Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991R3922

Padomes Regula (EEK) Nr. 3922/91 (1991. gada 16. decembris) par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā

OV L 373, 31.12.1991., 4./8. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 52 - 56
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 52 - 56
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 348 - 352
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 93 - 98
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 93 - 98
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 07 Sējums 025 Lpp. 3 - 7

Spēkā. Jaunākā konsolidētā versija: 08/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/oj

31991R3922Oficiālais Vēstnesis L 373 , 31/12/1991 Lpp. 0004 - 0008
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0052
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0052


Padomes Regula (EEK) Nr. 3922/91

(1991. gada 16. decembris)

par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā

EIROPAS KOPIENU PADOME

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā saskaņā ar Līguma 8.a pantu jāparedz pasākumi, kuru mērķis ir pakāpeniska iekšējā tirgus izveide līdz 1992. gada 31. decembrim; tā kā iekšējais tirgus aptvers telpu bez iekšējām robežām, kurā nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā jāsaglabā augsts civilās aviācijas vispārējais drošības līmenis Eiropā un dalībvalstīs pastāvošajām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām jāsasniedz augstākie Kopienā pastāvošie kritēriji;

tā kā drošība ir svarīgākais faktors Kopienas gaisa transportā; tā kā jāņem vērā 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītā Starptautiskā civilās aviācijas konvencija, kura paredz ieviest pasākumus, lai nodrošinātu drošu gaisa kuģu ekspluatāciju,

tā kā esošie ierobežojumi attiecībā uz gaisa kuģu un aviācijas izstrādājumu, kā arī noteiktu aviācijas jomas pakalpojumu pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz otru radītu traucējumus iekšējā tirgū;

tā kā Apvienotās aviācijas institūcijas (JAA), Eiropas civilās aviācijas konferences (ECAC) asociētā organizācija izstrādājušas vienošanās, lai sadarbotos, izstrādājot un īstenojot vienotas prasības aviācijai (JARs) visās gaisa kuģu drošības un ekspluatācijas jomās;

tā kā saskaņā ar kopējo transporta politiku, tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz gaisa kuģu drošību un ekspluatāciju jāsaskaņo pamatojoties uz Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajiem vienoto aviācijas prasību (JAR) kodiem;

tā kā visu dalībvalstu pievienošanās Apvienotajām aviācijas institūcijām (JAA) un Komisijas līdzdalība tās darbībā sekmētu šādu saskaņošanu;

tā kā, lai sasniegtu Kopienas mērķus attiecībā uz personu un izstrādājumu brīvu apriti, kā arī attiecībā uz kopēju transporta politiku, dalībvalstīm jāatzīst izstrādājumu, organizāciju un personu, kuras iesaistītas izstrādājumu konstruēšanā, ražošanā, apkopē un ekspluatācijā, sertifikācija bez tālākas tehniskas izpētes vai novērtējuma, ja izstrādājums, organizācija vai persona sertificēta saskaņā ar kopējām tehniskām prasībām un administratīvām procedūrām;

tā kā drošības problēmu rašanās gadījumā dalībvalstīm steidzami jāveic visi attiecīgie pasākumi; tā kā šādus pasākumus pienācīgi jāpamato un gadījumos, ja kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās atklājas nepilnības, Komisijas uzdevums, īstenojot savas izpildpilnvaras, ir pieņemt nepieciešamos grozījumus;

tā kā ir vēlams, lai tiktu koordinēts dalībvalstu finansējums, kas paredzēts aviācijas drošības uzlabošanas izpētei, lai nodrošinātu resursu optimālu izmantošanu un maksimālu labumu;

tā kā ir lietderīgi pilnvarot Komisiju, kurai palīdz dalībvalstu ieceltu ekspertu komiteja, izdarīt grozījumus Padomes pieņemtajās un Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) izstrādātajās kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šī regula attiecas uz tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas drošības jomā, kā noteikts II pielikumā, it sevišķi attiecībā uz:

- gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu, ekspluatāciju un apkopi,

- personām un organizācijām, kuras ir iesaistītas šajos uzdevumos.

2. Saskaņotas tehniskās prasības un administratīvās procedūras, kuras minētas 1. punktā, attiecas uz visiem gaisa kuģiem, kurus ekspluatē operatori, kas definēti 2. panta a) apakšpunktā, neatkarīgi no tā vai gaisa kuģi reģistrēti dalībvalstī vai trešā valstī.

2. pants

Šajā regulā:

a) "operators" ir dalībvalstī dzīvojoša fiziska persona vai dalībvalstī reģistrēta juridiska persona, kura lieto vienu vai vairākus gaisa kuģus saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem noteikumiem, vai Kopienas gaisa pārvadātāji, kā tas definēts Kopienas tiesību aktos;

b) "izstrādājums" ir civilais gaisa kuģis, dzinējs, propelleris vai ierīce;

c) "ierīce" ir instruments, iekārta, mehānisms, aparatūra vai palīgierīce, kas tiek izmantoti vai paredzēti izmantošanai gaisa kuģī lidojuma laikā, kas uzstādīti, paredzēti uzstādīšanai vai piestiprināti civilajiem gaisa kuģiem, bet nav korpusa, dzinēja vai propellera sastāvdaļa;

d) "komponents" ir materiāls, daļa vai mezgls, uz ko neattiecas b) vai c) apakšpunkts un kas lietojams civilajos gaisa kuģos, dzinējos, propelleros vai ierīcēs;

e) izstrādājuma, pakalpojuma, organizācijas vai personas "sertifikācija" ir jebkāda veida juridiska atzīšana, ka šāds izstrādājums, pakalpojums, iestāde vai persona atbilst piemērojamām prasībām. Šāda sertifikācija ietver divas darbības:

i) pārbaudi, ka izstrādājums, pakalpojums, iestāde vai persona tehniski atbilst piemērojamām prasībām; šī darbība tiek dēvēta par "tehnisko datu konstatējumu";

ii) formālas atbilstības apliecinājums piemērojamām prasībām, izsniedzot sertifikātu, licenci, apstiprinājumu vai citu dokumentu saskaņā ar valstu tiesību aktiem un procedūrām; šī darbība tiek dēvēta par "juridisko datu konstatējumu";

f) "apkope" ir visas nepieciešamās pārbaudes, pakalpojumi, pārveidošana un remonts visā gaisa kuģa ekspluatācijas laikā, lai pārliecinātos, ka gaisa kuģis joprojām atbilst tipa sertifikācijai un nodrošina augstu drošības līmeni visos apstākļos; te jo īpaši ietverta pārveidošana, ko, saskaņā ar derīguma pārbaudi lidojumam, nosaka iestādes, kuras noslēgušas h) apakšpunktā minētās vienošanās;

g) "valsts variants" ir valsts prasības vai noteikumi papildus vienotām prasībām aviācijai (JAR) vai to vietā;

h) "vienošanās" ir Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) pārraudzībā izstrādātas vienošanās par sadarbību, izstrādājot un īstenojot vienotas prasības visās jomās attiecībā uz gaisa kuģu drošību un drošu ekspluatāciju. Šīs vienošanās norādītas I pielikumā.

3. pants

Neskarot 11. panta noteikumus, Kopienā piemērojamās kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz II pielikumā minētajām jomām atbilst attiecīgajiem kodiem, kas uzskaitīti pielikumā un kas ir spēkā 1992. gada 1. janvārī.

4. pants

1. Attiecībā uz jomām, kuras nav minētas II pielikumā, Padome pieņem kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, pamatojoties uz Līguma 84. panta 2. punktu. Nepieciešamības gadījumā Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šajās jomās cik ātri vien iespējams.

2. Līdz brīdim, kad būs pieņemti 1. punktā minētie priekšlikumi, dalībvalstis piemēro esošos valstu noteikumus.

5. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to civilās aviācijas atbildīgās iestādes izpilda nosacījumus dalībai Apvienotajās aviācijas institūcijās (JAA), kurus nosaka vienošanās un bez atrunām paraksta šīs vienošanās līdz 1992. gada 1. janvārim.

6. pants

1. Dalībvalstis bez turpmākām tehniskām prasībām vai novērtējuma atzīst izstrādājumus, kas konstruēti, ražoti, ekspluatēti un kuru apkope veikta saskaņā ar kopējām tehniskām prasībām un administratīvām procedūrām, ja šādus izstrādājumus sertificējusi cita dalībvalsts. Ja sākotnējā atzīšana domāta konkrētam mērķim vai mērķiem, sekojošai atzīšanai jāaptver arī šis mērķis(-i).

2. Esošos izstrādājumus un to atvasinājumus, kas nav sertificēti saskaņā ar kopējām tehniskām prasībām un administratīvām procedūrām, dalībvalstis var akceptēt pēc esošajiem valstu noteikumiem, kamēr nav pieņemtas kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, kas šiem izstrādājumiem piemērojamas saskaņā ar šo regulu.

7. pants

Dalībvalstis atzīst sertifikāciju, ko, ievērojot šo regulu, piešķīrusi cita dalībvalsts vai kāda iestāde šās dalībvalsts vārdā organizācijām vai personām, kuras ir tās jurisdikcijā un kuras iesaistītas izstrādājumu konstruēšanā, izgatavošanā, apkopē un gaisa kuģu ekspluatācijā.

8. pants

1. Neviens no iepriekš minētajiem noteikumiem neliedz dalībvalstij nekavējoties reaģēt, ja ir drošības problēma, par ko liecina avārija, starpgadījums vai pakalpojuma sniegšanas pieredze un kas saistīta ar izstrādājuma konstruēšanu, izgatavošanu, ekspluatāciju vai apkopi saskaņā ar šo regulu, vai personu, procedūru vai organizāciju, kura iesaistīta šajos uzdevumos. Ja drošības problēmu rada:

- neatbilstīgs drošības līmenis attiecībā uz kopējo tehnisko prasību un administratīvo procedūru piemērošanu, vai

- kopējo tehnisko prasību un administratīvo procedūru nepilnības,

dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un to veikšanas iemesliem.

2. Gadījumos, kas minēti 1. punktā, Komisija apspriežas ar dalībvalstīm cik drīz vien iespējams. Ja apstiprinās neatbilstīgs drošības līmenis vai nepilnība kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās, Komisija sniedz attiecīgus priekšlikumus saskaņā ar 4. pantā un/vai 11. pantā paredzēto procedūru.

9. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus pētniecības programmu, lai uzlabotu civilo gaisa kuģu drošību un ekspluatāciju, koordinēšanā un par to informē Komisiju. Pēc apspriešanas ar dalībvalstīm, Komisija var nākt klajā ar jebkuriem attiecīgiem ierosinājumiem, lai sekmētu šādas valstu pētniecības programmas.

10. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a) jebkuru jaunu vai grozītu prasību vai procedūru, kas izstrādāta vai pieņemta saskaņā ar procedūru, ko nosaka vienošanās;

b) jebkuras vienošanās izmaiņām;

c) apspriežu rezultātiem ar nozares uzņēmumiem, kā arī ar citām ieinteresētajām organizācijām.

11. pants

1. Komisija, saskaņā ar 12. pantā noteikto procedūru izdara zinātniskās un tehniskās attīstības izsauktos grozījumus kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās, kuras uzskaitītas II pielikumā vai kuras pieņēmusi Padome saskaņā ar 4. pantu.

2. Ja šā panta 1. punktā minētie grozījumi ietver dalībvalstu variantu, Komisija saskaņā ar 12. pantā noteikto procedūru lemj par to vai iekļaut šo variantu kopējās tehniskās prasībās un administratīvās procedūrās.

12. pants

1. Šīs regulas 8., 9. un 11. panta piemērošanā Komisijai palīdz komiteja, kuru veido dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par šo projektu laikā, ko nosaka priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu kā noteikts Līguma 148. panta 2. apakšpunktā gadījumiem, kad Padomei jāpieņem lēmumi pēc Komisijas priekšlikuma. Komitejas dalībvalstu pārstāvju balsīm ir tāda vērtība, kā norādīts minētajā pantā. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

c) Ja, beidzoties trīs mēnešu laikposmam kopš vēršanās pie Padomes, tā nav pieņēmusi lēmumu, lēmumu par paredzēto pasākumu veikšanu pieņem Komisija, izņemot gadījumus, kad Padome noraidījusi minētos pasākumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

13. pants

1. Dalībvalstis palīdz cita citai īstenot šo regulu un uzraudzīt tās īstenošanu.

2. Sniedzot savstarpējo palīdzību, kas minēta šā panta 1. punktā, dalībvalstu kompetentās iestādes regulāri apmainās ar visu to rīcībā esošo informāciju par:

- nerezidentu izdarītiem šīs regulas pārkāpumiem un tiem uzliktajām sankcijām,

- dalībvalsts rezidentiem uzliktajām sankcijām attiecībā uz šādiem pārkāpumiem, kas izdarīti citās dalībvalstīs.

14. pants

Šī regula stājas spēkā 1992. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1991. gada 16. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. Maij-Weggen

[1] OV C 270, 26.10.1990., 3. lpp.

[2] OV C 267, 14.10.1991., 154. lpp.

[3] OV C 159, 17.6.1991, 28. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

Vienošanās, kas minētas 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā

"Vienošanās par vienotu prasību aviācijai (JAR) izstrādāšanu, pieņemšanu un īstenošanu", kas noslēgta 1990. gada 11. septembrī Kiprā.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Spēkā esošo kodu saraksts, kurā uzskaitītas kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, kas minētas 3. pantā.

1. Vispārīgie noteikumi un procedūras

JAR 1 | Definīcijas un saīsinājumi |

2. Izstrādājumu un daļu tipa sertifikācija

JAR 22 | Planieri un planieri ar dzinēju |

JAR 25 | Lielas lidmašīnas |

JAR AWO | Lidojumi, kas tiek veikti neatkarīgi no laika apstākļiem |

JAR E | Dzinēji |

JAR P | Propelleri |

JAR APU | Papildstrāvas ģeneratori |

JAR TSO | Tehnisko standartu secība |

JAR VLA | Ļoti vieglas lidmašīnas |

JAR 145 | Apstiprinātas organizācijas, kuras veic apkopi |

--------------------------------------------------

Augša