Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991R3924

Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi

OV L 374, 31.12.1991., 1./3. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 250 - 252
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 021 Lpp. 250 - 252
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 70 - 72
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 011 Lpp. 3 - 5
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 060 Lpp. 33 - 35

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3924/oj

31991R3924Oficiālais Vēstnesis L 374 , 31/12/1991 Lpp. 0001 - 0003
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 21 Lpp. 0250
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 21 Lpp. 0250


Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91

(1991. gada 19. decembris)

par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 213. pantu,

ņemot vērā Komisijas iesniegto regulas projektu,

tā kā, lai veiktu uzdevumus, kas tiek nodoti Komisijai ar līgumiem, īpaši saistībā ar iekšējā tirgus perspektīvu kā noteikts, ievērojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 8.a. pantu, tās rīcībā jābūt pilnai, jaunākajai un ticamai informācijai par rūpniecisko ražošanu Kopienā;

tā kā uzņēmumiem ir vajadzīga šāda informācija, lai zinātu savus tirgus; tā kā šo tirgu starptautiskais mērogs veicinās ražošanas un ārējās tirdzniecības statistikas tuvināšanu;

tā kā, lai ražošanas statistika būtu noderīga un lai šādu tuvināšanu padarītu izmantojamu, ražošanas statistika jāsagatavo ar tādu detalizācijas pakāpi, kas ir tuvu kombinētās nomenklatūras pirmajiem sešiem cipariem un kas atbilst arī Harmonizētajā sistēmā izmantotajiem kodiem;

tā kā kombinētā nomenklatūra ir produktu nomenklatūra, kuru uzņēmumi jau pazīst; tā kā uzņēmumu interesēs ir atsaukties uz to, nevis veidot ražošanai īpašu nomenklatūru;

tā kā standartizētu statistiku ar iekšējā tirgus vadībai vajadzīgo ticamību, ātrumu, elastību un detalizācijas pakāpi var sagatavot tikai tad, ja dalībvalstis izmanto apsekojuma klasifikācijas sistēmu, kas atvasināta no tā paša ražojumu saraksta;

tā kā valsts prasību ievērošanai dalībvalstis var likumīgi saglabāt vai ieviest savās valsts nomenklatūrās papildu punktus, ko nesatur Kopienas ražojumu saraksts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārīgs noteikums

Dalībvalstis veic Kopienas statistisku apsekojumu attiecībā uz rūpniecisko ražošanu.

2. pants

Apsekojuma joma un raksturlielumi

1. Regulas 1. pantā minētā apsekojuma joma ir darbības, kas minētas C, D un E iedaļā Eiropas Kopienas saimnieciskās darbības statistiskajā klasifikācijā – še turpmāk "NACE (Rev. 1)" – kura izklāstīta Regulā (EEK) Nr. 3037/90 [1].

2. Šajā jomā uzskaitīto ražošanu noteiks ar ražojumu sarakstu, še turpmāk "Prodcom saraksts", kura pozīcijas principā sastāvēs no tādiem kombinētās nomenklatūras izstrādājumi vai izstrādājumu grupām, kas saistīti ar citām Kopienas ražojumu nomenklatūrām.

3. Apsekojums attiecas uz šādu informāciju par katru pozīciju:

a) tās produkcijas reālais daudzums, kas pārdota apsekojuma laikposmā;

b) tās produkcijas vērtība, kas pārdota apsekojuma laikposmā.

4. Dažos gadījumos attiecīgo informāciju aizstāj ar vienu no šādām:

a) apsekojuma laikposmā faktiski saražotās produkcijas reālo daudzumu, ieskaitot visus daudzumus, kas iekļauti tā paša uzņēmuma citas produkcijas ražošanā;

b) apsekojuma laikposmā realizācijai faktiski saražotās produkcijas vērtību un/vai reālo daudzumu.

5. Katrā dalībvalstī apseko tikai to ražošanu, ko faktiski veic tās teritorijā; tā neiekļauj ražošanu, ko veic kāda [dalībvalsts] uzņēmuma vārdā ārpus tās teritorijas.

6. Prodcom sarakstu, par katru pozīciju faktiski savākto informāciju un citus šīs regulas īstenošanas noteikumus izveido atbilstīgi 10. pantā noteiktajai procedūrai. Tieši tāpat atjaunina Prodcom sarakstu.

3. pants

Pārstāvība

1. Visu Kopienas uzņēmumu ražošana ir jāuzskaita pietiekami precīzi katrai NACE Rev. 1 klasei.

2. Dalībvalstis pieņem apsekošanas metodes, kas izstrādātas, lai atvieglotu datu savākšanu no uzņēmumiem, kuri katrā NACERev. 1 klasē pārstāv vismaz 90 % no valsts ražošanas. Izņēmuma gadījumos saskaņā ar 10. pantā paredzēto procedūru tomēr var pieņemt atšķirīgu robežvērtību.

3. Lai novērtētu ražošanu, ņem vērā uzņēmumus, kas nodarbina vismaz 20 cilvēkus. Šo robežvērtību pārskata, ņemot vērā 2. punktā minētās pārstāvības prasību.

4. Ja ražošana dalībvalsts uzņēmumos kādā NACERev. 1 klasē pārstāv mazāk par 1 % no Kopienas kopējās ražošanas, dati par attiecīgās klases pozīcijām nav jāsavāc.

5. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai vajadzības gadījumā pieņem saskaņā ar 10. pantā izklāstīto procedūru.

4. pants

Apsekojuma laikposmi

Apsekojums attiecas uz gadu ilgu laikposmu, kas sakrīt ar vienu kalendāro gadu.

Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām, ievērojot 10. pantā paredzēto procedūru, var izlemt veikt mēnesi vai ceturksni ilgus apsekojumus.

5. pants

Datu vākšana

1. Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 10. pantā paredzēto procedūru.

2. Uzņēmumiem, ko dalībvalstis aicina sniegt informāciju, noteiktajā laikposmā jāsniedz patiesa un pilnīga informācija.

3. Apsekošanu var neveikt, ja dalībvalstīm jau ir tāda informācija no citiem avotiem, kas ir līdzvērtīga vismaz attiecībā uz precizitāti un kvalitāti.

4. Dalībvalstis pēc Statistikas biroja pieprasījuma nosūta tam visu šīs regulas īstenošanai vajadzīgo informāciju, jo īpaši attiecībā uz metodoloģiju.

6. pants

Rezultātu apstrāde

Aizpildītas 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem dalībvalstis apstrādā saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 10. pantā paredzētajai procedūrai.

7. pants

Rezultātu nosūtīšana

1. Sešos mēnešos pēc apsekojuma gada beigām dalībvalstis nosūta iegūtos datus par vienu gadu ilgu laikposmu Eiropas Kopienu Statistikas birojam. Šajos iegūtajos datos ietilpst dati, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir konfidenciāli; to konfidenciālais raksturs tiek skaidri norādīts.

2. Iegūtos datus par pozīcijām, attiecībā uz kurām apsekojuma laikposms ir īsāks nekā gads, nosūta atbilstīgi pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 10. pantā paredzēto procedūru.

3. Iegūtos datus, kas nosūtīti Eiropas Kopienu Statistikas birojam, saskaņā ar Regulu (Euratom, EEK) Nr. 1588/90 [2] uzskata par konfidenciāliem.

4. Pirmais apsekojums attiecas uz 1993. gadu. Kopā ar datiem par 1993. gadu dalībvalstis nosūta retrospektīvu informāciju attiecībā uz 1992. gadu, izmantojot valsts statistiku, kas cik vien iespējams atbilst Prodcom sarakstam,.

8. pants

Pārejas laiks

Uz regulas 1. līdz 7. pantu attiecas pakāpeniski īstenošanas pasākumi 1993. un 1994. gada apsekojumam.

9. pants

Komiteja

Saskaņā ar 10. pantā izklāstīto procedūru Komisija pēc apspriedes ar Statistikas programmu komiteju, kas izveidota ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [3] paredz šīs regulas piemērošanas noteikumus, tostarp pasākumus attiecībā uz datu vākšanas un iegūto datu apstrādes pielāgošanu tehnikas attīstībai.

10. pants

Procedūra

1. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kā Līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kurus Padomei ierosina pieņemt pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis komitejā skaita, kā noteikts iepriekšminētajā pantā. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

2. a) Komisija pieņem pasākumus, kas jāpiemēro tūlīt.

b) Ja šie pasākumi tomēr nesaskan ar komitejas atzinumu, tad Komisija tos tūlīt dara zināmus Padomei. Tādā gadījumā Komisija uz trim mēnešiem kopš šādas sazināšanās dienas atliek to pasākumu piemērošanu, par kuriem tā pieņēmusi lēmumu.

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pirmajā daļā minētajā termiņā var pieņemt atšķirīgu lēmumu.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1991. gada 19. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Dankert

[1] OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp.

[2] OV L 151, 15.6.1990., 1. lpp.

[3] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

Augša