EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994R2965

Padomes Regula (EK) Nr. 2965/94 (1994. gada 28. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru

OV L 314, 7.12.1994., 1./5. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 208 - 212
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 01 Sējums 003 Lpp. 208 - 212
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 304 - 307
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 142 - 145
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 142 - 145
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 01 Sējums 001 Lpp. 7 - 11

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj

31994R2965Oficiālais Vēstnesis L 314 , 07/12/1994 Lpp. 0001 - 0005
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 1 Sējums 3 Lpp. 0208
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 1 Sējums 3 Lpp. 0208


Padomes Regula (EK) Nr. 2965/94

(1994. gada 28. novembris),

ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā pēc 1993. gada 29. oktobra lēmuma, kas tika pieņemts ar kopīgu līgumu, kuru savā starpā noslēguši dalībvalstu valdību pārstāvji, kas valstu un valdību vadītāju līmenī tikās, lai noteiktu mītnes vietas dažām Eiropas Kopienu un Eiropola iestādēm un resoriem [1], dalībvalstu valdību pārstāvji ar kopīgu līgumu pieņēma deklarāciju par Savienības iestāžu Tulkošanas centra izveidi to Komisijas tulkošanas nodaļu pakļautībā, kas atrodas Luksemburgā, lai nodrošinātu tulkošanas pakalpojumus, kas vajadzīgi attiecīgo iestāžu darbībai, kuru mītnes tika noteiktas ar 1993. gada 29. oktobra lēmumu, izņemot Eiropas Monetāro institūtu;

tā kā racionāli būtu izveidot atsevišķu specializētu centru, kas paredzēts, lai nodrošinātu daudzu tādu iestāžu tulkošanas vajadzības, kas izkliedētas visā Savienībā;

tā kā noteikumiem, kas reglamentē Tulkošanas centra darbu, būtu jābūt tādiem, kas ļauj sniegt pakalpojumus administratīvi neatkarīgām iestādēm ar juridiskas personas statusu, kurām ir savs budžets, vienlaikus turpinot sadarbību ar Komisiju;

tā kā Līgums neparedz citādas darbības pilnvaras šīs regulas pieņemšanai kā tikai tās, kas ietvertas 235. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek izveidots Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (turpmāk saukts par "Centru").

2. pants

1. Centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus, kas ir vajadzīgi šādu turpmāk minēto iestāžu darbībai:

- Eiropas Vides aģentūra,

- Eiropas Izglītības fonds,

- Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs,

- Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūra,

- Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra,

- Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi),

- Eiropas Policijas birojs (Eiropols) un Eiropola narkotiku apkarošanas vienība.

Centrs un katra no iepriekš minētajām iestādēm izstrādā noteikumus, kas paredz to, kā notiks to sadarbība.

2. Iestādes, ko izveidojusi Padome un kas nav 1. punktā minētās iestādes, var izmantot Centra pakalpojumus, ņemot vērā līgumus, ko noslēdz ar Centru.

3. pants

1. Centram ir juridiskas personas statuss.

2. Lai veiktu savus uzdevumus, Centram visās dalībvalstīs ir plaša juridiska rīcībspēja, ko šo valstu likumi piešķir juridiskām personām.

4. pants

1. Centram ir administratīvā valde, ko veido:

a) šīs regulas 2. panta 1. punktā minēto iestāžu pārstāvji — pa vienam no katras iestādes; var paredzēt tās iestādes pārstāvību, kas ir tāda līguma līgumslēdzēja puse, kurš minēts 2. panta 2. punktā;

b) Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji — pa vienam no katras valsts — un

c) divi Komisijas pārstāvji.

2. Šā panta 1. punktā minēto pārstāvju vietnieki tiek izraudzīti, lai aizstātu pārstāvjus viņu prombūtnes laikā.

3. Administratīvo valdi vada viens no Komisijas pārstāvjiem.

5. pants

1. Administratīvās valdes locekļus ieceļ uz trim gadiem.

2. Administratīvās valdes locekļa amatā var iecelt atkārtoti.

6. pants

1. Priekšsēdētājs sasauc administratīvās valdes sanāksmi vismaz divreiz gadā un ja vismaz trešā daļa no locekļiem, kas minēti 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, to lūdz.

2. Administratīvās valdes lēmumus pieņem ar divu trešdaļu balsu vairākumu.

3. Katram administratīvās valdes loceklim ir viena balss.

4. Priekšsēdētājs nebalso.

7. pants

Administratīvā valde izstrādā savu reglamentu.

8. pants

1. Administratīvā valde pieņem Centra gada darba programmu, pamatojoties uz direktora sagatavotu projektu.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajā kārtībā gada laikā programmu var pielāgot.

3. Katru gadu vēlākais līdz 31. janvārim administratīvā valde pieņem gada pārskatu par Centra darbību. Direktors nosūta to iestādēm, kas minētas 2. pantā, un Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Komisijai un Revīzijas palātai.

9. pants

1. Centru vada direktors, ko pēc Komisijas priekšlikuma administratīvā valde ieceļ uz pieciem gadiem; viņu var iecelt amatā atkārtoti.

2. Direktors ir Centra juridiskais pārstāvis. Viņš vai viņa atbild par:

- darba programmas un Administratīvās valdes pieņemtu lēmumu atbilstīgu izstrādi un izpildi,

- ikdienas administratīvo vadību,

- Centram uzticēto uzdevumu izpildi,

- budžeta izpildi,

- visiem personāla jautājumiem,

- administratīvās valdes sanāksmju sagatavošanu.

3. Direktors ir pakļauts Administratīvajai valdei.

10. pants

1. Katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, tiek sastādīta Centra ieņēmumu un izdevumu tāme, un tā tiek iekļauta Centra budžetā.

2. a) Centra budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvaroti;

b) ievērojot c) apakšpunkta noteikumus par sākuma periodu, ieņēmumi nāk no maksājumiem, ko veic iestādes, kam Centrs ir tādu pakalpojumu darījumu partneris, kurus tas sniedz;

c) sākuma periodā, kas nepārsniedz trīs finanšu gadus:

- iestādes, ko Centrs apkalpo, iemaksā vienreizēju maksājumu, kas atbilst procentiem no to pamatbudžeta, kurš noteikts, pamatojoties uz iespējami visprecīzākajām ziņām, un kuru pielāgo, ņemot vērā faktiski veikto darbu,

- lai nodrošinātu Centra darbību, var tikt veikta iemaksa no Eiropas Kopienu pamatbudžeta.

3. Centra izdevumi ietver darbinieku atalgojumu, administratīvās un infrastruktūras izmaksas un darbības izmaksas.

11. pants

1. Pirms atkārtotas izskatīšanas, ko paredz 19. pants, katra 2. panta 1. punktā minētā iestāde, kurai ir īpašas grūtības sakarā ar pakalpojumiem, ko sniedz Centrs, var griezties Centrā, lai rastu vispiemērotākos risinājumus minētajām grūtībām.

2. Gadījumā, kad šādus risinājumus nevar rast trīs mēnešu laikā, attiecīgā iestāde var nosūtīt Komisijai atbilstīgi motivētu paziņojumu, lai tā varētu veikt vajadzīgos pasākumus un vajadzības gadījumā saziņā ar Centra vadību un ar tās palīdzību organizēt sistemātiskāku trešo personu palīdzību attiecīgo dokumentu tulkošanai.

12. pants

Pamatojoties uz līgumiem, kas ir jānoslēdz ar Centru, Komisija, saņemot izmaksu atlīdzinājumu, sniedz Centram turpmāk minēto palīdzību:

1) profesionālu palīdzību: terminoloģiju, datu bāzes, dokumentāciju, mašīntulkošanu, mācības un līgumtulku reģistrus, kā arī amatpersonu komandējumus uz Centra posteņiem;

2) pārvaldes pamatfunkciju pakalpojumu vadību: algu samaksu, veselības apdrošināšanas nodrošināšanu, pensiju shēmas, sociālās palīdzības organizēšanu.

13. pants

1. Katru gadu līdz 31. martam direktors sastāda Centra nākošā finanšu gada ieņēmumu un izdevumu provizorisko aprēķinu plānu un nosūta to administratīvajai valdei kopā ar darbinieku sarakstu.

2. Administratīvā valde pieņem provizorisko aprēķinu plānu kopā ar darbinieku sarakstu un tūlīt nosūta tos Komisijai, kas tos ņem vērā, lai noteiktu subsīdiju provizoriskos aprēķinus, kas 2. pantā minētajām iestādēm piešķirtas budžeta projektā, kuru tā iesniedz Padomei saskaņā ar Līguma 203. pantu.

3. Administratīvā valde pieņem Centra budžetu pirms attiecīgā budžeta gada sākuma, vajadzības gadījumā to pielāgojot maksājumiem, ko veikušas 2. pantā minētās iestādes.

14. pants

1. Direktors īsteno Centra budžetu.

2. Centra izdevumu saistību un maksājumu kontroli un visu Centra ieņēmumu noteikšanas un iekasēšanas kontroli veic Komisijas finanšu kontrolieris.

3. Katru gadu līdz 31. martam direktors nosūta Komisijai, administratīvajai valdei un Revīzijas palātai pārskatus par visiem Centra ieņēmumiem un izdevumiem attiecībā uz iepriekšējo finanšu gadu. Revīzijas palāta tos izskata saskaņā Līguma 188.c pantu.

4. Administratīvā valde var atbrīvot Centra direktoru no atbildības par budžeta izpildi.

15. pants

Administratīvā valde pēc apspriešanās ar Komisiju un Revīzijas palātu, pieņem iekšējos finanšu noteikumus, kas jo īpaši precizē Centra budžeta noteikšanas un izpildes procedūru.

16. pants

Uz Centru attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti.

17. pants

1. Uz Centra personālu attiecas noteikumi un regulas, kas piemērojamas Eiropas Kopienu ierēdņiem un citiem darbiniekiem.

2. Attiecībā uz saviem darbiniekiem Centrs īsteno pilnvaras, kas nodotas iestādei, kurai piešķirtas iecelšanas tiesības.

3. Administratīvā valde pēc vienošanās ar Komisiju pieņem īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai cita starpā nodrošinātu dažu darbu konfidenciālo raksturu.

18. pants

1. Centra līgumisko atbildību reglamentē tiesību sistēma, ko piemēro attiecīgajam līgumam.

Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā ir pieņemt nolēmumu, ievērojot visas šķīrējtiesas klauzulas, kas ietvertas līgumos, kurus noslēdzis Centrs.

2. Ja pastāv tādas saistības, kas nav līgumsaistības, Centrs saskaņā ar vispārīgiem tiesību principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina jebkādu kaitējumu, ko nodarījuši tā darbinieki, pildot savus pienākumus.

Eiropas Kopienu Tiesa ir kompetenta visos strīdos attiecībā uz šādu kaitējumu atlīdzināšanu.

3. Centra darbinieku personisko atbildību reglamentē attiecīgi noteikumi, kas tiem piemērojami.

19. pants

Ne vēlāk par trīs gadiem pēc tam, kad beidzies Centra darbības sākuma periods, kas nepārsniedz trīs budžeta gadus, Centra darbības procedūras var pārskatīt Padome, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un pēc Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas.

20. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 28. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

K. Kinkel

[1] OV C 323, 30.11.1993., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša