EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31985R2220

Komisijas Regula (EEK) Nr. 2220/85 (1985. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem

OV L 205, 3.8.1985., 5./11. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 206 - 212
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 036 Lpp. 206 - 212
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 55 - 61
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 019 Lpp. 55 - 61
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 006 Lpp. 186 - 192
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 24 - 30
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 24 - 30

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/04/2012; Atcelts ar 32012R0282 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2220/oj

31985R2220Oficiālais Vēstnesis L 205 , 03/08/1985 Lpp. 0005 - 0011
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 19 Lpp. 0055
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 36 Lpp. 0206
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 19 Lpp. 0055
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 36 Lpp. 0206


Komisijas Regula (EEK) Nr. 2220/85

(1985. gada 22. jūlijs),

ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2727/75 [1] par labības tirgus kopējo organizāciju, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1018/84 [2], un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu, 8. panta 4. punktu, 12. panta 2. punktu, 15. panta 3. un 5. punktu, kā arī 16. panta 6. punktu, ņemot vērā arī atbilstīgos noteikumus, ko paredz citas regulas par lauksaimniecības produktu tirgus kopējo organizāciju, un arī citus regulās par tirgus kopējo organizāciju paredzētus noteikumus, kuru piemērošana praksē paredz garantijas ķīlu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 14. marta Regulu (EEK) Nr. 525/77 [3], kas ievieš ražošanas atbalsta sistēmu konservētiem ananasiem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1699/85 [4], un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā Padomes 1977. gada 17. maija Regulu (EEK) Nr. 1079/77 [5] par līdzatbildības nodevu un par pasākumiem piena un piena produktu tirgus paplašināšanai, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1302/85 [6], un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Padomes 1981. gada 27. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2169/81 [7], kas nosaka vispārīgos noteikumus atbalsta sistēmai kokvilnai, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1462/84 [8], un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1982. gada 18. maija Regulu (EEK) Nr. 1431/82 [9], kas nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz zirņiem, lauka pupām un saldo lupīnu, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1485/85 [10], un jo īpaši tās 3. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 1985. gada 11. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1677/85 [11] par kompensācijas summām lauksaimniecībā, un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā vairāki noteikumi Kopienas lauksaimniecības regulās paredz, ka jāiesniedz garantijas ķīla, lai nodrošinātu maksājamās summas nomaksu saistību neizpildes gadījumā; tā kā pieredze tomēr ir parādījusi, ka šo prasību praksē interpretē ļoti dažādi; tā kā tāpēc, lai izvairītos no nevienādiem konkurences nosacījumiem, šī prasība būtu jādefinē precīzāk;

tā kā jo īpaši būtu jādefinē garantijas ķīlas veids;

tā kā daudzi noteikumi Kopienas lauksaimniecības regulās paredz, ka iesniegtā garantijas ķīla tiek zaudēta, ja nav izpildīta kāda garantētā saistība, nešķirojot galveno un sekundāro vai pakārtoto saistību neizpildi; tā kā taisnīguma dēļ būtu jānošķir galvenās saistības neizpilde no sekundāras vai pakārtotas saistības neizpildes; tā kā jo īpaši būtu jāparedz iespēja, ja vien tas pieļaujams, ka zaudēta tiek tikai daļa garantijas ķīlas, ja galvenā saistība ir izpildīta, bet tās izpildes termiņš ir mazliet pārsniegts, vai ja nav izpildīta sekundārā vai pakārtotā saistība;

tā kā nevajadzētu šķirot saistības neizpildes sekas pēc tā, vai avansa maksājums ir saņemts vai nav; tā kā tāpēc uz garantijas ķīlām, ko iesniedz par avansu, attiecas atsevišķi noteikumi;

tā kā garantijas ķīlas iesniegšanas izmaksas, kas rodas gan pusei, kura sniedz ķīlu, gan kompetentajai iestādei, var būt neproporcionālas summai, kuras nomaksu garantē ķīla, ja šī summa ir mazāka par noteiktu lielumu; tā kā kompetentajām iestādēm tāpēc ir jābūt tiesībām atteikties no prasības pēc ķīlas, ja maksājuma summa ir mazāka par šo lielumu; tā kā kompetentajai iestādei turklāt būtu jābūt tiesībām atteikties no prasības pēc ķīlas, ja tās personas īpašības, kurai jāpilda saistības, padara šādu prasību nevajadzīgu;

