EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31986R2392

Padomes Regula (EEK) Nr. 2392/86 (1986. gada 24. jūlijs) par Kopienas vīna dārzu reģistra izveidi

OV L 208, 31.7.1986., 1./4. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 021 Lpp. 173 - 176
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 021 Lpp. 173 - 176
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 007 Lpp. 60 - 63
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 181 - 184
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 181 - 184
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 069 Lpp. 3 - 6

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/07/2008; Atcelts ar 32008R0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2392/oj

31986R2392Oficiālais Vēstnesis L 208 , 31/07/1986 Lpp. 0001 - 0004
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 21 Lpp. 0173
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 21 Lpp. 0173


Padomes Regula (EEK) Nr. 2392/86

(1986. gada 24. jūlijs)

par Kopienas vīna dārzu reģistra izveidi

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1979. gada 5. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/79 par vīna tirgus kopīgo organizēšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3805/85 [2], un jo īpaši tās 64. panta 2. punktu un 64.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Regulas (EEK) Nr. 337/79 64.a pantā ir noteikts, ka, lai radītu apstākļus pilnīgai minētajā regulā noteikto pasākumu īstenošanai, Padomei ir jāpieņem vispārēji noteikumi par Kopienas vīna dārzu reģistra izveidi;

tā kā šādu reģistru vajag, ja ir jāiegūst svarīga informācija par ražošanas potenciālu un tendencēm, lai nodrošinātu pareizu vīna tirgus kopīgās organizācijas darbību un jo īpaši Kopienas intervences un stādīšanas pasākumu un uzraudzības pasākumu darbību;

tā kā ekonomisku un tehnisku apsvērumu dēļ pienākums izveidot vīna dārzu reģistru nebūtu jāievēro dalībvalstīs, kuru kopējā vīna dārzu platība ir niecīga;

tā kā vīna dārzu reģistrā ir jāiekļauj svarīgākā informācija par to struktūru un izmaiņām, kā arī attiecīgo saimniecību produkciju; tā kā, lai nodrošinātu reģistra lietderību, būtu jāparedz visas informācijas grupēšana vienā apvienotajā datu datnē; tā kā, ja valsts noteikumi par individualizētu datu aizsardzību tomēr nepieļauj šādu grupēšanu, ir jāļauj saimniecībai veikt īpašu klasifikāciju, ciktāl tas neapdraud mērķus, kas jāsasniedz, izveidojot reģistru;

tā kā reģistrā ir jāiekļauj ražošanas datu datnes, kas attiecas uz vīna produktu pārstrādi un tirdzniecību;

tā kā, lai nepārkāptu tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, dalībvalstīm būtu jāparedz drošības pasākumi attiecīgo personu aizsardzībai; tā kā šajā sakarā ir īpaši svarīgi ievērot, ka datus, kas savākti tikai statistikas mērķiem, nedrīkst izmantot citādi un ka attiecīgās personas var dzēst no datnēm informāciju, kura nav jāglabā pēc tam, kad ir piemēroti noteikumi, kuru dēļ šie dati ir ievadīti;

tā kā, no vienas puses, reģistrā iekļaujamai informācijai būtu jābūt pieejamai cik drīz vien iespējams; tā kā, no otras puses, ņemot vērā administratīvā darba apjomu, kas ir vajadzīgs, lai izveidotu reģistru, būtu jānosaka sešu gadu termiņš, kurā ir pienākums izveidot reģistru; tā kā, ņemot vērā to, ka pareizas tirgus pārvaldes nodrošināšanā dažiem datiem dažos ražošanas reģionos ir īpaša nozīme, iespējams, tomēr būtu jāparedz, ka šajos reģionos ir jānosaka īsāks termiņš;

tā kā, lai izpildītu uzdevumu izveidot reģistru sešos gados, dalībvalstis var rīkoties pa posmiem; tā kā šādiem posmiem ir jānosaka pietiekami termiņi attiecībā uz informācijas vākšanu un apstrādi, proti, 18 mēneši esošajai informācijai un 36 mēneši pārējai informācijai;

tā kā būtu jānosaka, ka dalībvalstīm saziņā ar Komisiju ir jāizstrādā programmas reģistra izveidei; tā kā, ņemot vērā šādu programmu apjomu un laiku, kas vajadzīgs to izpildei, kā arī vienota reģistra nepieciešamību visā Kopienā, ir būtiski, lai Komisija kopā ar valstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par reģistru izveidi un darbību, nodrošinātu to vadīšanu;

tā kā informācijai reģistrā vienmēr ir jāatspoguļo patiesais stāvoklis vīna tirgū; tā kā tāpēc ir jānosaka, ka tā ir pastāvīgi jāatjaunina un šie jauninājumi pastāvīgi jāpārbauda;

tā kā informācijas dēļ, kas ir ietverta reģistrā, tas ir svarīgs līdzeklis tirgus pārvaldīšanai un uzraudzīšanai; tā kā reģistram ir jābūt attiecīgi pieejamam kompetentajām iestādēm, kurām ir uzticēts veikt pārvaldīšanu, un iestādēm, kas ir atbildīgas par uzraudzību;

tā kā iecerētie pasākumi kopumā ir Kopienas interesēs; tā kā tāpēc ir jānosaka, ka Kopienai ir jāsniedz finanšu iemaksas reģistra izveidei; tā kā šī ieguldījuma izmaksas ir novērtētas ar 59 miljoniem ECU,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Dalībvalstis, kuras audzē vīnogas brīvā dabā, saskaņā ar šo regulu izveido Kopienas vīna dārzu reģistru, še turpmāk "reģistrs", kas attiecas uz to teritoriju. Reģistrā ietilpst visa 2. pantā minētā informācija.

2. Uz dalībvalstīm, kurās kopējā platība, kas brīvā dabā apstādīta ar vīnogulājiem, nepārsniedz 500 hektārus, neattiecas 1. punktā minētais pienākums.

2. pants

1. Lai izveidotu reģistru, dalībvalstis:

a) attiecībā uz katru saimniecību, kurā audzē vīnogulājus, savāc informāciju par:

- tās raksturojumu un atrašanās vietu,

- norādes par zemes gabaliem, kuros aug vīnogulāji,

- to vispārēju raksturojumu un

- tajā esošo vīnogulāju un no tiem ražoto produktu raksturojumu.

Dalībvalstis var savākt arī papildu informāciju, ko var izmantot, lai uzlabotu zināšanas par ražošanas un tirdzniecības potenciālu, cita starpā, attiecībā uz siltumnīcu platībām un vīna darīšanas iekārtām;

b) attiecībā uz katru vīnogulāju audzētāju, kuram ir jānāk klajā ar visām deklarācijām, ko nosaka Kopienas vai valstu tiesību akti par vīnu un vīnogu audzēšanu, vāc visu informāciju, kas izriet no šīm deklarācijām un kas cita starpā ir saistīta ar ražošanu, vīnogu audzēšanas potenciāla izmaiņām, intervences pasākumiem un iekasētajām piemaksām;

c) attiecībā uz visām fiziskām vai juridiskām personām vai šādu personu grupām, kurām ir jānāk klajā ar kādu no deklarācijām, kas noteiktas Kopienas vai valstu tiesību aktos par vīnu un vīnogu audzēšanu, un kuras apstrādā un tirgo izejvielas, kas cēlušās vīnogu audzēšanā, un pārstrādā kādā no produktiem, ko regulē Regulas (EEK) Nr. 337/79 1. pants, izņemot vīnogu sulu, etiķi un vīna darīšanas blakusproduktus, apkopo visu informāciju, kas izriet no minētajām deklarācijām un kas cita starpā ir saistīta ar iegūtajām godalgām, apstrādātajiem produktiem un vīndarības praksi.

Dalībvalstis turklāt var apkopot informāciju par visām fiziskām vai juridiskām personām vai personu grupām, kuras nodarbojas ar destilāciju.

2. Pamatojoties uz informāciju, kas iegūta saskaņā ar 1. pantu, dalībvalstis izveido:

a) apvienoto datni katram vīnogulāju audzētājam, kas minēts 1. punkta b) punktā. Apvienotajā datnē iekļauj visu informāciju, kas iegūta saskaņā ar 1. punkta a), b) apakšpunktu un, ja audzētājs ir arī apstrādātājs, vajadzības gadījumā - c) apakšpunktā;

b) kopējā datne katrai 1. punkta c) apakšpunktā minētai personai vai grupai. Kopējā datnē iekļauj visu informāciju, ko iegūst saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu.

Kopējās vai ražošanas datu datnēs nevajag iekļaut visu informāciju, kas minēta pirmajā apakšpunktā, ja valstu tiesību akti attiecībā uz individualizētu datu aizsardzību neļauj to apvienot vienā datnē. Tādā gadījumā dalībvalstis nodrošina to, ka informācija, kas neparādās kopējā vai ražošanas datu datnē, parādās, klasificējot pēc personas, kurai ir jānāk klajā ar deklarācijām, ko glabā viena vai vairākas dalībvalstu izraudzītas iestādes.

3. Pamatojoties uz 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju, kā arī pēc tās pārbaudes, dalībvalstis jo īpaši nodrošina to, ka:

- visas fiziskas vai juridiskas personas vai šādu personu grupas, kurām ir jānāk klajā ar deklarācijām, ko pieprasa Kopienas tiesību akti par vīnu un vīnogu audzēšanu, atbilst šīm prasībām,

- dati, īpaši attiecībā uz saimniecības struktūru, ir ticami.

3. pants

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka:

- dati reģistrā tiek glabāti, ja tas ir vajadzīgs, lai piemērotu pasākumus, uz kuriem tie attiecas, un noteikti vismaz piecus vīna gadus pēc gada, uz ko tie attiecas,

- reģistru izmanto tikai tādēļ, lai piemērotu noteikumus par vīnu vai vīnogu audzēšanu, statistikas mērķiem vai strukturāliem mērķiem. Ja dalībvalstu noteikumi ļauj, dalībvalstis var arī noteikt, ka reģistru var izmantot citiem mērķiem, proti, sankciju noteikšanai vai fiskāliem mērķiem,

- datus, kas vākti tikai statistikas mērķiem, nedrīkst izmantot citur,

- tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu datu aizsardzību, cita starpā, pret zādzībām un viltojumiem,

- personām, kurām ir jānāk klajā ar deklarācijām, ir iespējams uzreiz un bez pārmērīgām izmaksām piekļūt datnēm, kas uz tiem attiecas,

- personām, kurām ir jānāk klajā ar deklarācijām, ir tiesības veikt pamatotus labojumus informācijā par sevi, un, jo īpaši, tiesības periodiski dzēst datus, kas vairs nav būtiski.

2. Vīnogu audzētāji:

- nedrīkst liegt vākt informāciju amatpersonām, kuras ir kvalificētas šim mērķim, un

- sniedz tādām amatpersonām visu informāciju, kas ir vajadzīga saskaņā ar šo regulu.

4. pants

1. Reģistru pilnībā izveido vēlākais sešos gados pēc šīs regulas spēkā stāšanās diena.

Tomēr administratīvo vienību gadījumā, kurām dažu datu zināšana ir obligāta, lai veiktu pareizu tirgus vadību, jo īpaši ņemot vērā ražošanas veidu un apjomu vai Kopienas intervences pasākumu izmantošanu, termiņu reģistra izveidei samazina uz laiku, kas ir jānosaka.

2. Ja reģistru veido, pamatojoties uz ģeogrāfisko plānu, katrā administratīvā vienībā informācija, kas ir minēta:

- 2. panta 1. punktā, ir jāsavāc un jāapstrādā ilgākais 36 mēnešos no darba sākuma,

- 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, ir jāsavāc un jāapstrādā ilgākais 18 mēnešos no darba sākuma.

Ja reģistru veido, secīgi vācot un apstrādājot dažādu 2. pantā minēto informāciju, šīs darbības ir jāveic:

- attiecībā uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju, ilgākais 36 mēnešos no darba sākuma,

- attiecībā uz 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto informāciju, ilgākais 18 mēnešos no darba sākuma.

3. Dalībvalstis saziņā ar Komisiju sešos mēnešos pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas sagatavo programmu reģistra izveidei.

Šī programma:

- norāda termiņu dažādu darbību izpildei, prioritārās jomas reģistra izveidei, sniegtos līdzekļus un izdevumu sadalījumu izveides laikā,

- var paredzēt ražotāju organizāciju dalību visa reģistra vai reģistra daļas izveidē,

- tā ir jānosūta Komisijai, tiklīdz sagatavota.

5. pants

1. Dalībvalstis nodrošina vajadzīgās iekārtas reģistra datorizētai pārvaldei.

2. Apvienotās datnes un ražošanas datu datnes pārvalda viena vai vairākas iestādes, ko izraugās katra dalībvalsts.

Dalībvalstīm ir jāpārsūta šā punkta pirmajā apakšpunktā, kā arī 2. panta 2. punkta otrajā apakšpunktā minētās iestādes vai iestāžu nosaukums divos mēnešos pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka reģistru regulāri atjaunina, tiklīdz kļūst pieejama apkopotā informācija.

