Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31983R0918

Padomes Regula (EEK) Nr. 918/83 (1983. gada 28. marts), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

OV L 105, 23.4.1983., 1./37. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 009 Lpp. 276 - 312
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 02 Sējums 009 Lpp. 276 - 312
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 02 Sējums 003 Lpp. 146 - 182
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 02 Sējums 003 Lpp. 146 - 182
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 001 Lpp. 419 - 455
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 02 Sējums 002 Lpp. 126 - 162
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 002 Lpp. 126 - 162

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Atcelts ar 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/918/oj

31983R0918Oficiālais Vēstnesis L 105 , 23/04/1983 Lpp. 0001 - 0037
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 2 Sējums 3 Lpp. 0146
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 02 Sējums 9 Lpp. 0276
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 2 Sējums 3 Lpp. 0146
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 02 Sējums 9 Lpp. 0276


Padomes Regula (EEK) Nr. 918/83

(1983. gada 28. marts),

ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 28., 43. un 235. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem nav noteikti īpaši izņēmumi, tad visām Kopienā ievestajām precēm piemēro kopīgus muitas tarifa nodokļus; tā kā tas pats attiecas uz lauksaimniecības maksājumiem un visiem citiem ievedmuitas maksājumiem, kas noteiktas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašu režīmu, ko piemēro dažām precēm, kuras iegūst, pārstrādājot lauksaimniecības produktus;

tā kā tomēr dažos skaidri noteiktos gadījumos, kad preču ievešanas īpašo apstākļu dēļ nav jāpiemēro parastie ekonomikas aizsardzības līdzekļi, šāda nodokļu uzlikšana nav pamatota;

tā kā būtu jāveic pasākumi, kādi pārsvarā paredzēti vairumā muitas noteikumos, kas ļautu šādos apstākļos ievest preces ar atbrīvojumu no parastajiem ievedmuitas nodokļiem;

tā kā šādi atbrīvojumu režīmi paredzēti arī daudzpusējās starptautiskās konvencijās, kuru līgumslēdzējas puses ir visas vai dažas dalībvalstis; tā kā, ja Kopienai ir jāpiemēro šādas konvencijas, ir jāievieš Kopienas noteikumi par atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, lai saskaņā ar muitas savienības prasībām likvidētu atšķirības, kas minētajās konvencijās attiecas uz atbrīvojumu piemērošanas priekšmetu, apjomu un nosacījumiem, un lai visas ieinteresētās personas visā Kopienā varētu izmantot vienādas priekšrocības;

tā kā daži atbrīvojumi, ko pašlaik piemēro dalībvalstīs, ir noteikti īpašās konvencijās, kas noslēgtas ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām; tā kā šādas konvencijas to priekšmeta dēļ attiecas tikai uz parakstītāju dalībvalsti; tā kā šķiet, ka nav vajadzības nosacījumus šādu atbrīvojumu piešķiršanai noteikt Kopienas līmenī, bet pietiek ar to, ka ļauj attiecīgai dalībvalstij piešķirt minētos atbrīvojumus, vajadzības gadījumā ievērojot šim nolūkam paredzētu procedūru;

tā kā, īstenojot kopējo lauksaimniecības politiku, uz dažām precēm noteiktos apstākļos var attiecināt izvedmuitas nodokļus; tā kā tādēļ Kopienas līmenī ir jāprecizē, kādos gadījumos var piešķirt atbrīvojumus no šādiem nodokļiem;

tā kā Padome jau ir pieņēmusi vairākas regulas par atbrīvojumiem no muitas nodokļiem, un, lai izveidotu vienotu Kopienas atbrīvojumu sistēmu, ir vēlams šajā regulā iekļaut minēto atsevišķo regulu noteikumus un oficiāli atcelt iepriekšējos tiesību aktus;

tā kā juridiskās skaidrības labad būtu jāuzskaita tie Kopienas tiesību akti, kuros ietvertos noteikumus par atbrīvojumiem šī regula neiespaido;

tā kā šī regula neliedz dalībvalstīm piemērot izvešanas vai ievešanas aizliegumus vai ierobežojumus, kas pamatojas uz sabiedrības morāles, sabiedriskas kārtības vai valsts drošības apsvērumiem, uz cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības, kā arī dzīvnieku un augu aizsardzības, nacionālu mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību aizsardzības, industriāla vai komerciāla īpašuma aizsardzības apsvērumiem;

tā kā, ja atbrīvojumus piešķir ECU izteiktas summas robežās, ir jānosaka noteikumi, kā šādas summas pārrēķināt valstu valūtās;

tā kā ir jānodrošina šīs regulas noteikumu vienāda piemērošana un tādēļ jāizveido Kopienas procedūra, lai samērīgā laikā varētu noteikt īstenošanas pasākumus; tā kā tādēļ būtu jāizveido komiteja, kas panāktu ciešu un efektīvu dalībvalstu un Komisijas sadarbību šajā jomā, aizstājot Muitas nodokļu atbrīvojumu komiteju, kas izveidota ar Padomes 1975. gada 10. jūlija Regulu (EEK) Nr. 1798/75 par materiālu, kas saistīti ar izglītību, zinātni un kultūru, ievešanu ar atbrīvojumu no kopīgā muitas tarifa nodokļiem [3],

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šī regula nosaka tos gadījumus, kad īpašu apstākļu dēļ preces nododot brīvā apgrozībā vai izvedot no Kopienas piešķir atbrīvojumu no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem.

2. Šajā regulā:

a) "ievedmuitas nodokļi" nozīmē muitas nodokļus un maksājumus ar līdzīgu iedarbību, kā arī lauksaimniecības maksājumus un citus ievedmuitas maksājumus, kas paredzēti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašu režīmu, ko piemēro precēm, kuras iegūst, pārstrādājot lauksaimniecības produktus;

b) "izvedmuitas nodokļi" nozīmē lauksaimniecības maksājumus un citus izvedmuitas maksājumus, kas paredzēti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku vai saskaņā ar īpašu režīmu, ko piemēro precēm, kuras iegūst, pārstrādājot lauksaimniecības produktus;

c) "personiskā manta" nozīmē visu mantu, kas paredzēta attiecīgo personu personiskai lietošanai vai arī to mājsaimniecības vajadzībām.

"Personiskā manta" ir:

- mājsaimniecības priekšmeti,

- velosipēdi un motocikli, privāti mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, dzīvojamās piekabes, izpriecu kuģi un privātas lidmašīnas.

Personiskā manta ir arī mājsaimniecības preču krājumi ģimenes dienišķām vajadzībām, mājdzīvnieki un jājamdzīvnieki, kā arī pārnēsājami lietišķās mākslas vai brīvo mākslu darbarīki, kas attiecīgai personai vajadzīgi tās arodam vai profesijai. "Personiskā manta" ne īpašību, ne daudzuma ziņā nedrīkst liecināt par ievešanu komerciāliem nolūkiem;

d) "mājsaimniecības priekšmeti" nozīmē priekšmetus, kas paredzēti personiskai lietošanai, mājsaimniecībā izmantojamu veļu, mēbeles un aprīkojumu, kas paredzēti attiecīgo personu personiskai lietošanai vai to mājsaimniecības vajadzībām;

e) "alkohola izstrādājumi" nozīmē dzērienus (alu, vīnu, aperitīvus uz vīna vai spirta bāzes, konjaku (brendiju), liķierus un spirtotos dzērienus u.c.), kuri iekļauti Kopīgā muitas tarifa 22.03 līdz 22.09 pozīcijā.

3. Ja vien šī regula neparedz ko citu, I nodaļas piemērošanas nolūkā Helgolandes salu uzskata par trešo valsti.

I NODAĻA

ATBRĪVOJUMS NO IEVEDMUITAS NODOKĻIEM

I SADAĻA

FIZISKU PERSONU, KAS PĀRCEĻAS NO PASTĀVĪGĀS DZĪVESVIETAS TREŠĀ VALSTĪ UZ PASTĀVĪGU DZĪVESVIETU KOPIENĀ, PERSONISKĀ MANTA

2. pants

Ievērojot 3. līdz 10. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved personisko mantu, ko ieved fiziskas personas, kuras pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas trešā valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā.

3. pants

Atbrīvojums attiecas tikai uz personisko mantu, kas:

a) izņemot īpašus apstākļu pamatotus gadījumus, ir bijusi attiecīgās personas valdījumā, vai, nepatērējamu lietu gadījumā, persona tās izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz sešus mēnešus pirms dienas, kad personas pastāvīga dzīvesvieta ir beigusi atrasties trešajā, izbraukšanas valstī;

b) paredzēta izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem šīs personas jaunajā pastāvīgajā dzīvesvietā.

Dalībvalstis turklāt var atbrīvojuma piemērošanu pakļaut nosacījumam, ka uz šo mantu izcelsmes valstī vai izbraukšanas valstī ir attiecināti muitas un/vai fiskāli maksājumi, kas tai parasti uzliekami.

4. pants

Atbrīvojumu var piešķirt vienīgi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ārpus Kopienas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas.

Kompetentās iestādes tomēr var pieļaut izņēmumus no pirmajā panta daļā noteiktās normas ar nosacījumu, ka attiecīgās personas nodoms patiešām bijis dzīvot ārpus Kopienas vismaz 12 mēnešus no vietas.

5. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a) alkohola izstrādājumiem;

b) tabaku un tabakas izstrādājumiem;

c) komerciāliem transportlīdzekļiem;

d) priekšmetiem, kurus izmanto kādā arodā vai profesijā, izņemot pārnēsājamus darbarīkus, ko izmanto lietišķajā mākslā vai brīvajās mākslās.

6. pants

Izņemot īpašus gadījumus, atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz personisko mantu, ko brīvai apgrozībai ieved 12 mēnešos pēc dienas, kad attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā.

Personisko mantu var nodot brīvā apgrozībā vairākās reizēs panta iepriekšējā daļā minētajā termiņā.

7. pants

1. Kamēr nav beidzies 12 mēnešu termiņš no dienas, kad apstiprināta personiskās mantas ievešana brīvai apgrozībai, personisko mantu, kas ievesta bez nodokļiem, nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to iepriekš nepaziņojot kompetentām iestādēm.

2. Patapinot ieķīlājot, izīrējot vai atsavinot personisko mantu pirms 1. punktā minētā termiņa beigām, par to ir jāmaksā ievedmuitas nodoklis pēc likmes, kas ir spēkā šādas patapināšanas, ieķīlāšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz mantas veidu un muitas vērtību, kādu kompetentās iestādes apstiprinājušas vai atzinušas šajā dienā.

8. pants

1. Atkāpjoties no 6. panta pirmās daļas, atbrīvojumu var piešķirt attiecībā uz personisko mantu, kas ievesta brīvai apgrozībai, pirms attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā, ar nosacījumu, ka šī persona apņemas tur faktiski iedibināt pastāvīgu dzīvesvietu sešu mēnešu laikā. Šādu apņemšanos papildina ar galvojumu, kura formu un summu nosaka kompetentās iestādes.

2. Ja piemēro 1. punkta noteikumus, 3. panta a) punktā noteikto termiņu sāk skaitīt no dienas, kad personisko mantu ieved Kopienas muitas teritorijā.

9. pants

1. Ja profesionālu saistību dēļ attiecīgā persona aizbrauc no trešās valsts, kurā tai bijusi pastāvīgā dzīvesvieta, vienlaikus neiedibinot pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā, lai gan tās nodoms ir vēlāk to darīt, kompetentās iestādes var atļaut bez nodokļiem ievest personisko mantu, kuru tā šajā nolūkā pārvieto uz minēto teritoriju.

2. Atļauju bez nodokļiem ievest personisko mantu, kas minēta 1. punktā, piešķir saskaņā ar 2. līdz 7. panta noteikumiem, ievērojot, ka:

a) termiņu, kas noteikts 3. panta a) punktā un 6. panta pirmajā daļā, skaita no dienas, kad personisko mantu ieved Kopienas muitas teritorijā;

b) regulas 7. panta 1. punktā minēto termiņu skaita no dienas, kad attiecīgā persona faktiski iedibina pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā.

3. Atbrīvojuma piešķiršana turklāt ir pakļauta nosacījumam, ka attiecīgā persona apņemas faktiski iedibināt pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā termiņā, ko nosaka kompetentās iestādes atbilstoši apstākļiem. Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai šo apņemšanos papildina ar galvojumu, kura formu un summu tās nosaka.

10. pants

Kompetentās iestādes var atkāpties no 3. panta a) un b) punkta, 5. panta c) un d) punkta un 7. panta, ja personai jāmaina pastāvīgā dzīvesvieta no kādas trešās valsts uz Kopienas muitas teritoriju ārkārtēju politisku apstākļu dēļ.

II SADAĻA

PRECES, KO IEVED SAKARĀ AR LAULĪBĀM

11. pants

1. Ievērojot 12. līdz 15. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved pūru un mājsaimniecības priekšmetus, gan jaunus, gan lietotus, kas pieder personai, kas, dodoties laulībā, pārceļas no pastāvīgas dzīvesvietas trešā valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā.

2. Saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem no ievedmuitas nodokļiem atbrīvo arī parastas kāzu dāvanas, kuras kādai personai, kas atbilst nosacījumiem, kuri minēti 1. punktā, sūta personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas trešā valstī. Katras no nodokļiem atbrīvotās dāvanas vērtība tomēr nedrīkst pārsniegt ECU 1000.

12 pants

Atbrīvojumu, kas minēts 11. pantā, var piešķirt tikai personām:

a) kuru pastāvīgā dzīvesvieta ārpus Kopienas muitas teritorijas ir bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas. Var tomēr pieļaut atkāpes no šiem noteikumiem, ja attiecīgai personai bijis skaidrs nodoms dzīvot ārpus Kopienas muitas teritorijas vismaz 12 mēnešus no vietas;

b) kuras uzrāda pierādījumu par laulības noslēgšanu.

13. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz alkohola izstrādājumiem, tabaku vai tabakas izstrādājumiem.

14. pants

1. Izņemot ārkārtas apstākļus, atbrīvojumu var piešķirt tikai attiecībā uz precēm, kas ievestas brīvai apgrozībai:

- ne agrāk kā divus mēnešus pirms noliktās kāzu dienas (šajā gadījumā atbrīvojumu piešķir, ja tiek iesniegts attiecīgs nodrošinājums, kura formu un summu nosaka kompetentās iestādes), un

- ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc kāzu dienas.

2. Preces, kas minētas 11. pantā, var nodot brīvai apgrozībai vairākās reizēs termiņā, kas minēts 1. punktā.

15. pants

1. Kamēr nav pagājuši 12 mēneši no dienas, kad saskaņā ar 11. pantu atļauta preču ievešana brīvai apgrozībai, preces, kas ievestas ar atbrīvojumu no nodokļiem, nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt ne par atlīdzību, ne par brīvu, par to iepriekš nepaziņojot kompetentām iestādēm.

2. Patapinot, ieķīlājot, izīrējot vai atsavinot preces pirms 1. punktā minētā termiņa beigām, par attiecīgajām precēm jāmaksā ievedmuitas nodoklis pēc likmes, kas ir spēkā šādas patapināšanas, ieķīlāšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, kādu kompetentās iestādes apstiprinājušas vai atzinušas šajā dienā.

III SADAĻA

PERSONISKĀ MANTA, KAS IEGŪTA MANTOJUMĀ

16. pants

1. Ievērojot 17. līdz 19. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved personisko mantu, ko mantošanas ceļā ieguvusi fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Kopienas muitas teritorijā.

2. Šā panta 1. punktā "personiskā manta" ir visas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās lietas, kas ietilpst mirušā mantojumā.

17. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a) alkohola izstrādājumiem;

b) tabaku un tabakas izstrādājumiem;

c) komerciāliem transportlīdzekļiem;

d) priekšmetiem, kurus izmanto arodā vai profesijā, izņemot pārnēsājamus lietišķajā mākslā vai brīvajās mākslās izmantojamus darbarīkus, kas bijuši vajadzīgi mirušā arodam vai profesijai;

e) izejvielu krājumiem un galaproduktiem vai pusfabrikātiem;

f) lauksaimniecības dzīvniekiem un lauksaimniecības produktu krājumiem, kuru daudzums pārsniedz ģimenes dienišķās vajadzības.

18. pants

1. Atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz personisko mantu, kas ievesta brīvai apgrozībai ne vēlāk kā divus gadus pēc dienas, pēc mantojuma iegūšanas (pēc mantojuma lietu galīgas nokārtošanas).

Īpašos apstākļos šo termiņu kompetentās iestādes tomēr var pagarināt.

2. Personisko mantu var ievest vairākās reizēs 1. punktā minētajā termiņā.

19. pants

Personiskai mantai, ko mantojumā ceļā ieguvušas juridiskas personas, kuras ir iesaistītas bezpeļņas darbībā un kuras ir reģistrētas kādas dalībvalsts teritorijā, mutatis mutandis piemēro 16. līdz 18. panta noteikumus.

IV SADAĻA

MĀJSAIMNIECĪBAS PRIEKŠMETI OTRĀS DZĪVESVIETAS IEKĀRTOŠANAI

20. pants

Ievērojot 21. līdz 24. pantu, ar atbrīvojumiem no ievedmuitas nodokļiem ieved mājsaimniecības priekšmetus, ko otrās dzīvesvietas iekārtošanai Kopienas muitas teritorijā ieved fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Kopienas.

21. pants

Atbrīvojums attiecas tikai uz mājsaimniecības priekšmetiem, kas:

a) izņemot īpašu apstākļu pamatotus gadījumus, bijušas attiecīgās personas valdījumā un tā tos izmantojusi vismaz sešus mēnešus pirms dienas, kad šie mājsaimniecības priekšmeti izvesti;

b) pēc īpašībām un daudzuma piemēroti minētās otrās dzīvesvietas parastam iekārtojumam.

22. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai personām:

a) kuru pastāvīgā dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus no vietas ir bijusi ārpus Kopienas;

b) kuru īpašumā ir šī otrā dzīvesvieta vai kuras to noīrējušas uz vismaz diviem gadiem; un

c) kuras šo otro dzīvesvietu apņemas neizīrēt trešām personām savā vai savas ģimenes prombūtnē.

Atbrīvojumu var piešķirt tikai vienreiz attiecībā uz vienu un to pašu otro dzīvesvietu.

23. pants

Atbrīvojuma piešķiršanu var pakļaut nosacījumam par galvojuma sniegšanu, lai nodrošinātu to, ka tiek samaksāts muitas parāds, kas var rasties saskaņā ar 24. pantu.

24. pants

1. Otro dzīvesvietu izīrējot vai atsavinot trešai personai, pirms pagājuši divi gadi no dienas, kad atļauta mājsaimniecības priekšmetu ievešana brīvai apgrozībai, par tām jāmaksā attiecīgi ievedmuitas nodokļi pēc likmes, kas ir spēkā šādas izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz priekšmetu veidu un muitas vērtību, ko apstiprinājušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

Tomēr atbrīvojums paliek spēkā, ja attiecīgos mājsaimniecības priekšmetus izmanto, lai iekārtotu jaunu otro dzīvesvietu, ar nosacījumu, ka ievēroti 22. panta b) un c) punkta noteikumi.

2. Mājsaimniecības priekšmetus patapinot, ieķīlājot, izīrējot vai atsavinot trešai personai, par atlīdzību vai par brīvu, pirms pagājuši divi gadi no dienas, kad atļauta to ievešana brīvai apgrozībai, tāpat saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas nosacījumiem ir jāmaksā attiecīgi nodokļi.

Ļoti vērtīgiem mājsaimniecības priekšmetiem šo termiņu var pagarināt līdz 10 gadiem.

V SADAĻA

SKOLAS APĢĒRBS, MĀCĪBU MATERIĀLI UN CITI SKOLĒNU VAI STUDENTU SADZĪVES PRIEKŠMETI

25. pants

1. Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved apģērbu, mācību materiālus un sadzīves priekšmetus, kas parasti ietilpst studenta istabas aprīkojumā un pieder skolēniem vai studentiem, kuri mācību nolūkos apmetas Kopienas muitas teritorijā, un ir paredzēti viņu personiskai lietošanai mācību laikā.

2. Šā panta 1. punktā:

a) "skolēns vai students" nozīmē katru personu, kas uzņemta izglītības iestādē, lai apmeklētu tās piedāvātos pilna laika mācību kursus;

b) "apģērbs" nozīmē apakšveļu vai mājsaimniecības veļu, kā arī drēbes, gan jaunas, gan lietotas;

c) "mācību materiāli" nozīmē priekšmetus un darbarīkus (ieskaitot kalkulatorus un rakstāmmašīnas), ko skolēni vai studenti parasti izmanto mācībām.

26. pants

Atbrīvojumu piešķir vismaz reizi mācību gadā.

VI SADAĻA

SŪTĪJUMI, KURU VĒRTĪBA IR NIECĪGA

27. pants

Ievērojot 28. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved jebkuru sūtījumu, kas tā saņēmējam nosūtīts vēstulē vai pakā un kurā ir preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ECU 10.

28. pants

Atbrīvojumu neattiecina uz:

a) alkohola izstrādājumiem;

b) smaržām un tualetes ūdeņiem;

c) tabaku un tabakas izstrādājumiem.

VII SADAĻA

NEKOMERCIĀLI SĪKSŪTĪJUMI

29. pants

1. Ievērojot 30. un 31. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved preces nekomerciālos sīksūtījumos, ko privātpersona no trešās valsts sūta citai privātpersonai Kopienas muitas teritorijā.

Saskaņā ar šo punktu paredzēto atbrīvojumu nepiemēro precēm nekomerciālos sīksūtījumos no Helgolandes salas.

2. Šīs direktīvas 1. punktā "nekomerciāli sīksūtījumi" ir preču sūtījumi, kas reizē atbilst šādiem nosacījumiem:

- tie nav regulāri,

- tajos ir tikai tādas preces, kas paredzētas saņēmēja personīgai vai viņa ģimenes lietošanai un kuru veids vai daudzums neliecina par komerciāliem nolūkiem,

- tajos ir preces, kuru kopējā vērtība, ieskaitot 30. pantā minētos izstrādājumus, nepārsniedz ECU 35,

- sūtītājs tos sūta saņēmējam bez jebkādas samaksas.

30. pants

Atbrīvojumu, kas minēts 29. panta 1. punktā, attiecina tikai uz turpmāk uzskaitīto preču daudzumu vienā sūtījumā:

a) tabakas izstrādājumi:

- 50 cigaretes, vai

- 25 cigarillas (cigāri, kas katrs sver maksimāli 3 gramus), vai

- 10 cigāri, vai

- 50 grami smēķējamās tabakas;

b) alkoholiski dzērieni:

- dzērieni, kas iegūti destilācijā, un stipri alkoholiski dzērieni, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %: 1 litrs (dalībvalstis var prasīt, lai tas ietilptu vienā pudelē), vai

- dzērieni, kas iegūti destilācijā, un stipri alkoholiski dzērieni un aperitīvi uz vīna vai spirta bāzes, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %; dzirkstoši vīni, liķiervīni: 1 litrs, vai

- negāzēti vīni: 2 litri;

c) smaržas: 50 grami, vai

tualetes ūdens: 0,25 litri.

31. pants

Uz regulas 30. pantā uzskaitītajām precēm, kuras ir nekomerciālā sīksūtījumā un kuru daudzums pārsniedz minētajā pantā noteikto daudzumu, atbrīvojumu no muitas nodokļiem vispār neattiecina.

VIII SADAĻA

RAŽOŠANAS LĪDZEKĻI UN CITS APRĪKOJUMS, KO IEVED, PĀRVIETOJOT DARBĪBAS VIETU NO TREŠĀS VALSTS UZ KOPIENU

32. pants

1. Neskarot dalībvalstīs spēkā esošos tiesību aktus attiecībā uz rūpniecības un tirdzniecības politiku un ievērojot 33. līdz 37. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved ražošanas līdzekļus un citu aprīkojumu, kas pieder uzņēmumiem, kuri pilnīgi izbeidz savu darbību trešā valstī un līdzīgas darbības veikšanai pārceļas uz Kopienas muitas teritoriju.

Ja pārvietotais uzņēmums ir lauku saimniecība, tad atbrīvojumu piemēro arī tās dzīvu mājdzīvnieku ievešanai.

2. Šā panta 1. punktā "uzņēmums" nozīmē ražošanas vai pakalpojumu nozares patstāvīgu saimniecisku vienību.

33. pants

Atbrīvojumu attiecina tikai uz ražošanas līdzekļiem un aprīkojumu:

a) kas, izņemot īpašus apstākļu pamatotus gadījumus, uzņēmumā faktiski izmantots vismaz 12 mēnešus pirms dienas, kurā uzņēmums beidzis savu darbību trešā valstī, no kuras tas pārceļas;

b) ko paredzēts izmantot tādos pašos nolūkos pēc pārcelšanās;

c) kas atbilst minētā uzņēmuma veidam un lielumam.

34. pants

Atbrīvojumu nepiešķir uzņēmumiem, ja iemesls vai mērķis to pārvietošanai uz Kopienas muitas teritoriju ir apvienošanās ar Kopienas muitas teritorijā reģistrētu uzņēmumu vai pievienošanās šādam uzņēmumam, nesākot jaunu darbību.

35. pants

Atbrīvojumu nepiešķir attiecībā uz:

a) transportlīdzekļiem, ko neizmanto kā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas līdzekļus;

b) visiem krājumiem, kas paredzēti patēriņam vai dzīvnieku barībai;

c) degvielu, kā arī izejvielām vai galaproduktiem un pusfabrikātiem;

d) mājdzīvniekiem, kuri pieder dzīvnieku tirgotājiem.

36. pants

Ja vien nav īpašu apstākļu, 32. pantā minēto atbrīvojumu piešķir tikai ražošanas līdzekļiem un citam aprīkojumam, ko ieved brīvai apgrozībai 12 mēnešos no dienas, kad uzņēmums beidzis darbību trešā valstī, no kuras tas pārceļas.

37. pants

1. Kamēr nav pagājuši 12 mēneši no dienas, kad atļauta ražošanas līdzekļu un cita aprīkojuma ievešana brīvai apgrozībai, šos līdzekļus un aprīkojumu, kas ievedot atbrīvots no nodokļiem, nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt ne par atlīdzību, ne par brīvu, par to iepriekš nepaziņojot kompetentajām iestādēm.

Attiecībā uz izīrēšanu vai atsavināšanu šo laiku var pagarināt līdz 36 mēnešiem, ja pastāv ļaunprātīgas izmantošanas iespēja.

2. Patapinot, ieķīlājot, izīrējot vai atsavinot pirms 1. punktā minētā termiņa beigām, par attiecīgajām precēm jāmaksā ievedmuitas nodokļi pēc likmes, ko piemēro šādas patapināšanas, ieķīlāšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, kādu kompetentās iestādes apstiprinājušas vai atzinušas šajā dienā.

38. pants

Šīs regulas 32. līdz 37. pantu mutatis mutandis piemēro ražošanas līdzekļiem un citam aprīkojumam, kas pieder personām, kuras darbojas brīvā profesijā, un juridiskām personām, kas nodarbojas ar bezpeļņas darbību un pārceļ šo darbību no trešās valsts uz Kopienas muitas teritoriju.

IX SADAĻA

PRODUKTI, KO KOPIENAS LAUKSAIMNIEKI IEGŪST NO ĪPAŠUMIEM, KURI ATRODAS TREŠĀ VALSTĪ

39. pants

1. Ievērojot 40. un 41. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved zemkopības, lopkopības, biškopības, dārzkopības un mežsaimniecības produktus no īpašumiem trešā valstī, kas robežojas ar Kopienas muitas teritoriju, kurus apsaimnieko lauksaimniecības produktu ražotāji, kuru galvenais uzņēmums atrodas minētajā muitas teritorijā kaimiņos attiecīgai trešai valstij.

2. Lai varētu izmantot 1. punkta priekšrocības, lopkopības produktiem jābūt iegūtiem no Kopienas izcelsmes mājdzīvniekiem vai tādiem mājdzīvniekiem, kas Kopienā nodoti brīvā apgrozībā.

40. pants

Atbrīvojumu attiecina tikai uz produktiem, kam veikta tikai tāda apstrāde, kādu parasti veic pēc ražas novākšanas vai iegūšanas.

41. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz produktiem, ko muitas teritorijā ieved lauksaimniecības produktu ražotājs vai kāds cits viņa vārdā.

42. pants

Šīs regulas 39. līdz 41. pantu mutatis mutandis piemēro produktiem, ko Kopienas zvejnieki iegūst, nodarbojoties ar zvejniecību vai zivkopību ezeros vai ūdensceļos, kas atrodas robežjoslā starp kādu dalībvalsti un trešo valsti, kā arī medījumiem, ko šādos ezeros vai ūdensceļos iegūst Kopienas mednieki.

X SADAĻA

SĒKLAS, MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻI UN PRODUKTI AUGSNES UN AUGU APSTRĀDEI, KO TREŠĀS VALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOTĀJI IEVED, LAI IZMANTOTU ĪPAŠUMOS, KAS ATRODAS KAIMIŅOS MINĒTAJĀM VALSTĪM

43. pants

Ievērojot 44. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved sēklas, mēslošanas līdzekļus un produktus augsnes un augu apstrādei, ko paredzēts izmantot īpašumā, kas atrodas Kopienas muitas teritorijā trešās valsts tiešā tuvumā un ko apsaimnieko lauksaimniecības produktu ražotāji, kuru galvenais uzņēmums atrodas minētā trešā valstī Kopienas muitas teritorijas tiešā tuvumā.

44. pants

1. Atbrīvojumu attiecina uz tādu sēklu, mēslošanas līdzekļu vai citu produktu daudzumu, kāds vajadzīgs, lai apsaimniekotu šo īpašumu.

2. To piešķir tikai attiecībā uz sēklām, mēslošanas līdzekļiem vai citiem produktiem, ko lauksaimniecības produktu ražotājs vai kāds cits viņa vārdā tieši ieved Kopienas muitas teritorijā.

3. Dalībvalstis nodokļu atbrīvojumu var pakļaut abpusējas šādu atbrīvojumu piemērošanas nosacījumam.

XI SADAĻA

PRECES CEĻOTĀJU PERSONISKAJĀ BAGĀŽĀ

45. pants

1. Ievērojot 46. līdz 49. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved preces, kas atrodas to ceļotāju personiskajā bagāžā, kuri ierodas no trešām valstīm, ja šāda preču ievešana nav komerciāla.

2. Šā panta 1. punktā:

a) "personiskā bagāža" ir visa bagāža, ko ceļotājs uzrāda muitas dienestiem, ierodoties Kopienā, kā arī cita bagāža, ko uzrāda tiem pašiem dienestiem vēlāk, ar nosacījumu, ka var pierādīt to, ka šī bagāža ceļotāja izbraukšanas brīdī kā līdzvedamā bagāža ir reģistrēta uzņēmējsabiedrībā, kas to ir nogādājusi no trešās valsts, no kuras viņš izceļojis, uz Kopienu.

Neskarot 112. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārnēsājamas tvertnes ar degvielu nav personiskā bagāža;

b) "preču nekomerciāla ievešana" ir preču ievešana:

- kam ir gadījuma raksturs, un

- ievestās preces ir paredzētas tikai ceļotāja personīgai vai viņa ģimenes lietošanai vai dāvanām; šādu preču veids un daudzums nedrīkst liecināt par to, ka tās ieved komerciāliem nolūkiem.

46. pants

1. Attiecībā uz turpmāk uzskaitītajām precēm 45. panta 1. punktā minēto atbrīvojumu piemēro, ievērojot šādus kvantitātes ierobežojumus vienam ceļotājam:

a) tabakas izstrādājumi:

200 cigaretes, vai

100 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem), vai

50 cigāri, vai

250 grami smēķējamās tabakas.

Ceļotājiem, kuriem ir dzīvesvieta ārpus Eiropas, atļautais daudzums tomēr ir lielāks, un tas ir:

400 cigaretes, vai

200 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem), vai

100 cigāri, vai

500 grami smēķējamās tabakas;

b) alkoholiski dzērieni:

- dzērieni, kas iegūti destilācijā, un stipri alkoholiski dzērieni, kuru alkohola tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 %: 1 litrs (dalībvalstis var prasīt, lai šāds dzērienu daudzums būtu vienā pudelē), vai

- dzērieni, kas iegūti destilācijā, un stipri alkoholiski dzērieni un aperitīvi uz vīna vai spirta bāzes, kuru alkohola tilpumkoncentrācija nepārsniedz 22 %; dzirkstoši vīni un liķiervīni: 2 litri, un

negāzēti vīni: 2 litri;

c) smaržas: 50 grami

un

tualetes ūdens: 0,25 litri.

2. Ceļotājiem, kas jaunāki par 17 gadiem, atbrīvojumu attiecībā uz 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām precēm nepiešķir.

47. pants

Precēm, kas nav uzskaitītas 46. pantā, atbrīvojumu, kas minēts 45. pantā, piešķir kopvērtībā līdz ECU 45 uz vienu ceļotāju.

Dalībvalstis var tomēr samazināt šo summu līdz ECU 23 ceļotājiem, kas jaunāki par 15 gadiem.

48. pants

Ja divu vai vairāku priekšmetu kopējā vērtība uz vienu ceļotāju pārsniedz 47. pantā minētās summas, atbrīvojumu, nepārsniedzot minētās summas, piešķir tādām precēm, kam atlaide tiktu piešķirta, ja tās ievestu atsevišķi, ņemot vērā to, ka preces vērtību dalīt nedrīkst.

49. pants

1. Dalībvalstis var samazināt preču vērtību un/vai daudzumu, kuras ievedot atbrīvo no nodokļiem, ja tās ieved:

- personas, kuru dzīvesvieta ir pierobežas zonā,

- pierobežā nodarbinātie,

- to transporta līdzekļu apkalpe, kurus izmanto satiksmē starp trešām valstīm un Kopienu.

Šos ierobežojumus nepiemēro, ja personas, kuru dzīvesvieta ir pierobežas zonā, pierāda, ka neatgriežas no pierobežas zonas trešā valstī, kas atrodas kaimiņos. Tos tomēr piemēro pierobežā nodarbinātajiem un to transportlīdzekļu apkalpei, kurus izmanto satiksmē starp trešām valstīm un Kopienu, ja šīs personas ieved preces, veicot darba ceļojumus.

2. Šā panta 1. punktā:

- "pierobežas zona", neskarot spēkā esošās konvencijas šajā jautājumā, ir zona, kas taisnā līnijā nav platāka par 15 kilometriem no robežas. Vietējās administratīvās vienības, kas daļēji atrodas šajā zonā, arī uzskata par šīs pierobežas zonas daļu,

- "pierobežā nodarbinātie" ir visas personas, kurām savas parastās nodarbošanās dēļ savās darbdienās ir jāšķērso robeža.

XII SADAĻA

MATERIĀLI, KAS SAISTĪTI AR IZGLĪTĪBU, ZINĀTNI VAI KULTŪRU; ZINĀTNISKI INSTRUMENTI UN APARĀTI

50. pants

Regulas I pielikumā uzskaitītos materiālus, kas saistīti ar izglītību, zinātni un kultūru, atbrīvo no ievedmuitas nodokļa neatkarīgi no saņēmēja un neatkarīgi no šo materiālu paredzētā izmantojuma.

51. pants

Regulas II pielikumā uzskaitītos materiālus, kas saistīti ar izglītību, zinātni un kultūru, atbrīvo no ievedmuitas nodokļa, ja tie ir paredzēti:

- vai nu publisko tiesību iestādēm, kas darbojas sabiedrības labā izglītības, zinātnes vai kultūras jomā,

- vai arī attiecīgām iestādēm vai organizācijām, kas katram priekšmetam norādītas minētā pielikuma 3. ailē, ar nosacījumu, ka dalībvalstu kompetentās iestādes tām atļāvušas šādus priekšmetus saņemt atbrīvotus no nodokļiem.

52. pants

1. Ievērojot 53. līdz 58. pantu, zinātniskus instrumentus un aparātus, uz kuriem neattiecas 51. pants, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved tikai tad, ja tie paredzēti nekomerciāliem mērķiem.

2. Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz zinātniskiem instrumentiem un aparātiem:

a) kas ir paredzēti:

- vai nu publisko tiesību iestādēm, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītības jautājumiem un zinātnisku pētniecību, un tām publisko tiesību iestāžu struktūrvienībām, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītības jautājumiem vai zinātnisko pētniecību,

- vai arī privātām iestādēm, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītības jautājumiem vai zinātnisko pētniecību un kam dalībvalstu kompetentās iestādes atļāvušas šādus priekšmetus saņemt bez nodokļiem; un

b) ja zinātniski līdzvērtīgus instrumentus vai aparātus Kopienā attiecīgā brīdī neražo.

53. pants

Šo atbrīvojumu attiecina arī uz:

a) rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kas īpaši paredzētas zinātniskiem instrumentiem vai aparātiem, ar nosacījumu, ka šādas rezerves daļas, sastāvdaļas vai papildierīces ieved reizē ar šādiem instrumentiem un aparātiem vai gadījumā, ja tos ieved vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti instrumentiem vai aparātiem:

- kas iepriekš ievesti bez nodokļiem, ar nosacījumu, ka šādiem instrumentiem vai aparātiem joprojām ir zinātniska vērtība laikā, kad šādu atbrīvojumu lūdz konkrētām rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, vai

- uz ko attiektos atbrīvojums laikā, kad šādu atbrīvojumu lūdz konkrētām rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm;

b) darbarīkiem, ko izmanto zinātnisku instrumentu vai aparātu apkopei, pārbaudēm, kalibrēšanai vai labošanai, ar nosacījumu ka:

- šos darbarīkus ieved reizē ar šādiem instrumentiem un aparātiem vai, ja tos ieved vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie ir domāti konkrētiem instrumentiem vai aparātiem:

- kas iepriekš ievesti bez nodokļiem, ar nosacījumu, ka šādiem instrumentiem vai aparātiem joprojām ir zinātniska vērtība laikā, kad šādu atvieglojumu lūdz attiecīgajiem darbarīkiem, vai

- uz ko attiektos atvieglojums laikā, kad šādu atvieglojumu lūdz attiecīgajiem darbarīkiem,

un

- līdzvērtīgus darbarīkus attiecīgā brīdī Kopienā neražo.

54. pants

Šīs regulas 52. un 53. pantā:

- "zinātniski instrumenti vai aparāti" ir visi instrumenti vai aparāti, kas objektīvu tehnisko parametru dēļ un to rezultātu dēļ, kurus tie ļauj sasniegt, ir galvenokārt vai vienīgi piemēroti zinātniskam darbam,

- par "nekomerciāliem mērķiem ievestiem" uzskata zinātniskus instrumentus vai aparātus, kas paredzēti bezpeļņas zinātniskiem pētījumiem vai izglītībai,

- "zinātnisku līdzvērtību" nosaka, salīdzinot būtiskus tehniskos parametrus, kas piemīt instrumentam vai aparātam, par kuru lūgts atbrīvojums, un attiecīgam Kopienā ražotam instrumentam vai aparātam, lai noteiktu, vai Kopienā ražoto instrumentu vai aparātu var izmantot tiem pašiem zinātniskiem mērķiem, kam ir domāts instruments vai aparāts, par kuru lūgts atbrīvojums, un vai tā izmantojums ir līdzīgs,

- uzskata, ka zinātnisku instrumentu vai aparātu — vai kādu no 53. panta b) punktā minētajiem darbarīkiem — attiecīgā brīdī ražo Kopienā, ja tā piegādes termiņš no attiecīgā pasūtījuma brīža, ņemot vērā komercdarbības praksi konkrētajā ražošanas nozarē, ievērojami nepārsniedz tā instrumenta, aparāta vai darbarīka piegādes termiņa, par kuru lūgts atbrīvojums, vai ja šis termiņš nepārsniedz pēdējo minēto tiktāl, ka tas ievērojami iespaidotu mērķi vai izmantojumu, kam instruments, aparāts vai darbarīks sākotnēji paredzēts.

55. pants

Atbrīvojumu piešķiršana ir pakļauta nosacījumam, ka saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti piemērošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar 143. panta 2. un 3. punktā minēto procedūru, ir konstatēts, ka Kopienā attiecīgā brīdī neražo instrumentus vai aparātus, kas ir zinātniski līdzvērtīgi tiem, kuru ievešanu lūdz atbrīvot no nodokļiem, vai, attiecībā uz darbarīkiem — ka Kopienā attiecīgā brīdī neražo darbarīkus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kuru ievešanu lūdz atbrīvot no nodokļiem.

56. pants

Regulas 52. panta 2. punkta b) apakšpunkta, 53. panta b) punkta un 55. panta nosacījumus neattiecina uz atbrīvojumu, ko piešķir attiecībā uz zinātniskiem instrumentiem vai aparātiem un darbarīkiem, kurus ārpus Kopienas reģistrētas personas kā dāvinājumus sūta 52. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajām iestādēm.

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar 143. panta 2. un 3. punktā minēto procedūru, tomēr ir jākonstatē, ka konkrēto zinātnisko instrumentu vai aparātu dāvinājums nav saistīts ar dāvinātāja komerciāliem apsvērumiem.

57. pants

1. Regulas 51. pantā minētos priekšmetus un zinātniskus instrumentus vai aparātus, kas saskaņā ar 52. līdz 56. pantā paredzētajiem nosacījumiem ievesti bez nodokļiem, nevar patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, iepriekš par to neziņojot kompetentajām iestādēm.

2. Ja priekšmetu patapina, izīrē vai atsavina iestādei vai organizācijai, kam ir tiesības izmantot atbrīvojumu saskaņā ar 51. pantu un 52. panta 2. punkta a) apakšpunktu, atbrīvojums paliek spēkā ar nosacījumu, ka attiecīgā iestāde vai organizācija šo priekšmetu, instrumentu vai aparātu izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas nosacījums ir iepriekšēja ievedmuitas nodokļa samaksāšana pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā nosaka vai atzīst kompetentās iestādes.

58. pants

1. Iestādes vai organizācijas, kas minētas 51. un 52. pantā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas dod tiesības uz atbrīvojumu, vai kuras gatavojas izmantot priekšmetus, kas ievesti bez nodokļiem, nolūkiem, ko neparedz minētie panti, par to informē kompetentās iestādes.

2. Par priekšmetiem, kuri paliek tādu iestāžu vai organizāciju valdījumā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas dod tiesības uz atbrīvojumiem, jāmaksā ievedmuitas nodoklis pēc likmes, kuru piemēro dienā, no kuras tās vairs nepilda nosacījumus, pamatojoties uz priekšmeta veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

Par priekšmetiem, ko izmanto iestāde vai organizācija, kura gūst labumu no atbrīvojuma nolūkos, kas nav paredzēti 51. un 52. pantā, jāmaksā ievedmuitas nodoklis pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad tos sāk izmantot citos nolūkos, pamatojoties uz priekšmetu veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

59. pants

Šīs regulas 56., 57. un 58. pantu mutatis mutandis piemēro ražojumiem, kas minēti 53. pantā.

XIII SADAĻA

PĒTNIECĪBAI PAREDZĒTAS BIOLOĢISKAS VAI ĶĪMISKAS VIELAS UN LABORATORIJAS DZĪVNIEKI

60. pants

1. Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved:

a) dzīvniekus, kas ir īpaši sagatavoti izmantošanai laboratorijā;

b) bioloģiskas vai ķīmiskas vielas, kuru ekvivalentus neizgatavo Kopienas muitas teritorijā un ko ieved tikai nekomerciāliem nolūkiem, ar nosacījumu, ka tās ir iekļautas sarakstā, kas sastādīts saskaņā ar 143. panta 2. un 3. punktā noteikto procedūru.

2. Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz dzīvniekiem un bioloģiskām vai ķīmiskām vielām, kas paredzētas:

- vai nu publisko tiesību iestādēm, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītības jautājumiem un zinātnisku pētniecību, un tām publisko tiesību iestāžu struktūrvienībām, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītības jautājumiem vai zinātnisko pētniecību,

- vai arī privātām iestādēm, kas galvenokārt nodarbojas ar izglītības jautājumiem vai zinātnisko pētniecību un kurām dalībvalstu kompetentās iestādes atļāvušas šādus priekšmetus saņemt bez nodokļiem.

XIV SADAĻA

NO CILVĒKU ORGĀNIEM IEGŪTAS ĀRSTNIECISKAS VIELAS UN REAĢENTI ASINS GRUPU UN AUDU GRUPU NOTEIKŠANAI

61. pants

1. Ievērojot 62. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved:

a) no cilvēku orgāniem iegūtas ārstnieciskas vielas;

b) reaģentus asins grupu noteikšanai;

c) reaģentus audu grupu noteikšanai.

2. Šā panta 1. punktā:

- "no cilvēku orgāniem iegūtas ārstnieciskas vielas" ir cilvēka asinis un to atvasinājumi (cilvēka asinis, konservēta asins plazma, cilvēka albumīns un cilvēka asins plazmas olbaltuma fiksēti šķīdumi, cilvēka imunoglobulīns un cilvēka fibrinogēns),

- "reaģenti asins grupu noteikšanai" ir visi cilvēku, dzīvnieku, augu vai citas izcelsmes reaģenti, ko izmanto asins grupu noteikšanai, kā arī asins grupu nesaderības noteikšanai,

- "reaģenti audu grupu noteikšanai" ir visi cilvēku, dzīvnieku, augu vai citas izcelsmes reaģenti, ko izmanto, lai noteiktu cilvēku audu grupas.

62. pants

Atbrīvojumu attiecina tikai uz produktiem:

a) kas ir paredzēti izmantošanai tikai nekomerciāliem medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem iestādēs vai laboratorijās, ko apstiprinājušas kompetentas iestādes;

b) kuriem ir atbilstības sertifikāts, ko izsniegusi attiecīgi pilnvarota iestāde trešā valstī, no kuras tos izved;

c) uz kuru iepakojuma ir īpaša identifikācijas zīme.

63. pants

Atbrīvojumu attiecina arī uz īpašo iepakojumu, kas ir vajadzīgs, lai varētu transportēt no cilvēku orgāniem iegūtas ārstnieciskās vielas vai reaģentus, ko izmanto asins grupu vai audu grupu noteikšanai, kā arī uz šķīdumiem un piederumiem, kas vajadzīgi to izmantošanai un kuri var atrasties sūtījumos.

XV SADAĻA

FARMĀCIJAS LĪDZEKĻI, KO IZMANTO STARPTAUTISKĀS SPORTA SACĪKSTĒS

64. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved farmācijas līdzekļus, ko izmanto medicīnā vai veterinārijā cilvēkiem vai dzīvniekiem no trešām valstīm, kas piedalās Kopienas muitas teritorijā organizētās starptautiskās sporta sacīkstēs, tādā daudzumā, kas samērīgs ar personu vajadzībām atrodoties minētājā teritorijā.

XVI SADAĻA

PRECES LABDARĪBAS VAI FILANTROPISKĀM ORGANIZĀCIJĀM; NEREDZĪGAJIEM UN CITIEM INVALĪDIEM PAREDZĒTIE PRIEKŠMETI

A. Vispārējiem mērķiem

65. pants

1. Ievērojot 67. un 68. pantu, ciktāl tas neizraisa ļaunprātīgu izmantošanu vai nozīmīgus konkurences traucējumus, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved:

a) pirmās nepieciešamības preces, kuras ieved valsts organizācijas vai citas labdarības vai filantropiskas organizācijas, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes, un kuras paredzēts par velti izplatīt trūkumcietējiem;

b) visdažādākās preces, ko kāda persona vai organizācija, kas reģistrēta kādā trešā valstī, par brīvu un bez jebkāda komerciāla nodoma sūta valsts organizācijām vai citām labdarības vai filantropiskām organizācijām, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes, lai tās izmantotu līdzekļu vākšanai īpaši organizētos labdarības pasākumos trūkumcietēju vajadzībām;

c) aprīkojumam un kancelejas piederumiem, ko kāda persona vai organizācija, kas reģistrēta ārpus Kopienas, par brīvu un bez jebkāda komerciāla nodoma sūta labdarības vai filantropiskām organizācijām, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes, lai tās to izmantotu vienīgi savas darbības vajadzībām vai labdarības un filantropijas mērķu īstenošanai.

2. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā "pirmās nepieciešamības preces" nozīmē preces, kas vajadzīgas, lai apmierinātu cilvēku tiešās vajadzības, piem., pārtika, medikamenti, apģērbs un segas.

66. pants

Atbrīvojumu nepiešķir:

a) alkohola izstrādājumiem;

b) tabakai vai tabakas izstrādājumiem;

c) kafijai un tējai;

d) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot ātrās palīdzības transportlīdzekļus.

67. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai organizācijām, kuru grāmatvedības ieraksti ļauj kompetentajām iestādēm uzraudzīt to darbību un kuras nodrošina visas vajadzīgās garantijas.

68. pants

1. Organizācijas, kas izmanto muitas atbrīvojumus, nedrīkst patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu preces un aprīkojumu, kas minēts 65. pantā, nolūkiem, kas nav paredzēti minētā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, par to iepriekš neziņojot kompetentajām iestādēm.

2. Ja preces un aprīkojumu patapina, izīrē vai atsavina organizācijai, kam ir tiesības izmantot muitas atbrīvojumu saskaņā ar 65. un 67. pantu, atbrīvojumu turpina piemērot ar nosacījumu, ka minētā organizācija šīs preces un aprīkojumu izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas nosacījums ir iepriekšēja ievedmuitas nodokļa samaksāšana pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču vai aprīkojuma veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

69. pants

1. Regulas 65. pantā minētas organizācijas, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas dod tiesības uz atbrīvojumu, vai gatavojas izmantot preces un aprīkojumu, kas ievests bez nodokļiem, nolūkiem, ko neparedz minētais pants, par to informē kompetentās iestādes.

2. Par precēm un aprīkojumu, kas paliek to organizāciju īpašumā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas dod tiesības uz atvieglojumu, jāmaksā attiecīgie ievedmuitas nodokļi pēc likmes, kuru piemēro dienā, no kuras tās vairs nepilda minētos nosacījumus, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

3. Par precēm un aprīkojumu, ko organizācijas, kuras gūst labumu no atvieglojuma, izmanto nolūkos, kas nav paredzēti 65. pantā, jāmaksā attiecīgi ievedmuitas nodokļi pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad to sāk izmantot citos nolūkos, pamatojoties uz preču un aprīkojuma veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā ir noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

B. Invalīdu vajadzībām

1. Neredzīgajiem paredzēti priekšmeti

70. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved regulas III pielikumā norādītos priekšmetus, kas īpaši paredzēti neredzīgo izglītībai, zinātnes vai kultūras attīstībai.

71. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved regulas IV pielikumā norādītos priekšmetus, kas īpaši paredzēti neredzīgo izglītībai, zinātnes vai kultūras attīstībai, ieved bez nodokļiem, ja tos ieved:

- vai nu paši neredzīgie savām vajadzībām,

- vai arī iestādes vai organizācijas, kas nodarbojas ar neredzīgo izglītošanu vai palīdzības sniegšanu neredzīgajiem un ko dalībvalstu kompetentās iestādes apstiprinājušas šādu priekšmetus ievešanai bez nodokļiem.

Pirmajā daļā minēto atvieglojumu piemēro īpašām rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kas īpaši paredzētas konkrētajiem priekšmetiem, kā arī rīkiem, ko izmanto minēto priekšmetu apkopei, pārbaudei, kalibrēšanai vai labošanai, ar nosacījumu, ka šādas rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces vai darbarīkus ieved reizē ar minētajiem priekšmetiem vai gadījumā, ja tos ieved vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti priekšmetiem, kas jau iepriekš ievesti ar atbrīvojumu no nodokļiem, vai kuriem būtu tiesības piemērot atbrīvojumu, kad vajadzīga īpašu rezerves daļu, sastāvdaļu vai papildierīču un darbarīku ievešana.

2. Citiem invalīdiem paredzētie priekšmeti

72. pants

1. Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved priekšmetus, kas īpaši paredzēti tādu personu izglītībai, darbam vai sociālā stāvokļa uzlabošanai, kurām ir fiziski vai garīgi traucējumi, bet kuras nav neredzīgie, ja:

a) tos ieved:

- vai nu paši invalīdi savām vajadzībām,

- vai arī iestādes vai organizācijas, kuras galvenokārt nodarbojas ar invalīdu izglītošanu vai palīdzības sniegšanu invalīdiem un kuras dalībvalstu kompetentās iestādes apstiprinājušas šādu priekšmetus saņemšanai ar atbrīvojumu no nodokļiem;

un

b) līdzvērtīgus priekšmetus Kopienā neražo.

Tomēr saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar 143. panta 2. un 3. punktā minēto procedūru, no b) nosacījuma var atkāpties, ja vien, piešķirot atbrīvojumu, nevar kaitēt tādu pašu priekšmetu ražošanai Kopienā.

2. Pirmajā punktā minēto atbrīvojumu piemēro rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kas īpaši paredzētas minētajiem priekšmetiem, kā arī rīkiem, ko izmanto minēto priekšmetu apkopei, pārbaudei, kalibrēšanai vai labošanai, ar nosacījumu, ka šādas rezerves daļas, sastāvdaļas, papildierīces vai darbarīkus ieved reizē ar minētajiem priekšmetiem vai gadījumā, ja tos ieved vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti priekšmetiem, kas jau iepriekš ievesti ar atbrīvojumu no nodokļiem, vai kuriem būtu tiesības piemērot atbrīvojumu, kad vajadzīga īpašu rezerves daļu, sastāvdaļu vai papildierīču un darbarīku ievešana.

3. Šajā pantā:

- līdzvērtību novērtē, salīdzinot būtiskus tehniskos parametrus, kas piemīt priekšmetiem, par kuriem lūdz atbrīvojumu, un attiecīgiem Kopienā ražotiem priekšmetiem, lai noteiktu, vai Kopienā ražoto priekšmetu var izmantot tiem pašiem mērķiem, kam ir domāts priekšmets, par kuru lūdz atbrīvojumu, un vai tā izmantojums ir līdzīgs,

- uzskata, ka priekšmetu attiecīgā brīdī ražo Kopienā, ja tā piegādes termiņš no attiecīgā pasūtījuma brīža, ņemot vērā komercdarbības praksi konkrētajā ražošanas nozarē, ievērojami nepārsniedz tā priekšmeta piegādes termiņu, par kuru lūdz atbrīvojumu, vai ja šis termiņš nepārsniedz pēdējo minēto tiktāl, ka tas ievērojami iespaidotu mērķi vai izmantojumu, kam priekšmets sākotnēji paredzēts.

73. pants

Izņemot 72. panta 1. punkta otrās daļas piemērošanas gadījumus, atbrīvojuma piešķiršanas nosacījums ir saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti piemērošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar 143. panta 2. un 3. punktā minēto procedūru, izdarīts konstatējums, ka Kopienā attiecīgā brīdī neražo priekšmetus, kas ir līdzvērtīgi tiem, par kuriem lūdz atbrīvojumu.

74. pants

Uz atbrīvojuma piešķiršanu priekšmetiem, kuri sūtīti kā dāvanas invalīdiem un viņu vajadzībām vai iestādēm un organizācijām, kas minētas 72. panta 1. punkta a) apakšpunktā, neattiecas regulas 72. panta 1. punkta b) apakšpunktā vai 73. pantā paredzētie nosacījumi.

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar 143. panta 2. un 3. punktā minēto procedūru, tomēr ir jākonstatē, ka konkrēto zinātnisko instrumentu vai aparātu dāvinājums nav saistīts ar dāvinātāja komerciāliem apsvērumiem.

3. Kopēji noteikumi

75. pants

Atbrīvojumu, kas paredzēts regulas 71. panta pirmajā ievilkumā, 72. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā un 74. pantā, neredzīgo vai citu invalīdu vajadzībām piešķir tieši, ja dalībvalstīs spēkā esošie noteikumi attiecīgām personām ļauj pierādīt, ka tās ir neredzīgie vai invalīdi, kas ir tiesīgi uz šādu atvieglojumu.

76. pants

1. Priekšmetus, ko ar atbrīvojumu no nodokļiem ieved personas, kas minētas 71., 72. un 74. pantā, nedrīkst patapināt, ieķīlāt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to iepriekš nepaziņojot kompetentajām iestādēm.

2. Ja priekšmetu patapina, izīrē vai atsavina personai, iestādei vai organizācijai, kam ir tiesības izmantot atbrīvojumu saskaņā ar 71. līdz 74. pantu, atbrīvojums paliek spēkā, ja tās šo priekšmetu izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas nosacījums ir iepriekšēja ievedmuitas nodokļa samaksāšana pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču vai aprīkojuma veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

77. pants

1. Priekšmetus, ko ieved iestādes vai organizācijas, kas ir tiesīgas saņemt atbrīvojumu saskaņā ar 71. līdz 74. panta nosacījumiem, šīs iestādes vai organizācijas bez nolūka gūt peļņu var patapināt, ieķīlāt vai atsavināt neredzīgajiem vai citiem invalīdiem, ar kuriem tās nodarbojas, nemaksājot attiecīgos muitas nodokļus.

2. Preces nevar patapināt, izīrēt vai atsavināt citādi, kā 1. punktā minētajos apstākļos, par to iepriekš neinformējot kompetentās iestādes.

Ja priekšmetu patapina, izīrē vai atsavina iestādei vai organizācijai, kam ir tiesības izmantot atbrīvojumu saskaņā ar 71. panta pirmo daļu vai 72. panta 1. punkta a) apakšpunktu, atbrīvojums paliek spēkā, ja attiecīgā iestāde vai organizācija šo priekšmetu izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas nosacījums ir iepriekšēja ievedmuitas nodokļa samaksāšana pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču vai aprīkojuma veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

78. pants

1. Iestādes vai organizācijas, kas minētas 71. un 72. pantā un kas vairs nepilda nosacījumus, kuri dod tiesības uz atbrīvojumu, vai kas gatavojas izmantot priekšmetus, kuri ievesti ar atbrīvojumu no nodokļiem, nolūkiem, ko neparedz minētie panti, par to informē kompetentās iestādes.

2. Par priekšmetiem, kas paliek tādu iestāžu vai organizāciju valdījumā, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas dod tiesības uz atbrīvojumu, jāmaksā ievedmuitas nodoklis pēc likmes, kas ir spēkā dienā, no kuras tās vairs nepilda minētos nosacījumus, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

3. Par priekšmetiem, ko izmanto iestāde vai organizācija, kura gūst labumu no atbrīvojuma nolūkos, kas nav paredzēti 71. un 72. pantā, jāmaksā ievedmuitas nodokļi pēc likmes, kas ir spēkā dienā, kad tos sāk izmantot citos nolūkos, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

C. Nelaimē cietušo vajadzībām

79. pants

1. Ievērojot 80. līdz 85. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved preces, ko ieved valsts organizācijas vai citas labdarības vai filantropiskas organizācijas, kuras apstiprinājušas kompetentās iestādes, ja tās paredzēts:

a) par brīvu izdalīt tiem, kas cietuši nelaimē, kura piemeklējusi vienas vai vairāku dalībvalstu teritoriju; vai

b) par brīvu nodot šādā nelaimē cietušo rīcībā, paturot tās minēto organizāciju īpašumā.

2. Atbrīvojumu, kas minēts 1. punktā, ar tiem pašiem nosacījumiem attiecina uz brīvai apgrozībai ievestām precēm, kuras ieved glābšanas dienesti savas darbības nodrošināšanai.

80. pants

Atbrīvojumu nepiešķir materiāliem un aprīkojumam, kas paredzēti rekonstrukcijai nelaimes piemeklētajos apgabalos.

81. pants

Par atbrīvojuma piešķiršanu Komisija pieņem lēmumu steidzamības kārtībā pēc vienas vai vairāku attiecīgo dalībvalstu lūguma, apspriežoties ar citām dalībvalstīm. Šajā lēmumā vajadzības gadījumā nosaka atbrīvojuma apmēru un nosacījumus.

Kamēr Komisijas lēmums nav paziņots, nelaimes piemeklētās dalībvalstis var ļaut ievest preces 79. pantā minētajos nolūkos, atliekot par tām visus ievedmuitas nodokļus, ja ievedēja organizācija uzņemas šo nodokli samaksāt atvieglojumu nepiešķiršanas gadījumā.

82. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai organizācijām, kuru grāmatvedības ieraksti ļauj kompetentajām iestādēm uzraudzīt to darbību un kas nodrošina visas vajadzīgās garantijas.

83. pants

1. Organizācijas, kas izmanto muitas nodokļa atbrīvojumu, nedrīkst patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu preces, kuras minētas 79. panta 1. punktā, citādi kā minētajā pantā paredzētajos apstākļos, par to iepriekš neinformējot kompetentās iestādes.

2. Ja preces patapina, izīrē vai atsavina organizācijai, kam pašai ir tiesības izmantot atbrīvojumu atbilstoši 79. pantam, atbrīvojumu turpina piemērot ar nosacījumu, ka minētā organizācija šīs preces izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas nosacījums ir iepriekšēja ievedmuitas nodokļa samaksāšana pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču vai aprīkojuma veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

84. pants

1. Šīs regulas 79. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās preces pēc tam, kad tās vairs neizmanto nelaimē cietušie, nedrīkst patapināt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to iepriekš nepaziņojot kompetentajām iestādēm.

2. Ja preces patapina, izīrē vai atsavina organizācijai, kurai ir tiesības izmantot atbrīvojumu atbilstoši 79. pantam vai, vajadzības gadījumā, organizācijai, kurai ir tiesības uz atbrīvojumu atbilstoši 65. panta 1. punkta a) apakšpunktam, atbrīvojumu turpina piemērot ar nosacījumu, ka minētās organizācijas šīs preces izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu.

Pārējos gadījumos patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas nosacījums ir iepriekšēja ievedmuitas nodokļa samaksāšana pēc likmes, kuru piemēro patapināšanas, izīrēšanas vai atsavināšanas dienā, pamatojoties uz preču vai aprīkojuma veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

85. pants

1. Šīs regulas 79. pantā minētas organizācijas, kuras vairs nepilda nosacījumus, kas dod tiesības uz atbrīvojumu, vai gatavojas ar atbrīvojumu ievestās preces izmantot nolūkiem, kas nav paredzēti minētajā pantā, par to informē kompetentās iestādes.

2. Gadījumā, ja preces, kas paliek organizācijas valdījumā, kura vairs nepildanosacījumus, kas dod tiesības uz atbrīvojumu, atsavina organizācijai, kurai ir tiesības izmantot atbrīvojumu atbilstoši 79. pantam, vai, attiecīgā gadījumā, organizācijai, kurai ir tiesības izmantot atbrīvojumu atbilstoši 65. panta 1. punkta a) apakšpunktam, atbrīvojumu turpina piemērot ar nosacījumu, ka minētā organizācija šīs preces izmanto nolūkos, kas dod tiesības uz šādu atbrīvojumu. Citos gadījumos par precēm maksā attiecīgos ievedmuitas nodokļus pēc likmes, kuru piemēro dienā, no kuras nosacījumus vairs nepilda, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

3. Par precēm, ko izmanto organizācija, kura izmanto atbrīvojumu nolūkos, kas nav paredzēti 79. pantā, jāmaksā attiecīgie ievedmuitas nodokļi pēc likmes, kuru piemēro dienā, kad tās sāk izmantot citos nolūkos, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, ko tajā dienā noteikušas vai atzinušas kompetentās iestādes.

XVII SADAĻA

GODA ZĪMES VAI APBALVOJUMI

86. pants

Ja attiecīgā persona kompetentajām iestādēm uzrāda pietiekamu pierādījumu un ja attiecīgās darbības nekādi nav komerciālas, tad ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved:

a) apbalvojumus, ko trešo valstu valdības piešķīrušas personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Kopienas muitas teritorijā;

b) kausus, medaļas un līdzīgus gluži simboliskus priekšmetus, kas personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Kopienas muitas teritorijā, trešā valstī piešķirti kā cieņas apliecinājums viņu darbībai mākslā, zinātnē, sportā vai valsts dienestā vai kā atzinība viņu veikumam kādā īpašā gadījumā un ko šīs personas pašas ieved;

c) kausus, medaļas un līdzīgus gluži simboliskus priekšmetus, ko par brīvu izsniedz iestādes vai personas, kuras reģistrētas trešā valstī, lai dāvinātu Kopienas muitas teritorijā tādos pašos nolūkos, kādi minēti b) punktā.

XVIII SADAĻA

DĀVANAS, KAS SAŅEMTAS STARPTAUTISKO ATTIECĪBU SAKARĀ

87. pants

Attiecīgā gadījumā neietekmējot 45. līdz 49. pantu un ievērojot 88. un 89. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved preces, ko:

a) Kopienas muitas teritorijā ieved personas, kas bijušas oficiālā vizītē trešā valstī un no šīs valsts iestādēm saņēmušas tās kā dāvanas;

b) Kopienas muitas teritorijā ieved personas, kas ierodas oficiālā vizītē Kopienā un kas paredzējušas šīs preces pasniegt uzņemšanas iestādēm kā dāvanas;

c) kuras oficiāla struktūra, valsts iestāde vai grupa, kura veic darbību sabiedrības interesēs, kas atrodas trešā valstī, nosūtījusi kā dāvanas draudzības vai labvēlības apliecinājumam oficiālai struktūrai, valsts iestādei vai grupai, kas veic darbību sabiedrības interesēs, atrodas Kopienā un kuras kompetentās iestādes apstiprinājušas šādu preču saņemšanai ar atbrīvojumu.

88. pants

Atbrīvojumu neattiecina uz alkohola izstrādājumiem, tabaku vai tabakas izstrādājumiem.

89. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai tad:

- ja priekšmetus, ko paredzēts dāvināt, nepasniedz regulāri,

- ja to veids, vērtība vai daudzums neliecina par komerciālu nodomu,

- ja tos neizmanto komerciāliem nolūkiem.

XIX SADAĻA

PRECES, KAS PAREDZĒTAS MONARHU VAI VALSTU VADĪTĀJU LIETOŠANAI

90. pants

Saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, ko nosaka kompetentās iestādes, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved:

a) dāvanas monarhiem vai valstu vadītājiem;

b) preces, ko izmantos vai patērēs trešo valstu monarhi un trešo valstu vadītāji vai personas, kuras ir viņu oficiāli pārstāvji, laikā, kamēr viņi oficiāli uzturas Kopienas muitas teritorijā. Dalībvalsts, kurā preces ieved, tomēr var noteikt, ka atbrīvojuma piemērošanas nosacījums ir abpusēja atbrīvojumu piemērošana.

Iepriekšējā apakšpunkta noteikumi attiecas arī uz personām, kurām ir tādas pašas starptautiska līmeņa privilēģijas kā monarhiem vai valstu vadītājiem.

XX SADAĻA

PRECES, KO IEVED TIRDZNIECĪBAS VEICINĀŠANAI

A. Preču paraugi, kuru vērtība ir niecīga

91. pants

1. Neietekmējot 95. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumus, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved preču paraugus, kuru vērtība ir niecīga un kurus var izmantot vienīgi tam, lai saņemtu šāda tipa preču pasūtījumus to importēšanai Kopienas muitas teritorijā.

2. Kompetentās iestādes var prasīt, ka daži priekšmeti, lai tiem varētu piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļiem, jāpadara lietošanai nederīgi, tos ieplēšot, sacaurumojot vai skaidri un neizdzēšami iezīmējot, vai citādi apstrādājot, ja vien šāda darbība neiznīcina tos kā paraugus.

3. Šā panta 1. punktā "preču paraugi" nozīmē priekšmetus, kuri pārstāv kādu preču veidu un kuru izskats un daudzums nepieļauj to izmantošanu citiem mērķiem kā vien tā paša tipa vai kvalitātes preču pasūtījumu piedāvāšanai.

B. Iespieddarbi un reklāmas materiāli

92. pants

Ievērojot 93. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved reklāmas materiālus, piemēram, katalogus, cenrāžus, lietošanas pamācības vai brošūras, kas attiecas uz:

a) precēm pārdošanai vai izīrēšanai; vai

b) pārvadājumu, komerciālu apdrošināšanu vai banku pakalpojumiem,

ko piedāvā persona, kas reģistrēta uzņēmējdarbības veikšanai ārpus Kopienas muitas teritorijas.

93. pants

Šīs regulas 92. pantā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz tādiem iespiestiem reklāmas darbiem, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) iespieddarbā jābūt skaidri norādītam tā uzņēmuma nosaukumam, kurš ražo, pārdod vai izīrē šīs preces vai piedāvā pakalpojumus, uz kuriem tas atsaucas;

b) katrā sūtījumā var būt ne vairāk kā viens dokuments, vai katra dokumenta viens eksemplārs gadījumā, ja sastāvā ir dokumenti. Uz sūtījumiem, kuros ir tā paša dokumenta vairāki eksemplāri, tomēr var attiecināt ievedmuitas nodokļa atbrīvojumu, ja to kopējā bruto masa nepārsniedz vienu kilogramu;

c) iespieddarbs nevar būt grupveida sūtījumu objekts no tā paša sūtītāja tam pašam saņēmējam.

94. pants

Priekšmetus reklāmai, kuriem nav īstas komerciālas vērtības, kurus piegādātāji par brīvu nosūta saviem klientiem un kurus nav iespējams izmantot citādi kā vien reklāmai, ieved ar atbrīvojumu no nodokļiem.

C. Preces, ko izmanto vai patērē gadatirgū vai līdzīgā pasākumā

95. pants

1. Ievērojot 96. līdz 99. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved:

a) mazus preču paraugus, kas parāda ārpus Kopienas muitas teritorijas ražotas preces un paredzēti gadatirgum vai līdzīgam pasākumam;

b) preces, ko ieved tikai demonstrēšanai vai lai demonstrētu mašīnas vai aparātus, kas ražoti ārpus Kopienas muitas teritorijas un izstādīti gadatirgū vai līdzīgā pasākumā;

c) dažādus mazvērtīgus materiālus, piemēram krāsas, lakas, tapetes utt., kurus izmanto būvējot, iekārtojot un izgreznojot trešo valstu pārstāvju pagaidu stendus gadatirgū vai līdzīgā pasākumā un kurus iznīcina, tos lietojot;

d) iespieddarbus, katalogus, prospektus, cenrāžus, reklāmas plakātus, kalendārus ar ilustrācijām vai bez tām, neierāmētus fotoattēlus un citus priekšmetus, ko piegādā par brīvu, lai reklamētu preces, kas izgatavotas ārpus Kopienas muitas teritorijas un izstādītas gadatirgū vai līdzīgā pasākumā.

2. Šā panta 1. punktā "gadatirgus vai līdzīgs pasākums" nozīmē:

a) tirdzniecības rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādes, gadatirgus, salonus un līdzīgus pasākumus;

b) izstādes un pasākumus, ko galvenokārt rīko labdarības nolūkos;

c) izstādes un pasākumus, ko galvenokārt rīko zinātniskiem, tehniskiem, amatprasmes, mākslas, izglītojošiem, kultūras vai sporta mērķiem, reliģiskiem vai kulta mērķiem, arodbiedrību darbībai vai tūrismam, vai arī starptautiskas saprašanās veicināšanai;

d) starptautisku organizāciju vai kolektīvu struktūru pārstāvju sanāksmes;

e) oficiālas vai piemiņas ceremonijas un saieti;

bet ne privāti rīkotas izstādes veikalos vai tirdzniecības vietās, lai pārdotu trešo valstu preces.

96. pants

Atbrīvojumu, kas minēts 95. panta 1. punkta a) apakšpunktā, attiecina tikai uz paraugiem:

a) kuri kā tādi ievesti par brīvu no trešām valstīm vai iegūti izstādē no precēm, kas no šīm valstīm ievestas neiesaiņotas;

b) kurus tikai par brīvu izsniedz cilvēkiem izstādē, lai tos izmantotu vai patērētu personas, kam tie tiek piedāvāti;

c) kuri ir atzīstami par reklāmas paraugiem, kuru atsevišķas vienības cena ir zema;

d) kuri nav viegli pārdodami un, attiecīgā gadījumā, tie ir iepakoti tā, ka attiecīgās preces daudzums ir mazāks nekā tādas pašas preces mazākais daudzums, kāds tiek tirgots;

e) kurus, ja tie ir ēdieni un dzērieni, kas nav iepakoti, kā minēts d) punktā, patērē turpat izstādē;

f) kuru kopējā vērtība un daudzums atbilst izstādes iedabai, apmeklētāju skaitam un izstādītāja līdzdalības pakāpei.

97. pants

Šīs regulas 95. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz precēm:

a) kuras izstādē patērē vai iznīcina; un

b) kuru kopējā vērtība un daudzums atbilst izstādes būtībai, apmeklētāju skaitam un izstādītāja līdzdalības pakāpei.

98. pants

Regulas 95. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz iespieddarbiem un reklāmas materiāliem:

a) kurus paredzēts izplatīt cilvēkiem izstādes norises vietā tikai par brīvu;

b) kuru kopējā vērtība un daudzums atbilst izstādes iedabai, apmeklētāju skaitam un izstādītāja līdzdalības pakāpei.

99. pants

Regulas 95. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto atbrīvojumu neattiecina uz:

a) alkohola izstrādājumiem;

b) tabaku vai tabakas izstrādājumiem;

c) cieto, šķidro vai gāzveida kurināmo.

XXI SADAĻA

PRECES, KURAS IEVED PĀRBAUDEI, ANALĪZĒM VAI IZMĒĢINĀJUMIEM

100. pants

Ievērojot 101. līdz 106. pantu ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved preces, kuru pārbaudes, analīzes vai izmēģinājumus paredzēts izdarīt, lai noteiktu to sastāvu, kvalitāti vai citus tehniskos parametrus informācijas, ražošanas vai komerciālas izpētes nolūkos.

101. pants

Neietekmējot 104. pantu, 100. pantā minētā atbrīvojuma piešķiršanas nosacījums ir, ka preces, kuru pārbaudes, analīzes vai izmēģinājumus paredzēts izdarīt, pilnīgi izlieto vai iznīcina pārbaužu, analīžu vai izmēģinājumu gaitā.

102. pants

Atbrīvojumu neattiecina uz precēm, kuras izmanto pārbaudēm, analīzēm vai izmēģinājumiem, kas pašas ir tirdzniecības reklāmas darbības.

103. pants

Atbrīvojumu attiecina tikai uz tādu preču daudzumu, kāds vajadzīgs mērķim, kuram tās ieved. Šo daudzumu katrā atsevišķā gadījumā nosaka kompetentās iestādes, ņemot vērā minēto mērķi.

104. pants

1. Regulas 100. pantā minētais atbrīvojums attiecas uz precēm, kuras netiek pilnīgi izlietotas vai iznīcinātas pārbaužu, analīžu vai izmēģinājumu gaitā, ja pāri palikušos produktus ar kompetentu iestāžu piekrišanu un to uzraudzībā:

- beidzoties pārbaudēm, analīzēm vai izmēģinājumiem, pilnīgi iznīcina vai padara par komerciāli nevērtīgiem, vai

- nodod valstij, neradot tai nekādus izdevumus, ja tas ir iespējams saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, vai

- pienācīgi pamatotos apstākļos izved ārpus Kopienas muitas teritorijas.

2. Panta 1. punktā "pāri palikušie produkti" ir produkti, kas rodas no pārbaudēm, analīzēm vai izmēģinājumiem, kā arī preces, kuras faktiski nav izmantotas.

105. pants

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 104. panta 1. punkts, uz produktiem, kas paliek pāri pēc pārbaudēm, analīzēm vai izmēģinājumiem, kas minēti 100. pantā, attiecina atbilstošo ievedmuitas nodokļu likmi, kas ir spēkā pārbaužu, analīžu vai izmēģinājumu beigu dienā, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, kuru kompetentās iestādes apstiprinājušas vai atzinušas šajā dienā.

Tomēr ieinteresētā persona ar kompetentu iestāžu atļauju un to uzraudzībā var pāri palikušos produktus pārvērst atliekās vai atkritumos. Šādā gadījumā piemēro ievedmuitas nodokļus, kādus laikā, kad notiek minētā pārvēršana, piemēro atliekām vai atkritumiem.

106. pants

Kompetentās iestādes nosaka termiņu, kurā jāveic pārbaudes, analīzes vai izmēģinājumi, kā arī administratīvās formalitātes, kas jāveic, lai nodrošinātu to, ka preces izmanto paredzētajos nolūkos.

XXII SADAĻA

SŪTĪJUMI AUTORTIESĪBU VAI RŪPNIECĪBAS UN KOMERCIĀLO PATENTTIESĪBU AIZSARDZĪBAS ORGANIZĀCIJĀM

107. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved preču zīmes, modeļus vai rasējumus un to pieteikumu pavaddokumentus, kā arī izgudrojuma vai līdzīgus patenta pieteikumus, kas adresēti kompetentām autortiesību vai rūpnieciskā un komerciālā īpašuma aizsardzības organizācijām.

XXIII SADAĻA

UZZIŅU PUBLIKĀCIJAS TŪRISTIEM

108. pants

Neietekmējot 50. līdz 59. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved:

a) dokumentus (prospektus, brošūras, grāmatas, žurnālus, ceļvežus, ierāmētus un neierāmētus plakātus, neierāmētus fotoattēlus un palielinātus fotoattēlus, kartes ar un bez ilustrācijām, logu diapozitīvus un ilustrētus kalendārus), kurus paredzēts izplatīt par brīvu un kuru galvenais mērķis ir rosināt cilvēkus viesoties ārvalstīs, īpaši, lai apmeklētu kultūras, tūrisma, sporta, reliģiskas, tirdzniecības un aroda sanāksmes vai pasākumus, ar nosacījumu, ka šādās publikācijās ir ne vairāk kā 25 % privātas komercreklāmas, izņemot privātu komercreklāmu Kopienas uzņēmumiem, un to vispārējas veicināšanas nolūks ir acīmredzams;

b) ārvalstu viesnīcu sarakstus un gadskārtējus katalogus, ko izdevušas oficiālas tūrisma aģentūras vai kas izdotas to aizgādībā, un ārvalsts transporta pakalpojumu sarakstus ar nosacījumu, ka šādas publikācijas paredzēts izplatīt par brīvu un tajās ir ne vairāk kā 25 % privātas komercreklāmas, izņemot privātu komercreklāmu Kopienas uzņēmumiem;

c) uzziņas materiālus, ko piegādā akreditētiem pārstāvjiem vai korespondentiem, kurus ieceļ valstu oficiālās tūrisma aģentūras, un kas nav paredzēti izplatīšanai, t.i., gadskārtēji katalogi tālruņa vai teleksa numuru saraksti, viesnīcu saraksti, gadatirgu katalogi, ražojumu paraugi, kam ir niecīga vērtība, kā arī publikācijas par muzejiem, universitātēm, kūrortiem un līdzīgām iestādēm.

XXIV SADAĻA

DAŽĀDI DOKUMENTI UN PRIEKŠMETI

109. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved:

a) dokumentus, ko par brīvu nosūta dalībvalstu publisko tiesību dienestiem;

b) ārvalstu valdību publikācijas un starptautisku organizāciju publikācijas, ko paredzēts izplatīt par brīvu;

c) vēlēšanu biļetenus vēlēšanām, ko rīko tiesību subjekti, kas izveidoti trešās valstīs;

d) priekšmetus, kas iesniedzami dalībvalstu tiesās vai citās oficiālās iestādēs kā pierādījumi vai līdzīgos nolūkos;

e) parakstu paraugus un iespiestus apkārtrakstus par parakstiem, ko sūta kā daļu no parastās informācijas apmaiņas starp publisko tiesību dienestiem un banku iestādēm;

f) oficiālus iespieddarbus, ko sūta dalībvalstu centrālajām bankām;

g) ziņojumus, darbības pārskatus, piezīmes, prospektus, pieteikuma veidlapas un citus dokumentus, kurus sastāda sabiedrības, kas reģistrētas trešā valstī, un kurus nosūta šo sabiedrību emitētu vērtspapīru turētājiem vai parakstītājiem;

h) ierakstītus informācijas līdzekļus (perfokartes, skaņu ierakstus, mikrofilmas utt.), ko izmanto informācijas pārraidīšanai adresātam par brīvu, ja atbrīvojums no nodokļiem neizraisa ļaunprātīgu izmantošanu vai nozīmīgus konkurences traucējumus;

i) dosjē, arhīvus, iespiestas veidlapas un citus dokumentus, ko izmanto starptautiskos saietos, konferencēs vai kongresos, kā arī pārskatus par šādiem saietiem;

j) plānus, rasējumus, skices, aprakstus un līdzīgus dokumentus, ko ieved, lai saņemtu vai pildītu pasūtījumus trešā valstī, vai lai piedalītos konkursā Kopienas muitas teritorijā;

k) dokumentus, ko izmanto pārbaudījumos, ko Kopienas muitas teritorijā veic iestādes, kuras izveidotas trešā valstī;

l) iespiestas veidlapas, ko izmanto kā oficiālus dokumentus starptautiskajā transporta vai preču apritē saskaņā ar starptautiskām konvencijām;

m) iespiestas veidlapas, etiķetes, biļetes un līdzīgus dokumentus, ko pārvadājumu uzņēmumi vai viesnīcu nozares uzņēmumi, kuri atrodas trešā valstī, nosūta Kopienas muitas teritorijā izveidotajām tūrisma aģentūrām;

n) iespiestas veidlapas un biļetes, konosamentus, pavadzīmes un citus izmantotus komercdokumentus vai lietvedības dokumentus;

o) trešo valstu vai starptautisku organizāciju iestāžu oficiālas iespiestas veidlapas un starptautiskajiem standartiem atbilstošus iespieddarbus, ko trešo valstu asociācijas nosūta attiecīgajām asociācijām Kopienas muitas teritorijā, lai tos vēlāk izdalītu;

p) fotoattēlus, diapozitīvus un fotoattēlu matricas ar titriem vai bez tiem, ko nosūta preses aģentūrām un laikrakstu vai žurnālu izdevniecībām.

XXV SADAĻA

PALĪGMATERIĀLI PREČU NOVIETOŠANAI UN AIZSARDZĪBAI PĀRVADĀJUMA LAIKĀ

110. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved dažādus vienreizēji izmantojamus materiālus, piemēram, virves, salmus, audeklu, papīru un kartonu, koksni un plastmasu, ko izmanto preču novietošanai un aizsardzībai, tostarp termiskai aizsardzībai, tās pārvadājot no trešās valsts uz Kopienas muitas teritoriju.

XXVI SADAĻA

PAKAIŠI, RUPJĀ BARĪBA UN LOPBARĪBA DZĪVNIEKIEM PĀRVADĀJUMA LAIKĀ

111. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved visu veidu pakaišus, rupjo barību lopbarību, kas iekrauta transportlīdzeklī, kuru izmanto dzīvnieku nogādāšanai no trešās valsts Kopienas muitas teritorijā, un ko pa ceļam paredzēts dot minētajiem dzīvniekiem.

XXVII SADAĻA

SAUSZEMES MEHĀNISKAJOS TRANSPORTLĪDZEKĻOS ESOŠĀ DEGVIELA UN SMĒRVIELAS

112. pants

1. Ievērojot 113. līdz 115. pantu:

a) degvielu, ko Kopienas muitas teritorijā ieved privātu un komerciālu mehānisko transportlīdzekļu un motociklu standarta degvielas tvertnēs;

b) degvielu, kas iepildīta pārnēsājamās degvielas tvertnēs (kannās), ko ved privātajos mehāniskajos transportlīdzekļos un motociklos, ne vairāk kā 10 litru vienā transportlīdzeklī, nepārkāpjot valstu noteikumus par degvielas glabāšanu un pārvadāšanu;

ieved ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem.

2. Šā panta 1. punktā:

a) "komerciāls mehāniskais transportlīdzeklis" nozīmē katru mehānisko ceļa transportlīdzekli, kurš pēc savas uzbūves un aprīkojuma ir paredzēts un spēj pārvadāt, vai nu par samaksu, vai par brīvu:

- vairāk nekā deviņas personas, ieskaitot vadītāju,

- preces,

kā arī jebkuru ceļa transportlīdzekli, kas paredzēts citiem īpašiem nolūkiem, nevis pārvadāšanai;

b) "privāts mehāniskais transportlīdzeklis" nozīmē visus mehāniskos transportlīdzekļus, uz ko neattiecas a) apakšpunkta definīcija;

c) "standarta degvielas tvertnes" nozīmē degvielas tvertnes, ko ražotājs stacionāri iebūvējis visos tāda paša tipa mehāniskajos transportlīdzekļos, kā konkrētais transportlīdzeklis, un kuru pastāvīgais aprīkojums ļauj degvielu tieši izmantot gan virzīšanai uz priekšu, gan, vajadzības gadījumā, saldēšanas sistēmas darbināšanai.

Gāzes tvertnes, kas piestiprinātas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lai tieši izmantotu gāzi par degvielu, arī uzskatāmas par standarta degvielas tvertnēm.

113. pants

Attiecībā uz degvielu komerciālu mehānisko transportlīdzekļu degvielas standarta tvertnēs dalībvalstis var noteikt, ka atbrīvojumu piemēro daudzumam, kas vienam transportlīdzeklim un vienam ceļojumam nepārsniedz 200 litrus.

114. pants

Dalībvalstis var ierobežot degvielas daudzumu, uz ko attiecina atbrīvojumu:

- komerciāliem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas veic starptautiskus pārvadājumus pierobežas zonā, kas taisnā līnijā nav platāka par 25 km, ja šādus pārvadājumus veic personas, kas dzīvo šajā zonā,

- privātiem mehāniskiem transportlīdzekļiem, kas pieder personām, kuras dzīvo pierobežas zonā, kas norādīta 49. panta 2. punktā

115. pants

Persona, kas izmanto atbrīvojumu, degvielu, kas saskaņā ar 112. līdz 114. pantu ievesta ar atbrīvojumu, nevar izmantot citos transportlīdzekļos, izņemot to, ar kuru tā ievesta, kā arī nevar izsūknēt no transportlīdzekļa un glabāt, izņemot transportlīdzekļa nepieciešamo remontu laikā, vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu.

Iepriekšējās daļas noteikumu pārkāpšana izraisa ievedmuitas nodokļu piemērošanu minētajiem ražojumiem pēc likmes, kas ir spēkā dienā, kad noteikumus pārkāpj, pamatojoties uz preču veidu un muitas vērtību, kuru kompetentās iestādes apstiprinājušas vai atzinušas šajā dienā.

116. pants

Šīs regulas 112. pantā minētais atbrīvojums attiecas arī uz smērvielām, kuras atrodas mehāniskajos transportlīdzekļos un kuras vajadzīgas to normālai darbībai attiecīgā brauciena laikā.

XXVIII SADAĻA

MATERIĀLI KARA UPURU MEMORIĀLU VAI KAPSĒTU CELTNIECĪBAI, KOPŠANAI VAI DEKORĒŠANAI

117. pants

Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved dažādas preces, ko ieved organizācijas, kuras šim nolūkam saņēmušas atļauju no kompetentajām iestādēm, un ko paredzēts izmantot Kopienā apbedītu trešās valsts kara upuru kapsētu, kapu un memoriālu celtniecībā, kopšanā vai dekorēšanā.

XXIX SADAĻA

ZĀRKI, URNAS UN BĒRU ROTĀJUMI

118. pants

1. Ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ieved:

a) zārkus ar mirušajiem un urnas ar mirušo pelniem, kā arī puķes, kapu vainagus un citus rotājumus, kas parasti tiem tiek doti līdzi;

b) puķes, vainagus un citus rotājumus, ko ved personas, kas dzīvo trešā valstī un piedalās bērēs vai ierodas apkopt kapus Kopienas muitas teritorijā, ar nosacījumu, ka ne šādu ievedumu iedaba, ne arī daudzums neliecina par komerciāliem nolūkiem.

II NODAĻA

ATBRĪVOJUMS NO IZVEDMUITAS NODOKĻIEM

I SADAĻA

SŪTĪJUMI, KURU VĒRTĪBA IR NIECĪGA

119. pants

Atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem attiecina uz sūtījumiem, kas saņēmējam nosūtīti vēstulē vai pakā un kuros ir preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz ECU 10.

II SADAĻA

MĀJDZĪVNIEKI, KO IZVED, PĀRVIETOJOT LAUKSAIMNIECĪBAS DARBĪBU NO KOPIENAS UZ TREŠO VALSTI

120. pants

1. Atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem attiecina uz mājdzīvniekiem, kas ir tā dalauksaimniecības uzņēmuma mājdzīvnieki, kurš pārtrauc darbību Kopienā un pārvieto savu darbību uz trešo valsti.