tā kā kompetentajai iestādei būtu jābūt tiesībām noraidīt piedāvāto garantijas ķīlu, ja tā uzskata to par nepietiekamu;

tā kā būtu jānosaka termiņš, līdz kuram iesniedzami pierādījumi, kas vajadzīgi, lai atbrīvotu garantēto summu, ja vien šāds termiņš nav noteikts citur;

tā kā saistībā ar reprezentatīvo maiņas kursu, ko lieto, lai garantēto summu, kas izteikta ECU, pārrēķinātu valsts valūtā, būtu jādefinē ekonomiskā mērķa sasniegšanas brīdis, kas minēts Padomes 1985. gada 11. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1676/85 [12] par norēķinu vienības vērtību un kopējās lauksaimniecības politikas vajadzībām lietojamām konvertēšanas likmēm 5. pantā;

tā kā būtu jānosaka procedūra, kas jāievēro, kad garantijas ķīla ir zaudēta;

tā kā Komisijai būtu jābūt iespējai kontrolēt noteikumu, kas attiecas uz garantijas ķīlām, izpildi;

tā kā šī regula paredz noteikumus, kas vispārīgi attiecas uz visām nozarēm un visiem produktiem, ja vien Kopienas tiesību specializētie akti vienai nozarei, neparedz atšķirīgus noteikumus; tā kā katrai nozarei noteiktie konkrētie noteikumi ir piemērojami līdz brīdim, kad tos atceļ vai groza;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst visu attiecīgo pārvaldības komiteju atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

Regulas darbības joma

1. pants

Šī regula paredz noteikumus, kas reglamentē garantijas ķīlas, kuras iesniedzamas vai nu atbilstīgi turpmāk minētajām regulām, vai atbilstīgi jebkādām īstenošanas regulām, ja vien minētajās regulās nav paredzēti citi noteikumi:

a) regulas, kas nosaka konkrētu lauksaimniecības produktu tirgu kopējo organizāciju:

- Regula Nr. 136/66/EEK [13] (eļļas un tauki),

- Regula (EEK) Nr. 804/68 [14] (piens un piena produkti),

- Regula (EEK) Nr. 805/68 [15] (liellopu un teļa gaļa),

- Regula (EEK) Nr. 727/70 [16] (neapstrādāta tabaka),

- Regula (EEK) Nr. 2358/71 [17] (sēklas),

- Regula (EEK) Nr. 1035/72 [18] (augļi un dārzeņi),

- Regula (EEK) Nr. 2727/75 (graudaugi),

- Regula (EEK) Nr. 2759/75 [19] (cūkgaļa),

- Regula (EEK) Nr. 2771/75 [20] (olas),

- Regula (EEK) Nr. 2777/75 [21] (putnu gaļa),

- Regula (EEK) Nr. 1418/76 [22] (rīsi),

- Regula (EEK) Nr. 516/77 [23] (produkti, kas iegūti, pārstrādājot augļus un dārzeņus),

- Regula (EEK) Nr. 1117/78 13 [24](žāvēta rupjā barība),

- Regula (EEK) Nr. 337/79 [25] (vīns),

- Regula (EEK) Nr. 1837/80 [26] (aitas un kazas gaļa),

- Regula (EEK) Nr. 1785/81 [27] (cukurs),

- Regula (EEK) Nr. 3796/81 [28] (zivju produkti);

b) Regula (EEK) Nr. 525/77 (ananasu konservi);

c) Regula (EEK) Nr. 1079/77 (līdzatbildības iemaksa);

d) atbalsta sistēma kokvilnai, kas paredzēta Regulā (EEK) Nr. 2169/81;

e) īpaši pasākumi zirņiem, lauka pupām un saldajām lupīnām, kas noteikti Regulā (EEK) Nr. 1431/82;

f) Regula (EEK) Nr. 1677/85 par agromonetāriem pasākumiem.

2. pants

Šo regulu nepiemēro garantijas ķīlai, kas iesniegta, lai nodrošinātu Padomes Direktīvas 79/623/EEK [29] 18 1. un 10. pantā minēto ievedmuitas un izvedmuitas samaksu.

3. pants

Šajā regulā:

a) "Garantijas ķīla" ir garantija, ka saistību neizpildes gadījumā tiks samaksāta vai zaudēta naudas summa par labu kompetentai iestādei.

Šo regulu piemēro visos gadījumos, kad 1. pantā minētās regulas paredz šai definīcijai atbilstošu garantijas ķīlu, neatkarīgi no tā, vai ir lietots konkrētais termins "garantijas ķīla";

b) "Grupveida garantijas ķīla" ir garantijas ķīla, kas nodota kompetentajai iestādei, lai nodrošinātu vairāk nekā vienas saistības izpildi;

c) "Saistība" ir kāda regulas uzlikta prasība vai prasību kopums izpildīt kādu darbību vai atturēties no kādas darbības;

d) "Kompetenta iestāde" ir vai nu puse, kas pilnvarota saņemt garantijas ķīlu, vai puse, kas saskaņā ar attiecīgo regulu pilnvarota izlemt, vai garantijas ķīla atbrīvojama vai konfiscējama.

II SADAĻA

Prasība pēc garantijas ķīlas

4. pants

Garantijas ķīlu iesniedz tā persona vai kāds cits tās personas vārdā, kura ir atbildīga par tās naudas summas nomaksu, kas maksājama, ja nav izpildīta kāda saistība.

5. pants

1. Kompetentā iestāde var atteikties no prasības pēc garantijas ķīlas, ja garantētās summas vērtība ir mazāka par ECU 100.

2. Ja izmanto 1. punktā paredzēto iespēju, attiecīgā persona rakstiski apņemas samaksāt tik lielu summu, kāda tai būtu jāmaksā, ja tā būtu iesniegusi garantijas ķīlu un šī garantijas ķīla pēc tam būtu daļēji vai pilnīgi konfiscēta.

3. Šo pantu nepiemēro, ja garantijas ķīla attiecas uz importa vai eksporta licenci vai iepriekš noteiktas kompensācijas vai maksājuma sertifikātu.

6. pants

Kompetentā iestāde var atteikties no prasības pēc garantijas ķīlas, ja persona, kas atbildīga par prasības izpildi, ir:

a) vai nu valsts organizācija, kas atbild par valsts pienākumu izpildi,

b) vai privāta organizācija, kas šādus pienākumus veic valsts pārraudzībā.

7. pants

1. Garantijas ķīlu par summu, kas noteikta ECU, konvertē valsts valūtā, izmantojot šādus reprezentatīvos maiņas kursus:

a) garantijas ķīlām par avansa maksājumiem — to pašu maiņas kursu, kas izmantots, lai aprēķinātu avansa summu;

b) garantijas ķīlām saistībā ar konkursa pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Kopienas konkursu procedūrai, — maiņas kursu, kas ir spēkā pēdējā konkursa pieteikumu iesniegšanas dienā;

c) visām citām garantijas ķīlām — maiņas kursu, kas ir spēkā dienā, kad garantija stājas spēkā.

2. Ja sniedz grupveida garantijas ķīlu, atsevišķai operācijai izmanto kursu, kas ir spēkā dienā, kad būtu stājusies spēkā garantija, ja nebūtu iesniegta grupveida garantijas ķīla.

III SADAĻA

Garantijas ķīlu forma

8. pants

1. Garantijas ķīlu var iesniegt:

a) izdarot skaidras naudas depozītu, kā minēts 13. un 14. pantā, un/vai

b) sagādājot galvotāju, kā definēts 16. panta 1. punktā.