4. Vismaz reizi piecos gados, bet pirmoreiz vēlākais piecus gadus pēc atbilstīgās datnes izveides dalībvalsts pārbauda, vai datnē norādītais panta 1. punktā minētās saimniecības strukturālais stāvoklis atbilst faktiskajam stāvoklim šajā saimniecībā. Datnes pielāgo, pamatojoties uz šo pārbaudi.

5. Dalībvalstis ievieš pārbaudes procedūru informācijai, kas ir apkopota 2. panta 2. punktā minētajās atsevišķajās datnēs. Šo pārbaudi veic:

- ar metodēm, kuras ir jānosaka saskaņā ar 4. panta 3. punktā minēto izveides programmu,

- termiņā, kas nepārsniedz 4. panta 2. punktā noteiktos termiņus vairāk kā par 12 mēnešiem.

6. pants

1. Komisija saziņā ar valstu iestādēm, kuras ir atbildīgas par reģistra izveidi, nodrošina to, ka tas tiek izveidots un ka šo regulu piemēro vienveidīgi.

2. Lai piemērotu šo regulu, Komisija var iegūt no 1. punktā minētajām valstu iestādēm, vajadzības gadījumā uz vietas, visu informāciju par reģistra izveidi un darbību, izņemot informāciju, kas ļauj identificēt personas. Reģistra izveide un darbība paliek minēto valsts iestāžu ziņā.

7. pants

1. Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai ļautu šo valstu iestādēm, kurām uzticēts pienākums piemērot un pārraudzīt vīnogu audzēšanas noteikumus, piekļūt 2. pantā minētai informācijai.

2. Dalībvalstis nosūta Komisijai 1. punktā minēto iestāžu sarakstu.

8. pants

Dalībvalstis periodiski nosūta Komisijai ziņojumu par paveikto attiecībā uz reģistra izveidi un pasākumiem, kas ieviesti tā pārvaldei. Šajā ziņojumā ir jānorāda visi bijušie sarežģījumi un, ja vajadzīgs, jāizsaka ierosinājumi darba reorganizācijai vai termiņu pārskatīšanai.

Komisija pārsūta dalībvalstīm programmas reģistra izveidei, kā arī pirmajā punktā minētos ziņojumus.

Attiecīgās dalībvalstis sniedz papildu informāciju, ja Komisija to lūdz.

9. pants

1. Kopiena palīdz finansēt 1. un 2. pantā minētos pasākumus 50 % apjomā no faktiskajām izmaksām par:

- reģistra izveidi,

- ieguldījumiem 5. panta 1. punktā minētajās datu apstrādes iekārtās, kas ir vajadzīgas reģistra pārvaldei.

2. Darbam vai ieguldījumam, ko atbalsta Kopienas iemaksas saskaņā ar citām programmām, šajā pantā paredzētās iemaksas nevar saņemt.

3. Kopienas iemaksas sniedz atmaksājumu formā, par ko Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar procedūru, kas noteikta Padomes 7. panta 1. punktā 1970. gada 21. aprīļa Regulā (EEK) Nr. 729/70 par kopējas lauksaimniecības politikasfinasēšanu [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3769/85 [4]. Tomēr var pieņemt lēmumu par avansa maksājumiem dalībvalstīm.

4. Regulas (EEK) Nr. 729/70 8. un 9. pantu piemēro Kopienas iemaksām, kas minētas šā panta 1. punktā.

5. Sīki izstrādāti noteikumi šā panta 1. līdz 4. punkta piemērošanai jāpieņem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 729/70 13. pantā paredzēto procedūru.

10. pants

Obligātās un brīvprātīgas informācijas sarakstu, kas minēts 2. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā, kā arī 4. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā minēto lēmumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 337/79 67. pantā.

Pārējos sīki izstrādātos noteikumus šīs regulas piemērošanai nosaka saskaņā ar to pašu procedūru, tostarp:

- noteikumus, kas ļauj reģistrā esošo informāciju izmantot statistikas un administratīviem mērķiem un, cita starpā, nosūtīt Komisijai un dalībvalstīm,

- noteikumus, kas nosaka, ka šādu informāciju izmanto tikai statistikas mērķiem,

- noteikumus par 6. panta piemērošanu,

- noteikumus par īpašiem nosacījumiem reģistra izveidei Portugālē.

11. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1986. gada 24. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Clark

[1] OV L 54, 5.3.1979., 1. lpp.

[2] OV L 367, 31.12.1985., 39. lpp.

[3] OV L 94, 28.4.1970., 13. lpp.

[4] OV L 362, 31.12.1985., 17. lpp.

--------------------------------------------------

Augša