перкоморф n.e.i.

PPX

Perciformes

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Кобия

CBA

Rachycentron canadum

Атлантическа конска скумрия

HOM

Trachurus trachurus

Конски скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Сафрид

SDX

Decapterus spp.

Щука кревал

CVJ

Caranx hippos

Фалшив сафрид

HMV

Decapterus rhonchus

Щуки, кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Падаща риба

LUK

Selene dorsalis

Риби помпано

POX

Trachinotus spp.

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Гарик

LEE

Lichia amia

(Риба от сем. Сафридови)

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Обикновена от вид делфини

DOL

Coryphaena hippurus

Синя змиевидна риба

BLB

Stromateus fiatola

Маслени риби

BUX

Stromateidae

Костни риби

BOF

Albula vulpes

Кръгла сардинела

SAA

SardineIla aurita

Мадейра сардинела

SAE

Sardinella madeirensis

Сардинели

SIX

Sardinella spp.

Бонга херинга

BOA

Ethmalosa fimbriata

Европейска сардина

PIL

Sardina pilchardus

Европйска аншоа

ANE

Engraulis encrasicolus

Клупеоди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Обикновен бонито

BOP

Orcynopsis unicolor

Уаху

WAH

Acanthocybium solandri

Западноафриканска испанска скумрия

MAW

Scomberomorus tritor

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis tharard, A rochei

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Риби тон n.e.i.

TUN

Thunnini

Риба трион

SAW

Pristidae

Риба-ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Атлантически син марлин

BUM

Makaira nigricans

Атлантически бял марлин

WHM

Tetrepturus albidus

Марлини, плаващаи, риби копия

BIL

Istiopboridae

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Риби подобни на риба тон n.e.i.

TUX

Scombroidei

Голямоглава опашата

LHT

Trichiurus lepturus

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Черна риба нож

BSF

Aphanopus carbo

Опашати риби n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Атлантическа скумрия

MAC

Scomber scombrus

Вид скумрии n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

Вид подобни на скумрии n.e.i.

MKX

Scombroidei

Акула вършач

ALV

Alopias vulpinus

Големоока Акула скитница

BTH

Alopias superciliosus

Акули мако

MAK

Isurus spp.

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Копринени акули

FAL

Carcharhinus falciformis

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Раковинна риба чук

SPL

Sphyrna lewini

Акули чук, и др. nei

SPY

Sphyrnidae

Акула хвърчило

SCK

Dalatias licha

Риба китара nei

GTF

Rhinobatidae

Гладки хрътки

SDV

Mustelus spp.

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Акули, скат, морски лисици n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Морски раци n.e.i.

CRA

Reptantia

Тропически гръбначен омар n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Гръбначни омари палинуриди n.e.i.

CRW

Palinurus spp.

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Европейски омар

LBE

Homarus gammarus

Скарида карамот

TGS

Penaeus kerathurus

Южна дребна розова скарида

SOP

Penaeus notialis

Скариди пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Океанска розова скарида

DPS

Parapenaeus longirostris

Гвинейска дребна скарида

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Пурпурна дребна скарида

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Скариди палемонид

PAL

Palaemonidae

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Морски ракообразни животни n.e.i.

CRU

Crustacea

Гастроподи n.e.i.

GAS

Gastropoda

Чашковидни стриди n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Морски миди n.e.i.

MSX

Mytilidae

Цефалоподи n.e.i.

CEP

Cephalopoda

Обикновена сепия

CTC

Sepia officinalis

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Обикновен октопод

OCC

Octopus vulgaris

Октоподи

OCT

Octopodidae

Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Морски костенурки n.e.i

TTX

TestudinataСредиземно и Черно море (Основна риболовна зона 37)

Българско име

3-буквен определител

Научно наименование

Есетри n.e.i.

STU

Acipenseridae

Европейска змиорка

ELE

Anguilla anguilla

Херинги понтика

SHC

Alosa pontica

Херинги n.e.i.

SHD

Alosa spp.

Азовска тюлка

CLA

Clupeonella cultriventris

Калканови n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Европейска камбала

PLE

Pleuronectes platessa

Европейски калкан

FLE

Platichthys flesus

Обикновена писия

SOL

Solea vulgaris

Писии n.e.i.

SOO

Solea spp.

Мегрим

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Мегрими n.e.i.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Калкан

TUR

Psetta maxima

Черноморски калкан

TUB

Psetta maeotica

Големоока михалца

GFB

Phycis blennoides

Бедна треска

POD

Trisopterus minutus

Малка френска треска

BIB

Trisopterus luscus

Синя северна треска

WHB

Micromesistius poutassou

Треска

WHG

Merlangius merlangus

Европейски хек

HKE

Merluccius merluccius

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Аргентини

ARG

Argentina spp.

Зъбата риба гущер

LIB

Saurida undosquamis

Риби гущер n.e.i.

LIX

Synodontidae

Европейска морска змиорка

COE

Conger conger

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Светипетрова риба

JOD

Zeus faber

Бодлоперкоподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Гигантски групер

GPD

Epinephelus guaza

Бял мероу

GPW

Epinephelus aeneus

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Американски полиприон

WRF

Polyprion americanus

Островърха

CBR

Serranus cabrilla

Групери, морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Морски костур

BSS

Dicentrarchus labrax

Морски костури

BSE

Dicentrarchus spp.

Средизменоморски сладкогуб

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Горбили

DRU

Sciaena spp.

Минокоп (умбрина)

COB

Umbrina cirrosa

Обикновен сребрист горбил

MGR

Argyrosomus regius

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Червенопер пагел

SBR

Pagellus bogaraveo

Мерджан

PAC

Pagellus erythrinus

Сребрист пагел

SBA

Pagellus acarne

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Бял пагел

SWA

Diplodus sargus

Пагели сарго n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Голямоок зъбар

DEL

Dentex macrophthalmus

Зубан

DEC

Dentex dentex

Зъбари, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Кантар

BRB

Spondyliosoma cantharus

Меланура

SBS

Oblada melanura

Червена морска каракуда

RPG

Sparus pagrus

Чупара

SBG

Sparus auratus

Морски каракуди n.e.i.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Гопа

BOG

Boops boops

Дребна пясъчна риба

SSB

Lithognithus mormyrus

Салема

SLM

Sarpa salpa

Соаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Петнист пикарел

BPI

Spicara maena

Пикарели

PIC

Spicara spp.

Червен барбун

MUR

Mullus surmuletus

Раиран барбун

MUT

Mullus barbatus

Червени барбуни

MUX

Mullus spp.

Голям морски дракон

WEG

Trachinus draco

Перкоидеи n.e.i.

PRC

Percoidei

Пясъчни змиорки

SAN

Ammodytes spp.

Риби зайци

SPI

Siganus spp.

Атлантически гоби

GOB

Gobius spp.

Риби от род гоби n.e.i.

GPA

Gobiidae

Риби скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Тригла

GUN

Trigia lyra

Тригли, морски лястовици n.e.i.

GUX

Triglidae

Морски дявол (= монах)

MON

Lophius piscatorius

Морски дяволи n.e.i.

ANF

Lophiidae

Вид морска риба

GAR

Belone belone

Морски щуки

BAR

Sphyraena spp.

Плоскоглав сив барбун

MUF

Mugil cephalus

Сребристостранна корюшка

SIL

Atherinidae

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Атлантическа конска скумрия

HOM

Trachurus trachurus

Средиземноморска конска скумрия

HMM

Trachurus mediterraneus

Конски скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Едра кехлибарена

AMB

Seriola dumerili

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Лихия

LEE

Lichia amia

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Атлантически помфрет

POA

Brama brama

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Европейска сардина

PIL

Sardina pilchardus

Европейска хамсия

SPR

Sprattus sprattus

Европейска аншоа

ANE

Engraulis encrasicolus

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Обикновен бонито

BOP

Orcynopsis unicolor

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

LTA

Euthynnus alletteratus

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Риби тон n.e.i.

TUN

Thunnini

Риба-ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Платноходкови

BIL

Istiophoridae

Риби меч

SWO

Xiphias gladius

Риби подобни на риба тон n.e.i.

TUX

Scombroidei

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber iaponicus

Атлантическа скумрия

MAC

Scomber scombrus

Скумрии n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

Риби подобни на скумрии n.e.i.

MKX

Scombroidei

Слънцелюбива акула

BSK

Cetorhinus maximus

Акула скитница

ALV

Alopias vulpinus

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Черноуста акула

SHO

Galeus melastomus

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Пясъчна акула

CCP

Carcharhinus plumbeus

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Раковинен чук

SPL

Sphyrna lewini

Дългоносо куче

QUB

Squalus blainvillei

Акула гълтач

GUP

Centrophorus granulosus

Акула хвърчило

SCK

Dalatias licha

Кадифено коремче

ETX

Etmopterus spinax

Бодлокож скат

RJC

Raja clavata

Обикновен скат

JDP

Dasyatis pastinaca

Селдова акула

POR

Lamna nasus

Котешки акули

SCL

Scyliorhinus spp.

Гладки хрътки

SDV

Mustelus spp.

Черноморска бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Бодливи акули n.e.i.

DGX

Squalidae

Морски ангел

AGN

Squatina squatina

Морски ангели

ASK

Squatinidae

Бодливи акули n.e.i.

SHX

Squaliformes

Риба-китара

GTF

Rhinobatidae

Морски лисици

SKA

Raja spp.

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Акули, скат и морски лисици

SKX

Elasmobranchii

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Ядивни раци

CRE

Cancer pagurus

Средизменоморски брегови рак

CMR

Carcinus aestuaria

Гърбат паяков рак

SCR

Maja squinado

Морски раци n.e.i.

CRA

Reptantia

Розов гърбат омар

PSL

Palinurus mauritanicus

Обикновен гърбат омар

SLO

Palinurus elephas

Гърбат омар палинурид n.e.i.

CRW

Palinurus spp.

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Европейски омар

LBE

Homarus gammarus

Скарида Крамот

TGS

Penaeus kerathurus

Океанска розова скарида

DPS

Parapenaeus Iongirostris

Пурпурна дребна скарида

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Червена скарида

ARA

Aristeus antennatus

Обикновена едра скарида

CPR

Palaemon serratus

Обикновена дребна скарида

CSH

Crangon crangon

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Морска богомолка

MTS

Squillia mantis

Морски ракообразни n.e.i

CRU

Crustacea

Гастроподи n.e.i.

GAS

Gastropoda

Морски охлюв

PEE

Littorina littorea

Европейска плоска стрида

OYF

Ostrea edulis

Тихоокеанска чашковидна стрида

OYG

Crassostrea gigas

Черна морска мида

MSM

Mytilus galloprovincialis

Големи пектени

SJA

Pecten jacobeus

Мурекс

MUE

Murex spp.