2. Panta 1. punktā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz mājdzīvniekiem, kuru skaits ir samērīgs ar attiecīgā lauksaimniecības uzņēmuma veidu un lielumu.

III SADAĻA

PRODUKTI, KO LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOTĀJI IEGUVUŠI, APSTRĀDĀJOT ĪPAŠUMUS, KAS ATRODAS KOPIENĀ

121. pants

1. Atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem attiecina uz lauksaimniecības vai lopkopības ražojumiem, kas iegūti Kopienas muitas teritorijā īpašumos, kuri ir trešai valstij kaimiņos un kurus kā īpašniece vai nomniece apsaimnieko persona, kuras galvenais uzņēmums ir trešā valstī, kas ir Kopienas muitas teritorijas kaimiņos.

2. Lai varētu izmantot 1. punkta priekšrocības, produktiem no mājdzīvniekiem jābūt iegūtiem no attiecīgās trešās valsts izcelsmes dzīvniekiem vai tādiem, kas atbilst tajā noteiktām brīvas apgrozības prasībām.

122. pants

Atbrīvojumu, kas minēts 121. panta 1. punktā, attiecina tikai uz produktiem, kam veikta tikai tāda apstrāde, kādu parasti veic pēc ražas novākšanas vai iegūšanas.

123. pants

Atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz produktiem, ko attiecīgajā trešajā valstī ieved lauksaimniecības produktu ražotājs vai kāds cits viņa vārdā.

IV SADAĻA

SĒKLAS, KO LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU RAŽOTĀJI IZVED, LAI IZMANTOTU ĪPAŠUMOS, KAS ATRODAS TREŠĀS VALSTĪS

124. pants

Atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem attiecina uz sēklām, ko paredzēts izmantot īpašumos, kuri atrodas Kopienas muitas teritorijai kaimiņos un kurus kā īpašniece vai nomniece apsaimnieko persona, kuras galvenais uzņēmums ir minētajā muitas teritorijā, kas ir attiecīgās trešās valsts kaimiņos.

125. pants

Atbrīvojumu, kas minēts 124. pantā, attiecina tikai uz sēklu daudzumu, kāds ir vajadzīgs, šo īpašumu apsaimniekošanai.

Atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz sēklām, ko no Kopienas muitas teritorijas tieši izved lauksaimniecības produktu ražotājs vai kāds cits viņa vārdā.

V SADAĻA

RUPJĀ BARĪBA UN LOPBARĪBA, KAS IR LĪDZI DZĪVNIEKIEM, TOS IZVEDOT

126. pants

Atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem attiecina uz visu veidu rupjo barību un lopbarību, kas iekrauta transportlīdzeklī, kuru izmanto dzīvnieku nogādāšanai no Kopienas muitas teritorijas uz trešo valsti, un ko paredzēts pa ceļam dot minētajiem dzīvniekiem.

III NODAĻA

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

127. pants

1. Ievērojot 2. punktu, I nodaļas noteikumi attiecas gan uz brīvai apgrozībai deklarētām precēm, kas tieši nāk no trešām valstīm, gan uz precēm, kas deklarētas brīvai apgrozībai pēc tam, kad uz tām attiecināta cita muitas procedūra.

2. Gadījumus, kad atbrīvojumu nevar attiecināt uz precēm, kas deklarētas brīvai apgrozībai pēc tam, kad uz tām attiecināta cita muitas procedūra, nosaka saskaņā ar 143. panta 2. un 3. punktā minēto procedūru.

128. pants

Ja atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem piešķir tā īpašā pielietojuma dēļ, kādam tās kalpos saņēmējam, šādu atbrīvojumu var piešķirt tikai tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras teritorijā paredzēts minētās preces šādi pielietot.

129. pants

Dalībvalstu kompetentās iestādes veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka brīvā apgrozībā nodotās preces, uz kurām atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem piešķirts tā īpašā pielietojuma dēļ, kādam tās kalpos saņēmējam, nevarētu pielietot citiem nolūkiem, nesamaksājot attiecīgos ievedmuitas nodokļus, ja vien šāds cits pielietojums nav saskaņā ar šīs regulas nosacījumiem.

130. pants

Ja kāda persona atbilst reizē vairākiem šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar kuriem var piešķirt atbrīvojumus no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem, tad attiecīgos noteikumus piemēro līdztekus.

131. pants

Ja šī regula paredz konkrētus nosacījumus atbrīvojumu piešķiršanai, tad attiecīgai personai kompetentām iestādēm jāsniedz pierādījumi, ka šie nosacījumi ir ievēroti.

132. pants

Ja atbrīvojumu no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem piešķir ECU izteiktas summas robežās, tad dalībvalstis, konvertējot attiecīgo summu valstu valūtā, ir tiesīgas iegūto summu noapaļot uz augšu vai uz leju.

Dalībvalstis ir arī tiesīgas ECU izteiktās summas maiņas vērtību valstu valūtās saglabāt negrozītu, ja, veicot ikgadējo koriģēšanu, kas minēta 2. panta 2. punkta pirmajā daļā Padomes 1978. gada 23. novembra Regulā (EEK) Nr. 2779/78 par Eiropas norēķinu vienības (ENV) piemērošanu tiesību aktiem, kas pieņemti muitas jomā [4], konvertējot šo summu, pirms iepriekšējā punktā paredzētās noapaļošanas iegūtā maiņas vērtība valsts valūtā mainās mazāk kā par 5 %.

133. pants

1. Šīs regulas noteikumi neliedz piešķirt:

a) atbrīvojumus saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvenciju par diplomātiskajām attiecībām, 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām vai citām konsulārām konvencijām, vai saskaņā ar 1969. gada 16. decembra Ņujorkas konvenciju par īpašām misijām;

b) atbrīvojumu saskaņā ar parastajām privilēģijām, kas izriet no starptautiskiem līgumiem vai nolīgumiem par galveno mītni (līgumiem starp starptautisku organizāciju un valsti), kur vai nu trešā valsts vai starptautiska organizācija ir līgumslēdzēja puse, tostarp atbrīvojumu, kas piešķirts starptautisku sanāksmju gadījumā;

c) atbrīvojumu saskaņā ar parastajām privilēģijām un neaizskaramību, kas izriet no starptautiskiem līgumiem, ko noslēgušas visas dalībvalstis, izveidojot starptautisko tiesību kultūras vai zinātnes institūciju vai organizāciju;

d) atbrīvojumu saskaņā ar parastajām privilēģijām un neaizskaramību, kas izriet no kultūras, zinātniskās vai tehniskās sadarbības līgumiem, kuri noslēgti ar trešām valstīm;

e) īpašu atbrīvojumu, kas ieviests saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti ar trešām valstīm un paredz vispārējus personu vai vides aizsardzības pasākumus;

f) īpašu atbrīvojumu, kas ieviests saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti ar trešām valstīm kaimiņos un ko pamato pierobežas zonas tirdzniecība ar attiecīgām valstīm.

2. Ja starptautiska konvencija, kas nepieder nevienai no 1. punktā minētajām kategorijām un ko plāno parakstīt kāda dalībvalsts, paredz atbrīvojumu piešķiršanu, minētā dalībvalsts iesniedz Komisijai lūgumu piemērot šādu atbrīvojumu, sniedzot visu vajadzīgo informāciju.

Lēmumu sakarā ar šādu lūgumu pieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta 143. panta 2. un 3. punktā.

3. Panta 2. punktā minētā informācija sniegšana nav obligāta, ja attiecīgā starptautiskā konvencija paredz atbrīvojumu, kas nepārsniedz Kopienas tiesību aktos noteiktās robežas.

134. pants

1. Dalībvalstis Komisijai dara zināmus muitas noteikumus 133. panta 1. punkta b), c), d), e) un f) apakšpunktā un 3. punktā minētā tipa starptautiskās konvencijās un līgumos, kas noslēgti pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Komisija nosūta pārējām dalībvalstīm konvencijas un līgumus, kas tai darīti zināmi saskaņā ar 1. punktu.

135. pants

Šīs regulas noteikumi neliedz:

a) Grieķijai saglabāt Atona kalna īpašo statusu, ko garantē Grieķijas Konstitūcijas 105. pants;

b) Francijai saglabāt atbrīvojumus, kas izriet no 1867. gada 22. un 23. novembra Konvencijas starp minēto valsti un Andoras ielejām.

136. pants

1. Kamēr nav pieņemti Kopienas noteikumi attiecīgajās jomās, dalībvalstis var piešķirt īpašu atbrīvojumu:

a) bruņotajiem spēkiem, kas saskaņā ar starptautiskiem līgumiem izvietoti kādas dalībvalsts teritorijā, bet nav tai pakļauti;

b) trešās valsts aviosabiedrībām saskaņā ar divpusējiem līgumiem, kuros ievērots savstarpējības princips.

2. Kamēr nav pieņemti Kopienas noteikumi attiecīgajā jomā, šī regula neliedz paturēt atbrīvojumu, kas piešķirts:

a) tirdzniecības flotes jūrniekiem;

b) strādājošiem, kas atgriežas savā zemē pēc tam, kad tie darba dēļ vismaz sešus mēnešus dzīvojuši ārpus Kopienas muitas teritorijas.

137. pants

1. Kamēr nav pieņemti Kopienas noteikumi attiecīgajā jomā, dalībvalstis var īpašu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem piešķirt instrumentiem un aparātiem, ko izmanto medicīniskos pētījumos, diagnostikā vai ārstēšanā.

2. Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu attiecina tikai uz instrumentiem un aparātiem, kas dāvināti veselības iestādēm, slimnīcu pārvaldes struktūrvienībām vai pētniecības iestādēm, kam dalībvalstu kompetentās iestādes atļāvušas saņemt šādus priekšmetus atbrīvotus no maksām vai kurus šādas veselības iestādes, slimnīcu pārvaldes struktūrvienības vai pētniecības iestādes nopirkušas tikai par līdzekļiem, kas sagādāti ar labdarības vai filantropisku organizāciju palīdzību, vai ar brīvprātīgiem ziedojumiem, un ja ir konstatēts, ka:

a) līdzvērtīgus instrumentus un aparātus attiecīgā brīdī Kopienā neražo;

b) attiecīgo instrumentu vai aparātu dāvinājums nav saistīts ar dāvinātāja komerciāliem nodomiem.

3. Atbrīvojumu attiecina arī uz:

a) rezerves daļām, sastāvdaļām vai papildierīcēm, kas īpaši paredzētas instrumentiem vai aparātiem, ar nosacījumu, ka šādas rezerves daļas, sastāvdaļas vai papildierīces ieved reizē ar šādiem instrumentiem un aparātiem vai gadījumā, ja tos ieved vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti instrumentiem vai aparātiem, kas iepriekš ievesti ar atbrīvojumu;

b) darbarīkiem, kas izmantojami instrumentu vai aparātu apkopei, pārbaudēm, kalibrēšanai vai labošanai, ar nosacījumu, ka šos darbarīkus ieved reizē ar šādiem instrumentiem un aparātiem vai gadījumā, ja tos ieved vēlāk, ir iespējams konstatēt, ka tie paredzēti instrumentiem vai aparātiem, kas iepriekš ievesti ar atbrīvojumu.

138. pants

Lai piemērotu regulas 137. pantā minēto atbrīvojumu, dalībvalstis rīkojas šādi:

a) Kad kādas dalībvalsts kompetentā iestāde apsver 137. panta 1. punktā minēto aparātu vai instrumentu ievešanu ar atbrīvojumu no nodokļiem, tā apspriežas ar pārējām dalībvalstīm.

b) Ja divu mēnešu laikā attiecīgā iestāde nav saņēmusi nevienu atbildi, tā uzskata, ka aptaujātajās dalībvalstīs netiek ražoti instrumenti vai aparāti, kas būtu līdzvērtīgi atbrīvojuma pieteikumā minētajiem, un šīm dalībvalstīm nekas nav sakāms par darbības iespējamo komerciālo raksturu.

c) Ja divi mēneši nav pietiekams laiks iestādei, pie kuras vēršas ar jautājumu, tā informē iestādi, kas vēršas ar jautājumu, un reizē paziņo termiņu, kurā var gaidīt tās galīgo atbildi. Šāds termiņš tomēr nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

d) Ja a) līdz c) punktā paredzētās apspriešanās procedūras beigās iestāde, kas vēršas ar jautājumu, konstatē, ka 137. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētie nosacījumi ir izpildīti un neviena dalībvalsts nav norādījusi, ka jautājums ir īpaši svarīgs tās rūpniecības interesēm, vai norādījusi iemeslu bažām tirdzniecības jomā, tā piešķir atbrīvojumu. Pretējā gadījumā tā liedz to.

e) Katra dalībvalsts nosūta Komisijai to instrumentu, aparātu, rezerves daļu, sastāvdaļu, papildierīču un darbarīku sarakstu, kuru muitas vērtība pārsniedz ECU 3000 un kurus tā atļāvusi ievest ar atbrīvojumu. Šo sarakstu nosūta pirmajā pusgadā, un tajā ir iekļauti attiecīgie priekšmeti, kam iepriekšējā gadā piešķirta atļauja ievešanai ar atbrīvojumu.

Komisija šos sarakstus nosūta dalībvalstīm.

f) Līdz 1986. gada 1. jūlijam Komisija sagatavo Padomei ziņojumu un priekšlikumus grozījumiem, kas tai šķiet vajadzīgi.

139. pants

Šo regulu piemēro, neskarot:

a) Padomes 1976. gada 25. marta Regulu (EEK) Nr. 754/76 par muitas režīmu, ko piemēro precēm, kas nosūtītas atpakaļ uz Kopienas muitas teritoriju [5];

b) spēkā esošos noteikumus par kuģu, lidmašīnu un starptautisko vilcienu krājumiem;

c) citu Kopienas tiesību aktu ieviestus noteikumus par atbrīvojumiem.

140. pants

1. No šīs regulas īstenošanas dienas ir atcelta:

a) Padomes 1969. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 1544/69 par tarifu režīmu, ko piemēro precēm, kas ietilpst ceļotāju personiskajā bagāžā [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 3313/81 [7];

b) Padomes 1974. gada 4. jūnija Regula (EEK) Nr. 1410/74 par tarifu režīmu, ko piemēro precēm, ko ieved brīvai apgrozībai sakarā ar nelaimi, kas piemeklējusi vienu vai vairākas dalībvalstis [8];

c) Padomes 1975. gada 10. jūlija Regula (EEK) Nr. 1818/75 par lauksaimniecības maksājumiem, kompensācijas summām un citiem ievešanas maksājumiem, ko piemēro lauksaimniecības produktiem un dažām precēm, kas rodas, tos apstrādājot, un kas ir ceļotāju personiskajā bagāžā [9];

d) Regula (EEK) Nr. 1798/75, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 608/82 [10];

e) Padomes 1976. gada 22. jūlija Regula (EEK) Nr. 1990/76 par muitas režīmu, ko piemēro precēm, kuras ieved izmēģinājumiem [11];

f) Padomes 1978. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 3060/78, kas paredz atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem precēm nekomerciālos sīksūtījumos no trešām valstīm [12] un kas grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 3313/81 [13];

g) Padomes 1979. gada 8. maija Regula (EEK) Nr. 1028/79 par invalīdiem paredzētu priekšmetu ievešanu bez kopīgā muitastarifa nodokļiem [14].

2. Atsauces un 1. punktā uzskaitītajām regulām saprot kā atsauces uz šo regulu.

141. pants

1. Ar šo ir izveidota Muitas nodokļu atbrīvojumu komiteja, turpmāk tekstā "Komiteja". Komitejā ir dalībvalstu pārstāvji un Komisijas pārstāvis, kas ir priekšsēdētājs.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

142. pants

Komiteja izskata tādus jautājumus saistībā ar šīs regulas piemērošanu, ko izvirza tās priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma.

143. pants

1. Šīs regulas īstenošanai vajadzīgos pasākumus, izņemot šādas sadaļas un pantus:

- I nodaļas V, XIV, XIX, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII un XXIX sadaļu,

- II nodaļas II, IV un V sadaļu;

- III nodaļas 133. panta 1. punktu un 135. pantu,

pieņem saskaņā ar 2. un 3. punktā noteikto procedūru.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs nosaka atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumus pieņem ar 45 balsu vairākumu, un katrai dalībvalstij ir tāds balsu skaits, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs balsošanā nepiedalās.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav sniegts, Komisija nekavējoties iesniedz Padomei priekšlikumu par pasākumiem, kas jāveic.

Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

c) Ja trijos mēnešos pēc priekšlikuma iesniegšanas Padome nav pieņēmusi lēmumu, ierosinātos noteikumus pieņem Komisija.

144. pants

Norādes turpmāk minētajās regulās uz Komiteju, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 1798/75 7. pantā, aizstāj ar norādi uz Komiteju, kas minēta šīs regulas 141. pantā:

a) Regulas (EEK) Nr. 754/76 15. pantā;

b) 25. pantā Padomes 1979. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 1430/79 par ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļu atmaksāšanu vai atbrīvojumu [15];

c) 10. pantā Padomes 1979. gada 24. jūlija Regulā (EEK) Nr. 1697/79 par ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu vēlāku piedziņu, kas netika iekasēti no personas, kura deklarējusi preces muitas procedūrai, kura paredz pienākumu maksāt šādus nodokļus [16].

145. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1984. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstis.

Briselē, 1983. gada 28. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Ertl

[1] OV C 4, 7.1.1980., 59. lpp.

[2] OV C 72, 24.3.1980., 20. lpp.

[3] OV L 184, 15.7.1975., 1. lpp.

[4] OV L 333, 30.11.1978., 5. lpp.

[5] OV L 89, 2.4.1976., 1. lpp.

[6] OV L 191, 5.8.1969., 1. lpp.

[7] OV L 334, 21.11.1981., 1. lpp.

[8] OV L 150, 7.6.1974., 4. lpp.

[9] OV L 185, 16.7.1975., 3. lpp.

[10] OV L 74, 18.3.1982., 4. lpp.

[11] OV L 219, 12.8.1976., 14. lpp.

[12] OV L 366, 28.12.1978., 1. lpp.

[13] OV L 334, 21.11.1981., 1. lpp.

[14] OV L 134, 31.5.1979., 8. lpp.

[15] OV L 175, 12.7.1979., 1. lpp.

[16] OV L 197, 3.8.1979., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

A. Grāmatas, publikācijas un dokumenti

Kopīgo muitas tarifu Nr. | Apraksts |

37.05 | Fotoplates, neperforētas un perforētas fotofilmas (izņemot kinofilmas), eksponētas un attīstītas, pozitīvas vai negatīvas: ex A.Grāmatu, albūmu, bērnu bilžu un zīmējamo vai krāsojamo grāmatu, skolas uzdevumu krājumu (darba burtnīcu), krustvārdu mīklu grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu, iespiestu nekomerciālu dokumentu vai atskaišu, lapu, atsevišķu ilustrāciju mikrofilmas, iespiestas lapas un reproducēšanas novilkumi grāmatu ražošanaiex B.Reproducēšanas fotofilmas grāmatu ražošanai |

49.03 | Bērnu bilžu grāmatas un krāsojamās grāmatas |

49.11 | Citi iespieddarbi, ieskaitot iespiestus attēlus un fotogrāfijas: ex B.Citi:Atsevišķi zīmējumi, iespiestas lapas un reproducēšanas novilkumi, ko izmanto grāmatu ražošanai, tostarp šādu priekšmetu mikrokopijasGrāmatu, albūmu, bērnu bilžu grāmatu un zīmējamo vai krāsojamo grāmatu, mācību uzdevumu krājumu (darba burtnīcu), krustvārdu mīklu grāmatu, laikrakstu un periodisku izdevumu, nekomerciālu dokumentu vai atskaišu, lapu mikrokopijasĀrpus Eiropas Kopienu teritorijas reģistrētu izdevēju vai grāmatu tirgotāju pārdošanai piedāvātu grāmatu un publikāciju katalogiIzglītības, zinātnes vai kultūras filmu, ierakstu vai citu vizuālo un skaņas materiālu katalogiKartes un diagrammas tādu zinātnes jomu vajadzībām kā ģeoloģija, zooloģija, botānika, mineraloģija, paleontoloģija, arheoloģija, etnoloģija, meteoroloģija, klimatoloģija un ģeofizika un meteoroloģiskas un ģeofiziskas diagrammasPlakāti tūrisma veicināšanai un publikācijas tūristiem, bukleti, ceļveži, saraksti, brošūras un līdzīgas publikācijas, ar ilustrācijām vai bez tām, ieskaitot privātās interesēs publicētās, kas paredzētas ceļojumu veicināšanai ārpus Eiropas Kopienu teritorijas, ieskaitot šādu priekšmetu mikrokopijasPublikācijas, kas paredzētas, lai rosinātu studēt ārpus Eiropas Kopienu teritorijas, tostarp šādu publikāciju mikrokopijasArhitektūras, rūpniecības vai tehniski plāni un rasējumi, to kopijasBibliogrāfiskas informācijas materiāli izplatīšanai par brīvu |

ex 90.21 | Instrumenti, aparāti vai modeļi, kas domāti vienīgi demonstrēšanai (piemēram, izglītībā vai izstādē) un ko nevar izmantot citādi: Reljefas kartes un diagrammas tādu zinātnes jomu vajadzībām kā ģeoloģija, zooloģija, botānika, mineraloģija, paleontoloģija, arheoloģija, etnoloģija, meteoroloģija, klimatoloģija un ģeofizika un meteoroloģiskās un ģeofiziskās diagrammas |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

A. Izglītības, zinātnes vai kultūras jomas vizuālie un skaņas materiāli

Kopīgo muitas tarifu pozīcijas Nr. | Apraksts | Saņēmējiestādes vai organizācijas |

37.04 | Gaismjutīgu plašu un filmu negatīvi vai pozitīvi, kas eksponēti, taču nav attīstīti: A.Kinofilmas:ex II.Citi izglītības, zinātnes vai kultūras jomas pozitīvi | Visas organizācijas (ieskaitot apraides un televīzijas organizācijas) iestādes vai asociācijas, kam dalībvalstu kompetentās iestādes atļāvušas pieņemt šīs preces, nemaksājot muitas nodokli |

ex 37.05 | Izglītības, zinātnes vai kultūras jomas fotoplašu, neperforētu un perforētu filmu (izņemot kinofilmas), kas ir eksponētas un attīstītas, pozitīvi un negatīvi |

37.07 | Kinofilmas, kas ir eksponētas un attīstītas, ar skaņu ieraksta celiņu vai bez tā, vai arī filma tikai ar skaņu ieraksta celiņu, negatīvas vai pozitīvas: B. II.Citi pozitīvi:ex a)kinožurnāli (ar skaņu ieraksta celiņu vai bez tā), kuros attēlotie notikumi uzskatāmi par aktuāliem ievešanas laikā un kurus kopēšanas nolūkos ieved ne vairāk kā divos eksemplāros par katru tematuex b)citi:arhīva filmu materiāli (ar skaņu ierakstu celiņu vai bez tā), kas paredzēti izmantošanai kopā ar kinožurnāla filmāmizklaidējošas filmas, kas īpaši piemērotas bērniem un jauniešiemcitas filmas izglītības, zinātnes vai kultūras jomā |

49.11 | Citi iespieddarbi, attēli, gravīras un: ex B.Citi:mikrokartes un citi informācijas glabāšanas līdzekļi, kas vajadzīgi datorizētos informācijas un dokumentācijas dienestos, izglītības, zinātnes vai kultūras jomāplanšetes, kas domātas vienīgi demonstrēšanai un izglītībai |

ex 90.21 | Instrumenti, aparāti vai modeļi, kas domāti vienīgi demonstrēšanai (piemēram, izglītībā vai izstādē) un ko nevar izmantot citādi: izglītības, zinātnes vai kultūras jomas modeļi un planšetes, kas veidotas vienīgi demonstrēšanai un izglītībaiabstraktu jēdzienu, piemēram, molekulu struktūras vai matemātisku formulu maketi vai attēlojumi |

92.12 | Gramofona ieraksti, kas paredzēti 92.11 uzskaitītajiem aparātiem, vai analogiem ierakstiem, matricas skaņuplašu producēšanai, skaņuplašu sagataves, filmas mehāniskai skaņu ierakstīšanai, sagatavotas lentes, vadi, un līdzīgi priekšmeti, kādus parasti izmanto skaņu vai līdzīgos ierakstos. ex B.Ieraksti:kas saistīti ar izglītību, zinātni vai kultūru |

Dažādi | Hologrammas lāzerprojekcijaiMultimediju spēlesMateriāli programmētai mācīšanai, tostarp materiālu komplekti ar attiecīgajiem iespieddarbiem |

B. Izglītības, zinātnes vai kultūras jomas kolekciju priekšmeti un mākslas darbi

Kopīgo muitas tarifu Nr. | Apraksts | Saņēmējiestādes vai organizācijas |

Dažādi | Kolekciju priekšmeti un mākslasdarbi, kurus nav paredzēts pārdot | Galerijas, muzeji un citas iestādes, kam dalībvalstu kompetentās iestādes atļāvušas saņemt šos priekšmetus, nemaksājot muitas nodokli |

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

Kopīgo muitas tarifu pozīcijas Nr. | Apraksts |

49.11 | Citi iespieddarbi, ieskaitot iespiestus attēlus un fotogrāfijas: ex B.Pārējie, kas iespiesti reljefi neredzīgo un vājredzīgo vajadzībām |

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

Kopīgo muitas tarifu pozīcijas Nr. | Apraksts |

48.01 | Papīrs un kartons (tostarp celulozes vate), ruļļos vai loksnēs: ex F.Pārējais:Neredzīgo raksta papīrs |

48.15 | Pārējais papīrs un kartons, izgriezts atbilstoši izmantojumam vai pēc formas: ex B.Pārējais:Neredzīgo raksta papīrs |

ex 66.02 | Pastaigu spieķi (tostarp alpīnistu spieķi un spieķsēdekļi), nūjas, pātagas, jājampletnes un līdzīgi izstrādājumi Baltie spieķi neredzīgajiem un vājredzīgajiem |

84.51 | Rakstāmmašīnas, izņemot tās, kas ietver skaitļošanas mehānismus; čeku izrakstīšanas mašīnas: ex. A.Rakstāmmašīnas:Pielāgotas neredzīgo un vājredzīgo vajadzībām |

ex 84.53 | Datu automatizētās apstrādes mašīnas un to bloki; magnētiskās un optiskās lasītājiekārtas, mašīnas datu pārnešanai uz informācijas nesējiem kodētā veidā un mašīnas šādu datu apstrādei, kas citur nav minētas: Aprīkojums neredzīgo raksta un ierakstu mehāniskai ražošanai neredzīgajiem un vājredzīgajiem |

ex 90.13 | Optiskās ierīces un instrumenti (bet izņemot tās apgaismošanas ierīces, kas nav starmeši vai prožektori, kuri minēti tikai šajā nodaļas pozīcijā), lāzeri, kas nav lāzera diodes: Televīzijas attēla palielinātāji neredzīgajiem un vājredzīgajiem |

90.19 | Ortopēdiskās palīgierīces, ķirurģiskās jostas, bandāžas un līdzīgi izstrādājumi; šinas un pārējās palīgierīces kaulu lūzumu ārstēšanai, locekļu protēzes, mākslīgās acis, zobi un pārējās mākslīgās ķermeņa daļas, dzirdes aparāti un pārējās palīgierīces, ko nēsā līdzi vai implantē ķermenī fizisku trūkumu novēršanai: ex B.II. Pārējās:Elektroniskas orientēšanās ierīces un šķēršļu detektori neredzīgajiem un vājredzīgajiem |

ex 90.21 | Instrumenti, aparāti vai modeļi, kas domāti vienīgi demonstrēšanai (piemēram, izglītībā vai izstādē) un ko nevar izmantot citādi: Mācību līdzekļi un aparāti, kas īpaši pielāgoti neredzīgo un vājredzīgo vajadzībām |

ex 91.01 | Kabatas pulksteņi, rokas pulksteņi un citi pulksteņi, tostarp hronometri: Neredzīgo raksta pulksteņi korpusos, kas nav izgatavoti no dārgmetāla |

92.11 | Gramofoni, diktofoni un citi aparāti skaņas ierakstīšanai vai atskaņošanai, tostarp plašu atskaņotāji un lenšu magnetofoni, ar skaņas galviņām vai bez tām, aparatūra televīzijas attēla ierakstīšanai vai reproducēšanai ex A. II.Skaņas reproducētāji:Skaņuplašu un kasešu atskaņotāji, kas īpaši konstruēti vai pielāgoti neredzīgajiem vai vājredzīgajiem |

92.12 | Gramofona ieraksti un citi skaņu vai līdzīgi ieraksti, matricas skaņuplašu producēšanai, skaņuplašu sagataves, filmas mehāniskai skaņu ierakstīšanai, sagatavotas lentes, vadi un līdzīgi priekšmeti, kādus parasti izmanto skaņu vai līdzīgos ierakstos: ex B. II. a)2.Pārējie:Audiogrāmatasb) 2.Pārējās:AudiogrāmatasMagnētiskās lentes un kasetes neredzīgo raksta un audiogrāmatu producēšanai |

97.04 | Piederumi saviesīgām spēlēm, pieaugušo vai bērnu galda vai istabas spēles (tostarp biljarda galdi un galdi azartspēlēm un galda tenisa piederumi): ex C.PārējaisGalda spēles un piederumi, kas īpaši pielāgoti neredzīgo un vājredzīgo vajadzībāmElektroniski lasīšanas aparāti neredzīgajiem un vājredzīgajiemVisi pārējie priekšmeti, kas īpaši paredzēti neredzīgo vai vājredzīgo izglītības, zinātnes vai kultūras attīstībai |

--------------------------------------------------

Augša