2. Pēc kompetentās iestādes ieskatiem, garantijas ķīlu var iesniegt:

a) nodrošinot hipotēku un/vai

b) ieķīlājot skaidras naudas depozītus bankā, un/vai

c) ieķīlājot atzītas prasības pret valsts iestādi vai sabiedriskiem fondiem, kam pienācis maksājuma termiņš un pret ko nevienai citai prasībai nav prioritātes tiesību, un/vai

d) ieķīlājot attiecīgajā dalībvalstī tirgojamus vērtspapīrus, ar noteikumu, ka tos izdevusi vai garantējusi šī valsts, un/vai

e) ieķīlājot obligācijas, ko izdevusi hipotēku kreditēšanas apvienība, kuras kotētas valsts biržā un pieejamas brīvā tirdzniecībā, ar noteikumu, ka to kredīta reitings līdzinās valdības obligācijām.

3. Dalībvalstis var izvirzīt papildu noteikumus tādu tipu garantijas ķīlu pieņemšanai, kādi uzskaitīti 2. punktā.

9. pants

Kompetentā iestāde atsakās pieņemt vai pieprasa nomainīt katru tādu garantijas ķīlu, kuru tā uzskata par nepietiekamu vai neapmierinošu vai kura nesniedz garantiju pietiekami ilgā laikā.

10. pants

1. a) Īpašumiem, kas ieķīlāti saskaņā ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un vērtspapīriem vai obligācijām, kas ieķīlātas saskaņā ar 8. panta 2. punkta d) un e) apakšpunktu, garantijas ķīlas iesniegšanas brīdī pārdošanas vērtība ir vismaz 115 % no vajadzīgās garantijas ķīlas vērtības;

b) Vērtspapīru un obligāciju pārdošanas vērtību novērtē, izmantojot pēdējo pieejamo kotāciju;

c) Kompetenta iestāde var pieņemt tādu tipu garantijas ķīlas, kādi uzskaitīti 8. panta 2. punkta a), d) vai e) apakšpunktā, vienīgi tad, ja persona, kas tās piedāvā, rakstiski apņemas vai nu iesniegt papildu garantijas ķīlu, vai nomainīt sākotnējo garantijas ķīlu, ja attiecīgo līdzekļu, vērtspapīru vai obligāciju pārdošanas vērtība ilgāk nekā trīs mēnešus bijusi mazāka nekā 105 % no vajadzīgās garantijas ķīlas. Šāda rakstiska apņemšanās nav nepieciešama, ja tas jau paredzēts attiecīgās valsts likumos. Kompetentā iestāde regulāri pārskata šādu līdzekļu, vērtspapīru vai obligāciju vērtību.

2. a) Tādu garantijas ķīlu pārdošanas vērtību, kādas minētas 8. panta 2. punkta a), d) vai e) apakšpunktā, novērtē kompetentā iestāde, ņemot vērā ar to pārdošanu saistītās izmaksas;

b) Persona, kas iesniedz šo garantijas ķīlu, pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz pierādījumus par tās pārdošanas vērtību.

11. pants

1. Jebkuru garantijas ķīlu var nomainīt ar citu.

Kompetentās iestādes piekrišana tomēr vajadzīga šādos gadījumos:

a) ja sākotnējā garantijas ķīla ir konfiscēta, bet vēl nav realizēta, vai

b) ja garantijas ķīla, ko iesniedz vietā, ir tāda tipa, kā uzskaitīts 8. panta 2. punktā.

2. Grupveida garantijas ķīlu var nomainīt ar citu grupveida garantijas ķīlu ar nosacījumu, ka jaunā grupveida garantijas ķīla nosedz vismaz to sākotnējās grupveida garantijas ķīlas daļu, kas nomaiņas brīdī ir iedalīta, lai nodrošinātu vienu vai vairākas vēl neizpildītas saistības.

12. pants

Garantijas ķīlu izsaka tās dalībvalsts valūtā, kurā atrodas attiecīgā kompetentā iestāde.

13. pants

Ja skaidru naudu deponē ar pārskaitījumu, tikai no brīža, kad kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka naudas summa ir tās rīcībā, uzskata, ka depozīts rada garantijas ķīlu.

14. pants

1. Čeku par summu, kuras apmaksu garantē finanšu iestāde, kuru attiecīgās kompetentās iestādes dalībvalsts atzinusi šādiem mērķiem, uzskata par skaidras naudas depozītu. Kompetentajai iestādei nav jāiesniedz šāds čeks apmaksai ātrāk kā īsi pirms tā termiņa beigām, kuram tas ir garantēts.