Обикновена сърцевидна мида

COC

Cardium edule

Пясъчна (Бяла) мида

SVE

Venus (= Chamelea) gallina

Ядлива Черна морска мида

CTG

Ruditapes decussatus

Черупкови

CTS

Tapes pullastra

Черупкови n.e.i.

TPS

Tapes spp.

Мида донакс

DON

Donax spp.

Режеща мида

RAZ

Solen spp.

Миди n.e.i.

CLX

Bivalvia

Цефалоподи n.e.i.

CEP

Cephalopoda

Обикновена сепия

CTC

Sepia officinalis

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Европейска летяща сепия

SQE

Todarodes sagittatus sagitt.

Обикновен октопод

OCC

Octopus vulgaris

Рогов октопод

OCM

Eledone spp.

Октоподи

OCZ

Octopodidae

Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Морски костенурки n.e.i.

TTX

Testudinata

Морска хамсия

SSG

Microcosmus sulcatus

Каменисти морски водорасли

URM

Paracentrotus lividus

Медузи

JEL

Phopilema spp.Югозападен Атлантически океан (Основна риболовна зона 41)

Българско име

3-буквен определител

Научно наименование

Карагьози n.e.i.

SHZ

Alosa spp.

Калканоподобни n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Калкан боло

BAX

Paralichthys spp.

Морски езици n.e.i

TOX

Cynoglossidae

(Аржентинска скумрия)

SAO

Salilota australia

Мора

MOR

Moridae

Малка бразилска треска

HKU

Urophycis brasiliensis

Южен бял меджид

POS

Micromesistius australis

Аржентинска мерлуза

HKP

Merluccius hubbsi

Патагонска мерлуза

HPA

Merluccius polylepis

Мерлузи n.e.i.

HKX

Merluccius spp.

Патагонски гренадир

GRM

Macruronus mageilanicus

Син гренадир

GRS

Macruronus spp.

Гренадири

GRV

Macrourus spp.

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Морски котки n.e.i.

CAX

Ariidae

Голяма риба гущер

LIG

Saurida tumbil

Аржентинска морска змиорка

COS

Conger orbignyanus

Бодлоперкоподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Дългоноси n.e.i.

ROB

Centropomus spp.

Бразилски групер

GPB

Mycteroperca spp.

Червен групер

GPR

Epinephelus mario

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Аржентински костури

BSZ

Acanthistius brasilianus

Групери, костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Южна червена риба

SNC

Lutjanus purpureus

Жълтоопашата риба

SNY

Ocyurus chrysurus

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Раиран боло

BRG

Conodon nobilis

Помадазиеви n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Раирана малка риба

SWF

Cynoscion striatus

Малки риби n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Атлантически горбил

CKA

Micropogonias undulatus

Южен кралски горбил

KGB

Menticirrhus americanus

Аржентински горбил

CKY

Urnbrina canasai

Кралска дребна риба

WKK

Macrodon ancylodon

Черен горбил

BDM

Pogonias cromis

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Морска лястовица n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Зъбари n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Червена морска каракуда

RPG

Sparus pagrus

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Червени барбуни

MUX

Mullus spp.

Кастанета

CTA

Cheilodactylus bergi

Бразилски пясъчен костур

SPB

Pinguipes spp.

Бразилска плоскоглава риба

FLA

Percophis brasiliensis

Патагонска блени

BLP

Eleginops maclovinus

Патагонска зъбата

TOP

Dissostichus eleginoides

Гърбата скална треска

NOG

Notothenia gibbenfrons

Сива скална треска

NOS

Notothenia squamifrons

Патагонска скална треска

NOT

Patagonotothen brevicauda

(Дългоопашата нототения)

PAT

Patagonotothen longipes ramsai

Нототениеви n.e.i.

NOX

Nototheniidae

Чернопера ледена риба

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ледена скумрия

ANI

Champsocephalus gunnari

Ледени риби n.e.i.

ICX

Channichthyidae

Перкоиди n.e.i.

PRC

Percoidei

Розова змиорка

CUS

Genypterus blacodes

Ропец, бибан n.e.i.

CEN

Centrolophidae

Чернокоремна риба

BRF

Helicolenus dactylopterus

Риби скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Атлантическа червеношийка

SRA

Prionotus spp.

Балихо

BAL

Hemirhamphus brasiliensis

Летящи риби n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Морски щуки

BAR

Sphyraena spp.

Барбуни n.e.i.

MUL

Mugilidae

Сребространни корюшки

SIL

Atherinidae

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Лефер

BLU

Pometomus saltatrix

Синя скумрия

JAA

Trachurus picturatus

Конски скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Кожена парона

PAO

Parona signata

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Заливна маслена риба

BTG

Peprilus spp.

Сребсриста маслена помфрет

BUX

Stromateidae

Риба от семейство Елопиде

LAD

Elops saurus

Едра риба от рода херинга

TAR

Tarpon (= Megelops) atlanticus

Бразилска сардинела

BSR

Sardinella brasiliensis

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Бразилска от род херинги

MHS

Brevoortia aurea

Аржентинска от род херинги

MHP

Brevoortia pectinata

Сардини

SAS

Harengula spp.

Фоклендска хамсия

FAS

Sprattus fuegensis

Аржентинска аншоита

ANA

Engraulis anchoita

Аншоа n.e.i.

ANX

Engraulidae

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Уаху

WAH

Acanthocyhium solandri

Кралска скумрия

KGM

Scomberomorus cavalla

Атлантическа испанска скумрия

SSM

Scomberomorus maculatus

(Скомбероморусови) n.e.i.

KGX

Scomberornorus spp.

