EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990R3447-19960120

Consolidated text: Commission Regulation (EEC) No 3447/90 of 28 November 1990 on special conditions for the granting of private storage aid for sheepmeat and goatmeat

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3447/1996-01-20

1990R3447 — BG — 20.01.1996 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3447/90 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 1990 година

относно специални условия за предоставянето на помощи за частно складиране на овче и козе месо

(ОВ L 333, 30.11.1990, p.46)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

Commission Regulation (CEE) no 273/91 of 1 February 1991  (*)

  L 28

28

2.2.1991

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1258/1991 НА КОМИСИЯТА от 14 май 1991 година

  L 120

15

15.5.1991

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 879/95 НА КОМИСИЯТА от 21 април 1995 година

  L 91

2

22.4.1995

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/96 НА КОМИСИЯТА от 12 януари 1996 година

  L 10

6

13.1.1996(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3447/90 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 1990 година

относно специални условия за предоставянето на помощи за частно складиране на овче и козе месоКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3013/89 на Съвета от 25 септември 1989 г. относно общата организация на пазара на овче и козе месо ( 1 ), и по-специално член 6, параграф 5 от него,

като има предвид, че разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 3446/90 на Комисията от 27 ноември 1990 г. относно определяне на подробни правила за предоставяне на помощи за частно складиране на овче и козе месо ( 2 ) трябва да бъдат спазвани; като има предвид, че е целесъобразно да се допълнят или да се адаптират въпросните разпоредби;

като има предвид, че член 3 от Регламент (ЕИО) № 2644/80 на Съвета ( 3 ) предвижда, че ако състоянието на пазара изисква това, периодът на складиране може да бъде намален или продължен; като има предвид, че следователно, е целесъобразно да се фиксират, освен размерите на помощта, предоставена за определен период на складиране, суми, които да бъдат добавени или приспадани в случаите, когато този период се удължава или намалява;

като има предвид, че пазарните условия, които могат да се предвидят, водят до необходимостта да се предвидят гъвкави периоди на складиране между три и седем месеца;

като има предвид, че е целесъобразно, за да се гарантира сериозността на тръжните оферти, да се определи минималното количество, което може да бъде предмет на складиране;

като има предвид, че гаранция от 120 ECU на тон изглежда уместна, за да се обезпечи спазването на задълженията, произтичащи от частното складиране;

като има предвид, че мерките, определени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по овцете и козите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Регламент (ЕИО) № 3446/90 на Комисията се прилага при спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

Член 2

1.  Заявленията за помощите за частно складиране се подават до интервенционните агенции, изброени в приложението.

2.  В рамките на тръжна процедура периодът на складиране по договора, за който може да се подаде тръжна оферта, е три месеца. Въпреки това, действителният период на складиране се избира от складодържателя. Този период може да се простира от най-малко три месеца до най-много седем месеца. Въпреки това, когато периодът на складиране е по-дълъг от три месеца, помощта се увеличава пропорционално на разликата, изразена в брой дни с по ►M4  1,45 ECU ◄ на тон дневно.

Член 3

Минималното количество за един договор е четири тона, изразено като необезкостено месо.

▼M2

Член 3а

Минималното количество за всяко изваждане от склад се фиксира на четири тона, изразено в тегло на продукта, на склад и на контрагент. Въпреки това, ако останалото количество от продукта в склада е по-малко от това количество, се разрешава една допълнителна операция по изваждане на остатъчното количество или на част от него.

Когато условията, предвидени в предходната алинея, не са изпълнени:

 размерът на помощта за изваденото количество се изчислява в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3446/90, и

 15 % от гаранцията, посочена в член 4, се задържа по отношение на изваденото количество.

▼B

Член 4

Сумата на гаранцията се определя на ►M4  145 ECU ◄ на тон.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на 1 декември 1990 г.

Настоящия регламент се прилага към частно складиране, открито от тази дата.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M3
ANEXO – BILAG – ANHANG – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – ALLEGATO – BIJLAGE – ANEXO – LIITE – BILAGA

Direcciones de los organismos de intervención – Interventionsorganernes adresser – Anschriften der Interventionsstellen – Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεων – Addresses of the intervention agencies – Adresses des organismes d'intervention – Indirizzi degli organismi d'intervento – Adressen van de interventiebureaus – Endereços dos organismos de intervenção – Interventioelinten osoitteet – Interventionsorganens adresserBELGIQUE – BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belgeRue de Trèves 82B-1040 Bruxelles

Belgisch interventie- en restitutiebureauTrierstraat 82B-1040 Brussel

Téléphone: (32 2) 287 24 11; télécopieur: (32 2) 230 25 33 / 280 03 07; télex: 24076 OBEA BRU B

DANMARK:

Landbrugs- og FiskeriministerietEF-direktoratetNyropsgade 26DK-1780 København VTlf. (45)33-92 70 00; fax (45)33-92 69 48; telex 151 37 DK

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)Postfach 180 203D-60083 Frankfurt am MainAdickesallee 40D-60322 Frankfurt am MainTel.: (49) 69-1 56 4 App. 704Telefax: (49) 69-1 56 4 790Telex: 411727

ΕΛΛΑΔΑ:

Γενική ΔιεύθυνσηΔιαχείρισης Αγορών ΓεωργικώνΠροϊόντων (ΓΕΝ. ΔΙ. ΔΑ. ΓΕΠ)Αχαρνών 241, GR 10446 ΑθήναΤηλ: 8656439Τέλεφαξ: 8670503

ESPAÑA:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)c/ Beneficencia 8-10E-28004 MadridTel: (34)1-222 29 61; fax: (34)1-222 29 61; télex: 23427 SENPA E

FRANCE:

Ofival80, avenue des Terroirs de FranceF-75607 Paris cedex 12Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33; télex: 215 330 F

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseKildare StreetIRL-Dublin 2Tel: (353 1) 678 90 11, ext. 33 32fax: (353 1) 661 62 63telex: 4280 and 5118

ITALIA:

Ente di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo (EIMA)Via Palestro 81I-00100 RomaTel.: (39) 6-49 57 283 / 49 59 261telefax: (39) 6-44 53 940telex: 61 30 03

NEDERLAND:

Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureauMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijBurg. Kessenplein 3Postbus 960NL-6430 AZ HoensbroekTel. (31) 45-23 83 83telefax (31) 45-22 27 35telex 56396

ÖSTERREICH:

Agrarmarkt AustriaGeschäftsbereich IIIDresdner Straße 70A-1200 WienTel.: (43) 1-33 151Telefax: (43) 1-33 151 299

PORTUGAL:

INGAInstituto Nacional de Intervenção e Garantia AgrícolaRua Camilo Castelo Branco, 45P-1000 LisboaTel.: (351 1) 355 58 12/7; telefax: (351 1) 522 35 9; telex: 66207/10 INGA P

SUOMI:

Maa- ja metsätalousministeriöMaatalouspolitiikan osastoInterventioyksikköMariankatu 23,PL 232FIN-00171 HelsinkiPuh.: + 358 0 160 1telekopio: + 358 0 160 97 90

SVERIGE:

Statens jordbruksverkInterventionsenhetenS-551 82 JönköpingTel: (46) 36-15 50 00fax: (46) 36-19 05 46telex: 70991 SJV-S

UNITED KINGDOM:

Intervention Board Executive Agency,Fountain House,2 Queens Walk,UK-Reading RG1 7QWBerkshireTel: (44 1734) 53 13 38 Sheepmeat sectionfax: (44 1734) 56 67 50telex: 848 302( 1 ) ОВ L 289, 7.10.1989 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 333, 30.11.1990 г., стр. 39.

( 3 ) ОВ L 275, 18.10.1980 г., стр. 8.

Top