EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31991R2568

Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah

UL L 248, 5.9.1991, str. 1–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
finska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 038 str. 174 - 252
švedska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 038 str. 174 - 252
posebna izdaja v češčini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v estonščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v litovščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v madžarščini poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v malteščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v poljščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 03 zvezek 011 str. 368 - 452
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 66 - 150
posebna izdaja v romunščini: poglavje 03 zvezek 010 str. 66 - 150
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 008 str. 57 - 139

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 23/11/2022; razveljavil 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2568/oj

31991R2568Uradni list L 248 , 05/09/1991 str. 0001 - 0083
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 38 str. 0174
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 38 str. 0174


Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91

z dne 11. julija 1991

o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 3577/90 [2] , in zlasti člena 35a Uredbe,

ker Priloga k Uredbi št. 136/66/EGS vsebuje opise in opredelitve pojmov za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin, ki je v prometu znotraj vsake države članice, v trgovini v Skupnosti in v trgovini s tretjimi državami;

ker naj bi se z namenom razločevanja med različnimi vrstami olja, opredelile fizikalne in kemijske lastnosti vsake od njih ter senzorične značilnosti deviškega olja, zato da se zagotovita pristnost in kakovost zadevnih proizvodov, ne da bi se posegalo v druge obstoječe določbe;

ker naj bi bile značilnosti različnih vrst olj enotno opredeljene po vsej Skupnosti; ker naj bi bile s tem namenom vzpostavljene metode kemijske analize in senzorične ocene Skupnosti; ker naj bi bila v prehodnem obdobju dovoljena uporaba drugih analiznih metod, ki se uporabljajo v državah članicah pod pogojem, da če se rezultati razlikujejo, imajo odločilen vpliv rezultati, dobljeni z uporabo navedenih metod Skupnosti;

ker opredelitev fizikalnih in kemijskih značilnosti oljčnega olja in analiznih metod povzročijo spremembo dodatnih opomb k Poglavju 15 kombinirane nomenklature;

ker metoda za ocenjevanje senzoričnih značilnosti deviškega olja vključuje ustanovitev ocenjevalnih skupin; izbranih in usposobljenih pokuševalcev; ker naj bi se zato določilo obdobje, potrebno za vzpostavitev takšne strukture; ker naj bi bilo glede na težave, s katerimi se bodo soočale nekatere države članice pri ustanavljanju skupin pokuševalcev, odobri se uporaba skupin v drugih državah članicah;

ker naj se za zagotovitev pravilnega delovanja sistema prelevmanov pri uvozu oljčnih tropin, določi enotna metoda za določanje vsebnosti olja v teh proizvodih;

da se ne bi škodilo trgovanju, je treba olje, ki je bilo predpakirano pred začetkom veljavnosti te uredbe, prodati v omejenem roku;

ker je treba razveljaviti Uredbo Komisije (EGS) št. 1058/77 [3], nazadnje spremenjeno z Uredbo (EGS) št. 1858/88 [4];

ker Upravljalni odbor za olja in masti ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsedujoči,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Olja, katerih značilnosti so skladne z značilnostmi, določenimi v točkah 1, 2 in 3 Priloge I k tej uredbi, veljajo za deviška oljčna olja v smislu točke 1(a), (b) in (c) Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS.

2. Olja, katerih značilnosti so skladne z značilnostmi, določenimi v točki 4 Priloge I k tej uredbi, veljajo za deviška oljčna olja neprimerna za prehrano ljudi (lampante oljčna olja) v smislu točke 1(d) Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS.

3. Olja, katerih značilnosti so skladne z značilnostmi, določenimi v točki 5 Priloge I k tej uredbi, veljajo za rafinirana oljčna olja v smislu točke 2 Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS.

4. Olja, katerih značilnosti so skladne z značilnostmi, določenimi v točki 6 Priloge I k tej uredbi, veljajo za čista oljčna olja v smislu točke 3 Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS.

5. Olja, katerih značilnosti so skladne z značilnostmi, določenimi v točki 7 Priloge I k tej uredbi, veljajo za olja iz oljčnih tropin v smislu točke 4 Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS.

6. Olja, katerih značilnosti so skladne z značilnostmi, določenimi v točki 8 Priloge I k tej uredbi, veljajo za rafinirana olja iz oljčnih tropin v smislu točke 5 Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS.

7. Olja, katerih značilnosti so skladne z značilnostmi, določenimi v točki 9 Priloge I k tej uredbi, veljajo za olja iz oljčnih tropin v smislu točke 6 Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS.

Člen 2

1. Značilnosti olj, določenih v Prilogi I, se določijo v skladu z naslednjimi analiznimi metodami:

- za določanje prostih maščobnih kislin, izraženih v masnem odstotnem deležu oleinske kisline, metoda, določena v Prilogi II,

- za določanje peroksidnega števila, metoda, določena v Prilogi III,

- za določanje alifatskih alkoholov, metoda, določena v Prilogi IV,

- za določanje vsebnosti sterolov, metoda, določena v Prilogi V,

- za določanje eritrodiola in uvaola, metoda, določena v Prilogi VI,

- za določanje nasičenih maščobnih kislin na položaju 2 v trigliceridu, metoda, določena v Prilogi VII,

- za določanje vsebnosti trilinoleina, metoda, določena v Prilogi VIII,

- za spektrofotometrično analizo, metoda, določena v Prilogi IX,

- za določanje sestave maščobnih kislin, metoda, določena v Prilogi X A in X B,

- za določanje hlapnih halogeniranih topil, metoda, določena v Prilogi XI,

- za določanje senzoričnih značilnosti deviškega oljčnega olja, metoda, določena v Prilogi XII,

- za postopek rafinacije, metoda, določena v Prilogi XIII.

2. Senzorične značilnosti oceni analitik in kadar je to primerno, s pomočjo strokovnjaka, v skladu s postopkom, opisanim v opombah k pokušnji, navedenih v Prilogi XII. Kadar analiza pokaže značilnosti, ki se razlikujejo od značilnosti, ki izhajajo iz opisa izdelka, mora vzorec oceniti skupina pokuševalcev v skladu z določbami Priloge XII.

Vsako drugo analizo izvaja ocenjevalna skupina v skladu z navedenimi določbami.

Za potrditev senzoričnih značilnosti v zvezi s sistemom intervencij, ocenjevalna skupina to oceno izvrši v skladu z določbami Priloge XII.

Člen 3

Do 31. oktobra 1992 uvedba analiznih metod, predvidenih v členu 2, ne ovira držav članic pri uporabi druge preizkušene in znanstveno veljavne metode, pod pogojem, da se proizvodom, priznanim, da ustrezajo veljavnim predpisom v Skupnosti, dovoli prost pretok. Pred uporabo drugih metod, zadevna država članica obvesti Komisijo o teh metodah.

Kadar se z neko drugo metodo dobi rezultat, ki se razlikuje od rezultata, dobljenega z navedeno metodo Skupnosti, je odločilen rezultat, dobljen z navedeno metodo Skupnosti.

Člen 4

1. Za ocenjevanje senzoričnih značilnosti oljčnih olj država članica vzpostavi skupine usposobljenih in izbranih pokuševalcev v skladu s predpisi, ki jih predpisuje metoda, določena v Prilogi XII.

2. Kadar se država članica pri vzpostavljanju ocenjevalne komisije na svojem ozemlju sooča s težavami, lahko uporabi storitve ocenjevalne skupine, ki deluje v drugi državi članici.

Člen 5

Dodatne opombe 2, 3 in 4 k Poglavju 15 kombinirane nomenklature se nadomestijo s tistimi iz Priloge XIV.

Člen 6

1. Vsebnost olja v oljni pogači in drugi ostanki, ki nastanejo pri pridobivanju oljčnega olja (oznaki KN 23069011 in 23069019) se določijo z uporabo metode, predpisane v Prilogi XV.

2. Vsebnost olja, navedenega v odstavku 1, je izražena v masnem odstotnem deležu olja na maso suhe snovi.

Člen 7

Uporabljajo se predpisi Skupnosti v zvezi s prisotnostjo neželjenih snovi, razen tistih iz Priloge XI.

Člen 8

1. Države članice morajo obvestiti Komisijo o ukrepih, sprejetih za izvajanje te uredbe.

2. Države članice morajo na začetku vsakega polletja poslati Komisiji poročilo o analiznih podatkih v zvezi s preskusi, opravljenimi v teku predhodne polovice leta.

Upravljalni odbor za olja in masti mora proučiti rezultate v skladu s postopkom, predpisanim v členu 39 Uredbe št. 136/66/EGS.

Člen 9

Uredba (EGS) št. 1058/77 se s tem razveljavi.

Člen 10

1. Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Vendar se metoda, predpisana v Prilogi XII, uporablja od 1. januarja 1992, razen če ne zadeva postopka sistema intervencij.

2. Ta uredba se ne uporablja za oljčno olje in oljčne tropine, predpakirane pred začetkom veljavnosti te uredbe in so v prometu do 31. oktobra 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 1991

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 353, 17.12.1990, str. 23.

[3] UL L 128, 24.5.1977, str. 6.

[4] UL L 166, 1.7.1988, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGE

Vsebina

| | Stran |

Priloga I: | Značilnosti oljčnega olja … | 372 |

Priloga II: | Določanje prostih maščobnih kislin … | 374 |

Priloga III: | Določanje peroksidnega števila … | 376 |

Priloga IV: | Določanje vsebnosti alfatskih alkoholov s kapilarno plinsko kromatografijo. … | 378 |

Priloga V: | Določanje sestave in vsebnosti sterolov s kapilarno plinsko kromatografijo … | 383 |

Priloga VI: | Določanje eritrodiola in uvaola … | 391 |

Priloga VII: | Določanje nasičenih maščobnih kislin na položaju 2 v trigliceridu … | 393 |

Priloga VIII: | Določanje sestave trilinoleina … | 397 |

Priloga IX: | Spektrofotometrično merjenje v UV področju … | 401 |

Priloga XA: | Plinsko kromatografska analiza metilnih estrov maščobnih kislin: … | 405 |

Priloga XB: | Priprava metilnih estrov maščobnih kislin: … | 413 |

Priloga XI: | Določanje hlapnih halogeniranih topil v oljčnem olju … | 417 |

Priloga XII: | Senzorična ocena deviškega oljčnega olja: … | 418 |

Priloga XIII: | Postopek rafinacije … | 444 |

Priloga XIV: | Dodatne opombe 2, 3 in 4 k Poglavju 15 kombinirane nomenklature … | 446 |

Priloga XV: | Vsebnost olja v oljčnih tropinah … | 449 |

Priloga XVI: | Določanje jodnega števila … | 451 |

--------------------------------------------------

Na vrh