EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31978R0352

Padomes Regula (EEK) Nr. 352/78 (1978. gada 20. februāris) par to, kā kreditēt nodrošinājumus, depozītus un garantijas, kas sniegtas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un vēlāk atsavinātas

OV L 50, 22.2.1978., 1./2. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 020 Lpp. 102 - 103
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 249 - 250
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 013 Lpp. 249 - 250
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 173 - 174
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 009 Lpp. 173 - 174
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 197 - 198
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 301 - 302
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 301 - 302
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 030 Lpp. 8 - 9

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/352/oj

31978R0352Oficiālais Vēstnesis L 050 , 22/02/1978 Lpp. 0001 - 0002
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 9 Lpp. 0173
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 20 Lpp. 0102
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 9 Lpp. 0173
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 13 Lpp. 0249
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 13 Lpp. 0249


Padomes Regula (EEK) Nr. 352/78

(1978. gada 20. februāris)

par to, kā kreditēt nodrošinājumus, depozītus un garantijas, kas sniegtas saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un vēlāk atsavinātas

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 21. aprīļa Regulu (EEK) Nr. 729/70 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2788/72 [2], un jo īpaši tās 2. panta 2. punktu un 3. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

tā kā saskaņā ar Kopienas noteikumiem to darbību sakarā, kas attiecas uz lauksaimniecības produktiem, ir paredzēti daudzi nodrošinājumi; tā kā jāparedz šādu nodrošinājumu kreditēšana, ja tos atsavina;

tā kā vairākumā gadījumu, ja nodrošinājumu atsavina, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF) cieš finansiālus zaudējumus vai nu tāpēc, ka tas ir finansējis pasākumu un uzņēmējs nav izpildījis savas saistības, vai tāpēc, ka šāda operatora saistību neizpilde vēlāk rada ELVGF izdevumus; tā kā, lai mazinātu ELVGF izdevumus, šādi zaudējumi tāpēc būtu jāatlīdzina, izmantojot atsavinātos nodrošinājumus;

tā kā dalībvalstīm tomēr būtu jāatstāj nodrošinājumi, kas nevar radīt ELVGF finansiālus zaudējumus;

tā kā nodrošinājumi, kas atsavināti pārtikas atbalsta darbību sakarā, būtu jāizmanto, lai mazinātu attiecīgos pārtikas atbalsta izdevumus;

tā kā būtu pareizi izmantot arī nodrošinājumus, kas atsavināti kā īpašas darbības daļa, lai mazinātu izdevumus attiecībā uz šāda veida darbībām;

tā kā dažās jomās jau ir līdzīgi noteikumi; tā kā šā iemesla dēļ tie būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šī regula attiecas uz jebkuru nodrošinājumu, depozītu vai garantiju, kas sniegta, ievērojot noteikumus, kuri pieņemti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (šeit turpmāk "nodrošinājums").

2. Šī regula tomēr neattiecas uz nodrošinājumiem, kas sniegti:

a) saistībā ar eksporta vai importa licencēm, ko izsniedz ar iepriekš noteiktu apjomu vai bez tā;

b) izsolē vienīgi nolūkā nodrošināt to, ka pretendenti iesniedz patiesus piedāvājumus;

c) lai garantētu tādas nodevas samaksu, kas veido daļu no Kopienu pašu resursiem, kā noteikts Lēmumā 70/243/EOTK, EEK, Euratom [4], ja šādas nodevas apjoms jau ir noteikts, ievērojot Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2891/77 [5] 2. panta 1. punktu, un paziņots Komisijai.

2. pants

1. Ikvienu 1. pantā minēto nodrošinājumu, kas ir atsavināts, dalībvalstu maksātājas iestādes vai institūcijas pilnībā izmanto, lai mazinātu ELVGF izdevumus.

2. Ikvienu nodrošinājumu, kas atsavināts pārtikas atbalsta darbību sakarā, dalībvalstu maksātājas iestādes vai institūcijas tomēr izmanto, lai mazinātu attiecīgos pārtikas atbalsta izdevumus.

3. pants

1. Ikvienu 2. panta 1. punktā minēto nodrošinājumu atskaita:

a) no attiecīgajām kompensācijām, ja pabeigtā vai piedāvātā darbība, par kuru ir sniegts nodrošinājums, attiecas uz tirdzniecību ar trešām valstīm;

b) no attiecīgajiem intervences izdevumiem – visos pārējos gadījumos.

2. Ja izdevumus, kas maksājami no ELVGF, papildina atskaites, šādas atskaites kreditē ar jebkuru no 2. panta 1. punktā minētajiem nodrošinājumiem.

4. pants

Ar šo ir atcelts 14. pants Padomes 1970. gada 10. novembra Regulā (EEK) Nr. 2306/70 par intervences izdevumu finansēšanu attiecībā uz piena un piena produktu iekšējo tirgu [6] un 3. panta 1. punkts Padomes 1969. gada 22. aprīļa Regulā (EEK) Nr. 786/69 par intervences izdevumu finansēšanu attiecībā uz eļļu un tauku iekšējo tirgu [7].

5. pants

Sīki izstrādātas normas šīs regulas piemērošanai pieņem saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 729/70 13. pantā izklāstīto procedūru.

6. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Tā attiecas uz visiem nodrošinājumiem, kas atsavināti no 1978. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1978. gada 20. februārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

Per Hækkerup

[1] OV L 94, 28.4.1970., 13. lpp.

[2] OV L 295, 30.12.1972., 1. lpp.

[3] OV C 125, 8.6.1976., 34. lpp.

[4] OV L 94, 28.4.1970., 19. lpp.

[5] OV L 336, 27.12.1977., 1. lpp.

[6] OV L 249, 17.11.1970., 4. lpp.

[7] OV L 105, 2.5.1969., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Augša