2. Čeks, kas nav 1. punktā minētais čeks, rada garantijas ķīlu tikai tad, kad kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka naudas summa ir tās rīcībā.

3. Visus finanšu iestādes uzliktos maksājumus apmaksā persona, kas iesniedz garantijas ķīlu.

15. pants

Persona, kas iesniedz garantijas ķīlu skaidras naudas depozīta formā, nesaņem par to procentus.

16. pants

1. Garantijas iesniedzējam jābūt pastāvīgai dzīvesvietai vai uzņēmējdarbības reģistrācijas vietai Kopienā, un, ievērojot Līguma noteikumus attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas brīvību, viņam jābūt tās dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinājumam, kurā iesniedz garantijas ķīlu. Garantijas iesniedzējs uzņemas saistības ar rakstisku garantiju.

2. Rakstiskajā garantijā norāda vismaz šādas ziņas:

a) saistību vai — grupveida garantijas ķīlai — saistību tipu(s), kuru izpildi tā garantē ar naudas summas samaksu;

b) maksimālo maksājuma atbildību, ko uzņemas garantijas iesniedzējs;

c) to, ka garantijas iesniedzējs solidāri ar personu, kas atbildīga par saistības izpildi, apņemas 30 dienās pēc kompetentās iestādes pieprasījuma samaksāt jebkuru summu garantijas ietvaros, kas maksājama, tiklīdz garantijas ķīlu pasludina par konfiscētu.

3. Kompetentā iestāde var pieņemt kā rakstisku garantiju ziņu, ko garantijas iesniedzējs rakstiski nosūtījis, izmantojot telekomunikācijas līdzekli. Ja kompetentā iestāde tā uzskata, tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos, ka telekomunikācijas ziņa nav viltota.

4. Ja ir jau iesniegta rakstiska grupveida garantija, kompetentā iestāde nosaka procedūru, kas jāievēro, lai visu grupveida garantiju vai tās daļu piešķirtu konkrētai saistībai.

17. pants

Tiklīdz grupveida garantijas ķīlas daļu piešķir konkrētai saistībai, fiksē grupveida garantijas ķīlas atlikumu.

IV SADAĻA

Avansa maksājumi

18. pants

Šīs sadaļas noteikumi:

- ir piemērojami visos gadījumos, kad konkrētā regulā paredzēts, ka kādu naudas summu var piešķirt avansā, pirms izpildīta attiecīgā saistība,

- ir piemērojami avansa maksājumiem, kas veikti atbilstīgi Regulai (EEK) Nr. 565/80 [30].

19. pants

1. Garantijas ķīlu atbrīvo, kad:

a) konstatēts, ka ir galīgas tiesības uz avansā piešķirto summu, vai

b) atmaksāta piešķirtā summa kopā ar konkrētajā regulā paredzēto palielinājumu.

2. Ja pagājis termiņš, līdz kuram jāpierāda galīgās tiesības uz piešķirto summu, bet pierādījumi par tiesībām nav uzrādīti, kompetentā iestāde tūlīt rīkojas saskaņā ar 29. pantā noteikto kārtību.

Gadījumā, ja tā paredzēts Kopienas tiesību aktos, pierādījumus tomēr var iesniegt pēc paredzētās dienas, daļēji atmaksājot garantijas ķīlu.

3. Ja Kopienas tiesību aktos ietvertie force majeure noteikumi paredz iespēju atmaksāt tikai avansa summu, piemērojami šādi papildu noteikumi:

a) apstākļus, ko min kā force majeure, dara zināmus kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 30 dienas pēc tās dienas, kad attiecīgā persona saņēmusi informāciju, ka radušies apstākļi, kas norāda uz iespējamu force majeure, un

b) attiecīgā persona atmaksā avansēto summu vai attiecīgu tās daļu 30 dienās, sākot ar to dienu, kad kompetentā iestāde izdevusi atmaksājuma pieprasījumu.

Ja a) un b) apakšpunktā noteiktie nosacījumi nav ievēroti, atmaksājuma noteikumi ir tādi, it kā force majeure apstākļi nebūtu radušies.

V SADAĻA

Tādu garantijas ķīlu atbrīvošana un konfiskācija, kas nav minētas IV sadaļā

20. pants

1. Saistība var ietvert primāras, sekundāras vai pakārtotas prasības.

2. Primāra prasība ir kāda regulas uzlikta prasība izpildīt kādu darbību vai atturēties no kādas darbības, tā ir pamatprasība tā regulas mērķa sasniegšanai, kurš uzliek šo saistību.

3. Sekundāra prasība ir prasība ievērot primārās prasības izpildes termiņu.

4. Pakārtota prasība ir jebkura cita prasība, ko uzliek regula.

5. Šī sadaļa nav piemērojama, ja attiecīgajā konkrētajā regulā nav definētas primārās prasības.

21. pants

Tiklīdz ir iesniegti konkrētās regulas paredzētie pierādījumi, ka izpildītas visas primārās, sekundārās un pakārtotās prasības, garantijas ķīlu atbrīvo.

22. pants

1. Garantijas ķīlu konfiscē pilnīgi par apjomu ar kādu pārkāpta primārā prasība.

2. Uzskata, ka pārkāpta primārā prasība, ja attiecīgie pierādījumi nav iesniegti to iesniegšanai paredzētajā termiņā, izņemot force majeure gadījumus.

Tūlīt sāk procedūru konfiscēto summu atgūšanai, kas paredzēta 29. pantā.

3. Ja 18 mēnešos no 2. punkta pirmajā daļā minētā termiņa tiek iesniegti pierādījumi par to, ka visas primārās prasības ir izpildītas, atmaksā 85 % no konfiscētās summas.

Ja 18 mēnešos no minētā termiņa iesniedz pierādījumus par to, ka visas primārās prasības ir izpildītas, bet nav izpildīta būtiska sekundārā prasība, atmaksājamo summu iegūst, no summas, kas būtu atmaksājama atbilstīgi 23. panta 2. punktam, atskaitot 15 % no attiecīgās ieķīlātas summas daļas.

4. Ja pierādījumus par to, ka visas primārās prasības ir izpildītas, iesniedz pēc 3. punktā minētā 18 mēnešu laika posma beigām, ieķīlātā summa netiek atmaksāta.

23. pants

1. Ja noteiktajā laikā iesniedz konkrētajā regulā paredzētos pierādījumus par to, ka izpildītas visas primārās prasības, bet pārkāpta sekundārā prasība, daļēji atbrīvo garantijas ķīlu un konfiscē pārējo ieķīlātās summas daļu. Ievēro 29. pantā noteikto kārtību konfiscētās summas atgūšanai.

2. Atbrīvojamā ķīlas daļa ir šāda: ķīla, kas atbilst attiecīgajai ieķīlātajai summai, no kuras atņem:

a) 15 %, un

b) - 10 % no summas, kas paliek pēc 15 % atvilkšanas, par katru dienu, par kuru

- pārsniegts 40 dienu maksimums,

- nav ievērots 40 dienu minimums;

- 5 % no summas, kas paliek pēc 15 % atvilkšanas, par katru dienu, par kuru

- pārsniegts maksimuma laika posms no 41 līdz 80 dienām,

- nav ievērots minimuma laika posms no 41 līdz 80 dienām;

- 2 % no summas, kas paliek pēc 15 % atvilkšanas, par katru dienu, par kuru

- pārsniegts 81 vai vairāk dienu maksimums,

- ņemts vērā 81 vai vairāk dienu maksimums.

3. Šis pants nav piemērojams laika posmiem, kas paredzēti, lai pieteiktos importa un eksporta licencēm un iepriekš noteiktas kompensācijas vai maksājuma sertifikātiem vai lai lietotu tos, kā arī laika posmiem, kas attiecas uz ievedmuitu un izvedmuitu, kā arī eksporta kompensāciju noteikšanu ar piedāvājumu konkursu.

