Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31994R1093

Padomes Regula (EK) Nr. 1093/94 (1994. gada 6. maijs) par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem trešo valstu zvejas kuģi var tieši izkraut un tirgot savus lomus Kopienas ostās

OV L 121, 12.5.1994., 3./5. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 04 Sējums 006 Lpp. 64 - 66
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 04 Sējums 006 Lpp. 64 - 66
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 161 - 163
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 197 - 199
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 197 - 199

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Atcelts ar 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1093/oj

31994R1093Oficiālais Vēstnesis L 121 , 12/05/1994 Lpp. 0003 - 0005
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 4 Sējums 6 Lpp. 0064
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 4 Sējums 6 Lpp. 0064


Padomes Regula (EK) Nr. 1093/94

(1994. gada 6. maijs)

par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem trešo valstu zvejas kuģi var tieši izkraut un tirgot savus lomus Kopienas ostās

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālās komitejas atzinumu [3],

tā kā, tādā mērā, kādā tas izriet no Līguma, piekrastes valsts tiesības noteikt trešo valstu pieeju iekšējiem ūdeņiem un ostām īsteno dalībvalstis; tā kā tomēr attiecībā uz zvejas kuģu pieeju šīm ostām, lai tieši izkrautu lomus un tirgotos ar tiem, jānosaka papildu vienoti pasākumi Kopienas līmenī, lai šīs darbības tiktu veiktas tādā veidā, kas neietekmētu kopējās zvejniecības politikas realizāciju, ieskaitot tos veselības un tirdzniecības normatīvus, kuri piemērojami attiecībā uz Kopienas produktiem, un kas neizraisītu tādu situāciju, kurā konkurence būtu traucēta par sliktu Kopienas produkcijai, un jāņem vērā tas produkcijas imports, ko veic ar citiem transporta līdzekļiem;

tā kā jo sevišķi ir jāievēro, ka izkraušanu drīkst atļaut tikai tajās ostās, kurās ir iespējams veikt medicīniskās un veterinārās pārbaudes, un ir nepieciešams prasīt, lai attiecīgo zvejas kuģu kapteiņi iesniedz konkrētu izkraušanas ziņojumu;

tā kā to zvejas kuģu pieeja ostām, kas peld ar kādas trešās valsts karogu vai ir reģistrēti kādā trešajā valstī, nedrīkst apdraudēt tirgus līdzsvaru, ko cenšas nostiprināt dažiem produktiem noteikti cenu mehānismi, kas ir ieviesti kā tirgus organizācijas elementi; tā kā šā iemesla dēļ produkcijas pārdošanai jānotiek, ievērojot Kopienas noteiktos cenu līmeņus;

tā kā šo produktu tirgus kopējā organizācija turklāt lielā mērā balstās uz ražotāju organizāciju spēju veicināt cenu regulēšanu, uzliekot šo organizāciju dalībniekiem pienākumu ievērot to pieņemtos noteikumus, lai jo īpaši saskaņā ar Līguma mērķiem zvejniekiem nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni; tā kā tās priekšrocības, kas ir saistītas ar trešo valstu zvejas kuģu lomu tiešo izkraušanu, ražotāju organizāciju darbības apgabalos nedrīkst novest pie situācijas, kad tiek apdraudēta šo organizāciju pieņemtu un ieviestu pasākumu efektivitāte, realizējot kopējās tirgus organizācijas mehānismus; tā kā tāpēc, izņemot gadījumus, kad produktus ir paredzēts pārstrādāt, šie pasākumi jāattiecina uz lomiem, ko izkrauj krastā tie kuģi, kuri peld ar kādas trešās valsts karogu vai ir reģistrēti kādā trešajā valstī;

tā kā šīs regulas piemērošanai būs vajadzīgs pietiekams informācijas nodrošinājums tajās ostās, kur notiek to kuģu tiešā lomu izkraušana un tirdzniecība, kuri peld ar kādas trešās valsts karogu vai ir reģistrēti kādā trešajā valstī;

tā kā pēc noteikta laika būs nepieciešams novērtēt šīs regulas piemērošanas rezultātus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā, tiem kuģiem, kas peld ar kādas trešās valsts karogu vai ir reģistrēti kādā trešajā valstī, ir atļauts izkraut savus lomus tieši Kopienas dalībvalstu ostās, lai tos laistu brīvā apritē un tirdzniecībā.

2. pants

Šajā regulā piemērojamas šādas definīcijas:

1. Zivju produkti ir visi produkti, kas atvesti tieši no nozvejas vietas, tai skaitā tie, kuri vesti pārsūtīšanas kārtībā pa jūru kādā citā kuģī un uz kuriem attiecas Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma 3. nodaļa par tarifiem un statistisko nomenklatūru, kā arī par kopējiem muitas tarifiem [4];

2. Zvejas kuģis:

- kuģis neatkarīgi no tā izmēriem, ko pirmām kārtām vai sekundāri izmanto zivju produktu ieguvei,

- kuģis, kas saņem 1. pantā minētos zivju produktus pārsūtīšanai no citiem kuģiem, pat ja to pašu neizmanto lomu nozvejai ar saviem līdzekļiem,

- kuģis, uz kura borta ar 1. pantā minētajiem zivju produktiem tiek veikta kāda no šādām darbībām pirms iesaiņošanas: filetēšana vai šķēlēšana, atādošana, malšana, saldēšana vai pārstrāde.

3. pants

1. Neierobežojot noteikumus, kas izklāstīti 1990. gada 10. decembra Direktīvā 90/675/EEK, kurā noteikti principi, kas attiecas uz veterināro pārbaužu veikšanu attiecībā uz produktiem, kurus ieved Kopienā no trešām valstīm [5], kā arī 1991. gada 22. jūlija Direktīvā 91/493/EEK, kas nosaka sanitārās prasības attiecībā uz zivju produktu ražošanu un laišanu tirgū [6], 1. pantā minētajiem zvejas kuģiem nav tiesību izkraut savus lomus, kas paredzēti laišanai brīvā apritē un tirdzniecībā, citās vietās kā vienīgi tajās ostās, kuras dalībvalstis izraudzījušās šim nolūkam. Šo dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, lai minētajās ostās pienācīgi tiktu veiktas visas sanitārās un veterinārsanitārās pārbaudes, ko spēkā esošie noteikumi paredz attiecībā uz 1. pantā minētajiem zivju produktiem.

2. Pirms dienas, kad šī regula kļūst piemērojama, dalībvalstis nosūta Komisijai sarakstu ar 1. punktā minētajām ostām. Dalībvalstis ziņo Komisijai par jebkurām turpmākām pārmaiņām šajā sarakstā.

Komisija publicē ostu sarakstu un visas tā pārmaiņas Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša C sērijā.

4. pants

1. Neierobežojot Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveidota kontroles sistēma, kas piemērojama attiecībā uz kopējo zvejniecības politiku [7], to zvejas kuģu kapteiņiem, kas minēti 1. pantā, jāsastāda un jānodod ziņojums tās dalībvalsts kompetentām institūcijām, kur viņi vēlas izmantot zivju produktu izkraušanas iekārtas, un šajā ziņojumā attiecībā uz visiem tiem zivju produktiem, kurus viņi vēlas izkraut, jānorāda:

- šo produktu izcelsme un attiecīgā gadījumā tas kuģis vai kuģi, no kuriem šie produkti saņemti,

- daudzumi, kas sadalīti pa sugām,

- paredzētā tirdzniecības metode.

2. Kamēr 1. punktā minētie ziņojumi nav iesniegti kompetentajām iestādēm, 1. pantā minētos zivju produktus, kurus izkrauj kāds 1. pantā minētais zvejas kuģis, nedrīkst nodot brīvai izplatīšanai.

5. pants

1. To zivju produktu tirdzniecībā, kas ir izkrauti tieši no kāda 1. pantā minētā zvejas kuģa un kas nav paredzēti pārstrādei, jāievēro šādi noteikumi:

- ja šie produkti minēti I vai VI pielikumā Padomes 1992. gada 17. decembra Regulai (EEK) Nr. 3759/92 par kopēju zivju produktu un akvakultūras produktu [8] tirgus organizāciju un ja tos tirgo tādā darbības rajonā, kurā ir atzīta kāda ražotāju organizācija, tos drīkst tirgot, vienīgi ievērojot tos noteikumus, kurus nosaka attiecīgā ražotāju organizācija un kuri ietver noteikto atpirkšanas vai pārdošanas cenu, kvalitātes nosacījumus vai piegādes regulēšanas noteikumus,

— ja laišana brīvā apritē notiek ārpus šāda rajona, produktus, kas minēti I. A, D vai E pielikumā Regulai (EEK) Nr. 3759/92, nedrīkst pārdot par franko robežas cenu zem Kopienas atpirkšanas vai pārdošanas cenas, kas noteikta attiecīgajam tirdzniecības gadam saskaņā ar minētās regulas 11. vai 13. pantu,

- ja šie produkti ir minēti II pielikumā Regulai (EEK) Nr. 3759/92, tos nedrīkst laist brīvā apritē par franko robežas cenu, kas ir zemāka par to sliekšņa cenu, kas noteikta minētās regulas 16. panta 2. punktā sakarā ar privātā uzglabāšanas atbalsta sniegšanu,

- ja šie produkti ir minēti IV. B vai V pielikumā Regulai (EEK) Nr. 3759/92, tos nedrīkst nodot brīvai izplatīšanai par franko robežas cenu, kas ir zemāka par to cenu, kura noteikta saskaņā ar minētās regulas 22. panta 1. punktu.

2. Franko robežas cena 1. punktā atbilst atzītajai muitas vērtībai.

6. pants

Muitošanu var veikt vienīgi pēc tam, kad ir uzrādīti dokumenti, kas pierāda muitas amatpersonām, ka attiecīgie produkti atbilst šīs regulas prasībām.

7. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgās darbības, lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu, informētu attiecīgo kuģu kapteiņus par viņu pienākumiem un publicētu ostās tās cenas, kas ir jāievēro saskaņā ar 5. pantu.

8. pants

Līdz 1996. gada 1. jūlijam Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot atbilstīgus priekšlikumus.

9. pants

Šī regula stājas spēkā septiņas dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1994. gada 15. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 6. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Th. Pangalos

[1] OV C 219, 13.8.1993., 16. lpp.

[2] OV C 329, 6.12.1993., 1. lpp.

[3] OV C 352, 30.12.1993., 46. lpp.

[4] OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2551/93 (OV L 241, 27.9.1993., 1. lpp.).

[5] OV L 373, 31.12.1990., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (OV L 173, 27.6.1992., 13. lpp.).

[6] OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp.

[7] OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

[8] OV L 388, 31.12.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša