EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31992R2719

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2719/92 (1992. gada 11. septembris) par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā

OV L 276, 19.9.1992., 1./10. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 70 - 79
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 09 Sējums 002 Lpp. 70 - 79
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 192 - 201
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 142 - 151
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 142 - 151

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/03/2010; Atcelts ar 32009R0684 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2719/oj

31992R2719Oficiālais Vēstnesis L 276 , 19/09/1992 Lpp. 0001 - 0010
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0070
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 9 Sējums 2 Lpp. 0070


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2719/92

(1992. gada 11. septembris)

par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/12/EEK par vispārējo režīmu akcīzes precēm un šo preču glabāšanu, transportēšanu un kontroli [1], un jo īpaši tās 18. panta 1. punktu un 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Akcīzes nodokļu komitejas atzinumu,

tā kā akcīzes preču transportēšana no vienas akcīzes preču noliktavas uz citu un no akcīzes preču noliktavas uzņēmējam, kas ir vai nav reģistrēts, notiek akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā; tā kā ir jānosaka obligāta forma un saturs pavaddokumentam, kas var būt vai nu administratīvs dokuments vai komercdokuments;

tā kā ir arī jānosaka, kas kompetentām iestādēm nosūta tām paredzēto pavaddokumenta ceturto eksemplāru un kā šis sūtījums jāveic; tā kā ir vēlams un praksē pierasts uzlikt šo pienākumu preču saņēmējam saņēmējā valstī, jo tikai viņš šo dokumentu, kas ir svarīgs fiskālai kontrolei, var darīt pieejamu savām kompetentajām iestādēm, neriskējot to nosūtīt nepareizi; tā kā arī ceturtajam eksemplāram jāpievieno saņemšanas apliecinājums, ja to lūdz saņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes, norādot šīm iestādēm, ka preces saņēmēja akcīzes preču noliktavā ir nogādātas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dokumentu, kura paraugs ir pielikumā, izmanto kā administratīvu dokumentu, ko pievieno akcīzes precēm Direktīvas 92/12/EEK 3. panta 1. punkta nozīmē, transportējot tās nodokļu atlikšanas režīmā, ievērojot norādījumus, kas izklāstīti minētā dokumenta 1. eksemplāra otrā pusē.

2. pants

1. Administratīvu dokumentu var aizstāt ar komercdokumentu, ja tajā ietverta tāda pati informācija, kas jāiekļauj administratīvā dokumentā.

2. Komercdokumentā, kura iekārtojums ir citāds nekā administratīvā dokumentā, ir jābūt tādai pašai informācijai, kāda prasīta administratīvā dokumentā, un informācijas iedabai jābūt nosakāmai pēc numura, kas atbilst administratīva dokumenta attiecīgās ailes numuram.

3. pants

Ja akcīzes ražojumus transportē stacionāros cauruļvados, attiecīgās dalībvalstis, savstarpēji vienojoties, var atļaut, lai informāciju par to preču veidu un apjomu, ko pārvieto no nosūtītāja akcīzes preču krātuves uz saņēmēja akcīzes preču krātuvi, sniedz elektroniskā formā, kas aizstāj pavaddokumentu. Ar šādu risinājumu būtu jāpietiek, lai nodrošinātu visu preču krājumu kontrolei un nodevu iekasēšanai vajadzīgo datu piegādi.

4. pants

Ja saņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes lūdz, saņēmējs pavaddokumenta ceturtajam eksemplāram pievieno tādu pašu saņemšanas apliecinājumu kā trešajam eksemplāram (eksemplāram kas nosūtāms atpakaļ) un dara to pieejamu kompetentajām iestādēm, kurām sniedz ziņojumu saskaņā ar to norādījumiem.

5. pants

Šī regula stājas spēkā 1993. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs.

Briselē, 1992. gada 11. septembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Christiane Scrivener

[1] OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša