EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31987R1898

Padomes Regula Nr. (EEK) 1898/87 (1987. gada 2. jūlijs) par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā

OV L 182, 3.7.1987., 36./38. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 218 - 220
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 023 Lpp. 218 - 220
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 247 - 249
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 83 - 86
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 83 - 86

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/06/2008; Atcelts ar 32007R1234 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1898/oj

31987R1898Oficiālais Vēstnesis L 182 , 03/07/1987 Lpp. 0036 - 0038
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 23 Lpp. 0218
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 23 Lpp. 0218


Padomes Regula Nr. (EEK) 1898/87

(1987. gada 2. jūlijs)

par to apzīmējumu aizsardzību, kurus izmanto piena un piena produktu tirdzniecībā

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Padomes Regula (EEK) Nr. 804/68 [4], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 773/87 [5], ieviesa piena produktu nozares tirgus kopīgo organizāciju;

tā kā situāciju piena un piena produktu nozarē raksturo struktūrpārpalikumi; tā kā tādēļ būtu jāuzlabo šo produktu izmantošana, veicinot to patēriņu;

tā kā Kopienas ražotāju un patērētāju interesēs vajadzētu aizsargāt piena un piena produktu dabisko sastāvu;

tā kā šā mērķa sasniegšanā palīdzēs noteikumi, ar kuriem nodrošina attiecīgo marķēšanu un neļauj maldināt patērētāju;

tā kā tādēļ būtu jādefinē piens un piena produkti un jāprecizē apzīmējumi, kuri šiem produktiem ir jāparedz;

tā kā, izņemot tos produktus, kuru precīzs raksturojums ir zināms, pateicoties to tradicionālajam lietojumam, ir jāsargās arī no sajukuma radīšanas patērētāju uztverē attiecībā uz piena produktiem un citiem pārtikas produktiem, to skaitā tiem, kuru sastāvā daļēji ietilpst arī piens;

tā kā šī regula paredz aizsargāt patērētāju un noteikt nosacījumus konkurencei starp piena produktiem un ar tiem konkurējošiem produktiem produktu apzīmējumu, marķējuma un reklāmas jomā, tādējādi novēršot jebkādus traucējumus;

tā kā konkurējoši produkti ražošanas pašizmaksas ziņā bauda konkurences priekšrocības, jo daudzus no tiem bieži vien ražo no izejvielām, kas ievestas ar nodokļa nulles likmi, tā kā piena produktu ražošanas pašizmaksa ir augstāka, jo to nosaka vajadzība aizsargāt lauksaimniecības preču ražotāju ienākumus;

tā kā Komisijai ir svarīgi stingri sekot sasniegumiem piena produktu un ar tiem konkurējošu aizstājējproduktu tirgū un ziņot par to Padomei;

tā kā, kamēr nav saņemts Komisijas ziņojums, dalībvalstīm, kas savās teritorijās jau veikušas pasākumus šo produktu ražošanas un tirdzniecības iegrožošanai, savi noteikumi, kuri ir saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem, jāsaglabā līdz tā piektā divpadsmit mēnešu perioda beigām, kad piemēro papildu nodokli piena nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šo regulu piemēro tādiem pārtikas produktiem, kurus piedāvā Kopienas tirgū.

2. Šajā regulā:

a) "tirdzniecība" ir glabāšana vai izstādīšana ar nolūku pārdot, piedāvāšana pārdošanai, pārdošana, piegāde vai jebkāda cita veida piedāvāšana tirgū;

b) "apzīmējums" ir nosaukums, ko lieto visās tirdzniecības stadijās.

2. pants

1. Termins "piens" nozīmē vienīgi parastu piena sekrētu, kas iegūts vienā vai vairākās slaukšanas reizēs bez jebkādas papildināšanas vai ekstrakcijas.

Tomēr terminu "piens" var lietot:

a) attiecībā uz pienu, kas apstrādāts, vienlaikus saglabājot tā sastāvu, vai attiecībā uz tādu pienu, kā tauku saturs ir bijis standartizēts saskaņā ar Padomes 1971. gada 29. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1411/71, kurā izklāstīti papildu noteikumi piena un piena produktu tirgus kopīgajai organizācijai tiem produktiem, uz kuriem attiecas KMT pozīcija Nr. 04.01 [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 566/76 [7];

b) saistībā ar vārdu vai vārdiem, lai apzīmētu šāda piena veidu, kategoriju, izcelsmi un/vai paredzēto lietojumu vai lai aprakstītu fizisko apstrādi vai sastāva izmainīšanu, kādai tas ir bijis pakļauts, ar noteikumu, ka izmainīšana ir ierobežota ar dabisko piena sastāvdaļu pievienošanu un/vai izņemšanu.

2. Šajā regulā "piena produkti" ir produkti, kas iegūti vienīgi no piena, ar to saprotot, ka var pievienot to ražošanai nepieciešamās vielas ar noteikumu, ka šādas vielas neizmanto, lai pilnībā vai daļēji aizstātu jebkuru piena sastāvdaļu.