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

LTA

Euthynnus alletteratus

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Чернопер тунец

BLF

Thunnus atlanticus

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Южен тунец

SBF

Thunnus maccoyii

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Риби тон n.e.i.

TUN

Thunnini

Риба-ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Атлантически син марлин

BUM

Makaira nigricans

Атлантически бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Платноходкови

BIL

Istiophoridae

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Риби подобни на рина тон n.e.i.

TUX

Scornhroidei

Бяла змиевидна скумрия

WSM

Thyrsitops lepidopodes

Голямоглава опашата

LHT

Trichiurus lepturus

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Големоока Акула скитница

BTH

Alopias superciliosus

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Копринена акула

FAL

Carcharhinus falciformis

Медна акула

BRO

Carcharhinus brachyurus

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Раковинена риба чук

SPL

Sphyrna lewini

Акула австралийска

GAG

Galeorhinus galeus

Черноморска бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Морски ангели n.e.i.

ASK

Squatinidae

Риба китара

GUD

Rhinobatis percellens

Риба трион

SAW

Pristidae

Риба слон n.e.i.

ELF

Callorhinchus spp.

Патагонска гладка хрътка

SDP

Mustelus schmitti

Гладки хрътки

SDV

Mustelus spp.

Мастни акули

LSK

Galeorhinus spp.

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Акули, скат, морски лисици etc.

SKX

Elasmobranchii

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Плуващ рак дана

CRZ

Callinectes danae

Южен кралски рак

KCR

Lithodes antarcticus

Мек червен рак

PAG

Paralomis granulosa

Гериони n.e.i.

GER

Geryon spp.

Морски раци n.e.i.

CRA

Reptantia

Карибски гръбначни омари

SLC

Panulirus argus

Тропически гръбначни омари n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Северна кафява дребна скарида

ABS

Penaeus aztecus

Скарида на червени петна

PNB

Penaeus brasiliensis

Скарида пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Скарида атлантическа

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Аржентинска скарида стилето

ASH

Arternesia longinaris

Аржентинска червена скарида

LAA

Pleoticus muelleri

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Антарктически крил

KRX

Euphausia superba

Морски ракообразни n.e.i.

CRU

Crustacea

Гастроподи n.e.i.

GAS

Gastropoda

Чашковидна стрида n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Морски миди n.e.i.

MSR

Mytilus platensis

Цефалоподи n.e.i.

MSC

Aulacornya afer

Обикновена сепия

SCX

Pectinidae

Сепии

DON

Donax spp.

Обикновени сепии

CLX

Bivalvia

Обикновен октопод

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Октоподи

SQP

Loligo gahi

Обикновени калмари n.e.i.

SQC

Loligo spp.

Морски мекотели n.e.i.

SQA

Illex argentinus

Морски костенурки n.e.i.

SQS

Martialia hyadesi

Гастроподи n.e.i.

OCT

Octopodidae

Чашковидна стрида n.e.i.

SQU

Loliginidee, Ommastrephidae

Морски миди n.e.i.

MOL

Mollusca

Цефалоподи n.e.i.

TTX

TestudinataЮгоизточнен Атлантически океан (Основна риболовна зона 47)

Българско име

3-буквен определител

Научно наименование

Калканови n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Морски език от западния бряг

SOW

Austroglossus microlepis

Кална писия

SOE

Austroglossus pectoralis

Югоизточна атлантическа писия n.e.i.

SOA

Austroglossus spp.

Морски езици n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Бенгела хек

HKB

Merluccius polli

Плитководен Бели мерлузи

HKK

Merluccius capensis

Дълбоководен Бели мерлузи

HKO

Merluccius paradoxus

Бели мерлузи

HKC

Merluccius capensis, M. parad.

Мерлузи

HKZ

Merlucciidae

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

(Заострени риби)

HAF

Sternoptychidae

Светлокожи риби n.e.i.

MAU

Maurolicus spp.

Сребристи светлокожи риби

MAV

Maurolicus muelleri

Зеленооки

GRE

Chlorophthalmidae

Бяла мряна

GAT

Galeichthyes fericeps

Морска котка

SMC

Arius heudoloti

Морски котки n.e.i.

CAX

Arildae

Голяма риба гущер

LIG

Saurida tumbil

Риби гущер n.e.i.

LIX

Synodontidae

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Морски бекас

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Морски бекаси

SNI

Macroramphosidae

Берикси

ALF

Beryx spp.

Берикси n.e.i.

BRX

Berycidae

Светипетрова риба

JOD

Zeus faber

Сребриста светипетрова риба

JOS

Zenopsis conchifer

Петровки n.e.i.

ZEX

Zeidae

Капрови риби

BOR

Caproidae

Капрова риба

BOC

Capros aper

Бодлоперкоподобни n.e.i.

DPX

Perciformes

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Американски полиприон

WRF

Polyprion americanus

Групери, морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Големооки костури n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Големооки, стъклооки, бикови очи

PRI

Priacenthidae

Риба кардинал n.e.i.

APO

Apogonidae

Двупери риби

ACR

Acropomatidae

Черноуста двупера риба

SYN

Synagrops japonicus

Двупери риби n.e.i.

SYS

Synagrops spp.

(Емелихтис нитидус)

EMM

Emmelichthys nitidus

Рубинени риби

EMT

Emmerichthyidae

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Тънкопер пагел

THB

Nemipterus spp.

Тънкопери, дребнопери пагели

THD

Nemipteridae

Големоока пристипома

GRB

Brachydeuterus auratus

Средизменоморски сладкогуб

BRL

Plectorhinchus mediterraneus

Дългокрила пристипома

BUR

Pomadasys jubelini

Пристипоми n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pornadasyidae)

Южен горбил

KOB

Argyrosomus hololepidofus

Джилбек горбил

AWE

Atractoscion aequidens

Горбил тигров зъб

LKR

Otolithes ruber

Западноафрикаснки горбили

CKW

Pseudotolithus spp.

Минокопови n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Канарски горбил

UCA

Umbrina canariensis

Маломерни риби n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Пагел натал

TJO

Pagellus natalensis

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Сарго каракуда n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Големоок зъбар

DEL

Dentex macrophthaImus

Анголски зъбар

DEA

Dentex angolensis

Канарски зъбар

DEN

Dentex canariensis

Зъбари n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Кантар

BRB

Spondyliosorna cantharus

Дърводелска каракуда

SLF

Argyrozona argyrozona

Каракуда сантер

SLD

Cheimerius nufar

Дребна червена африканска риба

RER

Petrus rupestris

Каракуда панга

PGA

Pterogymnus laniarius

Бяла безноса

WSN

Rhahdosargus globiceps

Морски каракуди n.e.i.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Гопа

BOG

Boops boops

Безноси каракуди n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Бели дребни африкаснки

SNW

Lithognathus lithognathus

Дребни африкански n.e.i.

STW

Lithognathus spp.

Пясъчни дребни африкански

SSB

Lithognathus mormyrus

Медни каракуди

CPP

Pachymetopon spp.

Салема

SLM

Sarpa salpa

(Зъбари) n.e.i.

PLY

Polysteganus spp.

Шотландска каракуда

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Каракуда 74

SEV

Polysteganus undulosus

Синьокожа каракуда

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Смарид

PIC

Spicaras pp.

Червен барбун n.e.i.

MUM

Mullidae

Червен барбун

MUX

Mulius spp.

(Корацинови) n.e.i.

COT

Coracinidae

(Корацинус капензис)

GAJ

Coracinus capensis

Лопатови риби

SPA

Ephippidae

Африканска сърбовидна риба

SIC

Drepane africana

Бротула n.e.i.

OPH

Ophidiidae

Риби от вида Genypterus capensis

KCP

Genypterus capensis

Гоби n.e.i.

GPA

Gobiidae

Заливна червена риба

REC

Sebastes capensis

Розова риба n.e.i.

ROK

Helicolenus spp.

Чернокоремна риба

BRF

Helicolenus dactylopterus

Риба скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Тригла

GUN

Trigia lyra

Заливна тригла

GUC

Chelidonichthys capensis

Тригли, червеношийки n.e.i.

GUX

Triglidae

Тригли

GUY

Trigla spp.

Балистови

TRI

Balistidae

Заливен мохан

MOK

Lophius upsicephalus

Морски дявол n.e.i.

ANF

Lophiidae

Риба фенер

LAN

Lampanyctodes hectoris

Светещи риби

LXX

Myctophidae

Риба игла n.e.i.

BEN

Belonidae

Риби игла

NED

Tylosaurus spp.

Сайри n.e.i.

SAX

Scomberesocidae

Атлантическа сайра

SAU

Scomberesox saurus

Морски щуки

BAR

Sphyraena spp.

Баракуди

BAZ

Sphyraenidae

Барбуни n.e.i.

MUL

Mugilidae

Тънкопери n.e.i.

THF

Polynemidae

Малка африканска тъхкопера

GAL

Galeoides dedactylus

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Лефер n.e.i.

POT

Pomatomidae

Кобия

CBA

Rachycentron canadum

Кобия n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Заливна конска скумрия

HMC

Trachurus capensis

Конска скумрия

HMZ

Trachurus trecae

Конск скумрии n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Сафриди

SDX

Decapterus spp.

Кревал

CVJ

Caranx hippos

Фалшив сафрид

HMV

Decapterus rhonchus

Кревал n.e.i.

TRE

Caranx spp.

(Маломерна риба)

LUK

Selene dorsalis

Помпано

POX

Trachinotus spp.

Жълтоопашата кехлибарена

YTC

Seriola lalandi

Кехлибарена n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Гарик

LEE

Lichia amia

(Риба от сем. Сафридови)

BUA

Chioroscombrus chrysurus

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Морски платики n.e.i.

BRZ

Bramidae

Атлантически помфрет

POA

Brama brama

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaena hippurus

Делфинови риби n.e.i.

DOX

Coryphaenidae

Синя маслена риба

BLB

Stromateus fiatola

Маслени риби, сребърни помфрети

BUX

Stromateidae

Костна риба

ALU

Albulidae

Дългопера костна риба

BNF

Pterothrissus belloci

Кръгла сардинела

SAA

Sardinella aurita

Сардинела от Мадейра

SAE

Sardinella maderensis

Южна африканска сардина

PIA

Sardinops ocellatus

Белоглава кръгла херинга

WRR

Etrumeus whiteheadi

Южна африканска аншоа

ANC

Engraulis capensis

Аншоа n.e.i.

ANX

Engraulidae

Херинги, сардини n.e.i.

CLP

Clupeidae

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Атлантически бонито

BON

Sarda sarda

Уаху

WAH

Acanthocybium solandri

Малък тунец

FRI

Auxis thazard

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Испанска скумрия на тесни ивички

COM

Scomberomorus guttatus

Кралска скумрия

SSM

Scornberomorus maculatus

Западноафриканска испанска скумрия

MAW

Scornberomorus tritor

Кралска риба канади

KAK

Scomberomorus plurilineatus

(Скомбероморусови) n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Риба тон от вида Euthynnus alletteratus

LTA

Euthynnus alletteratus

Кауакауа

KAW

Euthynnus affinis

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Южна синьопера риба тон

SBF

Thunnus maccoyji

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Риба-ветроход

SAI

Istiophorus albicans

Атлантически син марлин

BUM

Makaira nigricans

Черен марлин

BLM

Makaira indica

Атлантически бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Платноходкови

BIL

Istiophoridae

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Меченосци

XIP

Xiphiidae

Риби подобни на риба тон n.e.i.

TUX

Scombroidei

Змиевидна скумрия, есколар n.e.i.

GEP

Gempylidae

(Баракуда)

SNK

Thyrsites atun

Голямоглава опашата

LHT

Trichiurus lepturus

Опашата, риба сабя n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Скмриии n.e.i.

MAX

Scombridae

Риби подобни на скумрии n.e.i.

MKX

Scombroidei

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Гладка риба чук

SPZ

Sphyrna zygaena

Гладки хрътки n.e.i.

SDV

Mustelus spp.

Акула австралийска

GAG

Galeorhinus galeus

Морски ангели n.e.i.

ASK

Squatinidae

Морски лисици n.e.i.

SKA

Raja spp.

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Заливна риба слон

CHM

Callorhinchus capensis

Акули, скат, морски лисици n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Скумриени акули, други акули

MSK

Lamnidae

Акули котки

SYX

Scyliorhinidae

Акули реквием

RSK

Cercharhinidae

Синя акула

BSH

Prionace glauca

Акули чук и боне

SPY

Sphyrnidae

Акула кучешка

SMD

Mustelus mustelus

Бодливи акули n.e.i.

DGX

Squalidae

Черноморска бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Късоносо куче

DOP

Squalus megalops

Риба китара

GTF

Rhinobatidae

Риба трион

SAW

Pristidae

Морски лисици n.e.i.

RAJ

Rajidae

Морски лисици

SKA

Raja spp.

Скат, скат пеперуда

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Скат орел

EAG

Myliobatidae

Манта

MAN

Mobulidae

Торпедо (= Електрически) скат

TOD

Torpedinidae

Риба слон n.e.i.

CAH

Callorhinchidae

Скат, морски лисици, манта n.e.i.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Различни акули n.e.i.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Акули, скат, морски лисици

SKX

Elasmobranchii

Хеущялни риби n.e.i.

CAR

Chondrychthyes

Химери n.e.i.

HOL

Holocephali

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Ядивни раци

CRE

Cancer pagurus

Йона раци, скални раци

CAD

Cancridae

Плуващи раци n.e.i.

SWM

Portunidae

Кралски раци n.e.i.

KCX

Lithodidae

Южни кралски раци

KCR

Lithodes antarcticua

Кралски рак

KCA

Lithodes ferox

Западноафрикански джерион

CGE

Geryon (= Chaceon) marita

Джерион n.e.i.

GER

Geryon spp.

Дълбоководни раци, джерион

GEY

Geryonidae

Морски раци n.e.i.

CRA

Reptantia

Тропически гърбат омар n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Кралски гърбат омар

LOV

Panulirus regius

Раковинен гърбат омар

LOK

Panulirus homarus

Заливен скален омар

LBC

Jasus lalandii

Скален омар Тристан да Куна

LBT

Jasus tristani

Гърбат омар натан

SLN

Palinuris delagoae

Гърбат омар от южния бряг

SLS

Palinurus gilchristi

Гърбат омар n.e.i.

VLO

Palinuridae

Семейство Scyllaridae

LOS

Scyllaridae

Малък омар от Индийския океан

NES

Nephropsis stewarti

Лангустини

NEX

Nephropidae

Скарида Крамот

TGS

Penaeus kerathurus

Бяла индийска едра скарида

PNI

Penarus indicus

Южна розова дребна скарида

SOP

Penaeus notiatis

Скариди пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Океанска розова скарида

DPS

Parapenaeus longirostris

Бели скариди

PEZ

Penaeidae

Раирана червена скарида

ARV

Aristeus varidens

Скарида Аристид

ARI

Aristeidae

Обикновена едра скарида

CPR

Palaemon serratus

Соленосеридна скарида

SOZ

Solenoceridae

Скариди нож

KNI

Haliporoides spp.

Скариди нож

KNS

Haliporoides triarthrus

Скарида ножче

JAQ

Haliporoides sibogae

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Морски ракообразни n.e.i

CRU

Crustacea

Морски охлюв абалон

ABP

Haliotis midae

Гигантски морски охлюв

GIW

Turbo sarmaticus

Плоска стрида n.e.i.

OYX

Ostrea spp.

Скална стрида

ODE

Ostrea denticulata

Тихоокеанска чашковидна стрида

OYG

Crassostrea gigas

Чашковидна стрида n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Скална мида

MSL

Perna perna

Морски миди n.e.i.

MSX

Mytilidae

(Атлантически пектен)

PSU

Pecten sulcicostatus

Раковини n.e.i.

SCX

Pectinidae

Гладка мактра

MAG

Mactra glabrata

Миди Мактра

MAT

Mactridae

Средиземноморски миди и други видове от семейство Veneridae

CLV

Veneridae

Мида от вида Dosinia orbignyi

DOR

Dosinia orbignyi

Пясъчни миди

DON

Donax spp.

Заливни режещи миди

RAC

Solen capensis

Режещи миди, миди нож

SOI

Solenidae

Миди n.e.i.

