Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991R2568

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2568/91 (1991. gada 11. jūlijs) par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm

OV L 248, 5.9.1991., 1./83. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 174 - 252
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 038 Lpp. 174 - 252
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 011 Lpp. 368 - 452
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 66 - 150
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 66 - 150
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 008 Lpp. 57 - 139

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Jaunākā konsolidētā versija: 04/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2568/oj

31991R2568Oficiālais Vēstnesis L 248 , 05/09/1991 Lpp. 0001 - 0083
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 38 Lpp. 0174
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 38 Lpp. 0174


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2568/91

(1991. gada 11. jūlijs)

par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām analīzes metodēm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 22. septembra Regulu Nr. 136/66/EEK par eļļas un tauku tirgus kopīgo organizāciju [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3577/90 [2] un jo īpaši tās 35.a pantu,

tā kā Regulas Nr. 136/66/EEK pielikumā ir aprakstīta un definēta olīveļļa un olīvu izspaidu eļļa, ko tirgo katrā dalībvalstī, Kopienas iekšējā tirgū un tirdzniecībā ar trešām valstīm;

tā kā, lai atšķirtu dažādu veidu eļļas, būtu jādefinē katras eļļas fizikālās un ķīmiskās īpašības un neapstrādātas olīveļļas organoleptiskās īpašības, lai garantētu attiecīgo produktu tīrību un kvalitāti, neskarot citus pastāvošos noteikumus;

tā kā dažādu veidu eļļas īpašības būtu jānosaka vienveidīgi visā Kopienā; tā kā šajā nolūkā būtu jāizstrādā Kopienas metodes ķīmiskai analīzei un organoleptiskai novērtēšanai; tā kā būtu jāatļauj pārejas posmā izmantot citas dalībvalstīs piemērojamās analīzes metodes ar nosacījumu, ka, pastāvot rezultātu atšķirībai, kopējā metode ir izšķirošā;

tā kā olīveļļas fizikālo un ķīmisko īpašību un analīzes metožu definīcija ir saistīta ar kombinētās nomenklatūras 15. nodaļas papildu piezīmju grozījumiem;

tā kā neapstrādātas eļļas organoleptisko īpašību novērtēšana ietver atlasītu un apmācītu degustētāju žūriju izveidi;

tā kā tādēļ būtu jānosaka šādu struktūru izveidei vajadzīgais laika posms; tā kā, ņemot vērā grūtības, ar ko dažas dalībvalstis sastapsies, izveidojot degustētāju žūrijas, būtu jāatļauj izmantot citu dalībvalstu žūrijas;

tā kā, lai nodrošinātu olīvu izspaidu importam piemērojamās maksājumu sistēmas pareizu darbību, būtu jānosaka vienota metode eļļas satura noteikšanai šajos produktos;

tā kā, lai nekaitētu tirdzniecībai, ir jāparedz, ka ierobežotu laika posmu drīkst tirgot eļļu, kas ir iepakota pirms šīs regulas stāšanās spēkā;

tā kā ir jāatceļ Komisijas Regula (EEK) Nr. 1058/77 [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1858/88 [4];

tā kā Eļļas un tauku pārvaldības komiteja nav iesniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Eļļu, kuras īpašības atbilst šīs regulas I pielikuma 1., 2. un 3. punktā noteiktajām īpašībām, uzskata par neapstrādātu olīveļļu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 1. punkta a), b) un c) apakšpunkta nozīmē.

2. Eļļu, kuras īpašības atbilst šīs regulas I pielikuma 4. punktā noteiktajām īpašībām, uzskata par neapstrādātu lampantes olīveļļu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 1. punkta d) apakšpunkta nozīmē.

3. Eļļu, kuras īpašības atbilst šīs regulas I pielikuma 5. punktā noteiktajām īpašībām, uzskata par rafinētu olīveļļu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 2. punkta nozīmē.

4. Eļļu, kuras īpašības atbilst šīs regulas I pielikuma 6. punktā noteiktajām īpašībām, uzskata par tīru olīveļļu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 3. punkta nozīmē.

5. Eļļu, kuras īpašības atbilst šīs regulas I pielikuma 7. punktā noteiktajām īpašībām, uzskata par olīvu izspaidu eļļu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 4. punkta nozīmē.

6. Eļļu, kuras īpašības atbilst šīs regulas I pielikuma 8. punktā noteiktajām īpašībām, uzskata par olīvu izspaidu eļļu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 5. punkta nozīmē.

7. Eļļu, kuru īpašības atbilst šīs regulas I pielikuma 9. punktā noteiktajām īpašībām, uzskata par olīvu izspaidu eļļu Regulas Nr. 136/66/EEK pielikuma 6. punkta nozīmē.

2. pants

1. Eļļas īpašības, kas paredzētas I pielikumā, nosaka saskaņā ar turpmāk izklāstītajām analīzes metodēm:

- brīvas taukskābes, ko izsaka kā oleīnskābes procentus, nosaka ar II pielikumā izklāstīto metodi,

- peroksīda skaitli nosaka ar III pielikumā izklāstīto metodi,

- alifātiskos spirtus nosaka ar IV pielikumā izklāstīto metodi,

- sterīnu saturu nosaka ar V pielikumā izklāstīto metodi,

- eritrodiolu un uvaolu nosaka ar VI pielikumā izklāstīto metodi,

- piesātinātās taukskābes triglicerīdu 2. stāvoklī nosaka ar VII pielikumā izklāstīto metodi,

- trilinoleīna saturu nosaka ar VIII pielikumā izklāstīto metodi,

- spektrofotometriskajai analīzei izmanto IX pielikumā izklāstīto metodi,

- taukskābju sastāvu nosaka ar X A un X B pielikumā izklāstīto metodi,

- gaistošos halogenētos šķīdinātājus nosaka ar XI pielikumā izklāstīto metodi,

- neapstrādātas olīveļļas organoleptisko īpašību novērtēšanai izmanto XII pielikumā izklāstīto metodi,

- lai gūtu pierādījumus, ka ir izdarīta rafinēšana, izmanto XIII pielikumā izklāstīto metodi.

2. Organoleptiskās īpašības novērtē laborants, attiecīgā gadījumā palīdzot speciālistam, saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta XII pielikumā minētajās piezīmēs par degustāciju. Ja analīze uzrāda īpašības, kas atšķiras no īpašībām, kuras izriet no produkta apraksta, paraugu pārbauda degustētāju žūrija saskaņā ar XII pielikuma noteikumiem.

Jebkuru otro analīzi izdara žūrija saskaņā ar minētajiem nosacījumiem.

Lai novērtētu organoleptiskās īpašības saistībā ar darbībām, kas attiecas uz intervences sistēmu, degustētāju žūrija šo novērtēšanu izdara saskaņā ar XII pielikuma noteikumiem.

3. pants

Līdz 1992. gada 31. oktobrim 2. pantā paredzēto analīzes metožu ieviešana nekavē dalībvalstis izmantot citas pārbaudītas un zinātniski pamatotas metodes ar nosacījumu, ka tiek atļauta brīva tādu produktu aprite, kurus atzīst par atbilstīgiem spēkā esošiem noteikumiem, kas reglamentē Kopienas metodes. Pirms citu metožu izmantošanas attiecīgās dalībvalstis par tām informē Komisiju.

Ja ar kādu no citām metodēm iegūst rezultātu, kas atšķiras no parastās metodes rezultāta, noteicošais ir ar parasto metodi iegūtais rezultāts.

4. pants

1. Organoleptisko īpašību novērtēšanai dalībvalstis izveido apmācītu un atlasītu degustētāju žūrijas saskaņā ar XII pielikumā izklāstītās metodes noteikumiem.

2. Ja dalībvalsts sastopas ar grūtībām, izveidojot žūriju savā teritorijā, tā var izmantot tādas žūrijas pakalpojumus, kas darbojas citā dalībvalstī.

5. pants

Kombinētās nomenklatūras 15. nodaļas 2., 3. un 4. papildu piezīmi aizstāj ar XIV pielikuma papildu piezīmēm.

6. pants

1. Raušu un citu olīveļļas ieguves izspaidu (KN kodi 23069011 un 23069019) eļļas saturu nosaka ar XV pielikumā izklāstīto metodi.

2. Šā panta 1. punktā minēto eļļas saturu izsaka eļļas svara procentos no sausā materiāla svara.

7. pants

Attiecībā uz tādu nevēlamu vielu klātbūtni, kas nav minētas XI pielikumā, piemēro Kopienas noteikumus.

8. pants

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu šo regulu.

2. Dalībvalstis katra pusgada sākumā nosūta Komisijai paziņojumu par analītiskajiem datiem, kas attiecas uz iepriekšējā pusgadā izdarītajām analīzēm.

Rezultātus izskata Eļļas un tauku pārvaldības komiteja saskaņā ar Regulas Nr. 136/66/EEK 39. pantā izklāstīto kārtību.

9. pants

Ar šo ir atcelta Regula (EEK) Nr. 1058/77.

10. pants

1. Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr XII pielikumā izklāstīto metodi piemēro no 1992. gada 1. janvāra, ja vien darbības neattiecas uz intervences sistēmu.

2. Šo regulu nepiemēro olīveļļai un olīvu izspaidu eļļai, kas ir iepakota pirms šīs regulas stāšanās spēkā un laista tirgū līdz 1992. gada 31. oktobrim.

Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1991. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Ray Mac Sharry

[1] OV L 172, 30.9.1966., 3025./66. lpp.

[2] OV L 353, 17.12.1990., 23. lpp.

[3] OV L 128, 24.5.1977., 6. lpp.

[4] OV L 166, 1.7.1988., 10. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMI

Kopsavilkums

| | Lpp. |

I pielikums | Olīveļļas īpašības … | 372 |

II pielikums | Brīvu taukskābju noteikšana … | 374 |

III pielikums | Peroksīda skaitļa noteikšana … | 376 |

IV pielikums | Alifātisko spirtu noteikšana, izmantojot gāzu hromatogrāfiju ar kapilāro kolonnu … | 378 |

V pielikums | Sterīnu sastāva un satura noteikšana, izmantojot gāzu hromatogrāfiju ar kapilāro kolonnu … | 383 |

VI pielikums | Eritrodiola un uvaola noteikšana … | 391 |

VII pielikums | Piesātināto taukskābju noteikšana triglicerīdu 2. stāvoklī … | 393 |

VIII pielikums | Trilinoleīna sastāva noteikšana … | 397 |

IX pielikums | Spektrofotometriskie pētījumi ultravioletajā spektrā … | 401 |

XA pielikums | Taukskābju metilesteru analīze ar gāzu hromatogrāfiju … | 405 |

XB pielikums | Taukskābju metilesteru pagatavošana … | 413 |

XI pielikums | Gaistošo halogenēto šķīdinātāju noteikšana olīveļļā … | 417 |

XII pielikums | Neapstrādātas olīveļļas organoleptiskā novērtēšana … | 418 |

XIII pielikums | Pierādījumi, ka ir izdarīta rafinēšana … | 444 |

XIV pielikums | Kombinētās nomenklatūras 15. nodaļas 2., 3. un 4. papildu piezīme … | 446 |

XV pielikums | Eļļas saturs olīvu izspaidās … | 449 |

XVI pielikums | Joda skaitļa noteikšana … | 451 |

--------------------------------------------------

Augša