EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R0114

Commission Regulation (EC) No 114/94 of 24 January 1994 amending Regulation (EEC) No 1756/93 fixing the operative events for the agricultural conversion rate applicable to milk and milk products

OJ L 20, 25.1.1994, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 355 - 356
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 355 - 356
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 176 - 177

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Implicitly repealed by 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/114/oj

  The document is unavailable in your User interface language

03/ 14

BG

Официален вестник на Европейския съюз

176


31994R0114


L 020/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 114/94 НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 1994 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 1756/93 за определяне на правопораждащите факти за селскостопанския обменен курс, прилаган за млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3813/92 на Съвета от 28 декември 1992 г. относно отчетната единица и обменните курсове, които следва да се прилагат в рамките на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1756/93 на Комисията (2), изменен от Регламент (ЕИО) № 2866/93 (3), има за цел точното определяне на обменния курс, който трябва да се прилага за всички суми, фиксирани в екю в сектора на млякото и млечните продукти; като има предвид, че за тази цел посоченият регламент трябва да бъде допълнен с определянето на правопораждащите факти за сумите, предвидени в член 4, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2839/93 на Комисията от 18 октомври 1993 г. относно специалната продажба на масло от интервенционната складова наличност, предназначено за износ към републиките от бившия Съветски съюз (4), последно изменен с Регламент (ЕО) № 109/94 (5);

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1756/93 не уточнява правопораждащия факт за обменния курс, който трябва да се прилага за помощта, отпусната за обезмасленото мляко по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1105/68 на Комисията от 27 юли 1968 г. относно условията за отпускане на помощите за млякото, предназначено за храна на животните (6), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1723/93 (7); като има предвид, че при това положение той следва да бъде поправен;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 2167/83 на Комисията от 28 юли 1983 г. относно условията, които трябва да се спазват при предоставянето на мляко и някои млечни продукти на учениците от учебните заведения (8), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1861/93 (9), е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 3392/93 (10); като има предвид, че при това положение следва да се измени позоваването на приложението към Регламент (ЕИО) № 1756/93;

като има предвид, че Управителният комитет по млякото и млечните продукти не е дал становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 1756/93 се изменя, както следва:

1.

Част Б.II от приложението се допълва с точка 8:

„Регламент

Съответни количества

Приложим селскостопански обменен курс

8.   (ЕИО) №. 2839/93

Тръжна цена, приета като част от тръжната процедура, предвидена в член 4, параграф 2, буква в)

Селскостопански обменен курс, приложим на датата на плащането“

2.

Част В.III., точка 1 от приложението се заменя, както следва:

„Регламент

Съответни количества

Приложим селскостопански обменен курс

1.   (ЕИО) №. 1105/68

A.   Сума на помощта за обезмаслено мляко, предназначено за храна на животните, предвидена в член 1

Селскостопански обменен курс, приложим:

i)

в първия ден от месеца на денатуриране на обезмасленото мляко, предвидено в член 2 или на доставката на обезмаслено мляко на животновъда

ii)

в първия ден от месеца, за който е съставено месечно извлечение въз основа на използването на обезмаслено мляко съгласно разпоредбите на член 5а

iii)

в първия ден от месеца на производство на масло или сметана за обезмасленото мляко, използвано съгласно разпоредбите на членове 6 и 8а

Б.   Сума на помощта за обезмасленото мляко, предназначено за храна на животни, предвидена в член 1а, параграф 3

Селскостопански обменен курс, приложим в първия ден от месеца на денатурирането на обезмасленото мляко, предвидено в член 2 или на доставката на течното обезмаслено мляко на животновъда“

3.

Част Г, точка 4 от приложението се заменя, както следва:

„Регламент

Съответни количества

Приложим селскостопански обменен курс

4.   (ЕИО) № 3392/93

Сума на помощта за мляко, предназначено за училищата, предвидена в член 4, параграф 1

Селскостопански обменен курс, валиден в първия ден от първия месец от периода, за който е подадена молбата за отпускане на помощ, предвидена в член 7, параграф 4“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Въпреки това, член 1, параграф 3 се прилага от 1 януари 1994 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 1994 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ 387, 31.12.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 2.7.1993 г., стр. 48.

(3)  ОВ L 262, 21.10.1993 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 260, 19.10.1993 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 19, 22.1.1994 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 184 , 29.7.1968 г., стр. 24.

(7)  ОВ L 159 , 1.7.1993 г., стр. 123.

(8)  ОВ L 206 , 30.7.1983 г., стр. 75.

(9)  ОВ L 170 , 13.7.1993 г., стр. 14.

(10)  ОВ L 306, 11.12.1993 г., стр. 27.


Top