24. pants

1. Vienas vai vairāku pakārtotu prasību pārkāpums izraisa 15 % konfiskāciju no attiecīgās ieķīlātās summas.

2. Tūlīt sāk 29. pantā noteikto procedūru konfiscētās summas atgūšanai.

3. Šo pantu nepiemēro apstākļos, kad piemērojams 22. panta 3. punkts.

25. pants

Ja iesniedz pierādījumus par to, ka izpildītas visas primārās prasības, bet pārkāpta gan sekundārā, gan pakārtota prasība, piemēro 23. un 24. pantu, un kopējā konfiscējamā summa ir vienāda ar summu, kas konfiscējama saskaņā ar 23. pantu, kam pieskaitīti 15 % no summas, ko atbrīvotu, ja būtu izpildītas visas pakārtotās prasības.

26. pants

Kopējā konfiscētā summa nepārsniedz 100 % no ieķīlātās summas attiecīgās daļas.

27. pants

1. Pēc pieprasījuma atbrīvo daļu garantijas ķīlas, ja attiecīgie pierādījumi ir iesniegti par daļu no produkta daudzuma, ar noteikumu, ka šī daļa nav mazāka par jebkuru minimumu, ko paredz regula, kas prasa garantijas ķīlu.

Ja konkrētie Kopienas noteikumi neparedz minimumu, kompetentā iestāde pati var ierobežot daļēju vienas ķīlas atbrīvošanas reižu skaitu un noteikt minimālo summu katrai šādai atbrīvošanai.

2. Pirms visas ķīlas vai tās daļas atbrīvošanas kompetentā iestāde var pieprasīt, lai tai tiktu iesniegts rakstisks pieprasījums atbrīvot attiecīgo summu.

3. Ja ķīlas saskaņā ar 10. panta 1. punktu sedz vairāk nekā 100 % no ķīlai obligāti iesniedzamās summas, to ķīlas daļu, kas pārsniedz 100 %, atbrīvo tad, kad galīgi atbrīvo vai konfiscē ieķīlātās summas atlikumu.

28. pants

1. Ja nav noteikts laiks, kurā jāiesniedz pierādījumi, kas vajadzīgi, lai atbrīvotu ieķīlāto summu, šis laiks ir šāds:

a) 12 mēneši no termiņa, kas noteikts visu primāro prasību izpildei, vai

b) ja šāds termiņš nav noteikts — 12 mēneši no dienas, kad izpildītas visas primārās prasības.

2. Laikposms, kas paredzēts 1. punktā, nepārsniedz trīs gadus no brīža, kad ķīla piešķirta konkrētai saistībai, izņemot force majeure gadījumus.

VI SADAĻA

Vispārīgi noteikumi

29. pants

Tiklīdz kompetentā iestāde uzzina par apstākļiem, kas ļauj konfiscēt ķīlu pilnībā vai daļēji, tā tūlīt pieprasa, lai persona, kurai jāpilda saistība, samaksā konfiscēto summu, dodot samaksai ne vairāk kā 30 dienu no maksājuma pieprasījuma izdošanas dienas.

Ja šajā laikā maksājums nav izdarīts, kompetentā iestāde:

a) tūlīt pārskaita attiecīgajā kontā jebkuru tāda tipa ķīlu, kāda aprakstīta 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b) tūlīt pieprasa, lai 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā aprakstītais garantijas iesniedzējs samaksā, atvēlot samaksai ne vairāk kā 30 dienu no maksājuma pieprasījuma izdošanas dienas;

c) tūlīt rīkojas, lai

i) pārvērstu 8. panta 2. punkta a), c), d) un e) apakšpunktā minētās ķīlas naudā, ar ko pietiek, lai atgūtu maksājamo summu;

ii) pārskaita ieķīlātos skaidras naudas depozītus savā kontā.

Kompetentā iestāde var tūlīt jebkuru tāda tipa ķīlu, kāda aprakstīta 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pārskaitīt attiecīgajā kontā, iepriekš nepieprasot, lai attiecīgā persona veiktu maksājumu.

30. pants

Komisija saskaņā ar kārtību, kas noteikta Regulas Nr. 136/66/EEK 38. pantā un atbilstīgajos pantos citās regulās par tirgu kopējo organizāciju, var paredzēt atkāpes no iepriekš minētajiem noteikumiem.

VII SADAĻA

Paziņojumi

31. pants

1. Dalībvalstis līdz 31. jūlijam nosūta Komisijai iepriekšējā gada laikā konfiscēto ķīlu kopskaitu un kopsummu, lai kurā 29. pantā minētās procedūras stadijā tās būtu, katrreiz nošķirot ķīlas, kas kreditētas attiecīgajai dalībvalstij, un ķīlas, kas kreditētas Komisijai.

2. Informāciju, kas minēta 1. punktā, sniedz attiecībā uz katru Kopienas noteikumu, kas paredz ķīlas obligātu iesniegšanu.

3. Par ķīlām, kuru vērtība ir ECU 1000 vai mazāk, informāciju nesniedz.

4. Informācija attiecas gan uz summām, ko tieši samaksājusi ieinteresētā persona, gan uz summām, kas atgūtas, realizējot ķīlu.

5. Komisija pārsūta dalībvalstīm tās informācijas kopsavilkumu, kas sniegta atbilstīgi šim pantam.

32. pants

1. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to iestāžu tipus, kuras pilnvarotas darboties kā garantiju sniedzēji, un noteiktās prasības. Pārmaiņas pilnvaroto iestāžu tipos un noteiktajās prasībās arī dara zināmas. Komisija savukārt informē pārējās dalībvalstis.

2. Dalībvalstis, kuru kompetentās iestādes izmanto 8. panta 2. punktu, dara Komisijai zināmus ķīlu tipus, kuras tās pieņem saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī noteiktās prasības.

33. pants

Šī regula stājas spēkā 1986. gada 1. martā.

To piemēro ķīlām, ko iesniedz šajā datumā vai pēc tā, un grupveida ķīlām, ko izmanto šajā datumā vai pēc tā, lai nodrošinātu vienas vai vairāku atsevišķu saistību izpildi.

Pēc attiecīgās puses pieprasījuma to piemēro ķīlām, kas iesniegtas pirms minētā datuma, bet kas nav atbrīvotas vai konfiscētas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1985. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Frans Andriessen

[1] OV L 281, 1.11.1975., 1 lpp.

[2] OV L 107, 19.4.1984., 1 lpp.

[3] OV L 73, 21.3.1977., 46 lpp.

[4] OV L 163, 22.6.1985., 12 lpp.

[5] OV L 131, 26.5.1977., 6 lpp.

[6] OV L 137, 27.5.1985., 9 lpp.

[7] OV L 211, 3 1.7.1981., 2 lpp.

[8] OV 142, 29.5.1984., 1 lpp.

[9] OV L 162, 12.6.1982., 28 lpp.

[10] OV L 151, 10.6.1985., 7 lpp.

[11] OV L 164, 24.6.1985., 6 lpp.

[12] OV L 164, 24.6.1985., 1 lpp.

[13] OV L 172, 30.9.1966., 3025 lpp.

[14] OV L 148, 28.6.1968., 13 lpp.

[15] OV L 148, 28.6.1968., 24 lpp.

[16] OV L 94, 28.4.1970., 1 lpp.

[17] OV L 246, 5.11.1971., 1 lpp.

[18] OV L 118, 20.5.1972., 1 lpp.

[19] OV L 282, 1.11.1975., 1 lpp.

[20] OV L 282, 1.11.1975., 49 lpp.

[21] OV L 282, 1.11.1975., 77 lpp.

[22] OV L 166, 25.6.1976., 1 lpp.

[23] OV L 73, 21.3.1977., 1 lpp.

[24] OV L 142, 30.5.1978., 2 lpp.

[25] OV L 54, 5.3.1979., 1 lpp.

[26] OV L 183, 16.7.1980., 1 lpp.

[27] OV L 177, 1.7.1981., 4 lpp.

[28] OV L 379, 31.12.1981., 1 lpp.

[29] OV L 179, 17.7.1979., 31 lpp.

[30] OV L 62, 7.3.1980., 5 lpp.

--------------------------------------------------

Augša