Vienīgi piena produktiem paredz:

- apzīmējumus, kuri uzskaitīti šeit ietvertajā pielikumā,

- apzīmējumus vai nosaukumus Padomes 1978. gada 18. decembra Direktīvas 79/112/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklamēšanu pārdošanai galīgajam patērētājam [8], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 85/7/EEK [9], 5. panta nozīmē, kurus faktiski izmanto piena produktiem.

3. Terminu "piens" un apzīmējumus, ko lieto attiecībā uz piena produktiem, var izmantot arī saistībā ar vārdu vai vārdiem, lai apzīmētu saliktos produktus, kuros neviena sastāvdaļa neieņem vai nav paredzēts, ka tā ieņemtu piena sastāvdaļas vietu, un kuros piens vai piena produkts ir būtiska sastāvdaļa gan kvantitātes nozīmē, gan produkta raksturošanai.

4. Piena un piena produktu izcelsme, kas jānosaka saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 804/68 30. pantā minēto procedūru, jānorāda, ja vien tas nav lielo dobradžu dzimtas sugu pārstāvis.

3. pants

1. Apzīmējumus, kas minēti 2. pantā, nevar izmantot produktam, kas nav šajā pantā minētais produkts.

Tomēr šo noteikumu nepiemēro to produktu apzīmējumiem, kuru precīzais raksturojums ir skaidri noprotams no tradicionālā lietojuma un/vai tad, kad apzīmējumus nepārprotami lieto, lai aprakstītu raksturīgu produkta īpašību.

2. Attiecībā uz produktu, kas nepieder pie 2. pantā minētajiem, nevar izmantot etiķeti, tirdzniecības dokumentu, reklāmas materiālu vai kādu citu reklāmas (kā noteikts Direktīvas 84/450/EEK [10] 2. panta 1. punktā) vai noformējuma veidu, kurš apgalvo, netieši norāda vai vedina uz domām, ka šis produkts ir piena produkts.

Tomēr attiecībā uz produktu, kurš satur pienu vai piena produktus, apzīmējumu "piens" vai 2. panta 2. punkta otrajā daļā minētos apzīmējumus var izmantot vienīgi nolūkā aprakstīt pamatizejvielas un uzskaitīt sastāvdaļas atbilstoši Direktīvai 79/112/EEK.

4. pants

1. Dalībvalstis līdz 1987. gada 1. oktobrim nosūta Komisijai informatīvu produktu sarakstu, kuru tās savā teritorijā uzskata par atbilstīgu 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētajiem produktiem.

Dalībvalstis vajadzības gadījumā pēc tam šo sarakstu papildina.

2. Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 804/68 30. pantā izklāstīto procedūru Komisija:

a) pieņem sīki izstrādātas normas šīs regulas piemērošanai;

b) sastāda un vajadzības gadījumā papildina 3. panta 1. punkta otrajā daļā minēto produktu sarakstu, pamatojoties uz sarakstiem, ko tai iesūtījušas dalībvalstis;

c) vajadzības gadījumā papildina šās regulas pielikumā doto apzīmējumu sarakstu.

3. Katru gadu līdz 1. oktobrim un pirmo reizi līdz 1988. gada 1. oktobrim dalībvalstis ziņo Komisijai par attīstību piena produktu un ar tiem konkurējošu produktu tirgū šīs regulas ieviešanas kontekstā, lai Komisija līdz nākamā gada 1. martam būtu gatava ziņot Padomei.

5. pants

Dalībvalstis līdz Regulas (EEK) Nr. 804/68 5.c panta piemērošanas piektā perioda beigām un atbilstīgi Līguma vispārīgajiem noteikumiem var saglabāt savus noteikumus, kas ierobežo to produktu ražošanu un piedāvāšanu tirgū šo valstu teritorijā, kuri neatbilst šīs regulas 2. pantā minētajiem nosacījumiem.

6. pants

Šī regula stājas spēkā 1987. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1987. gada 2. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K. E. Tygesen

[1] OV C 111, 26.4.1984., 7. lpp.

[2] OV C 72, 18.3.1985., 127. lpp.

[3] OV C 307, 19.11.1984., 1. lpp.

[4] OV L 148, 28.6.1968., 13. lpp.

[5] OV L 78, 20.3.1987., 1. lpp.

[6] OV L 148, 3.7.1987., 4. lpp.

[7] OV L 67, 15.3.1976., 23. lpp.

[8] OV L 33, 3.2.1979., 1. lpp.

[9] OV L 2, 3.1.1985., 22. lpp.

[10] OV L 250, 9.9.1984., 17. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

2. panta 2. punkta otrās daļas pirmajā ievilkumā minētie apzīmējumi

- sūkalas

- krējums

- sviests

- paniņas

- sviesta eļļa

- kazeīns

- bezūdens piena tauki (AMF)

- siers

- jogurts

- kefīrs

- kumiss

--------------------------------------------------

Augša