EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31992R2409

Padomes Regula (EEK) Nr. 2409/92 (1992. gada 23. jūlijs) par gaisa pārvadājumu maksām un tarifiem

OV L 240, 24.8.1992., 15./17. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 130 - 133
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 130 - 133
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 427 - 429
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 176 - 178
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 176 - 178

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2008; Atcelts ar 32008R1008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2409/oj

31992R2409Oficiālais Vēstnesis L 240 , 24/08/1992 Lpp. 0015 - 0017
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0130
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0130


Padomes Regula (EEK) Nr. 2409/92

(1992. gada 23. jūlijs)

par gaisa pārvadājumu maksām un tarifiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā ir svarīgi noteikt gaisa transporta politiku iekšējā tirgū laika posmā, kas beidzas 1992. gada 31. decembrī, kā paredzēts Līguma 8.a pantā;

tā kā iekšējais tirgus veido teritoriju bez iekšējām robežām, kurā nodrošināta brīva preču, personu, pakalpojumu un kapitāla kustība;

tā kā Padomes 1987. gada 14. decembra Lēmums 87/601/EEK par cenām paredzēto gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp dalībvalstīm [4] un Padomes 1990. gada 24. jūlija Regula (EEK) Nr. 2342/90 par paredzēto gaisa pārvadājumu maksām [5] ir pirmais solis iekšējā tirgus izveidē attiecībā uz gaisa pārvadājumu maksām;

tā kā parasti tirgus konjunktūrai būtu brīvi jānosaka gaisa pārvadājumu maksas;

tā kā cenu brīvību jāpapildina ar pienācīgām patērētāju un ražotāju interešu garantijām;

tā kā ir lietderīgi iztirzāt visus tarifikācijas jautājumus vienā un tai pašā regulā;

tā kā šī regula aizstāj Regulu (EEK) Nr. 2342/90 un daļēji aizstāj Padomes 1991. gada 4. februāra Regulu (EEK) Nr. 294/91 par kravu gaisa pārvadājumu veikšanu starp dalībvalstīm [6],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šī regula attiecas uz kritērijiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu gaisa pārvadājumu maksas un tarifus pārvadājumiem vienīgi Kopienas teritorijā.

2. Neierobežojot 3. punktu, šī regula neattiecas:

a) uz maksām un tarifiem, ko iekasē tādi gaisa pārvadātāji, kas nav Kopienas gaisa pārvadātāji;

b) uz maksām un tarifiem, ko nosaka sabiedrisko pakalpojumu saistības, saskaņā ar Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem [7].

3. Vienīgi Kopienas gaisa pārvadātāji drīkst ieviest jaunus produktus vai noteikt identiskiem produktiem zemākas maksas par jau pastāvošajām.

2. pants

Šajā regulā:

a) "gaisa pārvadājumu maksas" nozīmē ECU vai vietējā valūtā izteiktas cenas, ko pasažieri maksā gaisa pārvadātājiem vai to pārstāvjiem par viņu pašu un viņu bagāžas pārvadāšanu, izmantojot gaisa pārvadājumu pakalpojumus, un visus nosacījumus, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, to skaitā atlīdzību un nosacījumus attiecībā uz starpniekiem un citiem palīgdienestiem;

b) "vietas tarifi" nozīmē ECU vai vietējā valūtā izteiktas cenas, ko fraktētāji maksā gaisa pārvadātājiem par to, ka, izmantojot gaisa pārvadājumu pakalpojumus, tiek pārvadāti fraktētāji vai viņu klienti un viņu bagāža, un visus nosacījumus, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, to skaitā atlīdzību un nosacījumus attiecībā uz starpniekiem un citiem palīgdienestiem;

c) "frakta tarifi" nozīmē ECU vai vietējā valūtā izteiktas cenas, ko pasažieri maksā fraktētājiem par pakalpojumiem, kas nozīmē vai ietver viņu pārvadāšanu un viņu bagāžas pārvadāšanu, izmantojot gaisa pārvadājumu pakalpojumus, un visus nosacījumus, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, to skaitā atlīdzību un nosacījumus attiecībā uz starpniekiem un citiem palīgdienestiem;

d) "kravas tarifi" nozīmē ECU vai vietējā valūtā izteiktas cenas, kas jāmaksā par kravas pārvadāšanu, un nosacījumus, ar kuriem piemērojamas šīs cenas, to skaitā atlīdzību un nosacījumus attiecībā uz starpniekiem un citiem palīgdienestiem;

e) "kravas standarttarifi" nozīmē tarifus, ko gaisa pārvadātājs noteiktu normālos apstākļos, ieskaitot parasto atlaižu iespējas;

f) "gaisa pārvadājuma pakalpojums" nozīmē lidojumu vai lidojumu sēriju, pārvadājot pasažierus, kravu un/vai pastu komerciālā nolūkā;

g) "gaisa pārvadātājs" nozīmē gaisa transporta uzņēmumu, kuram ir darbības veikšanai derīga licence.

h) "Kopienas gaisa pārvadātājs" nozīmē gaisa pārvadātāju, kuram ir darbības veikšanai derīga licence, kuru izsniegusi dalībvalsts saskaņā ar Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu [8];

i) "attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is)" nozīmē dalībvalsti(-s), starp kurām vai kurā(-s) piemēro maksu vai tarifu;

j) "iesaistītā(-s) dalībvalsts(-is)" nozīmē tieši skarto(-ās) dalībvalsti(-s) un dalībvalsti(-s), kurā licencēts(-i) gaisa pārvadātājs(-i), kas veic gaisa pārvadājuma pakalpojumu;

k) "pamatmaksa" nozīmē zemāko pilnībā elastīgo maksu, kas pieejama lidojumam turp vai lidojumam turp un atpakaļ, kuru piedāvā pārdošanai vismaz tādā pašā apmērā kā jebkuru citu pilnībā elastīgo maksu, ko piedāvā par to pašu gaisa pārvadājuma pakalpojumu.

3. pants

Frakta tarifus un vietu un kravas tarifus, ko iekasē Kopienas gaisa pārvadātāji, nosaka, brīvi vienojoties pārvadājuma līgumslēdzējām pusēm.

4. pants

Gaisa pārvadātāji, kas darbojas Kopienā, pēc pieprasījuma dara sabiedrībai zināmas visas gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenas un kravas standarttarifus.

5. pants

1. Neierobežojot šo regulu, Kopienas gaisa pārvadātāji brīvi nosaka gaisa pārvadājumu maksas.

2. Attiecīgā(-s) dalībvalsts(-is), nediskriminējot gaisa pārvadātājus pēc to pilsonības vai identitātes, var prasīt, lai gaisa pārvadājumu maksas tajās tiktu reģistrētas to noteiktajā kārtībā. Šādu reģistrāciju neprasa veikt agrāk par 24 stundām (ieskaitot vienu darba dienu) pirms gaisa pārvadājumu maksu stāšanās spēkā, izņemot gadījumu, kad tiek izlīdzināta jau esoša maksa, kurai vajadzīga tikai iepriekšēja izziņošana.

3. Līdz 1997. gada 1. aprīlim dalībvalsts var prasīt, lai gaisa pārvadājumu maksas tiem iekšzemes maršrutiem, kur darbojas ne vairāk par vienu tās licencētu pārvadātāju, vai divi kopīgai darbībai licencēti pārvadātāji, reģistrētu vairāk nekā vienu darbadienu, bet ne vairāk kā vienu mēnesi pirms gaisa pārvadājumu maksu stāšanās spēkā.

4. Gaisa pārvadājumu maksa var būt pieejama pārdošanai vai pārvadāšanai, kamēr to neatceļ saskaņā ar 6. pantu vai 7. pantu.

6. pants

1. Saskaņā ar šā panta procedūrām, attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā nolemt:

a) atcelt pamatmaksu, kura, ņemot vērā visu maksu struktūru konkrētajam maršrutam un citus ar to saistītos faktorus, to skaitā konkurences situāciju tirgū, ir lietotājiem pārmērīgi augsta un neizdevīga saistībā ar gaisa pārvadātāja attiecīgajām pilnībā asignētajām ilgtermiņa izmaksām, to skaitā pietiekamu kapitāla atdevi;

b) nediskriminējošā veidā, ņemot vērā gaisa pārvadātāju pilnībā asignētās ilgtermiņa izmaksas, apturēt cenu tālāku kritumu tirgū maršrutam vai maršrutu grupai, ja tirgus konjunktūra novedusi pie gaisa pārvadājumu maksu stabilas lejupvirzības, ievērojami atkāpjoties no parastajām sezonas cenu svārstībām, tādējādi visiem attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ar attiecīgajiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem radot liela apjoma zaudējumus.

2. Lēmumu, ko pieņem saskaņā ar 1. punktu, skaidri pamatojot, paziņo Komisijai un visām pārējām iesaistītajām dalībvalstīm, kā arī attiecīgajam(-iem) gaisa pārvadātājam(-iem).

3. Ja četrpadsmit dienu laikā kopš paziņojuma saņemšanas neviena cita attiecīgā dalībvalsts vai Komisija, pamatojoties uz 1. punktu, nav paziņojusi par kādām domstarpībām, dalībvalsts, kura pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 1. punktu, var uzdot attiecīgajam(-iem) gaisa pārvadātājam(-iem) atkarībā no apstākļiem atcelt pamatmaksu vai atturēties no tālākiem maksas pazeminājumiem.

4. Domstarpību gadījumā jebkura iesaistītā dalībvalsts var prasīt apspriedes situācijas pārskatīšanai. Apspriedes notiek 14 dienu laikā pēc to pieprasīšanas, ja nevienojas citādi.

7. pants

1. Pēc iesaistītas dalībvalsts pieprasījuma Komisija pārbauda, vai saskaņā ar 6. pantu pieņemtais lēmums rīkoties vai nerīkoties atbilst 6. panta 1. punkta kritērijiem. Dalībvalsts vienlaikus informē citu(-as) attiecīgo(-ās) dalībvalsti(-is) un attiecīgo(-s) gaisa pārvadātāju(-s). Komisija nekavējoties publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī to, ka attiecībā uz gaisa pārvadājumu maksu(-ām) ir iesniegts pieteikums par pārbaudi.

2. Neatkarīgi no 1. punkta, Komisija, pamatojoties uz sūdzību, ko iesniegusi puse ar likumīgām interesēm, var izmeklēt, vai gaisa pārvadājumu maksas atbilst 6. panta 1. punkta kritērijiem. Komisija nekavējoties publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī informāciju par to, ka attiecībā uz gaisa pārvadājumu maksu(-ām) ir iesniegts pieteikums par pārbaudi.

3. Gaisa pārvadājumu maksa, kas bija spēkā tai laikā, kad to iesniedza pārbaudīšanai saskaņā ar 1. punktu, paliek spēkā pārbaudes laikā. Tomēr, ja Komisija vai Padome saskaņā ar 8. pantu iepriekšējo sešu mēnešu laikā ir nolēmusi, ka vienāds vai zemāks pamatmaksas līmenis attiecīgajām divām pilsētām neatbilst 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta kritērijiem, pārbaudes laikā gaisa pārvadājumu maksa spēkā nepaliek.

Turklāt, ja ir piemērots 6. punkts, tai laikā, kamēr Komisija veic pārbaudi, attiecīgais gaisa pārvadātājs nedrīkst piemērot augstāku pamatmaksu par to, kādu piemēroja tieši pirms pārbaudāmās pamatmaksas.

4. Pēc apspriedēm ar attiecīgajām dalībvalstīm Komisija pieņem lēmumu pēc iespējas ātrāk un katrā ziņā ne vēlāk kā divdesmit darba dienas pēc pietiekamas informācijas saņemšanas no attiecīgā(-ajiem) gaisa pārvadātāja(-iem). Komisija ņem vērā visu informāciju, kas saņemta no ieinteresētajām pusēm.

5. Ja gaisa pārvadātājs neiesniedz prasīto informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai iesniedz nepilnīgu informāciju, Komisija pieņem lēmumu, ar ko pieprasa iesniegt informāciju. Lēmums precizē, kāda informācija tiek prasīta, un nosaka piemērotu termiņu, kurā tā jāiesniedz.

6. Komisija var pieņemt lēmumu, ka līdz tās galīgajam lēmumam spēkā esošā gaisa pārvadājumu maksa jāatceļ, ja gaisa pārvadātājs iesniedz nepareizu vai nepilnīgu informāciju, vai neiesniedz to termiņā, kas noteikts ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar 5. punktu.

7. Komisija savu saskaņā ar 4. un 6. punktu pieņemto pamatoto lēmumu nekavējoties paziņo attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm) un attiecīgajam(-iem) gaisa pārvadātājam(-iem).

8. Attiecīgā dalībvalsts Komisijas lēmumu, kas pieņemts atbilstoši 4. punktam var viena mēneša laikā nodot Padomei izskatīšanai. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, viena mēneša laikā var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

9. Attiecīgajām dalībvalstīm jānodrošina Komisijas lēmuma izpilde, ja vien lēmumu tobrīd neizskata Padome vai Padome nav pieņēmusi atšķirīgu lēmumu saskaņā ar 8. punktu.

8. pants

Komisija vismaz reizi gadā apspriežas ar gaisa transporta lietotāju organizāciju pārstāvjiem Kopienā par gaisa pārvadājumu maksām un ar to saistītiem jautājumiem; šai nolūkā Komisija sniedz dalībniekiem atbilstīgu informāciju.

9. pants

Komisija līdz 1994. gada 1. aprīlim un turpmāk periodiski publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

10. pants

1. Dalībvalstis un Komisija, īstenojot šo regulu, sadarbojas, jo īpaši attiecībā uz informācijas vākšanu 9. pantā minētajam ziņojumam.

2. Uz konfidenciālo informāciju, kas iegūta, piemērojot šo regulu, attiecas dienesta noslēpums.

11. pants

Regula (EEK) Nr. 2342/90 ar šo ir atcelta.

12. pants

Šī regula stājas spēkā 1993. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1992. gada 23. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Cope

[1] OV C 258, 4.10.1991., 2. lpp.

[2] OV C 125, 18.5.1992., 150. lpp.

[3] OV C 169, 6.7.1992., 15. lpp.

[4] OV L 374, 31.12.1987., 12. lpp.

[5] OV L 217, 11.8.1990., 1. lpp.

[6] OV L 36, 8.2.1991., 1. lpp.

[7] OV L 240, 24.8.1992., 8. lpp.

[8] OV L 240, 24.8.1992., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša