EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31991R2092

Padomes Regula (EEK) Nr. 2092/91 (1991. gada 24. jūnijs) par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

OV L 198, 22.7.1991., 1./15. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 124 - 137
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 010 Lpp. 124 - 137
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 39 - 55
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 56 - 72
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 56 - 72

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2008; Atcelts ar 32007R0834 . Jaunākā konsolidētā versija: 14/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/oj

31991R2092Oficiālais Vēstnesis L 198 , 22/07/1991 Lpp. 0001 - 0015
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0124
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 10 Lpp. 0124


Padomes Regula (EEK) Nr. 2092/91

(1991. gada 24. jūnijs)

par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā pieaug patērētāju pieprasījums pēc bioloģiskiem lauksaimniecības produktiem un pārtikas; tā kā šī tendence rada jaunu noieta tirgu lauksaimniecības produktiem;

tā kā šādu produktu tirgus cena ir augstāka, bet to ražošanas veids ir saistīts ar mazāk intensīvu zemes izmantošanu; tā kā vienotās lauksaimniecības politikas pārorientēšanas kontekstā šā veida ražošana tādēļ var nodrošināt labāka līdzsvara sasniegšanu starp lauksaimniecības produktu piedāvājumu un pieprasījumu, vides aizsardzību un lauku teritoriju saglabāšanu;

tā kā, reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu, lauksaimniecības produkti un pārtika tirgū tiek piedāvāti ar norādēm, kas pircējiem tiešā vai netiešā veidā norāda, ka produkti un pārtika ir ražoti ar bioloģiskām metodēm, vai arī neizmantojot sintētiskas ķimikālijas;

tā kā dažas dalībvalstis jau ir pieņēmušas likumus un realizē kontroles pasākumus attiecībā uz šādu norāžu izmantošanu;

tā kā Kopienas noteikumi par ražošanu, etiķetēm un kontroli ļaus aizsargāt bioloģiskās lauksaimniecības metodes tādējādi, ka tie nodrošinās godīgas konkurences apstākļus tiem ražotājiem, kuru produktiem ir šādas norādes, un piešķirs bioloģiski ražoto produktu tirgum izteiktāku profilu, nodrošinot visu ražošanas un pārstrādes posmu caurskatāmību, līdz ar to vairojot šo produktu uzticamību patērētāju vidū;

tā kā bioloģiskās ražošanas metodes rada īpašu ražošanas veidu lauku saimniecību līmenī, un tā kā rezultātā ir jānodrošina, lai uz pārstrādāto produktu etiķetēm esošās norādes par bioloģiskām ražošanas metodēm būtu attiecinātas uz sastāvdaļām, kas ir iegūtas ar šādu metožu palīdzību;

tā kā attiecīgo pasākumu īstenošanai, lai ņemtu vērā gūto pieredzi, būtu jānodrošina elastīgas procedūras, ar kuru palīdzību var grozīt, paplašināt vai definēt sīkāk atsevišķas tehniska rakstura detaļas vai pasākumus; tā kā pēc atbilstīga laika posma šī regula tiks papildināta ar līdzvērtīgiem noteikumiem par lopkopības produkcijas ražošanu;

tā kā to produktu ražotāju un pircēju interesēs, uz kuriem ir norādes par bioloģiskām ražošanas metodēm, ir jānosaka minimālās prasības, kas jāievēro, lai produktus šādi apzīmētu;

tā kā bioloģiskas ražošanas metodes ir saistītas ar ievērojamiem ierobežojumiem attiecībā uz mākslīgo mēslu un pesticīdu lietošanu, kas var atstāt kaitīgu ietekmi uz vidi vai veicināt nogulšņu veidošanos lauksaimniecības produkcijā; tā kā šādā kontekstā pēc šīs regulas pieņemšanas Kopienā pieņemtā prakse ir jāsaskaņo ar Kopienā ievērotajiem prakses kodeksiem; tā kā turklāt nākotnē ir jāizstrādā principi, kas noteiks, kādus produktus ir atļauts lietot šāda veida lauksaimniecībā;

tā kā bioloģiskās lauksaimniecības metodes turklāt ietver dažādus augsnes apstrādes paņēmienus un ierobežotu nesintētiskā mākslīgā mēslojuma un zemas šķīdības augsnes ielabotāju izmantošanu; tā kā šie paņēmieni būtu jākonkretizē un jānosaka atsevišķu nesintētisko produktu izmantošanas nosacījumi;

tā kā noteiktās procedūras dod iespēju, ja nepieciešams, papildināt I pielikumu ar konkrētākiem noteikumiem, kuru mērķis ir novērst atsevišķu sintētisku ķimikāliju nogulšņu, kas nav lauksaimnieciskas izcelsmes (vides piesārņojums), veidošanos produktos, ko iegūst ar šādām ražošanas metodēm;

tā kā, lai nodrošinātu atbilstību ražošanas noteikumiem, visi ražošanas un pārdošanas posmi parasti ir jāpakļauj kontrolei;

tā kā visi, kas ražo, sagatavo, importē vai pārdod produktus ar norādi, ka tie ir iegūti, izmantojot bioloģiskas ražošanas metodes, ir jāpakļauj regulārai kontroles sistēmai, kas ievēro Kopienas minimālās prasības un ko īsteno izraudzītas kontroles iestādes un/vai apstiprinātas un uzraudzītas organizācijas; tā kā būtu jāpieņem noteikums, ka norādei uz Kopienas kontroli jāparādās attiecīgo produktu marķējumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Darbības joma

1. pants

1. Šī regula attiecas uz šādiem produktiem, ja uz šiem produktiem ir (vai, ja tiek paredzēts, ka būs) norādes par bioloģiskas ražošanas metodēm:

a) nepārstrādāta lauksaimniecības kultūru produkcija, kā arī dzīvnieki un nepārstrādāti dzīvnieku valsts produkti, ciktāl uz tiem attiecas ražošanas principi un īpaši kontroles noteikumi, kas norādīti I un III pielikumā;

b) produkti, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā un ko pamatā veido viena vai vairākas augu valsts izcelsmes produktu sastāvdaļas; turklāt pēc noteikumu pieņemšanas par lopkopības produkcijas ražošanu, kas minēta a) apakšpunktā, arī lietošanai cilvēku uzturā paredzēti produkti, kas satur dzīvnieku valsts izcelsmes sastāvdaļas.

2. Priekšlikums par principiem un konkrētiem kontroles pasākumiem attiecībā uz dzīvnieku valsts produktu bioloģisku ražošanu, nepārstrādātiem dzīvnieku valsts produktiem un lietošanai cilvēku uzturā paredzētiem produktiem, kas satur dzīvnieku valsts izcelsmes sastāvdaļas, ir jāiesniedz Komisijai pēc iespējas ātrāk un līdz 1992. gada 1. jūlijam.

2. pants

Šajā regulā pieņem, ka uz produkta ir norāde par bioloģiskām ražošanas metodēm, ja marķējumā, reklāmas materiālos vai tirdzniecības dokumentos šādu produktu vai tā sastāvdaļas apzīmē ar norādēm, ko izmanto katrā dalībvalstī, informējot pircēju par to, ka produkts vai tā sastāvdaļas ir iegūtas atbilstīgi 6. un 7. pantā izklāstītajiem ražošanas noteikumiem un jo īpaši ar turpmāk uzskaitītajiem terminiem, ja vien šādus terminus neizmanto attiecībā uz pārtikā esošiem lauksaimniecības produktiem vai ja tiem nav nekāda sakara ar ražošanas metodi:

—spāņu valodā: | ecológico, |

—dāņu valodā: | økologisk, |

—vācu valodā: | ökologisch, |

—grieķu valodā: | βιολογικό, |

—angļu valodā: | organic, |

—franču valodā: | biologique, |

—itāļu valodā: | biologico, |

—holandiešu valodā: | biologisch, |

—portugāļu valodā: | biológico. |

3. pants

Šī regula bez ierobežojumiem attiecināma uz citiem Kopienas noteikumiem, kas reglamentē 1. pantā minēto produktu ražošanu, sagatavošanu, pārdošanu, marķējumu un kontroli.

Definīcijas

4. pants

Šajā regulā:

1. "Marķējums" nozīmē jebkurus vārdus, raksturojumu, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, attēlus vai simbolus uz jebkura iesaiņojuma, dokumenta, paziņojuma, marķējuma, vāka vai ieliktņa, kas pievienots vai attiecas uz kādu no 1. pantā minētajiem produktiem;

2. "Ražošana" nozīmē darbības, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu ražošanu līdz tādai gatavības pakāpei, kādā tos parasti ražo saimniecībā;

3. "Sagatavošana" nozīmē lauksaimniecības produktu pārstrādes, glabāšanas un iesaiņošanas darbības;

4. "Pārdošana" nozīmē produktu turēšanu vai izvietošanu pārdošanai, piedāvāšanu pārdošanai, pārdošanu, piegādi vai laišanu tirgū jebkādā formā;

5. "Uzņēmējs" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts 1. pantā minētos produktus, lai pēc tam tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus produktus;

6. "Sastāvdaļas" nozīmē vielas, to skaitā piedevas, ko izmanto 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto produktu sagatavošanā un kas, kaut arī pārveidotā formā, ietilpst arī gala produktā;

7. "Augu aizsardzības līdzekļi" ir līdzekļi, kuri definēti 2. panta 1. punktā Padomes Direktīvā 79/117/EEK (1978. gada 21. decembris), ar ko aizliedz laist tirgū un izmantot augu aizsardzības produktus, kuri satur konkrētas aktīvas vielas [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/365/EEK [5];

8. "Mazgāšanas līdzekļi" nozīmē vielas un preparātus Padomes Direktīvas 73/404/EEK (1973. gada 22. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mazgāšanas līdzekļiem [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 86/94/EEK [7], nozīmē, ko paredzēts izmantot atsevišķu 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto produktu tīrīšanai.

Marķējums

5. pants

1. Šīs regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto produktu marķējumā un reklāmā var atsaukties uz bioloģiskās ražošanas metodēm tikai tad, ja:

a) šādas norādes skaidri parāda, ka tās apzīmē lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

b) produkts ir ražots saskaņā ar 6. un 7. pantā izklāstītajiem noteikumiem vai importēts no kādas trešās valsts atbilstīgi 11. pantā noteiktajai kārtībai;

c) produktu ir ražojis vai importējis uzņēmējs, uz kuru attiecas 8. un 9. pantā noteiktie kontroles pasākumi.

2. Šīs regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto produktu marķējumā un reklāmās var atsaukties uz ražošanu ar bioloģiskām metodēm tikai tad, ja šādas norādes skaidri parāda, ka tās apzīmē lauksaimnieciskās ražošanas metodi, un ja tām ir pievienota atsauce, ka attiecīgais lauksaimniecības produkts iegūts lauku saimniecībā.

3. Šīs regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto produktu marķējumā un reklāmā, raksturojot produktu pārdošanas nolūkā, var atsaukties uz ražošanu ar bioloģiskām metodēm tikai tad, ja:

a) visas produktā ietilpstošās lauksaimnieciskās izcelsmes sastāvdaļas ir produkti (vai arī ir atvasinātas no šādiem produktiem), kas iegūti atbilstīgi 6. un 7. pantā izklāstītajiem noteikumiem vai importēti no trešām valstīm atbilstīgi 11. pantā noteiktajai kārtībai;

b) nelauksaimnieciskas izcelsmes vielas, ko satur produkts, ir tikai tās vielas, kas uzskaitītas VI pielikuma A iedaļā;

c) sagatavošanas procesā produkts vai tā sastāvdaļas nav pakļautas pārstrādei, kas ietver jonizētā starojuma vai tādu vielu lietošanu, kuras nav uzskaitītas VI pielikuma B iedaļā;

d) produktu ir sagatavojis uzņēmējs, uz kuru attiecas 8. un 9. pantā noteiktie kontroles pasākumi.

4. Atkāpjoties no 3. punkta a) apakšpunkta, ja gatavo 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos produktus, atsevišķas lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas, kas neatbilst šā punkta prasībām, var izmantot gala produktā, bet ne vairāk kā 5 % apjomā no lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām ar noteikumu, ka šādas sastāvdaļas:

- ir lauksaimnieciskas izcelsmes un saskaņā ar 6. un 7. pantā izklāstītajiem noteikumiem netiek ražotas Kopienā vai

- ir lauksaimnieciskas izcelsmes un saskaņā ar 6. un 7. pantā izklāstītajiem noteikumiem Kopienā netiek ražotas pietiekamā daudzumā.

5. Pārejas perioda laikā, kas beidzas 1994. gada 1. jūlijā, norādes, kas liecina par pāreju uz bioloģiskām ražošanas metodēm, var ietvert 1. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minēto produktu marķējumā un reklāmā, ja to sastāvā ir viena lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļa, ar noteikumu, ka:

a) attiecīgi 1. vai 3. punktā minētās prasības tiek ievērotas pilnībā, izņemot prasību, kas attiecas uz I pielikuma 1. punktā minēto pārejas perioda ilgumu;

b) pirms ražas novākšanas ir ievērots vismaz 12 mēnešu ilgs pārejas periods;

c) attiecīgie apzīmējumi nemaldina produkta pircēju attiecībā uz šā produkta atšķirību no produktiem, kas atbilst visām šīs regulas prasībām;

d) atbilstību a) un b) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem ir pienācīgi pārbaudījusi kontroles iestāde.

6. Tādu 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētu produktu, kas daļēji gatavoti no sastāvdaļām, kuras neatbilst 3. punkta a) apakšpunktā minētajām prasībām, marķējums un reklāma var būt ar atsauci par bioloģiskām ražošanas metodēm ar noteikumu, ka:

a) vismaz 50 % no lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļām atbilst 3. punkta a) apakšpunkta prasībām;

b) produkts atbilst 3. punkta b), c) un d) apakšpunkta prasībām;

c) apzīmējumi, kas norāda uz bioloģiskām ražošanas metodēm:

- parādās tikai sastāvdaļu sarakstā, kā to paredz Direktīva 79/112/EEK [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 89/395/EEK [9],

- skaidri norāda tikai tās sastāvdaļas, kas iegūtas saskaņā ar 6. un 7. pantā minētajiem noteikumiem;

d) sastāvdaļas un to relatīvie apjomi sastāvdaļu sarakstā ir tādā secībā, kādā samazinās to īpatsvars produktā;

e) sastāvdaļu sarakstā norādes ir tādā pašā krāsā un ar identiska izmēra un stila burtiem.

7. Saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai.

8. Saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību vielas un produktus ierobežojošus sarakstus, kas minēti 3. punkta b) un c) apakšpunktā, kā arī 4. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā, iekļauj VI pielikumā.

Var konkretizēt šo sastāvdaļu un vielu lietošanas nosacījumus un prasības attiecībā uz sastāvu.

Ja dalībvalsts uzskata, ka produkts būtu jāiekļauj iepriekšminētajos sarakstos vai ka tajos ir jāizdara grozījumi, tā nodrošina, ka dokumentācija par šādas iekļaušanas vai grozījumu iemesliem tiek oficiāli nosūtīta citām dalībvalstīm un Komisijai, kas ar to iepazīstina 14. pantā minēto Komiteju.

9. Komisija šā panta noteikumus un jo īpaši 5. un 6. punktu izskata līdz 1993. gada 1. jūlijam un iesniedz attiecīgu priekšlikumu pārskatīšanai, ja tāda vajadzīga.

Ražošanas noteikumi

6. pants

1. Bioloģiska ražošanas metode nozīmē to, ka, lai ražotu 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos produktus:

a) jāievēro vismaz I pielikuma prasības un, ja vajadzīgs, attiecīgi sīki izstrādāti noteikumi;

b) kā augu aizsardzības līdzekļus, mazgāšanas līdzekļus, mākslīgo mēslojumu vai augsnes ielabotājus var izmantot tikai tos produktus, kas sastāv no I un II pielikumā uzskaitītajām vielām; tos var izmantot tikai saskaņā ar konkrētiem I un II pielikuma nosacījumiem, ciktāl attiecīgā izmantošana ir atļauta attiecīgo dalībvalstu vispārējā lauksaimniecībā atbilstīgi Kopienas vai attiecīgās valsts noteikumiem, kas ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

2. Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, var izmantot sēklas, ko apstrādā ar līdzekļiem, kuri nav iekļauti II pielikumā un ir atļauti attiecīgās dalībvalsts vispārējā lauksaimniecībā, ja šādu sēklu lietotāji var pierādīt kontroles iestādēm, ka nav varējuši tirgū iegādāties attiecīgās šķirnes atbilstīgās varietātes nekodinātas sēklas.

7. pants

1. Produktus, kuru lietošana 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajā nolūkā nav atļauta šīs regulas pieņemšanas dienā, var iekļaut II pielikumā ar noteikumu, ka tiek izpildīti šādi nosacījumi:

a) ja tos izmanto augu kaitēkļu vai slimību apkarošanas nolūkā:

- tiem ir būtiska nozīme kaitēkļa vai atsevišķas slimības apkarošanā un šim nolūkam nav pieejamas citas bioloģiskas, agrotehniskas, fizikālas vai augu audzēšanas alternatīvas, un

- to lietošanas nosacījumi nepieļauj tiešu saskari ar sēklām, kultūru vai ražu, tomēr daudzgadīgu kultūru gadījumā tieša saskare var notikt, bet tikai ne tajā sezonā, kad tiek audzētas ēdamās daļas (augļi), ar noteikumu, ka šāda lietošana netieši neveicina nogulšņu veidošanos produkta ēdamajās daļās, un

- to lietošana nerada vai neveicina nelabvēlīgu seku rašanos vidē vai vides piesārņošanu;

b) ja tos izmanto kā mākslīgos mēslus un augsnes ielabotājus:

- tiem ir būtiska nozīme attiecībā uz augu kultūru specifiskām mēslošanas prasībām vai specifisku augsnes ielabošanu, ko nevar nodrošināt ar I pielikumā minētajiem paņēmieniem, un

- to lietošana nerada un neveicina nelabvēlīgu seku rašanos vidē vai vides piesārņošanu.

2. Ja nepieciešams, par visiem II pielikumā iekļautajiem produktiem var konkretizēt šādu informāciju:

- sīki izstrādāts produkta apraksts,

- lietošanas nosacījumi, sastāva un/vai šķīdības prasības, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt, lai šie produkti veidotu minimālu nogulšņu daudzumu augu kultūru ēdamajās daļās un ēdamajos augkopības produktos, kā arī minimāli ietekmētu vidi;

- īpašas prasības attiecībā uz 1. pantā minēto produktu marķējumu, ja šādus produktus iegūst, izmantojot dažus II pielikumā minētus produktus.

3. Grozījumus II pielikumā attiecībā vai nu uz 1. punktā minēto produktu iekļaušanu, vai izslēgšanu, vai 2. punktā minētā uzskaitījuma iekļaušanu vai grozījumiem pieņem Komisija saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību.

4. Ja dalībvalsts uzskata, ka produkts ir jāiekļauj II pielikumā vai ka tajā ir jāizdara grozījumi, tā oficiāli nosūta dokumentāciju par šādas iekļaušanas vai grozījumu iemesliem citām dalībvalstīm un Komisijai, kas ar to iepazīstina 14. pantā minēto Komiteju.

Kontroles sistēma

8. pants

1. Jebkurš uzņēmējs, kas ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts 1. pantā minētos produktus, lai tos pārdotu:

a) paziņo par šo darbību kompetentai iestādei dalībvalstī, kurā šī darbība tiek veikta; šajā paziņojumā iekļauj IV pielikumā uzskaitītās ziņas;

b) pakļauj savu uzņēmumu 9. pantā minētajai kontroles sistēmai.

2. Dalībvalstis norāda iestādi vai organizāciju, kas pieņem šādus paziņojumus.

Lai efektīvi uzraudzītu attiecīgo uzņēmēju, dalībvalstis var sniegt jebkuru citu papildu informāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu.

3. Kompetentā iestāde nodrošina, lai ieinteresētajām pusēm būtu pieejams precizēts saraksts ar to uzņēmēju vārdiem un adresēm, uz kuriem attiecas kontroles sistēma.

9. pants

1. Dalībvalstis izveido kontroles sistēmu, kurā darbojas viena vai vairākas izraudzītas kontroles iestādes un/vai apstiprinātas privātas organizācijas, kurām ir pakļauti tie uzņēmēji, kas ražo vai sagatavo 1. pantā minētos produktus.

2. Dalībvalstis paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka uzņēmējs, kurš ievēro šīs regulas noteikumus un veic iemaksas kontroles izdevumu segšanai, nodrošina pieeju kontroles sistēmai.

3. Kontroles sistēma ietver vismaz tos piesardzības un kontroles pasākumus, kas minēti III pielikumā.

4. Lai izmantotu privātu organizāciju īstenotu kontroles sistēmu, dalībvalstis izraugās iestādi, kas atbild par šādu organizāciju apstiprināšanu un uzraudzību.

5. Lai apstiprinātu privātu kontroles organizāciju, ņem vērā šādus nosacījumus:

a) jāievēro standarta kontroles procedūra, kas ietver sīki izstrādātu kontroles un piesardzības pasākumu aprakstu, ko organizācija apņemas piemērot tiem uzņēmējiem, kas ir pakļauti tās kontrolei;

b) sankcijas, kādas organizācija paredz lietot, ja tiek atklāta neatbilstība noteikumiem;

c) atbilstīgu resursu pieejamība — kvalificēts personāls, administratīvās un tehniskās iespējas, kontroles darba pieredze un uzticamība;

d) kontroles organizācijas objektivitāte attiecībā uz uzņēmējiem, kas ir pakļauti tās kontrolei.

6. Pēc kontroles organizācijas apstiprināšanas kompetentā iestāde:

a) nodrošina, lai kontroles organizācijas veiktās kontroles būtu objektīvas;

b) pārbauda tās veiktās kontroles efektivitāti;

c) apzina visus atklātos pārkāpumus un piemērotās sankcijas;

d) anulē kontroles organizācijas apstiprinājumu, ja tā nepilda a) un b) apakšpunktos minētās prasības vai arī vairs neatbilst 5. punktā norādītajiem kritērijiem, vai neatbilst 7., 8. un 9. punktā minētajām prasībām.

7. Kontroles iestāde un apstiprinātās kontroles organizācijas, kas minētas 1. punktā:

a) nodrošina to, ka kontrolei pakļautajiem uzņēmumiem piemēro vismaz III pielikumā minētos kontroles un piesardzības pasākumus;

b) neatklāj pārbaužu gaitā iegūto informāciju un datus citām personām, izņemot personas, kas ir atbildīgas par attiecīgo uzņēmumu, kā arī kompetentās valsts iestādes.

8. Apstiprinātās kontroles organizācijas:

a) kontroles nolūkā nodrošina kompetentai iestādei pieeju biroju telpām un materiāli tehniskajai bāzei, kā arī visa veida informāciju un palīdzību, kas šai kompetentajai iestādei ir vajadzīga savu pienākumu izpildei atbilstīgi šai regulai;

b) katru gadu līdz 31. janvārim kompetentajai dalībvalsts iestādei nosūta to uzņēmēju sarakstu, kas ir bijuši pakļauti tās kontrolei līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, un iesniedz minētajai iestādei īsu ikgadēju pārskatu.

9. Šā panta 1. punktā minētā kontroles iestāde un kontroles organizācijas:

a) nodrošina to, ka gadījumos, kad atklāj neatbilstību attiecībā uz 5., 6. un 7. panta vai III pielikumā minēto pasākumu īstenošanu, 2. pantā paredzētos apzīmējumus par bioloģiskās ražošanas metodi noņem no visas produkcijas vai no tās produktu partijas, uz kuru attiecas šī neatbilstība;

b) ja tiek atklāts nepārprotams pārkāpums vai pārkāpums ar ilgstošām sekām, aizliedz attiecīgajam uzņēmējam pārdot produktus ar norādēm par bioloģiskas ražošanas metodi uz laiku, ko saskaņo ar dalībvalsts kompetento iestādi.

10. Saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību var pieņemt:

a) sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz 5. punktā norādītajām prasībām un 6. punktā uzskaitītajiem pasākumiem;

b) īstenošanas pasākumus attiecībā uz 9. punkta noteikumiem.

Norāde par produktu pakļautību kontroles sistēmai

10. pants

1. Norāde par produktu pakļautību īpašai kontroles sistēmai, kas ietverta V pielikumā, var atrasties uz 1. pantā minēto produktu marķējuma tikai tad, ja šie produkti:

a) atbilst 5. panta 1., 2., 3. un 4. punkta un 6. un 7. panta, kā arī tādu citu noteikumu prasībām, kas pieņemti saskaņā ar šiem pantiem;

b) ražošanas un sagatavošanas posmu laikā ir bijuši pakļauti 9. panta 3. punktā minētajiem kontroles pasākumiem;

c) tos ir ražojuši vai sagatavojuši uzņēmēji, kuru uzņēmumus, kā minēts 9. panta 1. punktā, pārbauda kontroles iestāde vai kontroles organizācija, un kam šī iestāde vai organizācija ir piešķīrusi tiesības izmantot V pielikumā doto norādi;

d) ir iesaiņoti un tiek transportēti līdz mazumtirdzniecības punktam slēgtā iepakojumā;

e) uz marķējuma ir norādīts kontroles organizācijas nosaukums un reģistrācijas zīme, ražotāja vai pārstrādātāja nosaukums un adrese, un, ja piemēro direktīvu 79/112/EEK, arī tās norādes, ko pieprasa šī direktīva.

2. Uz marķējuma vai reklāmas materiālā nedrīkst ievietot apgalvojumu, kas pircējam liek domāt, ka V pielikumā dotā norāde garantē visaugstāko organoleptiska rakstura, pārtikas vai veselības kvalitāti.

3. Šīs regulas 9. pantā 1. punktā minētā kontroles iestāde un kontroles organizācijas:

a) nodrošina, lai tad, kad atklāj neatbilstību 5., 6. un 7. pantam vai III pielikumā minētajiem pasākumiem, V pielikumā minēto norādi noņem no visas produkcijas vai no tās produktu partijas, uz kuru attiecas šī neatbilstība;

b) ja tiek atklāts nepārprotams pārkāpums vai pārkāpums ar ilgstošām sekām, attiecīgajam uzņēmējam atņem tiesības izmantot V pielikumā doto norādi uz laiku, par kuru vienojas ar dalībvalsts kompetento iestādi.

4. Ja tiek atklāti attiecīgi 5., 6. un 7. panta vai III pielikuma prasību un pasākumu pārkāpumi, saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību var pieņemt noteikumus par V pielikumā ietvertās norādes noņemšanu.

5. Ja dalībvalsts kādas citas dalībvalsts produktā, kam ir 2. pantā un/vai V pielikumā minētā norāde, konstatē neatbilstību šai regulai, tā informē Komisiju, kā arī to dalībvalsti, kura ir apstiprinājusi attiecīgo kontroles organizāciju.

6. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu 2. pantā un/vai V pielikumā minētās norādes negodīgu izmantošanu.

7. Līdz 1993. gada 1. jūlijam Komisija pārskata 10. pantu, jo īpaši attiecībā uz iespēju padarīt V pielikumā minēto norādi par obligātu, un iesniedz attiecīgus priekšlikumus par pārskatīšanu, ja tāda ir nepieciešama.

Importēšana no trešajām valstīm

11. pants

1. Neierobežojot 5. pantu, 1. pantā minētos produktus, ko importē no kādas trešās valsts, var pārdot tikai tad, ja:

a) tie nāk no tādas trešās valsts, kas ir iekļauta ar Komisijas lēmumu izveidotā sarakstā saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību, un ir ražoti reģionā vai ražotnē (un, ja vajadzīgs, konkrētas kontroles institūcijas uzraudzībā), kā teikts lēmumā par attiecīgo trešo valsti;

b) trešās valsts kompetentā iestāde vai organizācija ir izsniegusi pārbaudes sertifikātu, norādot, ka sertifikātā minētā preču partija:

- ir iegūta tādā ražošanas sistēmā, kam piemēro līdzvērtīgus noteikumus tiem noteikumiem, kas izklāstīti 6. un 7. pantā, un

- ir pakļauta kontroles sistēmai, ko atzīst par līdzvērtīgu saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu.

2. Lai nolemtu, vai trešo valsti pēc tās lūguma var iekļaut 1. punkta a) apakšpunktā minētajā sarakstā, ja runa ir par atsevišķiem produktiem, kas minēti 1. pantā, jo īpaši jāņem vērā:

a) garantijas, ko trešā valsts var piedāvāt par tādu noteikumu piemērošanu, kuri ir līdzvērtīgi 6. un 7. pantā minētajiem noteikumiem, vismaz attiecībā uz to produkciju, kas paredzēta eksportam uz Kopienu;

b) veikto kontroles pasākumu efektivitātei, vismaz attiecībā uz to produkciju, kas paredzēta eksportam uz Kopienu, jābūt līdzvērtīgai tiem kontroles pasākumiem, kas minēti 8. un 9. pantā, lai nodrošinātu atbilstību a) apakšpunktam.

Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija savā lēmumā var konkretizēt izcelsmes reģionus vai ražotnes vai organizācijas, kuru veikto kontroli uzskata par līdzvērtīgu.

3. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais sertifikāts:

a) oriģināleksemplāra veidā jānosūta kopā ar precēm pirmajam saņēmējam, pēc tam importētājam ir jāglabā šis sertifikāts vismaz divus gadus, lai tas būtu pieejams kontroles iestādēm;

b) jāsastāda saskaņā ar kārtību un paraugu, ko pieņem saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību.

4. Sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai var pieņemt saskaņā ar kārtību, kas noteikta 14. pantā.

5. Izskatot trešās valsts lūgumu, Komisija tai pieprasa iesniegt visu vajadzīgo informāciju; tā var arī pilnvarot ekspertus veikt attiecīgajā trešā valstī faktiski piemērojamo ražošanas noteikumu un kontroles pasākumu pārbaudi uz vietas.

Brīva aprite Kopienā

12. pants

Dalībvalstis, atsaucoties uz ražošanas metodi, marķējumu vai uz iepazīstināšanu ar šo metodi, nedrīkst aizliegt vai ierobežot tādu 1. pantā minēto produktu pārdošanu, kas atbilst šīs regulas prasībām.

Administratīvie noteikumi un īstenošana

13. pants

Saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību var pieņemt:

- grozījumus I, II, III, IV un VI pielikumā,

- sīki izstrādātus noteikumus I un III pielikuma īstenošanai.

14. pants

Komisijai palīdz komiteja, kurā ietilpst dalībvalstu pārstāvji un ko vada Komisijas pārstāvis.

Gadījumos, kad ir jāievēro šajā pantā noteiktā kārtība, Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai veicamo pasākumu projektu.

Komiteja sagatavo savu atzinumu par šo projektu tādā termiņā, kādu nosaka komitejas priekšsēdētājs atkarībā no lietas steidzamības. Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu atbilstīgi Līguma 148. panta 2. punktam. To dalībvalstu pārstāvju balsis, kas darbojas komitejā, tiek vērtētas tā, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija pieņem plānoto pasākumu, ja tas atbilst komitejas atzinumam.

Ja plānotie pasākumi neatbilst komitejas atzinumam vai ja atzinums netiek sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja Padome nav pieņēmusi lēmumu trīs mēnešu laikā, sākot no brīža, kad priekšlikums iesniegts, Komisija pieņem piedāvātos pasākumus.

15. pants

Katru gadu līdz 1. jūlijam dalībvalstis informē Komisiju par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem šīs regulas īstenošanā, konkrēti, darot zināmu:

- to uzņēmēju sarakstu, kuri ir pakļauti 9. pantā minētajai kontroles sistēmai un līdz iepriekšējā gada 31. decembrim ir iesnieguši paziņojumu, kā paredzēts 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā,

- ziņojumu par uzraudzību, ievērojot 9. panta 6. punktu.

Turklāt dalībvalstis katru gadu līdz 31. martam informē Komisiju par to kontroles organizāciju sarakstu, kas ir apstiprinātas līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, par šo organizāciju tiesisko uzbūvi un darbības struktūru, standarta kontroles procedūru, sankciju piemērošanas pasākumiem un, ja vajadzīgs, arī par to zīmi.

Katru gadu Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša"C" sērijā Komisija publicē to apstiprināto organizāciju sarakstus, par kurām tā ir saņēmusi paziņojumus iepriekšējā apakšpunktā minētajos termiņos.

16. pants

1. Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

2. Šīs regulas 8. un 9. pantu dalībvalstis īsteno deviņu mēnešu laikā pēc tās stāšanās spēkā.

3. Šīs regulas 5. pants, 8. panta 1. punkts un 11. panta 1. punkts stājas spēkā 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Saskaņā ar 14. pantā noteikto kārtību, attiecībā uz importu no trešās valsts, 11. panta 1. punkta piemērošanas datumu var atlikt uz noteiktu laiku, ja, ievērojot trešās valsts lūgumu, lietas izpētē sasniegtā stadija neļauj pieņemt lēmumu par attiecīgās valsts iekļaušanu 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā sarakstā pirms šā punkta pirmajā daļā minētā termiņa beigām.

Atbilstīgi I pielikuma 1. punktā minētajam pārejas periodam, periods, kas pagājis pirms šīs regulas stāšanās spēkā, ir jāņem vērā, ja uzņēmējs spēj kontroles organizācijai pierādīt, ka šajā periodā ražošana ir atbildusi spēkā esošajiem attiecīgās valsts noteikumiem vai, ja tādu nav, atzītiem starptautiskiem standartiem par ražošanu ar bioloģiskām metodēm.

4. Divpadsmit mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, atkāpjoties no 6. panta 1. punkta, dalībvalstis var atļaut savā teritorijā izmantot produktus, kas satur vielas, kuras nav uzskaitītas II pielikumā, ja tās uzskata, ka ir ievērotas 7. panta 1. punkta prasības.

5. Divpadsmit mēnešus pēc VI pielikuma izveidošanas saskaņā ar 5. panta 7. punktu dalībvalstis, atbilstīgi attiecīgās valsts noteikumiem, var turpināt atļaut izmantot vielas, kas nav minētas VI pielikumā.

6. Ievērojot šā panta 4. un 5. punktu, katra dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par vielām, kas ir atļautas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1991. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.-C. Juncker

[1] OV C 4, 9.1.1990., 4. lpp. unOV C 101, 18.4.1991., 13. lpp.

[2] OV C 106, 22.4.1991., 27. lpp.

[3] OV C 182, 23.7.1990., 12. lpp.

[4] OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp.

[5] OV L 159, 10.6.1989., 58. lpp.

[6] OV L 347, 17.12.1973., 51. lpp.

[7] OV L 80, 25.3.1986., 51. lpp.

[8] OV L 33, 8.2.1979., 1. lpp.

[9] OV L 186, 30.6.1989., 17. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

BIOLOĢISKĀS RAŽOŠANAS PRINCIPI LAUKU SAIMNIECĪBU LĪMENĪ

Augi un augu valsts produkti

1. Šajā pielikumā izklāstītos principus parasti piemēro attiecībā uz zemes gabaliem pārejas perioda laikā, kas ir vismaz divi gadi pirms sēšanas, vai daudzgadīgo augu (izņemot pļavu, ganību augus) gadījumā — vismaz trīs gadi pirms pirmās ražas novākšanas, ja tie ir 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie produkti. Konkrētos gadījumos, pamatojoties uz kompetentās iestādes apstiprinājumu, kontroles organizācija var nolemt pagarināt vai saīsināt šo periodu, ņemot vērā to, kā zemes gabals izmantots agrāk.

2. Ja vajadzīgs, augsnes auglība un bioloģiskā aktivitāte jāsaglabā vai jāpalielina:

a) kultivējot pākšaugus, zaļmēslojumu vai dziļsakņu augus atbilstīgi piemērotai daudzgadīgai augu sekas programmai;

b) iestrādājot augsnē organiskas vielas (no komposta vai ne no komposta), kas ņemtas no saimniecībām, kurās ražošana atbilst šīs regulas noteikumiem. Kamēr nav pieņemti vispārēji tehniskie noteikumi par lopkopības produkcijas bioloģisko ražošanu, lopkopības blakusproduktus, piemēram, mēslus, var izmantot, ja tos piegādā lopkopības saimniecības, kas ievēro attiecīgās valsts noteikumus vai, ja tādu nav, starptautiski atzītas lopkopības produkcijas bioloģiskās ražošanas metodes.

Pārējos organiskā mēslojuma vai minerālmēslojuma veidus, kas minēti II pielikumā, var izmantot tiktāl, ciktāl augu sekā nav iespējams ar šā punkta a) un b) apakšpunktos minētajām metodēm nodrošināt atbilstīgu augu barošanu un augsnes ielabošanu.

Komposta aktivizēšanai var izmantot atbilstīgus preparātus, kas izgatavoti uz mikroorganismu vai augu bāzes (biodinamiskie preparāti).

3. Kaitēkļus, slimības un nezāles apkaro, apvienojot šādus pasākumus:

- atbilstīgu sugu un varietāšu izvēle,

- atbilstīga augu seka,

- mehanizētā augsnes apstrāde,

- kaitēkļu bioloģisko ienaidnieku aizsardzība, nodrošinot tiem labvēlīgus apstākļus (piemēram, žogi, ligzdošanas vietas, plēsoņu izmantošana u.c.),

- nezāļu iznīcināšana sadedzinot.

Produktus, kas uzskaitīti II pielikumā, var izmantot tikai tad, ja augi ir pēkšņi apdraudēti.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A. MĒSLOŠANĀ UN AUGSNES IELABOŠANĀ IZMANTOJAMIE PRODUKTI

Nosaukums | Apraksts, sastāva prasības, lietošanas nosacījumi |

Organiskie mēsli un putnu mēsli | — |

Pusšķidrie mēsli vai urīns | — |

Salmi | — |

Kūdra | — |

Izlietotu sēņu un vermikultūru substrātu komposts | — |

Organisku saimniecības atkritumu komposts | — |

Augu atlieku komposts | — |

Lopkautuvju un zivju apstrādes uzņēmumu pārstrādāti dzīvnieku valsts produkti | — |

Pārtikas un tekstilrūpniecības nozaru organiskie blakusprodukti | — |

Jūraszāles un jūraszāļu produkti | — |

Zāģu skaidas, mizas un kokapstrādes atkritumi | — |

Koku pelni | — |

Dabiskais fosfāta iezis | — |

Kalcinētais alumīnija fosfāta iezis | — |

Izdedži | — |

Potaša iezis | — |

Kālija sulfāts | Nepieciešams kontroles organizācijas apstiprinājums |

Kaļķakmens | — |

Krīts | — |

Magnija iezis | — |

Magnija kaļķainais iezis | — |

Rūgtais sāls (magnija sulfāts) | — |

Ģipsis (kalcija sulfāts) | — |

Mikroelementi (bors, varš, dzelzs, mangāns, molibdens, cinks) | Nepieciešams kontroles organizācijas apstiprinājums |

Sērs | Nepieciešams kontroles organizācijas apstiprinājums |

Akmens milti | — |

Māls (bentonīts, perlīts) | — |

B. AUGU KAITĒKĻU UN SLIMĪBU APKAROŠANAS LĪDZEKĻI

Nosaukums | Apraksts, sastāva prasības, lietošanas nosacījumi |

Preparāti uz piretrīnu bāzes, iegūti no Chrysanthemum cinerariaefolium, iespējams satur synergise | |

Preparāti no Derris elliptica | |

Preparāti no Quassia amara | |

Preparāti no Ryania speciosa | |

Propoliss | |

Diatomu zeme | |

Akmens milti | |

Preparāti uz metaldehīda bāzes, kas satur līdzekļus pret augstākām dzīvnieku sugām, lietošanai slazdos | |

Sērs | |

Bordo šķīdums | |

Burgundijas šķīdums | |

Nātrija silikāts | |

Nātrija bikarbonāts | |

Kālija ziepes (šķidrās ziepes) | |

Preparāti no dzīvnieku izdalījumiem | |

Bacillus thuringiensis preparāti | |

Granulose virus preparāti | |

Augu un dzīvnieku eļļas | |

Petroleja | |

C. PĀRĒJIE PRODUKTI

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

8. UN 9. PANTĀ MINĒTĀS KONTROLES SISTĒMAS MINIMĀLĀS PRASĪBAS UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

A. Saimniecības, kas ražo augus un augu produktus

1. Ražošanai ir jānotiek ražotnē, kuras zemes gabali, ražošanas un noliktavas zonas ir stingri nodalītas no citām ražotnēm, kas nestrādā atbilstīgi šīs regulas noteikumiem; pārstrādes un/vai iepakošanas cehi var ietilpt šādā ražotnē, ja tās darbība aprobežojas tikai un vienīgi ar savas lauksaimniecības produkcijas pārstrādi un iepakošanu.

2. Veicot kontroli pirmo reizi, ražotājam un kontroles organizācijai jāsagatavo:

- ražotnes visaptverošs apraksts, norādot noliktavas un ražošanas telpas, kā arī zemes gabalus, un, ja vajadzīgs, telpas, kurās notiek konkrētas pārstrādes un/vai iepakošanas darbības,

- visi praktiskie pasākumi, kas jāveic ražotnē, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Šis apraksts un attiecīgie pasākumi jāiekļauj kontroles ziņojumā, ko paraksta arī par ražotni atbildīgā persona.

Šajā ziņojumā vēl jānorāda:

- datums, kad attiecīgajos zemes gabalos pēdējo reizi izmantoja produktus, kuru lietošana neatbilst 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 7. pantam,

- ražotāja apņemšanās darboties saskaņā ar 5., 6. un 7. pantu un pārkāpumu gadījumā akceptēt 9. panta 9. punktā minētos pasākumus.

3. Katru gadu pirms kontroles organizācijas norādītā datuma ražotājam jāinformē organizācija par augu kultūru audzēšanas grafiku, norādot sadalījumu pa zemes gabaliem.

4. Jāveic rakstiskas un/vai dokumentālas atskaites, kas ļauj kontroles organizācijai noteikt visu iepirkto izejmateriālu izcelsmi, raksturu un daudzumu, kā arī šo materiālu izlietojumu; papildus jāveic dokumentālas atskaites par visu pārdoto lauksaimniecības produktu raksturu, daudzumu un saņēmējiem. Apjomus, ko pārdod tieši galīgajam pircējam, jāuzskaita katru dienu.

5. Ražotnē ir aizliegts uzglabāt izejvielas, kuru lietošana neatbilst 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 7. pantam.

6. Papildus negaidītas kontroles veikšanai kontroles organizācijai jāveic ražotnes visaptveroša tieša kontrole vismaz reizi gadā. Pārbaudei var ņemt to produktu paraugus, kuri nav atļauti saskaņā ar šo regulu. Tomēr tādi paraugi jāņem tad, ja ir aizdomas par neatļautu produktu izmantošanu. Pēc katras kontroles jāsagatavo kontroles ziņojums, ko paraksta arī par ražotni atbildīgā persona.

7. Lai varētu veikt kontroli, ražotājam jānodrošina kontroles organizācijai piekļūšana noliktavu un ražošanas telpām, zemes gabaliem, kā arī grāmatvedības dokumentiem un nozīmīgiem pavaddokumentiem. Viņam jāsniedz kontroles organizācijai visa informācija, kas vajadzīga kontroles īstenošanai.

8. Šīs regulas 1. pantā minētos produktus, kas neatrodas galīgajam pircējam paredzētajā iesaiņojumā, var transportēt uz citām ražotnēm tikai un vienīgi atbilstīgā iesaiņojumā vai konteineros, turklāt tiem jābūt noslēgtiem tā, lai nevarētu apmainīt saturu, un nodrošinātiem ar marķējumu, kas, neierobežojot citas likuma prasības, sniedz norādes:

- par produkta ražošanu vai sagatavošanu atbildīgās personas vārds un adrese,

- produkta nosaukums,

- produkta pakļautība kontrolei atbilstīgi šīs regulas noteikumiem.

9. Ja ražotājam ir vairākas ražotnes vienā un tajā pašā vietā, tad tās ražotnes, kurās audzē augu kultūras vai augu produktus, uz kuriem neattiecas 1. pants, arī jāpakļauj kontrolei, ņemot vērā 2. punkta pirmo daļu un 3., 4. un 5. punktu. Šajās ražotnēs nedrīkst audzēt tādas pašas šķirnes augus, kā tos, kas tiek audzēti 1. punktā minētajā ražotnē.

B. Augu valsts produktu un galvenokārt augus saturošas pārtikas pārstrādes un iepakošanas ražotnes

1. Veicot kontroli pirmo reizi, ražotājam un kontroles organizācijai jāsagatavo:

- ražotnes visaptverošs apraksts, norādot lauksaimniecības produktu pārstrādes, iepakošanas un noliktavas telpas, ko izmanto pirms un pēc šīm darbībām,

- visu to praktisko pasākumu uzskaite, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Šis apraksts un attiecīgie pasākumi jāiekļauj kontroles ziņojumā, ko paraksta arī par ražotni atbildīgā persona.

Turklāt ziņojumā jāiekļauj ražotāja apņemšanās darboties saskaņā ar 5., 6. un 7. panta prasībām un pārkāpumu gadījumā akceptēt 9. panta 9. punktā paredzēto pasākumu piemērošanu.

2. Jāveic rakstiska uzskaite, lai kontroles organizācija varētu noteikt:

- to 1. pantā minēto lauksaimniecības produktu izcelsmi, raksturu un daudzumu, kas ir piegādāti ražotnei,

- to 1. pantā minēto lauksaimniecības produktu raksturu, daudzumu un saņēmējus, kas ir aizvesti no ražotnes,

- visa veida citu informāciju, ko kontroles organizācija pieprasa, lai veiktu šo darbību atbilstīgu kontroli, piemēram, ražotnei piegādāto sastāvdaļu, piedevu un ražošanas līdzekļu izcelsmi, raksturu un daudzumu, kā arī pārstrādāto produktu sastāvu.

3. Ja attiecīgajā ražotnē pārstrādā, iesaiņo vai glabā arī tos produktus, kas nav minēti 1. pantā, tad:

- ražotnē jābūt atsevišķām zonām 1. pantā minēto produktu glabāšanai pirms un pēc darbībām,

- darbības jāveic nepārtraukti, kamēr ir pabeigta visa partija, atdalot tās vietas vai laika ziņā no līdzīgām darbībām ar produktiem, kas nav minēti 1. pantā,

- ja šādas darbības netiek veiktas bieži, par tām jāpaziņo iepriekš, vienojoties par termiņu ar kontroles organizāciju,

- jāveic visi pasākumi, lai nodrošinātu partiju atpazīšanu un izvairītos no sajaukšanas ar produktiem, kas nav iegūti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

4. Papildus negaidītas kontroles gadījumiem kontroles organizācijai jāveic ražotnes visaptveroša tieša kontrole vismaz reizi gadā. Pārbaudei var ņemt to produktu paraugus, kuri nav minēti šajā regulā. Tomēr tādi paraugi jāņem tad, ja ir aizdomas par neatļautu produktu izmantošanu. Pēc katras kontroles jāsagatavo kontroles ziņojums, ko paraksta arī par ražotni atbildīgā persona.

5. Lai varētu izdarīt kontroli, ražotājam jānodrošina kontroles organizācijai piekļūšana ražotnei, kā arī grāmatvedības dokumentiem un nozīmīgiem pavaddokumentiem. Viņam jāsniedz kontroles organizācijai visa veida informācija, kas vajadzīga kontroles īstenošanai.

6. Attiecībā uz transportēšanu ir piemērojamas prasības, kas minētas A daļas 8. punktā.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ SASKAŅĀ AR 8. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTA PRASĪBĀM

a) Uzņēmēja vārds un adrese.

b) Telpu atrašanās vieta, ja nepieciešams, arī to zemes gabalu atrašanās vieta (zemes reģistrācijas dati), kur tiek veiktas darbības.

c) Darbību un produktu raksturs.

d) Uzņēmēja apņemšanās veikt darbību saskaņā ar 5., 6., 7. panta un/vai 11. panta prasībām.

e) Lauku saimniecības gadījumā – datums, kurā ražotājs pārtraucis to produktu lietošanu attiecīgajos zemes gabalos, kuri neatbilst 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 7. panta prasībām.

f) Tās apstiprinātās organizācijas nosaukums, kurai uzņēmējs uzticējis veikt kontroli savā uzņēmumā, ja dalībvalsts ieviesusi kontroles sistēmu, apstiprinot šādas organizācijas.

--------------------------------------------------

V PIELIKUMS

NORĀDE, KA PRODUKTI IR PAKĻAUTI KONTROLES SISTĒMAI

Norāde, ka produkts ir pakļauts kontroles sistēmai, jāsniedz tādā pašā valodā vai valodās, kādas lietotas marķējumā.

ES : Agricultura Biológica – Sistema de control CEE

DK : Økologisk Landbrug – EF Kontrolordning

D : Biologische Agrarwirtschaft – EWG-Kontrollsystem

GR : Βιολογική Γεωργία – Σύστημα Ελέγχου ΕΟΚ

EN : Organic Farming – EEC Control System

F : Agriculture biologique – Système de contrôle CEE

I : Agricoltura Biologica – Regime di controllo CEE

NL : Biologische landbouw – EEG-controlesysteem

PT : Agricultura Biológica – Systema de Controlo CEE

--------------------------------------------------

VI PIELIKUMS

A. Vielas, ko atļauts lietot kā nelauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas (5. panta 3. punkta b) apakšpunkts).

B. Vielas, ko atļauts izmantot sagatavošanas posmā (5. panta 3. punkta c) apakšpunkts).

C. Lauksaimnieciskas izcelsmes sastāvdaļas (5. panta 4. punkts).

--------------------------------------------------

Augša