EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31995R2197

Komisijas Regula (EK) Nr. 2197/95 (1995. gada 18. septembris), ar kuru groza pielikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 837/90 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz labības audzēšanu, un Padomes Regulai (EEK) Nr. 959/93 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāpiegādā par augkopības kultūru produktiem, izņemot labību

OV L 221, 19.9.1995., 2./2. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 018 Lpp. 195 - 195
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 017 Lpp. 257 - 257
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 017 Lpp. 257 - 257

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32009R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2197/oj

31995R2197Oficiālais Vēstnesis L 221 , 19/09/1995 Lpp. 0002 - 0002


Komisijas Regula (EK) Nr. 2197/95

(1995. gada 18. septembris),

ar kuru groza pielikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 837/90 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz labības audzēšanu, un Padomes Regulai (EEK) Nr. 959/93 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāpiegādā par augkopības kultūru produktiem, izņemot labību

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. marta Regulu (EEK) Nr. 837/90 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāiesniedz attiecībā uz labības ražošanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) 3570/90 [2], un jo īpaši tā 6. pantu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 5. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 959/93 par statistisko informāciju, kas dalībvalstīm jāpiegādā par augkopības kultūru produktiem, izņemot labību [3], un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā ņemot vērā Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos, ir jāveic daži tehniski pielāgojumi minētajiem pielikumiem un jāpiešķir noteiktas atkāpes jaunajām dalībvalstīm;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas atzinumu, kura izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK [4],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Padomes Regula (EEK) Nr. 837/90 III pielikumu papildina ar šādu tekstu:

"Austrija: | Federālās zemes |

Somija | Dienvidsomija |

Vidussomija |

Pohjanmā |

Ziemeļsomija |

Zviedrija: | 8 valsts apgabali" |

2. pants

Padomes Regulas (EEK) Nr. 959/93 II pielikuma 5. zemteksta piezīme ir šāda:

"(5) Dānijai, Nīderlandei, Austrijai, Somijai, Zviedrijai un Apvienotajai Karalistei datu iesniegšana par piemājas dārzu platībām nav obligāta."

3. pants

Padomes Regula (EEK) Nr. 959/93 III pielikumu papildina šādi:

"Austrija: | Federālās zemes |

Somija | Dienvidsomija |

Vidussomija |

Pohjanmā |

Ziemeļsomija |

Zviedrija: | 8 valsts apgabali" |

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1995. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Yves-Thibault De Silguy

[1] OV L 88, 3.4.1990., 1. lpp.

[2] OV L 353, 17.12.1990., 8. lpp.

[3] OV L 98, 24.4.1993., 1. lpp.

[4] OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša