EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31994R1627

Padomes Regula (EK) Nr. 1627/94 (1994. gada 27. jūnijs), kas paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz īpašām zvejas atļaujām

OV L 171, 6.7.1994., 7./13. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 173 - 179

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 06/05/2011; Atcelts ar 32009R1224 Skatīt 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1627/oj

31994R1627Oficiālais Vēstnesis L 171 , 06/07/1994 Lpp. 0007 - 0013
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 4 Sējums 6 Lpp. 0086
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 4 Sējums 6 Lpp. 0086


Padomes Regula (EK) Nr. 1627/94

(1994. gada 27. jūnijs),

kas paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz īpašām zvejas atļaujām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā, ievērojot Padomes 1993. gada 20. decembra Regulas (EK) nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kas paredz noteikumus par informāciju, kas obligāti jāiekļauj zvejas licencēs [4], 9. pantu, Padomei jāpieņem vispārīgi noteikumi par īpašām zvejas atļaujām Kopienas zvejas kuģiem un tiem kuģiem ar trešās valsts karogu, kas darbojas Kopienas zvejas ūdeņos;

tā kā saskaņā ar Padomes 1992. gada 20. decembra Regulas (EEK) nr. 3760/92, ar ko izveido Kopienas zivsaimniecības un akvakultūras sistēmu [5], 4.un 8. pantu, Padome var noteikt konkrētus nosacījumus attiecībā uz Kopienas zvejas kuģu piekļuvi ūdeņiem un resursiem, un kas var ietvert prasību pēc īpašām zvejas atļaujām;

tā kā Padomei ir katrā atsevišķā gadījumā jālemj par vispiemērotāko zvejas vietas definīciju un vajadzības gadījumā inter alia detalizēti norādīt krājumus vai to grupas, ūdeņus un/vai zvejas rīkus, lai izveidotu īpašu zvejas atļauju sistēmu attiecībā uz šo zvejas vietu;

tā kā tomēr šādu īpašu zvejas atļauju izsniegšana arī maziem kuģiem, kas zvejo vienīgi karoga dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, pašlaik netiek prasīta, jo vajadzības gadījumā ir iespējams šādu kuģu zvejas intensitāti regulēt citā veidā;

tā kā to zvejniecības nolīgumu sakarā, kas noslēgti starp Kopienu un trešajām valstīm, uz zvejas darbībām, ko veic kuģi, kas peld ar trešās valsts karogu un darbojas Kopienas zvejas ūdeņos, būtu jāattiecina prasība par zvejas licencēm, licenci papildinot ar īpašu zvejas atļauju;

tā kā ir ieteicams Kopienas līmenī izveidot procedūras, saskaņā ar kurām katra dalībvalsts izsniedz un pārzina īpašās zvejas atļaujas ar tās karogu peldošiem kuģiem, un procedūras, saskaņā ar kurām Komisija izsniedz un pārzina licences, ko papildina ar īpašajām zvejas atļaujām kuģiem, kas peld ar trešās valsts karogu un darbojas Kopienas zvejas ūdeņos;

tā kā Komisijai vajadzētu spēt nodrošināt atbilstību Kopienas juridiskajiem aktiem attiecībā uz karoga dalībvalsts veikto īpašo zvejas atļauju pārzināšanu;

tā kā, lai nodrošinātu saskaņotu resursu saglabāšanas un apsaimniekošanas politiku, būtu jāizveido kārtība, kādā pārsūtāma valstu zvejas atļaujās ietvertā informācija;

tā kā sodu piemērošanas iespējas, kā to paredz Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2847/93, kas izveido kontroles sistēmu kopējai zivsaimniecības politikai [6], 31. panta 3. punkts, ieskaitot zvejas licenču iespējamo apturēšanu vai anulēšanu, varētu palīdzēt uzlabot resursu izmantojuma regulēšanu; tā kā tādējādi ir svarīgi, lai karoga dalībvalsts kompetentās iestādes spētu ar administratīva lēmuma palīdzību uzsākt īpašas zvejas atļaujas apturēšanas vai anulēšanas procedūru;

tā kā, lai to panāktu, jānosaka sīki izstrādāti noteikumi informatīvo procedūru piemērošanai dalībvalstu līmenī starp iestādēm, kas atbild par zvejas darbību uzraudzību, un iestādēm, kas atbild par tiesvedības uzsākšanu attiecībā uz karoga dalībvalsts izdarītiem pārkāpumiem;

tā kā, lai nodrošinātu to zvejas darbību kontroli, uz ko attiecas īpašās zvejas atļaujas, ir jānosaka vispārīgi noteikumi, kuri aptvertu sadarbību starp iestādēm, kas atbild par īpašo zvejas atļauju izsniegšanu un pārzināšanu, un iestādēm, kas atbild par zvejas darbību uzraudzību;

tā kā uz informāciju, ko ievāc saskaņā ar šo regulu, būtu jāattiecina datu konfidencialitātes noteikumi, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 3760/92 13. pantā un Regulas (EEK) Nr. 2847/93 37. pantā; tā kā dalībvalstīm un Komisijai šajā nolūkā ir jāveic attiecīgi pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šī regula paredz vispārīgus noteikumus attiecībā uz:

a) īpašām zvejas atļaujām Kopienas zvejas kuģu zvejas darbībām atbilstīgi Kopienas pasākumiem attiecībā uz nosacījumiem par piekļuvi ūdeņiem un resursiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EEK) nr. 3760/92 4.un 8. pantu. Ikreiz, kad Padome lemj par piekļuves nosacījumiem, tā novērtē vajadzību pēc īpašas zvejas atļaujas;

b) zvejas licencēm un īpašām atļaujām zvejas kuģiem, kas peld ar trešās valsts karogu un darbojas Kopienas zvejas ūdeņos starp Kopienu un šo valsti noslēgto zvejniecības nolīgumu sakarā;

c) kārtību, kādā pārsūtāma dalībvalstu zvejas atļaujās ietvertā informācija.

2. Kuģus, kuru kopgarums ir mazāks par 10 m un kas zvejo vienīgi karoga dalībvalsts teritoriālajos ūdeņos, atbrīvo no pienākuma turēt īpašu zvejas atļauju.

2. pants

1. Šajā regulā:

a) "īpaša zvejas atļauja" nozīmē iepriekšēju zvejas atļauju, kas izsniegta Kopienas zvejas kuģim, lai papildinātu tā zvejas licenci, tādējādi ļaujot tam veikt zvejas darbības noteiktā laika posmā, attiecīgā platībā, attiecīgā zvejas vietā, saskaņā ar Padomes pieņemtiem pasākumiem;

b) "zvejas licence un īpaša zvejas atļauja zvejas kuģim, kas peld ar trešās valsts karogu" nozīmē Komisijas apliecinājumu, kurā sniegta obligātā informācija par šī kuģa identifikāciju, tehniskajiem parametriem un aprīkojumu, un kurš papildināts ar iepriekšēju atļauju, kas ļauj tam veikt darbības Kopienas zvejas ūdeņos saskaņā ar attiecīgiem Kopienas juridisko aktu normām un zvejniecības nolīgumu, kas noslēgts ar attiecīgo valsti.

2. Dalībvalstis var izraudzīties atļaujai citu nosaukumu ar noteikumu, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir atļauja šīs regulas nozīmē.

3. pants

1. Īpašajā zvejas atļaujā, kas izsniegta saskaņā ar 7. pantu, jābūt vismaz I pielikumā noteiktajai informācijai.

2. Zvejas licencē un īpašajā atļaujā kuģiem, kas peld ar trešās valsts karogu, jābūt vismaz II pielikumā noteiktā informācija.

4. pants

1. Karoga dalībvalsts izsniedz un pārzina īpašās zvejas atļaujas kuģiem, kas peld ar tās karogu, saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas juridisko aktu normām, ieskaitot pasākumus, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 3760/92 11. pantā.

2. Komisija Kopienas vārdā izsniedz un pārzina zvejas licences un īpašās atļaujas kuģiem, kas peld ar trešās valsts karogu, saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas juridisko aktu normām un noteikumiem, kas ietverti zvejniecības nolīgumos, kuri noslēgti ar attiecīgo valsti vai pieņemti saskaņā ar šiem nolīgumiem.

5. pants

1. Karoga dalībvalsts nedrīkst izsniegt īpašo zvejas atļauju, ja attiecīgajam kuģim nav zvejas licences, kas iegūta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 3690/93, vai ja tā zvejas licence ir apturēta vai anulēta saskaņā ar minētās regulas 5. pantu.

2. Īpašā zvejas atļauja kļūst spēkā neesoša, ja kuģim atbilstošā zvejas licence ir anulēta galīgi; to aptur, ja licence ir anulēta uz laiku.

6. pants

1. Tikai tiem 1. panta a) un b) apakšpunktā minētajiem kuģiem, kam ir derīga īpašā zvejas atļauja, atļauts saskaņā ar šajās atļaujās paredzētajiem nosacījumiem zvejot, turēt uz klāja, pārvadāt un izkraut krastā zivis no krājumiem vai krājumu grupām, kas minētas atļaujā, izņemot, īpašus gadījumus, kad Padome ir nolēmusi par izņēmuma noteikumiem attiecībā uz papildus nozveju.

2. Ikkatra īpašā zvejas atļauja ir derīga tikai vienam zvejas kuģim.

3. Zvejas kuģim atļauts turēt vairākas dažādas īpašās zvejas atļaujas.

Kopienas zvejas kuģi, kas darbojas kopienas zvejas ūdeņos vai atklātā jūrā

7. pants

1. Karoga dalībvalsts precizē, kuri kuģi varētu iesaistīties zvejas darbībās atbilstīgi 1. panta a) apakšpunktā minētajiem piekļuves nosacījumiem. Tā nodrošina, ka šie kuģi atbilst Padomes noteiktajiem nosacījumiem un nosūta Komisijai attiecīgo informāciju.

2. Komisija izskata karoga dalībvalsts sniegto informāciju, pārbauda, vai tā atbilst attiecīgajiem Kopienas juridisko aktu normām un lēmumiem, kas pieņemti, ievērojot 13. pantu, un informē dalībvalsti par saviem secinājumiem ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu var vajadzības gadījumā nolemt pieņemt citu termiņu īpašo zvejas atļauju režīma piemērošanai atsevišķos gadījumos.

3. Karoga dalībvalsts var izsniegt īpašo zvejas atļauju pēc Komisijas secinājumu saņemšanas vai pēc 2. punktā noteiktā termiņa beigām.

4. Lai nodrošinātu atbilstību Kopienas resursu saglabāšanas un apsaimniekošanas pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EEK) nr. 3760/92 4.un 8. pantu, karoga dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus, vajadzības gadījumā ieskaitot jebkuras tās izsniegtās īpašās zvejas atļaujas pilnīgu vai daļēju grozīšanu vai apturēšanu, un attiecīgi informē Komisiju.

8. pants

1. Ja karoga dalībvalsts, ievērojot Regulas (EEK) nr. 3760/92 9. pantu, ir pieņēmusi valsts noteikumus valsts zvejas atļaujas veidā, lai sadalītu starp atsevišķiem kuģiem zvejas iespējas, kas piešķirtas saskaņā ar minētās regulas 8. pantu, tā ik gadus nosūta Komisijai informāciju par kuģiem, kam atļauts iesaistīties zvejas darbībās attiecīgā zvejas vietā saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

2. Ja dalībvalstis, ievērojot Regulas (EEK) nr. 3760/92 10. pantu, ir izveidojušas īpašu valsts atļauju sistēmu, tad tās ik gadus nosūta Komisijai atļauju pieteikumos ietvertās informācijas kopsavilkumu un ar to saistītos zvejas intensitātes kopējos rādītājus.

Kuģi, kas peld ar trešās valsts karogu un darbojas kopienas zvejas ūdeņos

9. pants

1. Saskaņā ar pasākumiem resursu saglabāšanai un apsaimniekošanai, kurus pieņēmusi Padome attiecībā uz kuģiem, kas peld ar trešās valsts karogu, attiecīgās trešās valsts kompetentās iestādes nosūta Komisijai zvejas licenču un īpašo zvejas atļauju pieteikumus kuģiem, kas peld ar šo valstu karogu, un kas varētu iesaistīties zvejas darbībās Kopienas ūdeņos saskaņā ar zvejas iespējām, ko Kopiena piešķīrusi šai valstij.

2. Komisija izskata 1. punktā minētos pieteikumus un izsniedz zvejas licences un īpašās zvejas atļaujas saskaņā ar pasākumiem, ko pieņēmusi Padome, un noteikumiem, kas ietverti ar attiecīgo valsti noslēgtajā nolīgumā vai pieņemti saskaņā ar šo nolīgumu.

3. Komisija informē dalībvalstu izraudzītas kompetentās pārbaudes iestādes par izsniegtajām zvejas un īpašajām atļaujām.

10. pants

1. Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par visiem reģistrētajiem pārkāpumiem attiecībā uz kuģi, kas peld ar trešās valsts karogu.

2. Pēc paziņošanas, kā minēts 1. punktā, Komisija var apturēt vai anulēt zvejas licenci un īpašās zvejas atļaujas, kas izsniegtas saskaņā ar 9. pantu, un var atteikties izsniegt attiecīgajam kuģim jaunu zvejas licenci un īpašo zvejas atļauju. Komisijas lēmumu paziņo trešajai valstij.

3. Komisija nekavējoties paziņo attiecīgo dalībvalstu pārbaudes iestādēm par pasākumiem, kas veikti, ievērojot 2. punktu.

Vispārīgi noteikumi

11. pants

Karoga dalībvalsts veido Regulas (EK) nr. 3690/93 6. pantā minēto reģistru(us), lai vienkopus apkopotu visus datus attiecībā uz īpašajām zvejas atļaujām, kas, ievērojot šīs regulas 7. pantu, izsniegtas kuģiem, kas peld ar minētās valsts karogu, ciktāl šie dati nav savākti, ievērojot Komisijas 1994. gada 19. janvāra Regulu (EK) nr. 109/94 par Kopienas zvejas kuģu reģistru [7], lai 14. pantā paredzēto sadarbību padarītu efektīvāku.

12. pants

Dalībvalstis norīko kompetentās iestādes izsniegt 7. pantā paredzētās īpašās zvejas atļaujas un pieņem attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti. Tās paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai šo iestāžu nosaukumus un adreses. Tās informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un izmaiņu gadījumā — iespējami īsā laikā.

13. pants

1. Pēc paziņojuma atbilstīgi Regulas (EEK) nr. 2847/93 33. panta 1. punktam vai saskaņā ar starptautiskas pārbaudes sistēmas ieviešanas noteikumiem karoga dalībvalsts kompetentās iestādes vajadzības gadījumā saskaņā ar valsts likumiem piemēro procedūras, kas, atkarībā no pārkāpuma smaguma, var noslēgties ar:

- naudas sodu,

- aizliegto zvejas rīku un nozvejas arestu,

- kuģa aizturēšanu,

- kuģa pagaidu izņemšanu no aprites,

- īpašās zvejas atļaujas apturēšanu,

- īpašās zvejas atļaujas anulēšanu, ņemot vērā visas sankcijas, ko uzlikušas kompetentās iestādes, kas atklāja pārkāpumu.

ņemot vērā visas sankcijas, ko uzlikušas kompetentās iestādes, kas atklāja pārkāpumu.

2. Sīki izstrādātus noteikumus 1. punkta piemērošanai pieņem Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) nr. 3760/92 18. pantā noteikto procedūru, jo īpaši, lai karoga dalībvalstis varētu piemērot šo punktu ar godīgiem un caurskatāmiem nosacījumiem.

14. pants

1. Karoga dalībvalstis un dalībvalstis, kas atbild par pārbaudi jūras ūdeņos, kas atrodas to suverenitātē vai jurisdikcijā, sadarbojas, lai nodrošinātu atbilstību īpašo zvejas atļauju nosacījumiem.

2. Lai to panāktu, karoga dalībvalsts paziņo dalībvalstij, kas atbild par pārbaudi:

a) datus saistībā ar īpašajām zvejas atļaujām, tiklīdz tās ir izsniegtas, kuras tā piešķīrusi kuģiem, kas varētu zvejot attiecīgajos ūdeņos;

b) zvejas gada laikā nekavējoties un pēc tās dalībvalsts, kas atbild par pārbaudi, lūguma paziņo par attiecīgajos ūdeņos zvejojoša kuģa īpašās zvejas atļaujas derīgumu un pēc pašas ierosmes — par īpašajām zvejas atļaujām, kuru termiņš notecējis.

3. Pēc Komisijas vai pēc tās dalībvalsts lūguma, kas atbild par pārbaudi, karoga dalībvalsts nekavējoties dara zināmu 2. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju.

15. pants

Regulas (EEK) nr. 3760/92 13. pantu un Regulas (EEK) nr. 2847/93 37. pantu piemēro attiecībā uz datiem, kas iegūti saskaņā ar šo regulu.

16. pants

Sīki izstrādātus noteikumus 7., 8.un 10. panta piemērošanai pieņem saskaņā ar Regulas (EEK) nr. 3760/92 18. pantā paredzēto procedūru.

17. pants

Padome līdz 1994. gada 31. decembrim pieņem lēmumu par noteikumiem, ko Komisija ierosina par to īpašo zvejas atļauju sistēmas piemērošanu, kas attiecas uz kuģiem, kas peld ar dalībvalsts karogu un darbojas trešās valsts ūdeņos saskaņā ar zvejas nolīgumu, kas noslēgts starp Kopienu un šo valsti, ņemot vērā šīs sistēmas piemērošanas juridiska rakstura ietekmi uz dalībvalstu normatīvajiem aktiem.

18. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1995. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1994. gada 27. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

C. Simitis

[1] OV C 310, 16.11.1993., 13. lpp.

[2] OV C 20, 24.1.1994., 540. lpp.

[3] OV C 34, 2.2.1994., 73. lpp.

[4] OV L 341, 31.12.1993., 93. lpp.

[5] OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp.

[6] OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

[7] OV L 19, 22.1.1994., 5. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS OBLIGĀTI JĀIEKĻAUJ ĪPAŠAJĀS ZVEJAS ATĻAUJĀS, KO IZSNIEDZ SASKAŅĀ AR 7. UN 9. PANTU

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS OBLIGĀTI JĀIEKĻAUJ ZVEJAS LICENCĒS UN ĪPAŠAJĀS ZVEJAS ATĻAUJĀS, KO IZSNIEDZ KUĢIEM, KAS PELD AR TREŠĀS VALSTS KAROGU

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša