EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994R1868

Padomes Regula (EK) Nr. 1868/94 (1994. gada 27. jūlijs), ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

OV L 197, 30.7.1994., 4./6. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 060 Lpp. 5 - 7
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 060 Lpp. 5 - 7
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 016 Lpp. 331 - 333
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 176 - 178
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 176 - 178

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 01/07/2009; Atcelts ar 32009R0072 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1868/oj

31994R1868Oficiālais Vēstnesis L 197 , 30/07/1994 Lpp. 0004 - 0006
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 60 Lpp. 0005
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 60 Lpp. 0005


Padomes Regula (EK) Nr. 1868/94

(1994. gada 27. jūlijs),

ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 42. un 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā ar Padomes 1993. gada 14. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1543/93, ar ko nosaka piemaksas apmērus kartupeļu cietes ražotājiem 1993./94., 1994./95. un 1995./96. tirdzniecības gadā [4], paredzēja Padomei izlemt, kādus pasākumus būtu jāparedz gadījumā, ja kartupeļu cietes ražošana Kopienā pārsniegtu 1,5 miljonus tonnu 1993./94. vai 1994./95. tirdzniecības gadā; tā kā ražošana 1993./94. tirdzniecības gadā pārsniedza šo skaitli;

tā kā uz kartupeļu cietes nozari neattiecas ražošanas ierobežojumi un jo īpaši atstāšana atmatā, ko piemēro graudaugu nozarē; tā kā visiem noteikumiem attiecībā uz kartupeļu cietes nozari tomēr jābūt savietojamiem ar ražošanas pārbaudi, kas tajā ir tikpat nepieciešama kā citās nozarēs;

tā kā kvotu sistēmas ieviešana ir ražošanu kontrolējošs pasākums, kas vislabāk atbilst piemaksu mehānismam par kartupeļu cietes ražošanu;

tā kā jebkurai dalībvalstij, kur ražo kartupeļu cieti, būtu jāpiešķir kvota, kas balstīta uz vidējo šajā dalībvalstī saražoto kartupeļu cietes daudzumu 1990./91., 1991./92. un 1992./93. tirdzniecības gadā, par kuru ir saņemta piemaksa, to proporcionāli pielāgojot, ņemot vērā kopējo Kopienas 1,5 miljonu tonnu kvotu;

tā kā kvotas būtu jāpiešķir Dānijai, Vācijai, Spānijai, Francijai un Nīderlandei izmantošanai 1995./96., 1996./97. un 1997./98. tirdzniecības gadā;

tā kā Vācijas pāreja no plānveida ekonomikas, kas pastāvēja jaunajās Vācijas zemēs pirms apvienošanās, uz tirgus ekonomiku ar sekojošām izmaiņām lauksaimniecības ražošanas struktūrās un nepieciešamās investīcijas attaisno cita atsauces gada, proti 1992./93. gada, izmantošanu un minētajā gadā saražotā apjoma palielināšanu par 90000 tonnu kopā ar rezerves izveidi Vācijai, lai segtu to ražošanu, kas radās investīciju dēļ, kas neatgriezeniski veiktas pirms 1994. gada 31. janvāra, ja tas neatbilst Vācijai piešķirtās kvotas apjomam; tā kā šos apjomus nevar ieskaitīt Kopienas 1,5 miljonu tonnu kvotā; tā kā tāpēc tos ir jāpieskaita minētajai kvotai;

tā kā ražotājām dalībvalstīm būtu to kvota trīs gadu laikposmam jāsadala starp visiem uzņēmumiem, kas ražo kartupeļu cieti, pēc dalībvalsts izvēles, pamatojoties uz vidējo to saražoto kartupeļu cietes daudzumu 1990./91, 1991./92. un 1992./93. tirdzniecības gadā un par ko ir saņemtas piemaksas, vai uz to cietes daudzumu, kas saražots tikai 1992./93. tirdzniecības gadā uz tā paša pamata, un uz minēto uzņēmumu pirms 1994. gada 31. janvāra veiktajām investīcijām saistībā ar kartupeļu cietes ražošanu;

tā kā, lai ņemtu vērā iespējamo tirgus restrukturizāciju kartupeļu cietes ražošanā, Komisija trīs gadu laikposma beigās un tad ik pēc trim gadiem Padomei ziņo par piešķirtajām kvotām, nepieciešamības gadījumā iesniedzot attiecīgus priekšlikumus; tā kā tajā pašā laikā pārbaudīs jaunos kartupeļu cietes ražotājus;

tā kā īpaši strukturālie ierobežojumi kartupeļu cietes nozarē rada nepieciešamību veikt piemaksas par kartupeļu cietes ražošanu līdz uzņēmuma kvotas līmenim; tā kā, lai aizsargātu kartupeļu ražotājus, piemaksu izmaksa ir atkarīga no cietes ražošanai līdz kvotas līmenim nepieciešamā minimālā kartupeļu daudzuma minimālās cenas maksājuma;

tā kā uzņēmumi, kas ražo kartupeļu cieti, nenoslēdz audzēšanas līgumus ar kartupeļu ražotājiem attiecībā uz to kartupeļu daudzumu, no kura varētu saražot cietes daudzumus, kas pārsniegtu kvotu; tā kā saražotās cietes daudzumu, kas pārsniedz šo kvotu, eksportē no Kopienas, negūstot nekādu eksporta atmaksu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo ievieš kvotu sistēmu tādas kartupeļu cietes ražošanai, par kuru var iegūt Kopienas atbalstu.

2. pants

1. Sekojošām dalībvalstīm piešķir šādas kvotas kartupeļu cietes ražošanai 1995./96., 1996./97. un 1997./98. tirdzniecības gadā:

Dānija: | 178460 tonnas, |

Vācija: | 591717 tonnas, |

Spānija: | 2000 tonnu, |

Francija: | 281516 tonnas, |

Nīderlande: | 538307 tonnas, |

Kopā: | 1592000 tonnu. |

Izveido, lielākais, 110000 tonnu rezervi, lai segtu produkciju, kas realizēta Vācijā 1996./97. tirdzniecības gadā ar noteikumu, ka šādu produkciju rada investīcijas, kas neatgriezeniski veiktas pirms 1994. gada 31. janvāra. Vācija var realizēt šādu rezervi tikai pēc tās kvotas izsmelšanas, kas bijusi pieejama, kartupeļu cietes ražotnēm pārtraucot tirdzniecību. Lai izmantotu rezerves, Vācijai jāsaņem Komisijas apstiprinājums, ka ir atbilstība iepriekš minētajiem noteikumiem.

2. Katra ražotāja dalībvalsts piešķir 1. punktā minēto kvotu uzņēmumiem, kas ražo kartupeļu cieti izmantošanai 1995./96., 1996./97. un 1997./98. tirdzniecības gadā, pēc dalībvalsts izvēles, pamatojoties uz:

- vidējo kartupeļu cietes daudzumu, ko tie saražojuši 1990./91., 1991./92. un 1992./93. tirdzniecības gadā un par kuru saņemta Regulas (EEK) Nr. 1543/93 1. pantā minētā piemaksa,

- kartupeļu cietes daudzumu, ko tie saražojuši 1992./93. tirdzniecības gadā un par kuru saņemta Regulas (EEK) Nr. 1543/93 1. pantā minētā piemaksa.

Ja vajadzīgs, ražotāja dalībvalsts, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, ņem vērā kartupeļu cieti ražojošo uzņēmumu pirms 1994. gada 31. janvāra izdarītās investīcijas, kas nepalielināja ražošanu dalībvalsts izvēlētajā atsauces periodā.

3. pants

1. 1997. gada 31. oktobrī vai pirms tam un tad ik pēc trim gadiem Komisija Padomei ziņo par kvotu piešķiršanu Kopienā, vajadzības gadījumā pievienojot atbilstīgus priekšlikumus. Šajā ziņojumā ņem vērā kartupeļu cietes, kā arī graudu cietes tirgus attīstību.

2. 1997. gada 30. novembrī vai pirms tam un tad ik pēc trim gadiem Padome, rīkojoties saskaņā ar Līguma 43. pantu, pamatojoties uz 1. pantā minēto ziņojumu, dalībvalstīm piešķir kvotas nākamajiem trim gadiem.

3. 1997. gada 31. decembrī vai pirms tam un tad ik pēc trim gadiem dalībvalstis informē ieinteresētās personas par kvotu piešķiršanu nākamajiem trim tirdzniecības gadiem.

4. pants

Uzņēmums, kas ražo kartupeļu cieti, neslēdz audzēšanas līgumus ar kartupeļu ražotājiem par kartupeļu daudzumu, no kura varētu saražot cietes daudzumu, kas pārsniedz to kvotu, kura minēta 2. panta 2. punktā.

5. pants

Kartupeļu cieti ražojošiem uzņēmumiem izmaksā piemaksu ECU 18,43 par tonnu par kartupeļu cietes daudzumu līdz kvotas limitam, kas minēts 2. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tie kartupeļu audzētājiem ir samaksājuši minimālo cenu, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 1766/92 [5] 8. panta 1. punktā, par visiem kartupeļiem, kas vajadzīgi, lai saražotu cieti līdz kvotas limitam.

6. pants

1. Neskarot 5. pantu, kartupeļu cieti, kas saražota virs 2. panta 2. punktā minētās kvotas, kā tādu eksportē no Kopienas pirms 1. janvāra, kas seko attiecīgajam tirdzniecības gadam.

Par to nepienākas eksporta kompensācija.

2. Neskarot 1. punktu, kartupeļu cieti ražojošie uzņēmumi var jebkurā tirdzniecības gadā papildus to kvotai atbilstīgajam gadam izmantot ne vairāk kā 5 % no nākamā tirdzniecības gada kvotas. Šādā gadījumā kvotu nākamajam tirdzniecības gadam attiecīgi samazina.

7. pants

Šīs regulas noteikumi neattiecas uz tāda uzņēmuma kartupeļu cietes produkciju, kas nav iepircis kartupeļus, par kuriem izmaksāts kompensējošais atbalsts, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 1766/92 8. pantā un kas nav ieguvis minētās regulas 7. pantā minēto kompensāciju.

8. pants

Šīs regulas piemērošanai pieņem sīki izstrādātus noteikumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1766/92 23. pantā noteikto kārtību. Tajos jo īpaši ietver noteikumus, kas piemērojami apvienošanās, īpašumtiesību pārejas un uzņēmuma pārdošanas pārtraukšanas vai uzsākšanas gadījumā, un īpašus pasākumus, kas nepieciešami, lai veicinātu pāreju no spēkā esošās sistēmas uz to, ko ievieš ar šo regulu.

9. pants

Regulu (EEK) Nr. 1543/93 no 1995. gada 1. jūlija atceļ. Atsauces uz Regulu (EEK) Nr. 1543/93 saprot kā atsauces uz šo regulu.

10. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1995. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Th. Waigel

[1] OV C 83, 19.3.1994., 5. lpp.

[2] OV C 128, 9.5.1994.

[3] OV C 148, 30.5.1994., 49. lpp.

[4] OV L 154, 25.6.1993., 4. lpp.

[5] OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1866/94 (OV L 197, 30.7.1994., 1. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša