EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991R0295

Padomes Regula (EEK) Nr. 295/91 (1991. gada 4. februāris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus iekāpšanas atteikuma kompensācijas sistēmai regulārajā gaisa satiksmē

OV L 36, 8.2.1991., 5./7. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 7 - 9
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 004 Lpp. 7 - 9
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 306 - 308

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 16/02/2005; Atcelts ar 32004R0261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/295/oj

31991R0295Oficiālais Vēstnesis L 036 , 08/02/1991 Lpp. 0005 - 0007
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0007
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 4 Lpp. 0007


Padomes Regula (EEK) Nr. 295/91

(1991. gada 4. februāris),

ar ko nosaka kopīgus noteikumus iekāpšanas atteikuma kompensācijas sistēmai regulārajā gaisa satiksmē

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 84. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā liberalizācijas pasākumi, ko Padome pieņēmusi 1990. gada jūlijā, ir vēl viens solis kopīgās gaisa satiksmes politikas pilnveides virzienā;

tā kā ir nepieciešami kopīgi pasākumi gaisa transporta lietotāju interešu aizsardzības jomā, lai nodrošinātu sabalansētu attīstību, ņemot vērā radikālās izmaiņas vidē, kurā darbojas gaisa pārvadātāji;

tā kā dažādu gaisa pārvadātāju pašreizējā prakse iekāpšanas atteikuma kompensāciju jomā būtiski atšķiras;

tā kā noteiktiem kopīgiem minimālajiem standartiem iekāpšanas atteikuma kompensāciju jomā būtu jānodrošina gaisa pārvadātāju pakalpojumu kvalitāte palielinātas konkurences apstākļos;

tā kā gaisa pārvadātājiem būtu jāuzliek par pienākumu noteikt iekāpšanas kārtību virspārdota reisa gadījumā;

tā kā būtu jādefinē pasažieru tiesības iekāpšanas atteikuma gadījumā;

tā kā gaisa pārvadātājiem būtu jāuzliek par pienākumu izmaksāt kompensāciju un nodrošināt papildu pakalpojumus pasažieriem, kuriem atteikta iekāpšana;

tā kā pasažierus būtu skaidri jāinformē par piemērojamajiem noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula nosaka kopīgus minimālos noteikumus, kas piemērojami gadījumos, kad pasažieriem ir atteikta pieeja virspārdotam regulāram reisam, uz kuru viņiem ir derīga biļete un apstiprināta rezervācija, izlidošanai no lidostas, kas atrodas dalībvalsts teritorijā un uz ko attiecas Līgums, neatkarīgi no gaisa pārvadātāja reģistrācijas valsts, pasažiera pilsonības un galamērķa.

2. pants

Šajā regulā:

a) "iekāpšanas atteikums" nozīmē atteikumu uzņemt pasažierus reisam, kaut gan viņiem ir:

- derīga biļete,

- apstiprināta rezervācija uz šo reisu, un

- viņi ir ieradušies uz reģistrāciju noteiktajā termiņā un kārtībā;

b) "apstiprināta rezervācija" nozīmē, ka gaisa pārvadātāja vai tā pilnvarota ceļojumu aģenta pārdotajā biļetē norādīts:

- reisa numurs, datums un laiks, kā arī

- atzīme "OK" vai jebkāds cits ieraksts biļetes attiecīgajā ailē, kas apzīmē reģistrāciju no gaisa pārvadātāja puses, kā arī skaidrs rezervācijas apstiprinājums no gaisa pārvadātāja puses;

c) "regulārs reiss" nozīmē reisu, uz ko attiecas visas no šīm pazīmēm:

- to veic lidmašīna pasažieru vai pasažieru un kravas un/vai pasta pārvadājumiem par samaksu, tādējādi, ka uz katru reisu sēdvietu iegāde ir publiski pieejama vai nu tieši no gaisa pārvadātāja, vai no tā pilnvarotiem aģentiem,

- to veic, lai nodrošinātu satiksmi starp diviem vai vairākiem punktiem, vai nu:

i) saskaņā ar publicētu satiksmes sarakstu, vai

ii) ar tik regulāriem vai biežiem reisiem, ka tie veido atpazīstamas, sistemātiskas sērijas;

d) "virspārdots reiss" nozīmē reisu, uz kuru to pasažieru skaits, kam ir apstiprināta rezervācija un kas ieradušies uz reģistrāciju noteiktajā termiņā un kārtībā, pārsniedz šim reisam pieejamo vietu skaitu;

e) "brīvprātīgais" nozīmē personu, kurai ir:

- derīga biļete,

- apstiprināta rezervācija un

- kas, ieradusies uz reģistrāciju noteiktajā termiņā un kārtībā, pozitīvi atsaucas uz gaisa pārvadātāja aicinājumu pasažieriem būt gataviem atteikties no savas apstiprinātās rezervācijas apmaiņā pret kompensāciju;

f) "galamērķis" nozīmē galamērķi, kas norādīts uz reisa kupona, kuru uzrāda pie reģistrācijas letes vai, secīgu reisu gadījumā, uz biļetes pēdējā reisa kupona. Savienojošos reisus, ko var veikt bez grūtībām, kaut gan iekāpšanas atteikums ir bijis par iemeslu kavējumam, neņem vērā.

3. pants

1. Gaisa pārvadātājam jānosaka tāda iekāpšanas kārtība virspārdota reisa gadījumā, saskaņā ar ko tas rīkosies. Tas paziņo šos noteikumus un jebkādas izmaiņas tajos attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai, kas dara tos pieejamus pārējām dalībvalstīm. Jebkuras šādas izmaiņas stājas spēkā vienu mēnesi pēc to paziņošanas.

2. Noteikumus, kas minēti 1. punktā, dara publiski pieejamus pārvadātāja aģentūrās un pie reģistrācijas letēm.

3. Noteikumos, kas minēti 1. punktā, būtu jāiekļauj iespēja aicināt brīvprātīgos, kuri gatavi atteikties no iekāpšanas.

4. Jebkurā gadījumā gaisa pārvadātājam būtu jāņem vērā to pasažieru, kuriem ir likumīgas iekāpšanas priekšrocības, piemēram, invalīdu un bez pavadoņa esošu bērnu intereses.

4. pants

1. Iekāpšanas atteikuma gadījumā pasažieris var izvēlēties starp:

- biļetes cenas kompensāciju par neveikto ceļojuma daļu bez soda naudas uzlikšanas, vai

- atkārtotu maršrutu uz viņa galamērķi tiklīdz iespējams, vai

- atkārtotu maršrutu vēlākā datumā pēc pasažiera ieskatiem.

2. Neatkarīgi no pasažiera izvēles, kas minēta 1. punktā norādītajā gadījumā, gaisa pārvadātājs tūlīt pēc iekāpšanas atteikuma izmaksā minimālo kompensāciju, neierobežojot 3. un 4. punktus, šādā apmērā:

- ECU 150 par reisiem līdz 3 500 km,

- ECU 300 par reisiem, kas pārsniedz 3 500 km,

ņemot vērā biļetē norādīto galamērķi.

3. Ja gaisa pārvadātājs piedāvā atkārtotu maršrutu uz galamērķi ar alternatīvu reisu, kura pienākšanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā reisa plānoto pienākšanas laiku par divām stundām reisiem līdz 3 500 km un par četrām stundām reisiem, kas pārsniedz 3 500 km, iepriekš 2. punktā paredzēto kompensāciju var samazināt par 50 %.

4. Kompensācijas summai nav jāpārsniedz biļetes cena līdz galamērķim.

5. Kompensāciju izmaksā skaidrā naudā vai, pēc vienošanās ar pasažieri, ceļojuma kuponu un/vai citu pakalpojumu veidā.

6. Ja virspārdota reisa gadījumā pasažieris piekrīt izvietošanai klasē, kas zemāka par to, uz ko iegādāta biļete, viņam ir tiesības uz cenu starpības kompensāciju.

7. Attālumus, kas norādīti 2. un 3. punktā, mēra pēc lielā loka maršruta metodes.

5. pants

1. Gadījumā, ja ir atteikta iekāpšana uz reisu, kas pārdots kā tūrisma brauciena kompleksa sastāvdaļa, gaisa pārvadātājam ir pienākums izmaksāt kompensāciju ceļojuma rīkotājam, kurš ir noslēdzis līgumu ar pasažieri un kurš ir atbildīgs viņa priekšā par līguma pienācīgu izpildi attiecībā uz minēto tūrisma brauciena kompleksu, ievērojot Padomes 1990. gada 13. jūnija Direktīvu 90/314/EEK par ceļojuma, atvaļinājuma un tūrisma braucienu kompleksiem [4].

2. Neierobežojot tiesības un pienākumus, kas izriet no Direktīvas 90/314/EEK, ceļojuma rīkotājam ir pienākums nodot pasažierim summas, kuras saņemtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1. Neatkarīgi no 4. pantā noteiktajām minimālās kompensācijas summām, pasažieriem, kuriem atteikta iekāpšana, gaisa pārvadātājs bez maksas piedāvā:

a) apmaksāt telefona zvanu un/vai teleksa/faksa ziņojumu uz galamērķi;

b) ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku;

c) izmitināšanu viesnīcā, ja uz vienu vai vairākām naktīm nepieciešama papildu uzturēšanās.

2. Ja kādu pilsētu vai reģionu apkalpo vairākas lidostas un gaisa pārvadātājs piedāvā pasažierim, kuram atteikta iekāpšana, reisu uz citu lidostu, kas nav pasažiera rezervētā galamērķa lidosta, brauciena izmaksas starp abām alternatīvajām lidostām vai uz alternatīvu tuvumā esošu galamērķi, pēc pasažiera piekrišanas, sedz gaisa pārvadātājs.

7. pants

Gaisa pārvadātājam nav pienākuma maksāt iekāpšanas atteikuma kompensāciju gadījumos, kad pasažieris ceļo bez maksas vai par pazeminātu maksu, kas nav tieši vai netieši publiski pieejama.

8. pants

Katram pasažierim, ko skar iekāpšanas atteikums, gaisa pārvadātāji izsniedz veidlapu, kurā izklāstīti iekāpšanas atteikuma kompensācijas noteikumi.

9. pants

1. Šo regulu piemēro, neierobežojot turpmāku griešanos tiesā, lai saņemtu papildu kompensāciju.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz 2. panta e) apakšpunktā definētajiem brīvprātīgajiem, kuri ir akceptējuši kompensāciju saskaņā ar 3. pantā minētajiem noteikumiem.

10. pants

Šī regula stājas spēkā divus mēnešus pēc dienas, kad tā publicēta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1991. gada 4. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. F. Poos

[1] OV C 129, 24.5.1990., 15. lpp.

[2] OV C 19, 28.1.1991.

[3] OV C 31, 6.2.1991.

[4] OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.

--------------------------------------------------

Augša