Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31979R0234

Padomes Regula (EEK) Nr. 234/79 (1979. gada 5. februāris) par kopējā muitas tarifa nomenklatūras pielāgošanas procedūru attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

OV L 34, 9.2.1979., 2./3. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 02 Sējums 007 Lpp. 58 - 59
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 131 - 132
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 015 Lpp. 131 - 132
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 173 - 174
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 010 Lpp. 173 - 174
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 004 Lpp. 38 - 39

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1308 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/234/oj

31979R0234Oficiālais Vēstnesis L 034 , 09/02/1979 Lpp. 0002 - 0003
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 02 Sējums 7 Lpp. 0058
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 15 Lpp. 0131
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 15 Lpp. 0131
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0173
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 10 Lpp. 0173


Padomes Regula (EEK) Nr. 234/79

(1979. gada 5. februāris)

par kopējā muitas tarifa nomenklatūras pielāgošanas procedūru attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Padomes 1968. gada 28. jūnija Regulu (EEK) Nr. 827/68 par tirgus kopīgo organizāciju dažiem produktiem, kas uzskaitīti Līguma II pielikumā [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1117/78 [2], un jo īpaši tās 6. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [3],

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [4],

tā kā produktiem, par kuriem jāmaksā dažādi ievedmuitas maksājumi, būtu jābūt atsevišķi aprakstītiem kopējā muitas tarifa nomenklatūrā, lai varētu pareizi piemērot ievedmuitas maksājumus; tā kā lielākajā daļā lauksaimniecības pamatregulu ir īpaši noteikts, kā iekasēt tās ievedmuitas maksājumus, kas nav iekļauti muitas nodokļos;

tā kā šādu nosacījumu nav, Padomes 1971. gada 26. oktobra Regula (EEK) Nr. 2358/71 par sēklu tirgus kopīgo organizāciju [5], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1346/78 [6], un Padomes 1972. gada 18. maija Regula (EEK) Nr. 1035/72 par augļu un dārzeņu tirgus kopīgo organizāciju [7], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1766/78 [8], būtu atbilstīgi jāpapildina;

tā kā kopējā muitas tarifa nomenklatūra pamatojas uz Muitas sadarbības padomes nomenklatūru; tā kā kopējā muitas tarifa nomenklatūra jāsaskaņo ne tikai ar Muitas sadarbības padomes nomenklatūras grozījumiem, bet arī lai panāktu atbilstību dažādu valodu tekstos; tā kā pat tad, ja tā ir tehniska saskaņošana un neietekmē muitas nodokļus, dažos gadījumos šie grozījumi jāievieš ar regulu, kas pamatojas uz Līguma 43. pantu;

tā kā kopējā muitas tarifa nomenklatūra daudzās Padomes regulās tiek izmantota, lai atšķirtu dažādas preču kategorijas un aprakstītu produktus;

tā kā grozījumi kopējā muitas tarifa nomenklatūrā var radīt vajadzību pielāgot šīs regulas;

tā kā spēkā esošās procedūras ne vienmēr dod iespēju attiecīgajās regulās izdarīt pielāgojumus pietiekami ātri; tā kā, ņemot vērā šo pielāgojumu tehnisko raksturu, būtu vēlams noteikt, ka pielāgojumus var izdarīt pēc apspriešanās ar Kopējā muitas tarifa nomenklatūras komiteju atbilstoši procedūrai, kas noteikta 38. pantā Padomes 1966. gada 22. septembra Regulā Nr. 136/66/EEK par taukvielu tirgus kopīgās organizācijas izveidi [9], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 1562/78 [10], vai ar attiecīgajiem noteikumiem citās regulās par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EEK) Nr. 2358/71 kā 8.a pants un Regulā (EEK) Nr. 1035/72 kā 22.a pants jāievieto turpmāk minētais noteikums:

"Kopējā muitas tarifa nomenklatūras interpretācijas vispārējie noteikumi un tās piemērošanas īpašie noteikumi attiecas uz tarifu klasifikāciju tiem produktiem, uz kuriem attiecas šī regula; tarifu nomenklatūra, kas izriet no šīs regulas piemērošanas, tiek iekļauta kopējā muitas tarifā."

2. pants

1. Kopējā muitas tarifa nomenklatūru, kas piemērojama produktiem, uz kuriem attiecas tirgus kopīgā organizācija, var pielāgot, apspriežoties ar Kopējā muitas tarifa nomenklatūras komiteju, kā noteikts Regulas Nr. 136/66/EEK 38. pantā un citu regulu atbilstīgajos pantos par tirgus kopīgo organizāciju, ja šādi pielāgojumi ir:

- nepieciešami sakarā ar grozījumiem Muitas sadarbības padomes nomenklatūrā vai

- nepieciešami, lai panāktu tekstu atbilstību dažādās valodās.

2. Produktu aprakstus un atsauces uz kopējā muitas tarifa pozīcijām un apakšpozīcijām Padomes regulās var pielāgot saskaņā ar to pašu procedūru, ja šādi pielāgojumi nepieciešami saskaņā ar pielāgojumiem kopējā muitas tarifa nomenklatūrā, kā minēts 1. punktā, vai Padomes tiesību aktā.

3. Šajā regulā Komiteja, kas izveidota ar Regulas Nr. 136/66/EEK 37. pantu, tiek atzīta par kompetentu attiecībā uz produktiem, kuri minēti Regulā (EEK) Nr. 827/68.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1979. gada 5. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. Mehaignerie

[1] OV L 151, 30.6.1968., 16. lpp.

[2] OV L 142, 30.5.1978., 1. lpp.

[3] OV C 160, 6.7.1978., 10. lpp.

[4] OV C 239, 9.10.1978., 50. lpp.

[5] OV L 246, 5.11.1971., 1. lpp.

[6] OV L 165, 22.6.1978., 1. lpp.

[7] OV L 118, 20.5.1972., 1. lpp.

[8] OV L 204, 28.7.1978., 12. lpp.

[9] OV 172, 30.9.1966., 3025./66. lpp.

[10] OV L 185, 7.7.1978., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša