EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31990R3037

Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

OV L 293, 24.10.1990., 1./26. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 02 Sējums 007 Lpp. 152 - 177
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 02 Sējums 007 Lpp. 152 - 177
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 177 - 180
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 004 Lpp. 216 - 219
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 02 Sējums 007 Lpp. 3 - 6

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/oj

31990R3037Oficiālais Vēstnesis L 293 , 24/10/1990 Lpp. 0001 - 0026
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 2 Sējums 7 Lpp. 0152
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 2 Sējums 7 Lpp. 0152


Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90

(1990. gada 9. oktobris)

par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā iekšējā tirgus darbībai ir vajadzīgas statistikas standarti, kas piemērojami valsts un Kopienas statistikas datu savākšanai, nosūtīšanai un publicēšanai, lai uzņēmumu, finanšu iestāžu, valdību un visu citu vienotā tirgus dalībnieku rīcībā būtu ticami un salīdzināmi statistikas dati;

tā kā šāda informācija ir vajadzīga uzņēmumiem, lai novērtētu konkurētspēju, un Kopienas iestādēm, lai novērstu visus konkurences traucējumus;

tā kā vienīgi tad, ja dalībvalstis izmantos ar Kopienas klasifikāciju saistītas darbību klasifikācijas, varēs ātri un elastīgi sniegt ticamu un pietiekami detalizētu informāciju atbilstoši iekšējā tirgus pārvaldības vajadzībām;

tā kā būtu jāparedz, ka dalībvalstis savu valsts vajadzību apmierināšanai savā valsts klasifikācijā var paturēt vai iekļaut papildu nodaļas, kas pamatojas uz saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā;

tā kā saimnieciskās statistikas starptautiskai savietojamībai dalībvalstīm un Kopienas iestādēm ir jāizmanto saimniecisko darbību klasifikācijas, kas ir tieši saistītas ar ANO saimniecības nozaru starptautisko klasifikāciju (ISIC);

tā kā sakarā ar Kopienas saimniecisko darbību klasifikācijas izmantojumu ar Lēmumu 89/382/EEK, Euratom [4] izveidotajai Statistikas programmas komitejai būtu jāpalīdz Komisijai visu to jautājumu risināšanā, kas attiecas uz šīs regulas piemērojumu, jo īpaši attiecībā uz minētās klasifikācijas interpretāciju, nenozīmīgiem grozījumiem tajā, skaidrojošo piezīmju izstrādi un atjaunināšanu, kā arī statistisko vienību klasifikācijas pamatnostādņu noteikšanu saskaņā ar minēto klasifikāciju;

tā kā ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Kopienu darbību klasifikācijas kategoriju saturs tiktu interpretēts vienādi visās dalībvalstīs;

tā kā jaunas klasifikācijas ieviešanai ir vajadzīgs pārejas periods,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šīs regulas mērķis ir izveidot kopēju saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā, lai nodrošinātu valsts un Kopienas klasifikāciju salīdzināmību un tādējādi valsts un Kopienas statistikas savietojamību.

2. Šo regulu piemēro klasifikāciju izmantošanai vienīgi statistikas nolūkiem.

3. Šī regula neuzliek dalībvalstīm par pienākumu savākt, publicēt vai sniegt datus un nav saistīta ar prasībām attiecībā uz datu precizitātes pakāpi un statistikas vienībām, kas izmantojamas statistikas pārskatos un statistiskajā analīzē.

2. pants

1. Ar šo tiek izveidota kopēja bāze saimniecisko darbību statistiskajām klasifikācijām Eiropas Kopienā, še turpmāk saukta par "NACE Rev. 1", kur ietilpst:

- pirmais līmenis, ko veido pozīcijas, kur izmantots alfabēta kods (iedaļas),

- vidējais līmenis, ko veido pozīcijas, kur izmantots divu zīmju alfabēta kods (apakšiedaļas),

- otrais līmenis, ko veido pozīcijas, kur izmantots divu zīmju ciparu kods (nodaļas),

- trešais līmenis, ko veido pozīcijas, kur izmantots trīs zīmju ciparu kods (grupas),

- ceturtais līmenis, ko veido pozīcijas, kur izmantots četru zīmju ciparu kods (klases).

2. NACE Rev.1 tiek pievienota šai regulai.

3. pants

1. Komisija izmanto NACE Rev.1 visu veidu statistikai, kas klasificēta pēc saimnieciskās darbības.

2. Dalībvalstu statistiku, kas klasificēta pēc saimnieciskās darbības, izveido, izmantojot NACE Rev.1 vai pēc tās izveidotu valsts klasifikāciju, kura atbilst šādiem noteikumiem:

a) valsts klasifikācija ietver līmeņus, kas atbilst NACE Rev.1 līmeņiem tādā nozīmē, ka katru līmeni veido vai nu tādas pašas pozīcijas kā atbilstošā NACE Rev.1 līmeņa pozīcijas vai pozīcijas, kas veido attiecīgā līmeņa precīzu iedalījumu;

b) var tikt ieviesti papildu līmeņi;

c) katrs no līmeņiem, izņemot visaugstāko, precīzi saistās ar nākošo augstāko NACE Rev.1 līmeni;

d) šifrējums var būt atšķirīgs.

3. Dalībvalstis apstiprināšanai un pirms to publicēšanas nosūta Komisijai dokumentu projektus, kas definē vai groza valsts klasifikāciju. Komisija pārbauda šo projektu atbilstību šā panta 2. punktam. Komisija apstiprināto valsts klasifikāciju informācijai nosūta pārējām dalībvalstīm. Dalībvalstu publikācijās iekļauj valstu klasifikāciju un NACE Rev.1 korelācijas tabulu.

4. Dalībvalstis, kas vēlas izmantot valsts klasifikāciju, kas pamatojas uz NACE Rev.1, pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai izveidotu valsts klasifikāciju saskaņā ar šo pantu.

4. pants

Papildus noteikumiem, kas minēti 3. pantā, gadījumā, ja pastāv neatbilstība starp NACE Rev.1 pozīcijām un valsts ekonomikas struktūru, Komisija var ļaut dalībvalstij izmantot NACE Rev.1 pozīciju kopumu kādā konkrētā līmenī.

Lai saņemtu šādu atļauju, attiecīgajai dalībvalstij ir jāsniedz Komisijai visa attiecīgā informācija, kas ir vajadzīga, lai apsvērtu tās lūgumu.

Tomēr neatkarīgi no 3. panta 2. punkta noteikumiem šī atļauja attiecīgajai dalībvalstij nedod tiesības šo pozīciju kopumu iedalīt citādi nekā NACE Rev.1.

Komisija kopā ar attiecīgo dalībvalsti regulāri izskata no jauna šo noteikumu piemērojumu, lai pārliecinātos, ka tie joprojām ir pamatoti.

5. pants

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu NACE Rev.1 īstenošanu un pārvaldību.

6. pants

Komisija pēc kādas dalībvalsts lūguma vai pēc pašas iniciatīvas un pēc apspriešanās ar 7. pantā paredzēto komiteju veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu NACE Rev.1 vienādu piemērojumu.

7. pants

Komisijai palīdz Statistikas programmu komiteja, še turpmāk "Komiteja", ko veido dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

8. pants

Komiteja var izskatīt visus jautājumus, kas attiecas uz NACE Rev.1 piemērošanu, kurus izvirza tās priekšsēdētājs vai nu pats pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma, un kas saistīti ar šīs regulas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz:

a) NACE Rev.1 interpretāciju;

b) nenozīmīgiem grozījumiem, kas izdarāmi NACE Rev.1,

- lai ņemtu vērā pārmaiņas tehnoloģijā vai saimniecībā,

- sekmētu tekstu vienādošanu un skaidrošanu,

- kuri izriet no grozījumiem, kas izdarīti citās saimniecības klasifikācijās un jo īpaši ISIC Rev.3;

c) priekšdarbiem un koordinēšanas darbu sakarā ar NACE Rev.1 grozīšanu;

d) NACE Rev.1 skaidrojošo piezīmju izstrādi un atjaunināšanu;

e) statistisko vienību klasifikācijas pamatnostādņu noteikšanu saskaņā ar NACE Rev.1;

f) tādu problēmu izskatīšanu, kuras rodas, īstenojot NACE Rev.1 dalībvalstu saimniecisko darbību klasifikācijās;

g) darbu, kas paredzēts tam, lai attiecīgos gadījumos izstrādātu kopīgu nostāju attiecībā uz starptautisko organizāciju darbu saimniecisko darbību nomenklatūras jomā, jo īpaši ISIC un tās skaidrojošajām piezīmēm.

Pasākumus, kas ir jāveic saskaņā ar a) līdz g) apakšpunktu, pieņem saskaņā ar 9. pantā paredzēto procedūru.

9. pants

1. Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai to pasākumu projektu, kas jāpieņem. Komiteja sniedz atzinumu par šo projektu laikā, kuru priekšsēdētājs nosaka atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumu sniedz ar balsu vairākumu, kas Līguma 148. panta 2. punktā noteikts attiecībā uz lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsu skaits komitejā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

2. Komisija pieņem pasākumus, ko piemēro nekavējoties. Tomēr, ja šie pasākumi nesaskan ar komitejas atzinumu, tad Komisija tos tūlīt paziņo Padomei. Šajā gadījumā Komisija atliek to pasākumu piemērošanu, par kuriem tā pieņēmusi lēmumu, uz trim mēnešiem no nosūtīšanas dienas.

3. Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 2. punktā norādītajā laikaposmā var pieņemt citu lēmumu.

10. pants

1. Statistiku attiecībā uz saimniecisko darbību klasifikāciju, ko dalībvalstis savākušas pēc 1993. gada 1. janvāra, apkopo, izmantojot NACE Rev.1 vai kādu valsts nomenklatūru, kas izveidota pēc tās saskaņā ar 3. pantu.

2. Dalībvalstis izmanto NACE Rev.1, lai nosūtītu Komisijai statistiku saskaņā ar saimniecisko darbību klasifikāciju, ko tās savākušas pēc 1993. gada 1. janvāra.

11. pants

1. No 1993. gada 1. janvāra līdz 1994. gada 31. decembrim tiek noteikts pārejas periods. Šā perioda laikā Komisija attiecībā uz datiem, kas savākti pēc 1993. gada 1. janvāra, pienācīgi pamatotu tehnisku vai operatīvu iemeslu dēļ kādai dalībvalstij var ļaut izmantot citādu klasifikāciju nekā tā, kas paredzēta saskaņā ar 3. pantu.

2. Pēc kādas dalībvalsts lūguma Komisija var pagarināt pārejas periodu.

12. pants

1. Nosūtot 11. pantā minētos datus Komisijai, dalībvalstis pēc Komisijas lūguma cenšas tos nosūtīt formā, kura pielāgota NACE Rev.1.

2. Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eiropas Kopienu Statistikas birojam) vajadzīgo informāciju par korelācijas tabulām, kas izmantotas, lai sniegtu šos datus. Komisija publicē šīs korelācijas tabulas.

13. pants

Komisija publicē NACE un NACE Rev.1 pašreizējās savstarpējās korelācijas tabulu sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

14. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1990. gada 9. oktobrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Romita

[1] OV C 58, 8.3.1990., 25. lpp.

[2] OV C 175, 16.7.1990., 84. lpp. un 1990. gada 12. septembra Lēmums (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

[3] OV C 182, 23.7.1990., 1. lpp.

[4] OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Klasifikācijas

NACE Rev. 1

Sk. Komisijas Regulu (EK) Nr. 29/2002, OV L 6, 10.1.2002., 3. lpp.

--------------------------------------------------

Augša