EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31985R3703

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3703/85 (1985. gada 23. decembris), kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu un atdzesētu zivju veidiem

OV L 351, 28.12.1985., 63./65. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 93 - 95
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 004 Lpp. 93 - 95
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 68 - 70
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 68 - 70
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 155 - 158
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 144 - 147
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 001 Lpp. 144 - 147
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 04 Sējums 002 Lpp. 3 - 5

In force [lv]: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 28/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3703/oj

31985R3703Oficiālais Vēstnesis L 351 , 28/12/1985 Lpp. 0063 - 0065
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 4 Sējums 2 Lpp. 0068
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 04 Sējums 4 Lpp. 0093
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 4 Sējums 2 Lpp. 0068
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 04 Sējums 4 Lpp. 0093


Komisijas Regula (EEK) Nr. 3703/85

(1985. gada 23. decembris),

kas izklāsta sīki izstrādātus noteikumus kopējo tirdzniecības standartu piemērošanai noteiktiem svaigu un atdzesētu zivju veidiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanu,

ņemot vērā Padomes 1981. gada 29. decembra Regulu (EEK) Nr. 3796/81 par zivsaimniecības produktu tirgus kopēju organizāciju [1], ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Aktu par Spānijas un Portugāles iestāšanos, un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 19. janvāra Regulu (EEK) Nr. 103/76, kas nosaka kopējos tirdzniecības standartus noteiktiem svaigu un atdzesētu zivju veidiem [2], ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3396/85 [3], un jo īpaši tās 6., 8. un 8.a pantu,

tā kā pieredze rāda, ka vajag izskaidrot atsevišķus noteikumus par kopējo tirdzniecības standartu piemērošanu, kas izklāstīti Regulā (EEK) Nr. 103/76, lai nodrošinātu, ka šie standarti tiek vienveidīgāk piemēroti dalībvalstīs;

tā kā siļķu un skumbriju šķirošanu, novērtējot paraugus, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 103/76 8a. pantā, ir jāveic tā, lai nodrošinātu atbilstību Kopienas standartiem attiecībā uz šīm sugām; tā kā, lai nodrošinātu, ka šķirošanas rezultātu, kas iegūti, novērtējot paraugus, attiecināšana uz visām attiecīgajām partijām ir ataisnojama, ir jānosaka ņemamo paraugu skaits, katra parauga svars vai tilpums, kā arī tirgū laižamo partiju šķirošanas un svara pārbaudes metodes, ņemot vērā tos dažādos veidus, kādos produkti tiek piedāvāti pārdošanai;

tā kā, lai palīdzētu uzlabot to zivju kvalitāti, kas šķirotas saskaņā ar paraugu ņemšanas metodi, un lai novērstu tādu zivju tirdzniecību, kas nav pietiekami svaigas, ieinteresētajām dalībvalstīm ir jāievieš kontroles pasākumi, ieskaitot uzglabāšanas iekārtu inspekciju uz kuģiem, kas izkrauj attiecīgās zivis;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimniecības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula izklāsta sīki izstrādātus noteikumus atbilstības kopējiem tirdzniecības standartiem kontrolei, kas izklāstīti Regulā (EEK) Nr. 103/76 par noteiktu sugu šķirošanu un svēršanu.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 103/76 7. panta 1. punkta un 8. panta 3. punkta nozīmē partiju uzskata par vienveidīgu, ja ne vairāk par 10 % no partijas kopējā daudzuma ietilpst tajā svaiguma vai izmēra kategorijā, kas ir tieši zem un/vai virs attiecīgajai partijai vai kastei noteikto.

3. pants

Kad tiek šķirots attiecīgais produkts, kas izkrauts no kuģa, partiju kopējais daudzums, ko uzskata par mazām partijām Regulas (EEK) Nr. 103/76 7. panta 1. punkta un 8. panta 3. punkta nozīmē, nedrīkst pārsniegt attiecīgā produkta 100 kg, ko izkrauj no kuģa un paredz laist tirgū konkrētai pārdošanai. Tomēr dalībvalsts kompetentās iestādes ir tiesīgas noteikt daudzumu, kas ir mazāks par 100 kg, ja to prasa konkrēti ražošanas un tirdzniecības apstākļi.

4. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka produkta šķiru, kas ir noteikta saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 103/76, nemaina tad, kad produkts pirmoreiz tiek piedāvāts pārdošanai, ja vien tas nenotiek kompetento iestāžu uzraudzībā.

5. pants

Lai nodrošinātu, ka standartizēto kastu saturs būtu tāds pats kā paredzētais, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 103/76 8. panta 4. punktā, vismaz viena kaste no katrām 100 kastēm ir jānosver, neierobežojot stingrākus valsts noteikumus vai tirdzniecības noteikumus, ko piemēro dalībvalstīs. Tīrsvars var mainīties, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 103/76 8. panta 5. punktā, līdz 5 % virs vai zem noteiktā vai paredzētā svara, ievērojot stingrākus valsts noteikumus komerctiesību jautājumos.

6. pants

1. Siļķu vai skumbriju šķirošanu dažādās svaiguma un izmēra kategorijās, izmantojot paraugu ņemšanas sistēmu, kas noteikta Regulas (EEK) Nr. 103/76 8.a pantā, veic saskaņā ar turpmākos punktos noteikto kārtību.

