EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01985R3703-19891127

Consolidated text: Commission Regulation (EEC) No 3703/85 of 23 December 1985 laying down detailed rules for applying the common marketing standards for certain fresh or chilled fish

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3703/1989-11-27

  The document is unavailable in your User interface language.

1985R3703 — CS — 27.11.1989 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3703/85

ze dne 23. prosince 1985,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby

(Úř. věst. L 351, 28.12.1985, p.63)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3506/89 ze dne 23. listopadu 1989,

  L 342

11

24.11.1989
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3703/85

ze dne 23. prosince 1985,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené rybyKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3796/81 ze dne 29. prosince 1981 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu ( 1 ), naposledy pozměněné aktem o přistoupení Španělska a Portugalska, a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 103/76 ze dne 19. ledna 1976 o společných obchodních normách pro některé čerstvé nebo chlazené ryby ( 2 ), naposledy pozměněné nařízením Rady (EHS) č. 3396/85 ( 3 ), a zejména na články 6, 8 a 8a uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že získané zkušenosti ukazují na nutnost upřesnit některá ustanovení týkající se používání společných obchodních norem stanovených nařízením (EHS) č. 103/76, s cílem zajistit jednotnější používání těchto norem v členských státech;

vzhledem k tomu, že třídění sleďů a makrel pomocí odebírání vzorků podle čl. 8a nařízení (EHS) č. 103/76 se musí provádět způsobem, který zaručí dodržování norem Společenství pro tyto druhy; že by měl být určen počet vzorků, které se mají odebrat, hmotnost nebo objem každého vzorku, jakož i metody třídění a ověřování hmotnosti partií uvedených na trh, s ohledem na různé způsoby uvádění do prodeje, aby bylo zajištěno, že extrapolace výsledků třídění pomocí odebírání vzorků ze souboru všech dotčených partií je oprávněná;

vzhledem k tomu, že s cílem zlepšit jakost ryb tříděných na základě systému odebírání vzorků a s cílem zabránit tomu, aby byly na trh uváděny ryby, které nejsou dostatečně čerstvé, musejí dotčené členské státy zavést kontrolní režim, který bude mimo jiné zahrnovat inspekce technických zařízení určených ke konzervování ryb, jež se nacházejí na plavidlech, která vykládají dotčené ryby;

vzhledem k tomu, že opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro kontrolu souladu se společnými obchodními normami stanovenými nařízením (EHS) č. 103/76 pro třídění a vážení některých ryb.

Článek 2

Partie se považuje za homogenní ve smyslu čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 nařízení (EHS) č. 103/76, pokud maximálně 10 % celkového množství v partii patří do kategorie čerstvosti a velikosti, která je bezprostředně pod a/nebo nad kategorií udanou pro dotčenou bednu nebo partii.

Článek 3

Během třídění množství určitého produktu vyložených z plavidla nesmějí být celková množství partií, které jsou ve smyslu čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 nařízení (EHS) č. 103/76 považovány za partie o malém objemu, vyšší než 100 kilogramů dotčeného produktu vyloženého z tohoto plavidla a určeného k uvedení na trh pro přesně určený prodej. Příslušné orgány členských států jsou však oprávněny stanovit množství o hmotnosti nižší než 100 kilogramů, vyžadují-li to zvláštní podmínky produkce a uvádění na trh.

Článek 4

Členské státy přijmout všechna potřebná opatření k tomu, aby bylo zajištěno, že třídění produktu, v souladu s ustanoveními nařízení (EHS) č. 103/76, může být pozměněno v rámci prvního uvedení do prodeje pouze pod dohledem příslušných orgánů.

Článek 5

S cílem zajistit, aby obsah normalizovaných beden odpovídal předpokládanému množství, podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS) č. 103/76, musí být alespoň každá stá bedna zvážena, aniž jsou dotčeny přísnější vnitrostátní předpisy nebo obchodní praxe prováděné v členských státech.

Odchylka čisté hmotnosti, podle čl. 8 odst. 5 nařízení (EHS) č. 103/76, o 5 % nad nebo pod hmotností udanou nebo předpokládanou, se připouští s výhradou přísnějších vnitrostátních předpisů nebo obchodních postupů.

▼M1

Článek 6

Třídění a určení kategorie velikosti a stupně čerstvosti uvedené v článcích 7 a 8 nařízení (EHS) č. 103/76 se uskutečňují v rozumné lhůtě před prvním nabídnutím do prodeje, aby se tak usnadnila kontrola stanovená v článku 4 nařízení (EHS) č. 3796/81.

Článek 7

1.  Třídění druhů uvedených v příloze II do různých kategorií čerstvosti a velikosti, na základě systému odebírání vzorků podle článku 9 nařízení (EHS) č. 103/76, se uskutečňuje podle pravidel vymezených v následujícím odstavci a v článku 8.

2.  Vzorky se odebírají tak, aby byly reprezentativní pro dotčená množství, s ohledem na obchodní praxi prováděnou v této věci v členských státech. Vzorky se odebírají pravidelně, v závislosti na hmotnosti vzorků, které mají být odebrány, a na celkovém množství, které má být nabídnuto k prodeji.

3.  Vzorky se odebírají z množství, které má být nabídnuto k prodeji, s tím, že nesmějí mít hmotnost nižší než 0,08 % z celkové množství o hmotnosti vyšší než 100 tun.Množství nabídnutá do prodeje

(v tunách)

Minimální hmotnost, která musí být odebrána ve formě vzorků

(v kg)

Méně než 5

8

5 a více, ale méně než 15

20

15 a více, ale méně než 40

40

40 a více, ale méně než 60

60

60 a více, ale méně než 80

80

80 a více, ale méně než 100

100

100 a více

120

4.  Jsou-li vykládky uskutečňovány plavidly, která jsou vybavena nádržemi pro uchování ryb, odebírají se vzorky z obsahu každé nádrže s ohledem na výše uvedená ustanovení.

Článek 8

1.  Všechny ryby z každého vzorku se třídí podle nařízení (EHS) č. 103/76. Čerstvost se vyhodnocuje podle kritérií uvedených v bodě I přílohy A výše uvedeného nařízení.

Dotčená množství, určená k prodeji, se poté třídí podle stejného třídění jaké bylo stanoveno pro ryby ze vzorku, není-li vizuální kontrolou dotčených množství zpochybněna reprezentativnost vzorku.

Změna velikosti a čerstvosti podle článku 2 se připouští.

2.  Vyplývá-li z odebraného vzorku:

a) že část zkoumaných ryb, která představuje více než 10 % množství ve vzorku, patří do kategorie B, hmotnost vzorků, které mají být odebrány podle čl. 7 odst. 3, se musí zdvojnásobit. Přiměřený počet ryb se musí také zkoumat podle kritérií čerstvosti uvedených v bodu II přílohy A nařízení (EHS) č. 103/76. Dotčené množství může být zařazeno do vyšší kategorie, než je kategorie B, je-li kvalita všech ryb z druhého vzorku vyšší než kvalita v kategorii B;

b) že část zkoumaných ryb nesplňuje podmínky pro uvedení na trh k lidské spotřebě, dotčená množství nesmějí být k této spotřebě použita, ledaže by třídění v souladu s ustanoveními článků 6, 7 a 8 nařízení (EHS) č. 103/76 ukázalo, že část může být uvedena na trh k lidské spotřebě;

c) že určitá množství by nemusela být homogenní, pokud jde o čerstvost a velikost, rozhodnou odborníci uvedení v článku 11 nařízení (EHS) č. 103/76 o hmotnosti dodatečných vzorků, které musejí být odebrány.

3.  Vyplývá-li z vizuální kontroly ryb, že tyto ryby nebyly na plavidle uchovávány podle čl. 6 odst. 6 nařízení (EHS) č. 103/76, použije se metoda vyhodnocení podle odst. 2 písm. a).

Článek 9

Členské státy zajistí pravidelnými kontrolami dodržování nařízení (EHS) č. 103/76 pro produkty tříděné postupem podle režimu odebírání vzorků.

Článek 10

▼B

1.  S cílem určit hmotnost množství uvedených do prodeje a vyložených na pevninu, přistupuje se k vážení nádob nebo přepravních prostředků, v nichž jsou tato množství uložena.

Nemůže-li se toto vážení uskutečnit, vypočítá se hmotnost vyložených množství na základě předpokládaného obsahu normalizovaných beden, ve kterých musejí být tato množství vyložena. Nicméně se provádí namátkové dodatečné vážení těchto normalizovaných beden.

2.  V případě, že jsou množství dána do veřejné dražby v normalizovaných bednách, aby byla uvedena na trh pro přesně určený prodej, provádí se vážení podle ustanovení článku 5.

3.  Hmotnost množství překládaných na plavidlo se vypočítá použitím koeficientů uvedených v příloze I:

 jednak na objem úlovků každého plavidla nebo na obsah každé nádrže měřených příslušnými technickými prostředky,

 jednak na objem množství přeložených na zpracovatelské plavidlo měřených pomocí nádoby schválené úřadem odpovědným za míry a váhy v dotčeném členském státě.

▼M1

Článek 11

▼B

V rámci systému odebírání vzorků přijmou členské státy nutná opatření, aby zejména zajistily, že:

 jsou všechna plavidla příslušně vybavena a používají toto vybavení k udržení jakosti dotčených produktů podle měřítek uvedených v nařízení (EHS) č. 103/76,

 v případě plavidel vybavených nádržemi pro uchování ryb jsou tyto nádrže dobře čištěny, že teplota v nádržích je odpovídající k uchování ryb a že tato teplota může být zaznamenána,

 všechna množství uvedená na trh jsou zaznamenána, rozepsána podle kategorií čerstvosti a velikosti. Záznam se provádí v případě podle ►M1  v článku 10 ◄ odst. 1 na základě dokladů podepsaných velitelem dotčeného plavidla a kupcem a v případě podle ►M1  v článku 10 ◄ odst. 3 na základě dokladů podepsaných veliteli dotčených plavidel.

▼M1

Článek 12

▼B

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
▼M1

PŘÍLOHA I

▼BDruh

Velikost (1)

Objem

(m3)

Koeficienty

Sleď

1

2

3

right accolade

1

0,86

Makrela

1

2

3

right accolade

1

0,8

(1)   Kategorie velikosti jsou shodné s kategoriemi podle článku 2 nařízení (EHS) č. 3796/81.

▼M1
PŘÍLOHA II

1.

Sledi druhu Clupea harengus.

2.

Sardinky druhu Sardina pilchardus.

3.

Makrely druhu Scomber scombrus.

4.

Makrely druhu Scomber japonicus.

5.

Kranasi rodu Trachurus spp.

6.

Sardele rodu Engraulis spp.

7.

Ryby druhu Maena smaris.( 1 ) Úř. věst. L 379, 31.12.1981, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 20, 28.1.1976, s. 29.

( 3 ) Úř. věst. L 322, 3.12.1985, s. 1.

Top