EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31982R1658

Padomes Regula (EEK) Nr. 1658/82 (1982. gada 10. jūnijs), ar ko Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem papildina ar noteikumiem par kombinēto transportu

OV L 184, 29.6.1982., 1./2. lpp. (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 002 Lpp. 103 - 103
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 08 Sējums 002 Lpp. 103 - 103
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 194 - 195
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 07 Sējums 002 Lpp. 194 - 195
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 121 - 122
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 137 - 138
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 07 Sējums 001 Lpp. 137 - 138

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 02/12/2009; Iesaist. atcelta ar 32007R1370

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1658/oj

31982R1658Oficiālais Vēstnesis L 184 , 29/06/1982 Lpp. 0001 - 0002
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 7 Sējums 2 Lpp. 0194
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 08 Sējums 2 Lpp. 0103
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 7 Sējums 2 Lpp. 0194
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 08 Sējums 2 Lpp. 0103


Padomes Regula (EEK) Nr. 1658/82

(1982. gada 10. jūnijs),

ar ko Regulu (EEK) Nr. 1107/70 par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem papildina ar noteikumiem par kombinēto transportu

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (1970. gada 4. jūnijs) par atbalsta piešķiršanu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem [1], un it īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [2],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā Kopiena visumā gūst labumus no dažādām kombinētā transporta sistēmām un tehnoloģijām, tostarp samazinot sastrēgumus uz dažiem ceļiem, taupot enerģiju un ļaujot lietderīgāk izmantot dzelzceļa jaudu;

tā kā attiecīgi būtu jāveicina ieguldījumi kombinētā transporta attīstībā; tā kā tādēļ ir svarīgi, lai attiecīgajiem uzņēmumiem būtu pieejams atbalsts, ko piešķir dalībvalstis vai ko piešķir no valsts līdzekļiem;

tā kā Regula (EEK) Nr. 1107/70 paredz, ka dalībvalstis var piešķirt atbalstu to transporta sistēmu un tehnoloģiju attīstībai, kas dod Kopienai lielāku ekonomiju, bet attiecina šādu atbalstu tikai uz izmēģinājumu fāzi; tā kā, attīstot kombinēto transportu, būtu jāņem vērā arī sākotnējo ekspluatācijas fāzi, kas prasa pietiekami daudz laika, lai šāds transports piedāvātu labākus apstākļus pārvadājumu tirgū;

tā kā tādēļ būtu jāpielāgo Kopienas noteikumi attiecībā uz atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

"e) kad atbalsts piešķirts kā pagaidu pasākums un ir paredzēts, lai atvieglotu kombinētā transporta attīstību, šādam atbalstam jābūt saistītam ar ieguldījumiem šādās jomās:

- infrastruktūrā,

- stacionārās un pārvietojamās iekārtās, ko izmanto pārkraušanai.

Līdz 1986. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par panākumiem šo noteikumu piemērošanā. Ņemot vērā šo ziņojumu un paturot prātā šajā regulā paredzēto pasākumu pagaidu raksturu, Padome pēc Komisijas priekšlikuma lemj par turpmāk piemērojamo pasākumu sistēmu un vajadzības gadījumā par procedūrām šīs sistēmas likvidēšanai."

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1982. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1982. gada 10. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. de Croo

[1] OV L 130, 15.6.1970., 1. lpp.

[2] OV C 351, 31.12.1980., 40. lpp.

[3] OV C 260, 12.10.1981., 123. lpp.

[4] OV C 310, 30.11.1981., 18. lpp.

--------------------------------------------------

Augša