2. Paraugus no pārdošanai piedāvātā daudzuma ņem šādā kārtībā:

- vismaz 50 kg smagu paraugu ņem no jebkura daudzuma, kas ir mazāks par 50 tonnām,

- divus paraugus, no kuriem katrs vismaz 50 kg smags, ņem no jebkura daudzuma, kas ir starp 50 un 100 tonnām,

- vismaz trīs 50 kg smagus paraugus ņem no jebkura daudzuma, kas pārsniedz 100 tonnas, vai arī tik daudz 50 kg smagus paraugus, cik nepieciešams, lai kopējais daudzums nebūtu mazāks par 0.08 % no attiecīgā kopējā daudzuma.

Gadījumos, kad izkraušanu veic kuģis, kas aprīkots ar zivju tvertnēm, paraugu ņem no katras tvertnes satura, ievērojot iepriekšminētos noteikumus.

3. Šos paraugus ņem tā, lai tie reprezentētu attiecīgo partiju, ievērojot tirdzniecības praksi, ko dalībvalstīs pielieto šādā gadījumā.

Paraugus ņem parastā veidā atkarībā no ņemamo paraugu skaita un kopējā daudzuma, ko piedāvās pārdošanai.

4. Daudzumus, ko piedāvās attiecīgajai pārdošanai, šķiro saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 103/76 atbilstoši paraugu ņemšanas rezultātiem un ievērojot šādus noteikumus un vizuālo pārbaudi:

ja paraugs liecina, ka:

a) pārbaudītās zivis atbilst vienai un tai pašai svaiguma un izmēra kategorijai, attiecīgos daudzumus šķiro atbilstīgi šim rezultātam. Tiek pieļauta dažādība izmēros un svaigumā, kas paredzēts 2. pantā;

b) daļa no pārbaudītajām zivīm, kas ir lielāka par 10 % no visa parauga, atbilst kategorijai B, ņemamo paraugu skaitu divkāršo. Tomēr attiecīgos daudzumus nedrīkst iekļaut kategorijā, kas ir augstāka par B kategoriju;

c) daļa no pārbaudītajām zivīm neatbilst nosacījumiem, lai tās laistu tirgū cilvēku uzturam, tad attiecīgos daudzumus šim nolūkam izmantot nedrīkst, ja vien šķirošana saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 103/76 6., 7. un 8. pantu neliecina par to, ka daļu šo zivju var laist tirgū cilvēku uzturam.

7. pants

1. Lai pārliecinātos par pārdošanai paredzētā un izkrautā daudzuma svaru, nosver saņemtās vienības vai transporta līdzekli, kurā šie daudzumi iekrauti.

Ja šādu svēršanu nevar veikt, tad izkrautā daudzuma svaru aprēķina, saskaitot standartizēto kastu, kurās attiecīgos daudzumus izkrauj, saturu.

2. Ja attiecīgos daudzumus nodod publiskai izsolei standartizētās kastēs, lai laistu tirgū konkrētai pārdošanai, svēršanu veic saskaņā ar 5. pantu.

3. Tādu daudzumu svaru, ko pārkrauj uz kāda kuģa klāja, aprēķina, piemērojot I pielikumā parādītos koeficientus:

- no vienas puses, to lomu tilpumam, ko nozvejojis katrs kuģis, vai arī katras tvertnes saturam, izmērot to ar attiecīgajiem tehniskajiem līdzekļiem,

- no otras puses, tam daudzumam, ko pārkrauj uz apstrādi veicošā kuģa, šo daudzumu mērot kravas saņēmējam ar saviem līdzekļiem, ko apstiprinājusi iestāde, kas attiecīgajā dalībvalstī atbild par svariem un mēriem.

8. pants

Paraugu ņemšanas sistēmas ietvaros dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jo īpaši:

- ka visiem kuģiem ir atbilstīgās iekārtas un lai tie izmantotu šīs iekārtas, lai saglabātu attiecīgo produktu kvalitāti saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti Regulā Nr. 103/76,

- ka uz kuģiem, kas ir aprīkoti ar zivju tvertnēm, tvertnes ir pienācīgi iztīrītas, lai temperatūra tvertnēs ir piemērota zivju uzglabāšanai un, lai šo temperatūru varētu reģistrēt,

- ka visi daudzumi, kas laisti tirgū, ir reģistrēti, klasificējot pēc svaiguma un izmēra kategorijas. 7. panta 1. punktā minētajā gadījumā reģistrāciju veic, balstoties uz pamatojuma dokumentiem, ko parakstījis attiecīgā kuģa kapteinis un pircējs, un gadījumā, kas minēts 7. panta 3. punktā, pamatojoties uz dokumentiem, kurus parakstījuši attiecīgo kuģu kapteiņi.

9. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1985. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Karl-Heinz Narjes

[1] OV L 379, 31.12.1981., 1. lpp.

[2] OV L 20, 28.1.1976., 29. lpp.

[3] OV L 322, 3.12.1985., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Sugas | Izmērs | Tilpums m3 | Koeficienti |

Siļķes | 1 | 1 | 0,86 |

2 |

3 |

Skumbrijas | 1 | 1 | 0,8 |

2 |

3 |

--------------------------------------------------

Augša