CLX

Bivalvia

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Сепия

CHO

Loligo reynaudi

Анголска летяща сепия

SQG

Todarodes sagittatus angolen.

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Октоподи

OCT

Octopodidae

Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Южноафрикански рунтав тюлен

SEK

Arctocephalus pusillus

Червена съблазън

SSR

Pyura stolonifera

Морски таралеж от вида Parechinus angulosus

URR

Parechinus angulosus

Морска краставица n.e.i.

CUX

Holothurioidea

Водни безгръбначни n.e.i.

INV

InvertebrataЗападен Индийски океан (Основна риболовна зона 51)

Българско име

3-буквен определител

Научно наименование

Херинга Кели

HIX

Hilsa kelee

Херинга Хилза

HIL

Tenualosa ilisha

Млечна риба

MIL

Chanos chanos

Гигантски морски костур

GIP

Lates calcarifer

Клканоподобни n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Индийски калкан

HAI

Psettodes erumei

Морски езици n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Треска еднорог

UNC

Bregmaceros macclellandi

Трескоподобни n.e.i.

GAD

Gadiformes

Бомбайска патица

BUC

Harpadon nehereus

Морски котки n.e.i.

CAX

Ariidae

Едри риби гущери

LIG

Saurida tumbil

Зъбати риби гущери

LIB

Saurida undosquamis

Риби гущери n.e.i.

LIX

Synodontidae

Остра морска змиорка n.e.i.

PCX

Muraenesox spp.

Морски змиорки n.e.i.

COX

Congridae

Берикси

ALF

Beryx spp.

Японска светипетрова риба

JJD

Zeus japonicus

Бодлоперкоподобна n.e.i.

DPX

Perciformes

Групери n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Групери, морски костури n.e.i.

BSX

Serranidae

Големооки костури n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Треска силаго

WHS

Sillaginidae

Фалшива тревали

TRF

Lactarius lactarius

Рубинени риби

EMT

Emmelichthyidae

Червен едра мангрова риба

RES

Lutjanus argentimaculatus

Едри мексикански риби n.e.i.

SNA

Lutjanus spp.

Едри мексикански риби n.e.i.

SNX

Lutjanidae

Тънкопери каракуди

THB

Nemipterus spp.

Тънкопери, дребнопери каракуди

THD

Nemipteridae

Риби пони n.e.i.

POY

Leiognathidae

Помадазиеви n.e.i.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Южен горбил

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Горбил джилбек

AWE

Atractoscion aequidens

Горбили n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Императори

EMP

Lethrinidae

Пагели n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Зъбари n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Кралска войнишка каракуда

KBR

Argyrops spinifer

Морска каракуда сантер

SLD

Cheimerius nufar

Червена дребна риба

RER

Petrus rupestris

Безноса каракуда n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Спаридови n.e.i.

SBX

Sparidae

Червен барбун

MUX

Mullus spp.

Брадати риби

GOX

Upeneus spp.

Брадати риби, червен барбун n.e.i.

MUM

Mullidae

Петниста риба сърп

SPS

Drepane punctata

Зеленушка, риба шопар

WRA

Labridae

Мохара

MOJ

Gerres spp.

Перкоиди n.e.i.

PRC

Percoidei

Риби зайци

SPI

Siganus spp.

Риби скорпион n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Плоскоглави

FLH

Platycephalidae

Балистови

TRI

Balistidae

Светещи риби

LXX

Myctophidae

Риба игла

NED

Tylosurus spp.

Полуклюна n.e.i.

HAX

Hemirhamphus spp.

Летяща риба n.e.i.

FLY

Exocoetidae

Морска щука

BAR

Sphyraena spp.

Плоскоглав сив барбун

MUF

Mugil cephalus

Барбуни n.e.i.

MUL

Mugilidae

Теснопери пръстови

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Теснопери n.e.i.

THF

Polynemidae

Океански перкоморфи n.e.i.

PPX

Perciformes

Лефер

BLU

Pomatomus saltatrix

Кобия

CBA

Rachycentron canadum

Кобия n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Конска скумрия n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Индийска хамсия

RUS

Decapterus russelli

Хамсия

SDX

Decepterus spp.

Кревали n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Помпано

POX

Trachinotus spp.

Жълтопера кехлибарена

YTC

Seriola lalandi

Кехлибарени n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Бегач

RRU

Elagatis bipinnulata

Златен тревали

GLT

Gnatanodon speciosus

Сафрид торпедо

HAS

Megalaspis cordyla

Кралски риби

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Големоока сафрид

BIS

Selar crumenophthalmus

Сафрид на жилти ивици

TRY

Selaroides leptolepis

Сафридови n.e.i.

CGX

Carangidae

Черен помфрет

POB

Formio niger

Обикновена делфинова риба

DOL

Coryphaene hippurus

Сребрист помфрет

SIP

Pampus argenteus

Маслени риби, сребристи помфрет

BUX

Stromateidae

Сардинела на златисто райе

SAG

Sardinella gibbosa

Индийска маслена сардина

IOS

Sardinella longiceps

Сардинели n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Южноафриканска сардина

PIA

Sardinops ocellatus

Червеноока кръгла херинга

RRH

Etrumeus teres

Аншоа от вида Stolephorus spp.

STO

Stolephorus spp.

Аншоа n.e.i.

ANX

Engraulidae

Клупеиди n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Вълча херинга дораб

DOB

Chirocentrus dorab

Вълча херинга

DOS

Chirocentrus spp.

Уаху

WAH

Acanthocybium solandri

Испанска скумрия на тесни ивички

COM

Scomberomorus ommerson

Индо-Тихоокеанска кралска скумрия

GUT

Scomberomorus guttatus

Риба от вида Scomberomorus lineolatus

STS

Scomberomorus lineolatus

(Скомбероморусови) n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Малък тунец и булет

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Кауакауа

KAW

Euthynnus affinis

Ивичест тунец

SKJ

Katsuwonus pelamis

Дългоопашата риба тон

LOT

Thunnus tonggol

Дългопер тон

ALB

Thunnus alalunga

Южен тунец

SBF

Thunnus maccoyii

Жълтопера риба тон

YFT

Thunnus albacares

Големоока риба тон

BET

Thunnus obesus

Атлантически ветроход

SFA

Istiophorus platypterus

Черен марлин

BLZ

Makaira mazara

Марлин на ивици

BLM

Makaira indica

Платноходкови

MLS

Tetrapturus audax

Риби подобни на риба тон n.e.i.

BIL

Istiophoridae

Подразред Scombroidei

TUX

Scombroidei

(Баракуда)

SNK

Thyrsites atun

Големоглава опашата

LHT

Trichiurus lepturus

Сребриста риба нож

SFS

Lepidopus caudatus

Опашати, риби саби n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Атлантическо-средиземноморска скумрия

MAS

Scomber japonicus

Индийска скумрия

RAG

Rastrelliger kanagurta

Индийски скумрии n.e.i.

RAX

Rastrelliger spp.

Риби подобни на скумрия n.e.i.

MKX

Scombroidei

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Късопера мако

SMA

Isurus oxyrinchus

Петниста котешка акула

BSH

Prionace glauca

Синя акула

OCS

Carcharhinus longimanus

Пъстроопашата акула

CCQ

Carcharhinus sorrah

Тъмна акула

DUS

Carcharhinus obscurus

Копринена акула

FAL

Carcharhinus falciformis

Млечна акула

RHA

Rhizoprionodon acutus

Акула реквием n.e.i.

RSK

Carcharhinidae

Акула чук n.e.i.

SPY

Sphyrnidae

Риби китара n.e.i.

GTF

Rhinobatidae

Риба трион

SAW

Pristidae

Скатоподобни n.e.i.

SRX

Rajiformes

Елазмобранхии n.e.i.

SKX

Elasmobranchii

Костни риби n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Плуващ рак

CRS

Portunus spp.

Кален рак

MUD

Scylla serrata

Джерион n.e.i.

GER

Geryon spp.

Морски раци n.e.i.

CRA

Reptantia

Тропически гърбат омар n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Гърбат омар

SLN

Palinurus delagoae

Омар от вида Scyliaridae

LOS

Scyliaridae

Омар андаман

NEA

Metanephrops andamanicus

Гигантска тигрова скарида

GIT

Penaeus monodon

Зелена тигрова скарида

TIP

Penaeus semisulcatus

Индийска бяла едра скарида

PNI

Penaeus indicus

Скариди пенеус n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Скарида нож

KNS

Haliporoides triarthrus

Скарида ножче

JAQ

Haliporoides sibogae

Скариди нож

KNI

Haliporoides spp.

Декаподи n.e.i.

DCP

Natantia

Морски ракообразни n.e.i.

CRU

Crustacea

Абалони n.e.i.

ABX

Haliotis spp.

Скална стрида oyster

CSC

Crassostrea cucullata

Чашкообразна стрида n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Цефалоподи n.e.i.

CEP

Cephalopoda

Сепии

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Обикновени калмари

SQC

Loligo spp.

Октоподи

OCT

Octopodidae

Сепии n.e.i.

SQU

Loliginidee, Ommastrephidae

Морски мекотели n.e.i.

MOL

Mollusca

Зелена костенурка

TUG

Chelonia mydas

Морски костенурки n.e.i.

TTX

Testudinata

Морска краставица n.e.i.

CUX

Holothurioidea

Водни безгръбначни n.e.i

INV

Invertebrata

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ФОРМАТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЛЮДАВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА УЛОВА, ОСЪЩЕСТВЕН ИЗВЪН СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН

Магнитни носители

Магнитни ленти: девет канални:1 600 или 6 250 BPI, с EBCDIC или ASCII кодове, за предпочитане без етикет. Ако се използва етикет, следва да бъде включен код за целите на картотеката.

Флопи дискове: форматирани на MS DOS; дискети от 3,5″ 720 К или 1,4 мегабайта; дискети от 5,25″ 360 К или 1,2 мегабайта.

Формат на записванеБрой байтове

Точка

Бележки

1—4

Страна (ISO 3-буквен код)

напр. FRA = Франция

5—6

Година

напр. 93 = 1993

7—8

Главна риболовна зона

34 = Източен централен Атлантически океан

9—15

Част

3.3 = част 3.3

16—18

Видове

3-буквен определител

19—26

Улов

Метрични тона

Забележки:

а) Всички цифрови зони (байтове 19—26) да се подреждат вдясно с шпации на ляво. Всички буквено-цифрови зони да се подреждат вляво, с шпации на дясно.

б) Уловът се регистрира в еквивалент в метрични тона живо тегло, закръглен до съответното цяло число.

в) Количествата (байтове 19—26), които са по-малки от половината на използваната мерна единица, да се вписват по следния начин:

„–1“.

г) Неопределените количества (байтове 19—26), следва да се вписват по следния начин:

„–2“.( 1 ) ОВ C 329, 25.11.1994 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ C 363, 19.12.1994 г., стр. 60.

( 3 ) ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

( 5 ) Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

Top